Skip to main content

Full text of "Bulletin = Mededelingen"

See other formats


BULLETINS DE LA CLASSE DES LETTRES ET DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES m 
ACADÉMIE KOYALE DE BELGIQUE BULLETINS 


DE LA 


CLASSE DES LETTRES ET DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES 


1921 
BRUXELLES iMaukice LAMEKT1N 

LIBRAIRE-ÉDITEUR 

Rue Coudenberg, 58-62 Marcel H AYEZ 

IMPRIMEUR DE 1.' ACADÉMIE ROY/I.K 

Kue de I.ouvain. H2 1921 1 5312, 
V32I 

609385 
2 j. s.s-a Séance du lundi 10 janvier 192 M. Jules Lameehe, directeur de la Classe. 

Sont présents : MM. A. Rolin, vice-directeur; le comte 
Goblet d'Alviella, Paul Thomas, Jules Leclercq, Maurice Wil- 
motte, M gl Mercier, H. Pirenne, Maurice Vauthier, J. Vercoullie, 
G. De Greef, L. de la Vallée Poussin, J.-P. Waltzing, 
M. De Wulf, Léon Parmentier, Delehaye, Ursmer Berlière, 
J. Bidez, G. Cornil, Léon Dupriez, G. Des Marez, membres; 
Léon Leclère, J. Cuvelier, Jean Capart, P. Ladeuze, Paul 
Errera, Louis Wodon, correspondants, et le Secrétaire perpétuel. 

Absences motivées : MM. Ernest Mahaim et Eug. Hubert, 
membres. CORRESPONDANCE. 

MM. A. Weiss et R. Lanciani, associés, Des Marez et Hymans. 
membres titulaires, remercient de leur élection. 

M. Hauriou annonce le prochain envoi de la UY édition de 
son Précis de Droit administratif. 

M. le Ministre des Sciences et des Arts fait parvenir une 
ampliation de l'arrêté royal approuvant l'élection de MM. Des 
Marez et Hymans en qualité de membres titulaires de l'Académie. Séance du 10 janvier 1921. HOMMAGES D'OUVRAGES. 

La Nationalité belge et Bruxelles capitale, par G. Des Marez. 

La Belgique, Récits du passé, par F. Van Kalken. 

La Défense de la Langue française contre l'invasion alle- 
mande, par M. F. Bascoul; L'auteur du Traité du Sublime c'est 
Dionysios Logimos, par le même. 

Documents pour servir à l'histoire de l'invasion allemande 
tlans les provinces de Namur et de Luxembourg, par J. Schmitz 
et (loin N. Nieuvvland, avec une note bibliographique, par dom 
Ursmer Berlière. 

Remerciements. NOMINATION DES JURYS. 

Prix J. Gantrelle (14 e période) : MM. Parmentier, Bidez, 
Waltzing. 

Prix P. De Paepe (2 e période) : MM. De Greef, De Wulf et 
van Biervliet. 

Prix Ad. (Lvstiau (12 e période) : MM. De Greef, Mahaim, Van 
den Heuvel. 

Prix J. De Keyn (21 e période : Enseignement primaire) : 
MM. Cuvelier, Parmentier, Vercoullie, Wilmotte, L. Fredericq, 
Cli.-J. de la Vallée Poussin, van Biervliet. 

Pour ce qui concerne les jurys des deux derniers Prix Auguste 
Beernaert et Bouvier-Parvillez, la Classe, désireuse d'y voir 
représenter la nouvelle Académie royale de langue et de litté- 
rature françaises, décide d'en remettre la désignation à la séance 
de février, après entente avec les membres de cette Académie. Séance du 10 janvier 1921. PRIJS TONY BERGMAMN 

(5<>e tijdperk. 1942-1917.) Verslag van de Jury aangesteld tôt net toekennen 
van den vijijaarlijkschen Prijs. 

.\an de Heeren Yoorzitter en Leden van de Klas der Letteren 
van de Koninklijke Akademie van België te Brussel. 

M une Heeren, 

Bij Koninklijk Besluit van ;>" Mei 1920, werden de HH. Des 
Marez, hoogleeraar te Brussel, Van Houtte, hobgleeraar te Gent, 
Van der Essen, hoogleeraar te Leuven, Van Kalken, doeent le 
Brussel en Fris, doeent te Gent, aangesteld als leden van do 
Jury, door de Koninklijke Akademie van België benoemd en 
belast met het beoordeelen van den wedstrijd voor den Pi ijs 
Tony Bergmann. 

De Jury verkoos tôt voorzitter den Heer Des Marez en tôt 
schrijver den Heer Fris. De Jury leden vergaderden in het 
Ministerie van Kunsten en Wetenschappen den 29" Mei, don 
3" Juli en den 6° ISovember; zij brachten hunne beoordeeliiii; 
uit op 4" December. 

Een enkel werk was door zijn schrijver aan de Koninklijke 
Akademie ingezonden en werd als zulks aan de Jury onder- 
worpen, namelijk Meclielen in het Verleden, door Emiel Bus- 
kens (2 e uitgaaf, 1917). 

De Juryleden hebben het alsdan op zich genomen in de 
boekenlijsten van de Vlaamsch-Belgische geschiedschrijving, deze 
gemeentegeschiedenissen op te sporen welke eenigszins konden Séance du 10 janvier 1920. béant woorden aan de vereischten van den wedstrijd. De volgende 
werken werden dan in aanmerking genomen : 

P. Alossery, Geschiedkundige boekenschouw voor het huidige WesL-Vlaanderen in 

t'algemcen en zijne gemeenten in 't bi]zonder, Brugge, 4912-1914, 2 dl. 

(Uitgave der Société d'Émulation de Bruges.) 
K. De Flou, Woordenboek der Toponymie, l st edeel, Gent, 1914. 
Cotteleu, Een blik op de Geschiedenis van Anliuerpen door de eeuwen heen, Ant- 

werpen, 1914. 
P. Van Nuffel, Alostum Religiosum, Beelden en Schetsen uit den Beloken Tijd, 

Aalst, 1912. 
Th. Sevens, Geschiedenis der Gemeenle Aelbeke, Kortrijk, 1912. 
Idem. Geschiedenis der Gemeente Cuurne, Kortrijk, 1913. 
II. de Weerd, Geschiedenis van Eelen, Parochie, lleerlykheid, Gemeente. (Overge- 

drukt uit de Publications de la Société Historique et Archéologique du 

pays de Liège, 46 e année, 1912.) 
J. Mussely en J. Buysschaert, Geschiedenis van Ledeghem, Kortrijk, 1913. 

Na grondig onderzoek der hun voorgelegde werken en na 
nauwkeurige inzage der bedingen van het gevvijzigde règlement 
van de Bergmann-stiching (18 December 1913), heeft de Jury 
de werken van den Heer Alossery en van den Heer De Flou 
moeten van de hand wijzen omdat zij geene monographiën over 
eene Vlaamsche-Belgische gemeente vormen,zooals de wedstrijd 
voorschrijft. 

Het werk van den Heer Van Nuffel kon eveneens niel in 
aanmerking genomen worden omdat het slechts een klein 
gedeelte van de geschiedenis van Aalst, namelijk den « Beloken 
Tijd » en nid de volledige geschiedenis dezer stad behandelt. 

\V;it de werkjes betreft van den Heer Cotteler over «Antwer- 
|)«!ii » en van den Heer Buskens over « Mechelen», beiden zijn 
eerder vluchtige schetsen over de geschiedenis dezer beide 
steden dan wetenschappelijke monographiën op bronnenstudie 
gesteund. 

Aan <\t'/.<' laatste vereischte voldoen echter in zekere mate aile 
d<- werken die verder beoordeeld worden. 

De Geschiedenis van Cuurne en ook die van Aelbeke door 
den heer Th. Sevens zijn afdruksels ait de « Handelingen » en Séance du 10 janvier 1920. uit de « Bulletijns der Maatschappij van Geschied- en Oudheid- 
kunde » te Kortrijk. Beiden zijn bijna uitsluitend op Archief- 
stukken gesteund; doch liet toeval wil dal er voor beidedorpen 
zeer weinig oorkonden voor de XVII e eeuw bewaard zijn, zoo- 
dat het materiaal waarover de schrijver beschikte tamelijk 
schaarsch is : daarom ook dat het eerste werkje slechts 1 10 blad- 
zijden, het tweede 88 bldz. bevatten. De geringheid in omvang 
dezer beide monographiën beantwoordt trouwens volkomen aan 
het weinige belang van de « Geschiedenis van diurne » en die 
van « Aelbeke »; en de Jury oordeelde dat hunne gewichtigheid 
ontoereikend was om deze werkjes voor deri prijs voor te 
stellen. 

Van hooger gehalte is de Geschiedenis van Eelen, door den 
Heer Van de Weerd, pr. Dit werk kenmerkt zich door een tame- 
lijk verzorgde boekenschouw en door eene doordachte en voor- 
zichtige behandeling der stof. In de kapittels over den oorsprong 
der 'gemeente, de vorming der parochie, de burgerlijke inrich- 
lini»-, de wording van het goed Sipernau enz., heefl de schrijver 
de le gewaagde onderstellingen weten te vermijden; ook zijn de 
instellingen en eeonomisehe toestanden goed behandeld. Editer 
is het boek zeer mager van inhoud omdat het kerkarchief in den 
brand van 1881 verdween. Het werkje van den Heer Van de 
Weerd zou verdi enen op den eersten rang geplaalst te won I en, 
ware het niet dat het reeds in 1908, aan den wedstrijd door de 
uitgeschreven Maatschappij van Kunst en Geschiedenis van het 
Kerspel Luik onderworpen, door dit geleerd genootschap 
hekroond werd. Non bis in idem. 

Het lijvigste, het belangrijkste werk dat de Jury te beoordeelen 
had was dat van de Heeren Mussely en Buvsschaert over 
Ledegliem. Het boek geett onlooehenbare bewijzen van lang- 
durige navorsching en van taai geduld. Zoo, bij voorbeeld, 
looft de Jury de uitstekende inlichtingen over den toestand van hel 
landbouwbedrijf sinds het einde der XVII e eeuw, en de mede- 
gedeelde Flurkarte is uiterst belangwekkend. Maar, eerstens 

— 9 — Séance du 10 janvier 1920. blijkt nit <le opgegeven boekenlijst dat beide schrijvers onvol- 
doende voorbereid waren om hunne geschiedenis aan te vangen ; 
tweedens, een gewis gebrek aan méthode heeft ze belet bel 
bijeengegaarde materiaal voldoende te bebeerschen. Niet alleen 
hebben de scrhijveFS met voile grepen geput aan de vroegere 
geschiedkundige werken van de omliggende steden en dorpen, 
— zoodat hunne geschiedenis van Ledeghem bijna tôt eene 
geschiedenis van bel Kortrijksche uitgerokken is, — maar zij 
hebben den lezer ailes willen mededeelen wat ze gevondeh 
hadden, zonder den moed te hebben hem het overbodige en 
bel onnuttige te besparen. Vandaar de overladingen en de 
onevenredigheden in het boek. De schrijvers hebben de roi van 
den « lokalen geschiedschrijver uit het oog verloren : deze 
hoefl zijne ingeving niet te zoeken in de algemeene geschiedenis 
van het Vaderland om er het verhaal naar te schikken van de 
gemeente «lie hij in hare ontwikkeling wil beschrijven; maar het 
is zijne taak aan den geschiedschrijver van België de echte en 
nauvvkeurige beginselen voor het grootsche werk zijnersynthesis 
te verschaffen. Niettemin oordeelt de Jury dat de « Geschiedenis 
van Ledeghem » rené verdienstelijke poging verbeeldl voor wal 
de omvangrijkheid en bel geduld der opsporingen aangaat. Kan 
de Jury voor hoogervermelde gebreken de « Geschiedenis van 
Ledeghem •> niet bekronen, toch brengt zij bulde aan den 
goeden wil en aan de vlijt der beide vorschers en verleent hun 
te dien titel een hooesl eervolle melding. Het werk laat 
verhopen dal de schrijvers niet bij hunnen eersteling zullen 
blijven, en dat de Vlaamsche Geschiedschrijving van hunne hand 
beter mag verwachten. . 

De Jurj sicli dus eenpaarlijk aan de Klas der Letteren van 
de Koninklijke \kademie van België voor, den Prijs Bergman» 
voor bel Vijfde Tijdperk niel toe te kennen. 

Al/oo gedaan te Brussel, «le/en i" December 1920. 
Namens <le Jury : 
lie Schrijver, De Voorzitter, 

V. Fris. G. Des Marez. 

— 10 — Séance du 10 janvier 1921, COMITÉ SECRET. 

Élection du directeur pour 192*2. — M. Maurice Vauthier est 
élu. — M. Jules Lameere remercie la Classe pour l'avoir appelé 
à présider à ses travaux pendant l'année écoulée; il félicite 
M. A. Rolin, Directeur pour 1921, et lui cède le fauteuil. 
M. A. Rolin exprime au Directeur sortant la gratitude de ses 
Confrères, pour l'autorité et la courtoisie dont il a fait preuve 
dans l'accomplissement de ses fonctions; il invite M. le Vice- 
Directeur à prendre place au Bureau. 

M. G. Cornil est nommé membre de la Commission des 
Finances, en remplacement de M. Vauthier. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la question 
du Dictionnaire du latin du moyen duc. 

M. Paul Thomas en donne lecture. 

Après un échange de vues, auquel prennent part MM. Parmen- 
tier, Ridez, Waltzing, Pirenne, Vauthier, de la Vallée Poussin, 
Delehave, Goblet d'Alviella et Berlière, la Classe charge ses 
délégués de faire à l'U. A. 1. la communication suivante : 

L'Académie royale de Belgique émet le vœu que les travaux 
préparatoires à la réédition du Glossarium de Du Cange com- 
prennent le dépouillement complet de tous les documents, tant 
au point de vue de la langue usuelle que de la langue technique, 
de façon à éviter un double travail long et onéreux et à faciliter, 
dans le plus bref délai, la réalisation d'un dictionnaire complet 
de la langue latine du moyen âge. 

La Classe confirme la délégation de MM. Bidez et Pirenne 
auprès du Comité de l'U. A. I. 

COMMUNICATIONS ET LECTURES. 

Im notion du risque dans la science du Droit, par M. Maurice 
Vauthier. — La Classe en vote l'impression. n Séance du 10 janvier 4924. Philosophie de l'Histoire. L'Homme et le Milieu, par M. Vlie- 
tinck. — Renvoi à MM. Wodon, De Greef et Vauthier. 

— Motion de M. Errera, relative à la célébration du G e cente- 
naire de la mort de Dante. Il est décidé que le Bureau continuera 
;i s'informer si des membres de la Classe sont disposés à prêter 
leur concours à cette manifestation. 

Choix d'une lecture pour la séance publique. — M. J. Bidez 
est désigné pour faire la lecture d'usage. NOTE BIBLIOGRAPHIQUE. Documents pour servir a l'histoire de l'invasion allemande dans 
les provinces de Namur et de Luxembourg, publiés par le 
chanoine Jean Schmitz et I). Norbert Nieuvvland. Troisième 
partie : Tamines et la bataille de la Sambre. Bruxelles et 
Paris, Van Oest, 1920, gr. in-8", 208 pages, 117 illustrations 
et 1 carte. 

Le grand travail de MM. Schmitz et Nieuwland continue 
d'apporter un riche appoint de documents à l'histoire de l'inva- 
sion allemande dans le pays de Namur, mais, en même temps, 
il donne, surtout dans cette troisième partie, un exposé clair et 
complet des opérations militaires qui ont constitué ce qu'on est 
convenu d'appeler la bataille de Charleroi. Étant donné que les 
événements militaires jouent un grand rôle dans ce volume, les 
auteurs ont voulu puiser leur documentation à une source de 
première importance, les archives historiques du Grand Quartier 
général de Paris, qui leur ont permis de contrôler les renseigne- 
ments qu'ils avaient recueillis par eux-mêmes; ils ont, en outre, 
soumis leur récit à des officiers qui ont pris part aux combats de 
la Sambre. 

— u — Séance du 10 janvier 1921. La bataille dite de Charleroi a eu sur les événements d'aoûl 
et de septembre li)li une influence décisive; si elle n'a pas 
préparé, elle a tout au moins permis le « redressement de la 
Marne ». La V e armée française, celle du général Lanrezac, si 
elle n'a pas battu la II e armée allemande (von Biilow), l'a arrêtée, 
et la retraite ordonnée à temps par Lanrezac a déjoué le plan 
ennemi, qui était d'encercler toute la V e armée française et con- 
séquemment les troupes belges de Namur. Le silence prudent 
gardé pendant longtemps par les Allemands sur certains événe- 
ments de cette bataille semblait étrange. Mais, comme leur plan 
d'encerclement (von Hausen sur la Meuse, Biilow sur la Sambre) 
a échoué, il a fallu expliquer l'échec; la publication de leurs 
mémoires devait servir à les disculper, en se jetant mutuellement 
la pierre. 

Le présent volume ne traite que d'une partie de la bataille 
de la Sambre, celle qui s'est déroulée sur le front du 10 e corps 
de la V e armée française. La première résistance française pro- 
voqua, comme toujours, des représailles à Velaine et à Jemeppe. 
L'événement militaire le plus important fut la bataille d'Arsi- 
mont, où les contre-attaques françaises furent si violentes qu'elles 
épuisèrent l'ennemi et permirent une retraite convenable. Si à 
Auvelais on peut compter 127 Incendies et 48 tués, les horreurs 
dont ce village fut le témoin disparaissent en quelque sorte 
devant celles de Tamines. 

Les Allemands étaient en retard d'un jour; c'était un échec 
sensible dont il fallait se venger. Tamines dut expier ce forfait. 
Sur l'ordre de von Roques, colonel du 77 e régiment hanovrien, 
les auteurs en fournissent les preuves, les Allemands voulurent 
fusiller près de (>00 personnes; si 37 i seulement succombèrent 
sous leurs coups, ce ne fut pas la faute des soldats teutons. Que 
d'épisodes épouvantables dans cette lugubre tragédie! Civils 
placés devant les troupes, hommes tués devant des femmes et 
des enfants, victimes carbonisées! 

Après l'échec de la Sambre, le 22 août, ce n'est pas encore la 13 Séance du 10 janvier 1921, retraite, mais le recul du 10 e corps. Le dimanche 23 faillit être 
fatal aux Allemands. Le I e ' corps (Franchet d'Espérev), relevé 
de son poste à la Meuse, allait fondre sur la Garde impériale à 
sa sortie de Fosses (bataille de Saint-Gérard) et l'encercler, 
lorsqu'on apprend que von Hausen traverse la Meuse à Dinant 
et à Waulsort. Franchet fait faire volte-face aux siens pour 
sauver la situation, et c'est alors que Mangin donne son fameux 
coup de boutoir à Onhaye. L'avance des Allemands est signalée 
par une série de meurtres et d'incendies. La dernière résistance 
française à Biesme-Mettet et surtout à Oret (Wagnée) fut payée 
par de terribles vengeances. 

Le dimanche 23, à 10 heures du soir, l'ordre de la retraite 
était donné; c'était la fin de la bataille de la Sambre : les Alle- 
mands avaient atteint la route de Bioul à Fraire, la V e armée 
française, grossie des troupes de Namur, se retirait sur la 
Fiance. 

Voici comment on peut établir le bilan des atrocités alle- 
mandes pour les journées du 21 au 23 août à Tamines et sur le 
théâtre des derniers combats de la Sambre : 479 habitants mas- 
sacrés, fusillés, noyés ou carbonisés, 957 maisons incendiées. 

On ne peut que féliciter les auteurs de la célérité avec laquelle 
marche leur travail, de l'importance de leur documentation qu'ils 
utilisent en historiens conscients de la mission de vérité et de 
justice qu'ils ont à remplir. 

D. II. Berlière. — u La notion du risque dans la science du Droit, 

par Maurice VAUTHIER, 
Membre de la Classe des Lettres. 

Le droil, envisagé <i;ins son ensemble, csl constitué par une 
réunion d'idées, par un système de concepts. Chacune de ces 
idées traduit et résume une multitude de faits et de relations. 
En même temps, comme elle est une création du génie humain. 
elle manifeste une attitude de notre pensée, une orientation de 
notre volonté; elle implique une affirmation. Considérons à 
titre d'exemples trois idées juridiques d'une importance fonda- 
mentale, et en même temps très familières même aux non- 
juristes; ce sont : l'idée de propriété, l'idée de contrat, l'idée 
de succession ab intestat. L'idée de propriété enveloppe la 
notion d'un pouvoir exercé par l'homme sur une chose, pou- 
voir que la société doit reconnaître et respecter. L'idée de con- 
trat suppose que deux ou plusieurs personnes sont tomhées 
d'accord en vue d'un résultat déterminé et qu'elles sont liées 
par cet accord. L'idée de succession ab intestat se fonde sur cette 
considération que les biens d'une personne doivent être attribués, 
quand elle meurt, aux membres de sa famille. La propriété, 
le contrat, la succession ab intestat sont des institutions qui se 
manifestent par une multitude de règles précises, minutieuses, 
obligatoires. Chacune de ces règles peut, toutefois, être ramenée 
à un concept fondamental, ou du moins à un petit nombre de 
concepts essentiels. 

C'est dans des concepts de ce genre que se révèle la conscience 
juridique d'une société. Celle-ci les élabore, presque toujours 
assez lentement et au prix de recherches successives. Le progrès, 
le triomphe, le déclin de ces notions directrices correspondent 

— 15 — .)/. Vauthier. — La notion du risque dans la science du Droit. 

à des étapes déterminées clans révolution sociale. En étudiant 
le développement d'une idée juridique, nous apercevons le 
conflit ou le concours des forces matérielles, intellectuelles, 
morales qui existent au sein de toute société et desquelles se 
dégagent à la longue la justice rt le droit. 

Tout concept juridique pourrait l'aire l'objet d'une étude de ce 
genre. Nous allons essayer d'appliquer ce mode d'investigation 
à une idée qui, sans doute, est très ancienne, mais dont l'im- 
portance s'est sensiblement accrue depuis un demi-siècle. Cette 
idée est l'idée de risque. Le rôle qu'elle joue actuellement dans 
le domaine du droit est capital. Elle est l'âme d'un grand nom- 
bre d'institutions. Il y a plus : des notions traditionnelles et 
consacrées on! subi son influence et se sont partiellement désa- 
grégées sous son action. 

* 
* * 

On entend par risque les chances défavorables auxquelles est 
exposée une personne parce qu'elle se trouve placée dans une 
situation donnée, ou parce qu'elle est investie de telle ou telle 
qualité. Le navire qui transporte des marchandises dont je suis 
propriétaire peut faire naufrage; la maison que j'habite peut 
être dévorée par un incendie; la grêle peut détruire les épis d'une 
récolte; élanl ouvrier d'usine, je puis être blessé ou tué par 
l'explosion d'une cbaudière; enfin, si je meurs avant d'avoir 
atleiui la vieillesse h d'avoir pu garantir l'existence des miens, 
ma veuve el mes enfants seront probablement dans la gêne. Le 
naufrage, l'incendie, la grêle, un accident industriel, une mort 
prématurée, ce sont là autant de risques, autant de périls qui 
menacent, sou un individu, soit une famille. Le mot risque, qui 
serl à désigner une chance défavorable, désigne également le 
dommage possible dont une personne peut avoir à souffrir par 
suite d'une chance de ce genre. Je cours le risque de voir un 
naufrage engloutir la cargaison qui m'appartient; ma femme 

— 16 — M. Vanillier. — La notion du risque dans la science <in Droit. 

el mes enfants courenl le i is< pi<- de me voir mourir jeune ; je 
me charge, à mes risques el périls, de la gestion d'une affaire, 
de la conduite d'une entreprise. Que le mot risque désigne un 
événemenl possible cl fâcheux, ou <pi il désigne le préjudice 
pouvant résulter d'un semblable événement, l'étroit lien de 
parenté qui existe entre ces deux significations i si facile à saisir. 
Pour mieux dire, ce sont les deux aspects d'une même idée. 
Un événement fâcheux est envisagé, tantôt en lui-même, tantôt 
sous le rapporl <lu préjudice qu'infligera son accomplissement. 

Le mol risque ne doit-il pas être rapproché d'autres expres- 
sions, également bien connues, et s'identifier même avec elles? 
('.<■> expressions sont « eus fortuit » et « force majeure ». ftlles 
répondent au terme casus employé par les jurisconsultes 
romains. Qu'est-ce que le risque, dira-t-on peut-être, sinon le 
cas fortuit, la force majeure, qui détermine des résultats nui- 
sibles, ou qui empêche «les résultais salutaires de se produire? 

Sans doute, il existe entre le risque et le cas fortuit une 
connexité visible. Toutefois ces deux notions ne doivent pas être 
confondues. 11 est exact qu'une même circonstance pourra être 
qualifiée soit de cas fortuit, soit de risque. Mais on constatera 
sans peine que chacun de ces termes caractérise une façon spé- 
ciale d'envisager une telle circonstance. Le mol risque la fait 
apparaître simplement comme une possibilité dangereuse. La locu- 
tion < cas fortuit » la l'ail apparaître comme sciant déjà réalisée, 
sans que celle réalisation puisse d'ailleurs être considérée comme 
le résultai «l'une imprudence. L'idée de cas fortuit (ou de force 
majeure ne se conçoit pleinement que si on l'oppose à l'idée 
de faute. L'idée de risque ne suggère pas nécessairement une 
telle opposition. Pour celui <pii embarque des marchandises sur 
un navire, le naufrage constitue incontestablement un risque. 
Si le naufrage s'est produit el que le navire ail péri avec sa 
cargaison, cette perte est due à une force majeure. L'explosion 
possible d'une chaudière, le fait d'être saisi et entraîné par le 
jeu d'un engrenage, ce sont là des accidents auxquels est exposé 

1981. LETTRES. 17 i M Vauthier. — La notion du risque dans la science du Droit. l'ouvrier industriel. Supposons qu'un accident de ce genre ait 
lieu effectivement. On pourra se demander s'il résulte d'un cas 
fortuit ou s'il dérive d'une faute, La réponse pourra varier : le 
patron a pu négliger de prendre les précautions nécessaires; 
l'ouvrier s'est peut-être montré imprévoyant; peut-être aussi 
l'accident est-il la conséquence d'un enchaînement fatal de 
circonstances. La notion de risque dépasse les limites d'un 
semblable débat. .Nous constaterons plus tard que l'évolution 
la plus notable qui se soit accomplie en matière d'accidents 
industriels consiste en ce que les litiges auxquels ces accidents 
donnent lieu ont été transportés dans le domaine du risque, au 
lieu de rester conlinés dans la région plus agitée où se rencon- 
trent et s'opposent les notions traditionnelles de force majeure 
et de faute. La notion du risque n'avait pas échappé à la sagacité des 
jurisconsultes romains. Ils l'ont analysée; ils l'ont approfondie, 
et, en réalité, c'est d'eux que nous la tenons. Mais il ne l'ont 
envisagée que sous un aspect très spécial et assez restreint; ils 
ne semblent pas avoir pressenti les développements dont elle est 
susceptible et que l'avenir lui réservait. 

Dans le langage du droit romain, le risque est désigné par le 
mol periculum, péril, et nul n'ignore que l'expression risques 
el périls, usitée dans la langue juridique, est une locution qui a 
passé dans le vocabulaire de la conversation. 

Les jurisconsultes romains ont défini avec exactitude le 
periculum el ils ont éclairé cette définition par de nombreux 
exemples ' . Ils se sont demandé assez, fréquemment à quelle 
personne il incombe de supporter le fardeau de certaines màu- («) L. 23, I» 50, 17. ix — .)/. \ (luthier. — La notion du risque dans la science du Droit. 

vaises chances. Le problème se présentai! à leurs yeux dans 
plusieurs hypothèses d'un caractère tout pratique. Lorsqu'une 
personne esl victime d'un acculent puremenl fortuit, il est 
naturel qu'elle en subisse les conséquences. Si cette solution 
se comprend d'elle-même lorsqu'il s'agit d'un individu considéré 
isolément, la question devient beaucoup moins simple dès 
l'instant que deux ou plusieurs personnes participent à une 
même relation juridique et qu'à l'occasion de cette relation un 
préjudice si 1 manifeste, sans d'ailleurs qu'aucune faute puisse 
être imputée à l'un ni à l'autre des intéressés. C'est là le véri- 
table domaine des difficultés qui, pour les juristes romains, se 
rattachent au periculum. Par exemple, un objet vient à périr 
fortuitement entre les mains de l'emprunteur, du créancier 
gagiste, d'un patron de navire, du vendeur avant la livraison : 
quelle est la personne qui devra supporter la perte? Ce pro- 
blème est en vérité Tort embarrassant. Les juristes romains ont 
cherché la solution qui doit être tenue pour la plus logique et 
la plus équitable, bien plus encore qu'ils n'ont aspiré à for- 
muler une doctrine générale. Ils ont reconnu qu'il dépend 
des contractants de déterminer d'avance quel est celui d'entre 
eux qui sera tenu de supporter le risque. A défaut d'un tel 
expédient, ils inclinent à admettre que le risque doit être 
assumé par celui qui tire profit d'une relation ou d'une opé- 
ration. Qui profile des bonnes chances doit subir les mau- 
vaises. Pratiquement, cette règle fait naître des questions fort 
délicates. La plupart des relations juridiques, lorsqu'elles 
procèdent d'une convention, s'organisent en faveur de tous les 
contractants. Le débiteur y est, intéressé aussi bien que le 
créancier. Gela est particulièrement vrai des contrats synallag- 
matiques, dans lesquels chacun des contractants est à la fois 
créancier et débiteur. Cela est (dus particulièrement vrai du 
contrat synallagmatique par excellence, c'est-à-dire de la vente. 
Le periculum sera-l il pour le vendeur ou pour l'acheteur, 
lorsque la chose vendue vient à périr ou à se détériorer avant la 

— ifl — M. Vauthier. — La notion du risque dans la science du Droit. livraison? Telle est la question que les jurisconsultes romains 
ont traitée avec beaucoup de soin. La solution qu'ils ont consa- 
crée esl très connue : Ils décidenl que le pericidiim es! pour 
l'acheteur. Cela signifie que si l'objet vendu, corps certain, 
vienl a périr ou à subir une détérioration avant d'être livré, le 
dommage esl pour l'acheteur, c'est-à-dire pour le créancier de 
la chose vendue; l'acheteur n'en sera pas moins obligé de 
payer le prix. A lire les textes, il semble que ce soif la vente 
du vin. marchandise sujette ;i se gâter, à s'aigrir, qui amena 
plus spécialemenl les juristes à s'occuper de la question des 
risques ( ' . 

La règle selon laquelle le risque est pour l'acheteur, ei, d'une 
manière plus générale, pour le créancier, règle exprimée par 
l'adage res périt creditori, a passe dans le code civil (art. 1188). 
Chose singulière, elle esl assez difficile à justifier. Les juristes 
romains la formulent mais ne l'expliquent point, ("est ;i peine >i 
l'on peul considérer comme une tentative d'explication la doctrine 
selon laquelle l'acheteur, profitant de la plus-value survenue 
entre !;i vente et la délivrance, doit prendre ;i sa charge les 
chances de perte et de moins-value. Des romanistes modernes 
uni cru trouver dans les formalités de la vieille procédure 
romaine l'origine d'une règle qu'ils désapprouvent r- Certains 
commentateurs du 'code civil estimenl que, dans notre droit, le 
principe que le risque esl pour le créancier, el spécialement 
pour l'acheteur, s'explique par le l'ail que la convention 
emporte transmission de la propriété d'un corps certain à 
l'acquéreur, même avant la livraison. La règle res poil creditori 
devrait des lois rire remplacée par la règle res péril domino. 
De récentes législations, notamment le code civil allemand el le 
vm\t- civil suisse, ont réagi, sur ce point, contre la tradition Inslilutes, 3.25§3; I. 40, U. 19,2; t.- 14§16. H 47, 2 ; et le litre 18.lti du 

'te. 

Girard. M Droit romain (4 ,; édition), pp. 544-5 

— 20 J£. Vauthier. ■■ l.n notion du risijiw dans la science du Droit. romaine. Sauf stipulations contraires des parties, elles laissenl 
le risque à la charge de celui qui a la chose entre les mains. 

De ces règles du droil romain, des discussions el des critiques 
auxquelles elles onl donné lieu, nous ne voulons retenir qu'un 
seul point : c'esl que, pour ingénieux qu'ils se soienl montrés, 
les juristes romains n onl pas réussi cette Ibis à dégager une 
solution qui emporte nécessairement notre adhésion. Que l'on 
nous permette «rajoutera cela deux considérations : La première, 
c'est que la question du risque présente des difficultés presque 
insurmontables lorsque, pourdésigner la victime d'un risquedéter- 
miné,il faut opter entre deux ou plusieurs intéressés; la seconde, 
c'est que le droil romain, en estimant qu'une telle option esl 
indispensable, ne semble pas avoir envisagé la possibilité de la 
répartition <lu risque entre divers intéressés. Cette répartition. 
du reste, n'était guère réalisable dans les hypothèses à l'examen 
desquelles il s'est attache exclusivement. Elle est, au contraire, 
devenue un (dément essentiel dans d'autres hypothèses, dans 
d'autres relations, que le droit romain ne paraît pas avoir soup- 
çonnées, et a l'occasion desquelles l'idée de risque a. en quelque 
sorte, révélé tonte sa valeur. Lorsqu'un risque n'affecte qu'un individu isolé, ou seulement 
quelques personnes qu'unit momentanément une convention, 
1 intérêt qu'il présente au point île vue juridique peut être 
considérable; son intérêt social, si l'on peut s'exprimer ainsi, 
n'apparaît guère. Mais la question change d'aspect lorsqu un 
risque affecte en même temps un grand nombre de personnes. A 
compter du moment où cette circonstance est clairement aperçue, 
l'idée qu'il y a lieu de supporter en commun le risque el ses 
conséquences pourra se produire el aboutir à des applications 
pratiques, (-est la un progrès décisif. Il ne semble pas que 
le droit romain en ail discerné la possibilité; mais il a été 
certainement accompli par le droit du moyen âge. 

r»1 M. Vaulhier. — La notion du risque dans la science du Droit. 

Le l'ait qui a déterminé cette extension et cette transformation 
de la notion du risque, c'est le commerce maritime ; et l'institu- 
tion juridique où se révèle cette utile et capitale évolution, c'est 
le contrai d'assurance. 

L'existence sociale et juridique de notre temps est, en 
quelque façon, pénétrée par l'idée d'assurance et nul n'ignore 
que l'assurance a précisément pour objet de prémunir l'assuré 
contre les suites fâcheuses de telle ou telle catégorie de risques. 
L'assurance est demeurée étrangère au droit romain, bien que 
le contrat d'assurance, tel que le moyen âge l'a élaboré, se 
rattache historiquement à certaines institutions du droit romain. 

Le rôle important <le l'assurance, ses applications multiples 
sont relativement modernes, mais l'institution elle-même, avec 
ses caractères essentiels, date de plusieurs siècles, et Ton peut 
affirmer qu'elle existe depuis les premières années du \l\"siècle. 

.Nous n'apprendrons rien à personne en disant que le Code 
de commerce de IS08 contient un texte intitulé: Des assurances 
maritimes, titre remplacé aujourd'hui, tant en France qu'en 
Belgique, par des dispositions plus récentes. Le texte compris 
dans le Code de 1808 n'était qu'une reproduction, assez \>eu 
modifiée, de l'ordonnance française du mois d'août lf)81 sur 
la marine. Cette ordonnance, en établissant avec netteté les 
principes essentiels de l'assurance maritime, a formulé par cela 
même les principes qui président à toute assurance quelconque. 
Vussi I estime qu'elle inspira depuis sa promulgation est-elle 
pleinement justifiée. Mais l'ordonnance de H>81 n'est pas issue 
soudainement i\\\ néant ou <lu chaos. Elle est le fruit de l'expé- 
rience. Elle codifie des règles que la pratique avail sanctionnées. 
El cette pratique, il esl possible d'en suivre les phases succes- 
sives ;i compter t\\\ XIV" siècle. L'assurance maritime apparaît dans le bassin de la Médi- 
terranée des les premières .-innées du XI Y" siècle. Elle ne fut 22 M. Vauthier. - La notion du risque dans la science du Droit 

pas constituée d'un seul coup. Toutefois son évolution fut, en 
somme, assez rapide. Après un siècle de tâtonnements, cette 
institution juridique réussit à trouver la forme que revêtent, 
aujourd'hui encore, toutes les opérations d'assurance. 

Les procédés au moyen desquels le principe de l'assurance 
chercha tout d'abord à se réaliser nous sembleront, à première 
vue. assez singuliers. On <miI recours à des fictions. On imagina 
que l'assuré faisait un prêt à l'assureur, prêt que celui-ci 
s'engageait à rembourser en cas de sinistre. On imagina égale- 
ment que l'assuré vendait ses marchandises à l'assureur; le prix 
demeurait payable si les marchandises ne parvenaient pas 
à destination; en cas d'heureuse arrivée, la vente était résolue, 
et, bien entendu, le prétendu acheteur ne devait rien, mais, en 
revanche, il avait alors droit à la prime. Les juristes du temps, 
suivant leur habitude, cherchaient à faire rentrer l'institution 
dans le cadre de leurs formules traditionnelles. Analysant 
l'opération, ils y découvraient une juxtaposition de promesses. 
L'assureur promet à l'assuré de l'indemniser dans le cas où 
le dommage redouté se produirait; la prime payée en cas 
d'heureuse arrivée est le prix du risque que l'assureur a consenti 
à prendre à sa charge ('). 

Nous ne tarderons pas à constater tout ce qu'une semblable 
explication présente d'insuffisant. On est d'accord, au surplus, 
pour admettre que l'assurance maritime procède d'une institu- 
tion romaine connue sous le nom de Nauticum [<vnus ou de 
Pecunia Trajecticia (-). Dans cette opération, un capitaliste 
(fœnerator) prête de l'argent à une personne qui se livre au 
commerce maritime. La somme ne doit être remboursée que (') Goldschmidt. UniversaUjeschichte des Handelsrechts, pp. 357-375, pi spécia- 
lement notes 99 et 100. 

(») Idem, p. 3tr2 et note 90; Dig 22.2 (De nautico fœnore) et code 4.33 l> 
nautico fœnore). — Trajecticia ea est pecunia quae trans mare vehitur 
(L. t. 1). u 2-2.2). 

— HT, — M. Vaulhier. — La notion du risque dans la science <lu Droit. 

si le navire arrive a destination. In intérêt élevé, el *jui ne 
saurait cire considéré comme usuraire, est dû alors au prêteur, 
lequel a d'ailleurs une hypothèque sur les marchandises. Le 
capitaliste, moyennant une importante rémunération, prend 
;i sa charge les chances de perle et, sous cette forme, s'associe 
en réalité à une entreprise commerciale. 11 existe entre le fœnus 
nauticum et l'assurance maritime des analogies tellement 
frappa n tes que la réalité d'un lien de filiation ne saurait cire 
mise en doute. S il esi vrai que l'assurance maritime procède du 
fœnus nauticum, elle ne l'a point fait disparaître. Le fœnus 
nauticum a subsisté a côté de l'assurance, bien que son impor- 
tance-, précisément en raison de l'extension prise par l'assurance. 
ail sensiblement décru. Il a persisté jusque dans le droit actuel 
^on> le nom de « prêt ou de contrat à la grosse aventure » ' . 
Son rôle n'esl plus qu'assez secondaire et ce n'est pas le lieu 
d insister sur les circonstances spéciales dans lesquelles on v a 
encore recours a noire époque r). (/est pour le capitaine 
un moyen de se procurer, en cas de besoins urgents et imprévus, 
les sommes qui lui son! nécessaires. 

Le fœnus nauticum île prêt à la grosse) a toujours été 
considère comme un contrat qui implique, de la part du prêteur, 
un clément spéculatif des plus prononcé. Le prêteur expose (') "On nomme contrat à la grosse un prêt fan sur des objets exposés à des 
risques maritimes, avec convention que si ce* objets arrivenl heureusement, le 
prêteur, ordinairement appelé donneur, sera payé du capital et d'une somme 
déterminée pour profits maritimes : et que si. par les accidents de la navigation, ses 
objets périssent ou sont détériorés, ce préteur ne pourra rien demander au delà de 
' equ'il e trouveraient valoir. - Le contrat de prêta la grosse a de grands rapports 
avec l'assurance maritime. Dans l'un le prêteur est chargé des risques et dans 
l'autre c'est l'assureur. Dans l'un le profit, dans l'autre la prime sont le prix des 
tes maritimes qui sont supportés d'après les mêmes principes et peinent être 
modifié- de [a même manière. » 'Pardessus. Cours de droit commercial, n- 887, 
187.) 

*j Pour la Belgique, voyez le titre V (art. 179-190 des lois coordonnées des 
24 août I 179 12 juin 1902 10 février 1908. 24 M. Vauthier. — La notion du risque dans la science du Droit. un capital plus ou moins élevé clans l'espoir que le navire et sa 
cargaison arriveront heureusement à destination et qu'il béné- 
fices du profit maritime. Si le navire périt, le prêteur perd 
le capital qu'il a aventuré. 

Ce caractère de spéculation se rencontre-t-il également dans 
l'assurance maritime? A première vue, ou pourrait être tenté 
de le croire, et les anciens auteurs inclinaient à le penser. Il est 
d'ailleurs possible que, dans certains cas isolés, l'assurance 
maritime n'ait été rien de plus qu'un pari, d'ailleurs assez 
immoral, sur les chances d'arrivée d'un navire; l'assureur 
gagnait si aucun accident ne se produisait; il perdait en cas 
de sinistre. Mais on se tromperait beaucoup en s'imaginant que 
l'assurance maritime — et, plus généralement, que toute assu- 
rance — constitue une opération dans laquelle prédomine 
l'esprit de spéculation. Que l'on nous permette d'insister sur ce 
point, il est très important. Nous nous voyons ramené par 
cette voie à la notion même de risque. En matière d'assu- 
rance, il importe de ne pas se laisser tromper par l'appa- 
rence, de ne pas confondre le côté extérieur de l'opération, 
son enveloppe, avec son essence, avec l'élément vital qu'elle 
renferme. L'assurance est ordinairement présentée comme un contrai 
aléatoire. Le Code civil lui attribue ce caractère. Il la range 
dans la même catégorie que le prêt à la grosse aventure, le jeu et 
le pari, le contrat de rente viagère. Il ne paraît pas soupçonner 
qu'il puisse exister des assurances autres que l'assurance mari- 
time (art. 1964). 

Un contrat aléatoire est celui qui se traduit, pour chacune 
des parties, par une chance de gain et de perte d'après un évé- 
nement incertain (Code civil, art. 1404). Si l'assurance n'était 
rien de plus qu'un contrat aléatoire, elle aurait à peu près la 
même nature que le pari. Cette manière de voir se rencontre 

1921. LETTRES . 25 S* >/. Vauihier. — La notion du risque dans la science du Droit. 

notamment chez Potliier, des idées de qui les rédacteurs du Code 
civil se sont si fréquemment inspirés f 1 ). A l'appui de cette 
opinion, on t'ait observer que l'assureur perd l'indemnité ou 
gagne la prime, suivant que le sinistre arrive ou n'arrive pas, 
cl qu'inversement l'assuré gagne l'indemnité en cas de sinistre 
cl perd 1rs primes lorsque la chose demeure indemne. 

Une telle explication n'est exacte que si l'on s'en tient à 
la vérité immédiatement perceptible. Elle n'a qu'un malheur, 
qui est de ne pas apercevoir la réalité dans toute son étendue. 

Il importe d'analyser plus profondément, de dégager la 
nature véritable de ce contrat d'assurance, dans lequel domine- 
rait, s'il fallait en croire quelques anciens auteurs, le côté 
spéculatif et aléatoire. , 

Qu'y voyons-nous? D'une part, un capitaliste, l'assureur, qui 
cherche à retirer de son capital une rémunération régulière et 
stable; d'autre part, l'assuré, qui n'aspire qu'à écarter de son 
pal ri moine le danger d'une perte éventuelle et qui achète cette 
sécurité au prix d'un sacrifice modéré, périodique et bien défini. ( 4 ) Traité du Contrat d'assurance, chapitre premier, section première, n° 8 : 
i II est évident que ce contrat est de la classe des contrats aléatoires et non pas 
de celle des contrats commutatifs; car la prime que l'assurance reçoit n'est pas, 
comme dans les contrats commuta tifs, l'équivalent d'une autre chose qu'il donne ou 
s'oblige a donner à la place, puisqu'il n'a rien à donner si le vaisseau arrive à bon 
pur! el n'essuie aucun accident; et au contraire, si le vaisseau périt, l'indemnité 
qu'il sera tenu de donner à l'assuré étant une chose beaucoup plus considérable 
que la prime qu'il a reçue de lui, n'en peut être regardée comme l'équivalent. 
La prime que l'assureur reçoil n'esi donc pas le prix d'une autre chose qu'il donne, 
mai: le prix du risque donl il se charge par le c mirai, ce qui est le vrai caractère 
des contrats aléatoires. Vice versa l'indemnité que reçoit la partie qui a tait assurer 
i ffets, lorsqu'ils sont péris, étant beaucoup plus considérable que la prime 
qu'il a donnée, n'en peut être regardée comme l'équivalent. Mais elle est l'équivalent 
el le prix du risque qu'il a couru de donner en pure perte la prime qu'il a donnée, 
el de ne rien recevoir à sa place dans le cas auquel les effets assurés seraient 
arrivés à bon porl el n'auraient essuyé aucun accident. » 

On avouera que voila une « construction » juridique suffisamment laborieuse. 
Son principal défaut est de paraître ignorer ce qu'il y a d'essentiel dans l'assurance, 
i la répartition du risque. 

— 26 — .)/. Vauthier. — La notion du risque dans la science du Droit. Ce qui, par conséquent, distingue ce singulier contrat aléatoire, 
ce qui est même sa raison d'être, c'est la volonté d'exclure 
d'une situation donnée l'aléa qu'elle enveloppe. 

Voilà donc un contrat aléatoire, dont l'essence, dont le bui 
est d'éliminer un aléa. Comment expliquer, comment résoudre 
cette apparente contradiction? 

Elle est insoluble si l'on se borne à considérer un contrat 
d'assurance pris isolément. Si, par hypothèse, un tel contrai 
était unique, on ne saurait lui refuser le caractère de convention 
aléatoire, spécialement de la part de l'assureur : il prend à 
sa charge les périls inhérents k une situation, en échange d'une 
prime qui, évidemment, sera élevée. Si l'accident ne se produit 
pas, l'assureur gagne; il perd si l'accident a lieu. C'est une 
convention qui se rapproche étroitement du jeu et du pari. 
Mais lorsque la même convention est conclue avec un grand 
nombre de personnes, l'opération se transforme. En se multi- 
pliant elle acquiert une nouvelle manière d'être. Par cela même 
qu'elle s'étend et se propage, qu'elle se généralise sous le 
l'apport de la quantité, elle se modifie profondément sous 
le rapport de la <iualité. Son essence devient autre. Bien que 
l'assureur traite séparément avec un certain nombre d'assurés, 
il se crée entre ces derniers un lien invisible et nécessaire; 
la condition de chacun d'eux est affectée par la condition des 
autres. Le total des primes payées par les assurés constitue une 
sorte de fonds commun, lequel doit approximativement faire 
équilibre au total des pertes que les assurés subissent. 
L'expérience permet d'affirmer, avec une probabilité voisine de 
la certitude, que les pertes atteindront sur plusieurs points 
la collectivité formée par les assurés. Quels seront ces points? 
C'est ce que l'on ignore, c'est ce qui est incertain. Chaque 
membre de la collectivité se trouve menacé. Chacun d'eux, 
par conséquent, va acheter une sécurité qu'il estime lui être 
avantageuse en substituant au danger suspendu sur sa tête un 
sacrifice dont la valeur est déterminée. Sans doute quelques-uns — 27 — M. Vauthier. — La notion du risque dans la science du Droit. 

des membres de la collectivité seront directement frappés par le 
sinistre. .Mais comme ils seront indemnisés au moyen des primes 
que tous ont versées, il est vrai dédire que la perte se répartira 
entre tous les membres de la collectivité. 

En d'autres tenues, l'assurance n'est autre chose que la 
mise en commun du risque auquel sont exposées un certain 
nombre de personnes, dont la situation est semblable. On doit 
en conclure que l'assurance implique l'idée d'une association, 
ou, pour mieux dire, l'idée d'une assistance réciproque, l'idée 
de mutualité. 

Il en est bien ainsi; et l'on n'ignore point le rôle que joue, 
aujourd'hui encore, l'assurance mutuelle : dans cette forme de 
l'assurance, les assurés indemnisent eux-mêmes, et sans inter- 
médiaire celui d'entre eux qui a souffert un dommage. Théori- 
quement, toute combinaison d'assurance pourrait se réaliser sous 
la forme de l'assurance mutuelle, et dès le moyen âge ce procédé 
a trouvé des applications ( 1 ). .Néanmoins, dans le domaine de 
l'assurance maritime, on constate, dès l'origine, l'intervention 
d'un assureur étranger, c'est-à-dire d'un tiers, d'un spéculateur (') Certains auteurs ont pensé que l'assurance mutuelle avait précédé l'assurance 
a primes : « Les commerçants qui voyageaient ensemble convinrent d'abord de se 
rendre communes leurs infortunes au moyen d'une répartition de leurs pertes 
particulières proportionnelles aux valeurs qu'ils exposaient tous aux mêmes 
risques; les assurances mutuelles durent amener aux assurances à primes, dont les 
premiers vestiges paraissent conduire au commencement du XIV e siècle. »(Moli- 
NiKit, Traité de Droit commercial. Introduction, p. "28. cité par Ualloz, Répertoire, 
v • Droit maritime. n° 10.) Cette filiation, qui lait dériver l'assurance à primes de 
l'assurance mutuelle, n'est qu'une conjecture. Bien entendu, le caractère de mutua- 
lité, inhérent à toute assurance quelconque, ne pouvait manquer d'être aperçu. 
En Angleterre, ilestindiqué notamment parBlackstone, Cofnmentaries, liv. II, ch. 30 
(. . . being much for ihe benefit and extension of Trade, by distributing the loss or 
gain among a number of adventurers, they are greatly encouraged and protected 
both by commun law and acts of parliament.) Ulackstone (liv. III, chap. 6, 111) 
mentionne également le statut 43, Eliz. c. 12, disant clairement que l'essence de 
l'assurance consiste dan la répartition des pertes (. . . the loss lighteth rather easily 
upon many than heavy upon i'ew). 

— 28 — M. Vauthier. — La notion du risque dans la science du Droit. si l'on veut, bref d'un capitaliste qui, dans le calcul des chances, 
poursuit la réalisation d'un bénéfice. Et l'on comprend qu'il en 
ait été ainsi. Il est ordinairement bien malaisé pour les per- 
sonnes dont la situation est semblable, de se connaître, de se 
concerter, de dresser le compte des risques qu'elles courent et 
des sacrifices auxquels elles doivent consentir. Le capitaliste, au 
contraire, découvrira les intéressés et se mettra en contact avec 
eux. Son attention se concentrant sur une catégorie d'opéra- 
tions, il va se trouver à même d'établir avec une exactitude 
suffisante le chiffre des pertes probables auquel devra corres- 
pondre le chiffre des primes, en y comprenant une marge qui 
représente son bénéfice personnel. De plus, étant capitaliste, 
c'est-à-dire ayant des fonds disponibles, — ces fonds mis en 
réserve étant d'ailleurs constitués par l'accumulation des 
primes, — il va pouvoir payer immédiatement le montant des 
indemnités qui seront dues. Le règlement sera plus sûr et plus 
rapide que si la victime du dommage était contrainte d'exercer 
un recours contre les autres membres de la collectivité dont elle 
fait partie. Cette fois encore, le capital remplit une de ses fonc- 
tions essentielles, laquelle consiste, grâce aux réserves qu'il a 
constituées, à faire des avances à ceux qui ont besoin d'être 
soutenus et qui n'ont pas le loisir d'attendre. Nous avons insisté quelque peu sur la naissance et le fonc- 
tionnement de l'assurance maritime, parce que cette assurance 
a servi de modèle à toutes les autres ; que, durant des siècles, 
elle tut à peu près seule en usage et qu'à son occasion se déga- 
gèrent un certain nombre de principes directeurs, dont, par la 
suite, on ne s'est guère écarté. 

Les relations qui se prêtent à la mise en oeuvre de l'idée 
d'assurance sont fort nombreuses. Dès l'instant qu'une cer- 
taine quantité de personnes sont exposées à un risque sem- 

— 19 — M. Vauthier. — La notion du risque dans la science du Droit. 

blable, il leur est possible de se garantir éventuellement contre 
les conséquences de ce risque. Déjà sous l'ancien régime de 
nouveaux types d'assurances viennent prendre place à côté de 
l'assurance maritime. Cette extension ne se produisit cependant 
qu'assez tard et ses résultats furent relativement secondaires. 
L'assurance contre l'incendie n'apparut en France qu'au 
XVIII e siècle, et Pothier en parle comme d'une nouveauté ('). 
L'assurance sur la vie fut également pratiquée, mais, semble-t-il, 
dans des limites assez étroites. Nul n'ignore que les Codes 
français, promulgués dans les premières années du XIX e siècle, 
sont muets en ce qui concerne le contrat d'assurance, exception 
faite, bien entendu, pour l'assurance maritime, à laquelle le 
Code de commerce de 1808 a consacré de nombreux articles. 11 
n'est pas téméraire d'affirmer qu'il y a un siècle les juristes ne 
se doutaient guère du rôle immense que l'organisation sociale 
de notre temps réservait à l'assurance. Personne ne soupçonnait 
ce qu'allait devenir le régime des assurances ouvrières. 11 n'entre pas dans notre dessein de décrire l'évolution et de 
suivre les applications du contrat d'assurance. L'étude de la 
notion du risque nous a conduit inévitablement à considérer les ( 4 ) « Il peut y avoir une infinité d'espèces de contrats d'assurance. Tel était celui 
que proposait, en 1754, une compagnie établie à Paris de garantir les propriétaires 
de maisons des dangers 'l'incendie, moyennant une certaine somme que les proprié- 
taires qui voudraient faire assurer leurs maisons paieraient par an à cette compa 
gnie. J'apprends que ce projet a eu son exécution et que de deux compagnies 
d'assurances qu'il y a à Paris, il y en a une qui ne se borne pas aux assurances 
maritimes et qu'elle assure aussi du danger du feu les propriétaires de maisons 
qui veulent les Hure assurer pour une certaine somme. L'acte de leur société a été 
enregistre au Châlelet de Paiis. » (Traité du Contrat d'assurance, chapitre premier, 
section première, n°3). In Angleterre, la première société d'assurance des maisons 
a été fondée r I ondresen 1684. (Dalloz, Répertoire, v° Assurances terrestres, n°3.) 
La première gran le société qui s'esl formée en Angleterre dans le but de créer des 
assurances sur la vie date (le 1706. (DàLLOZ, Répertoire, v» Assurances terres- 
tres, n 

— 30 — M. \aulhier. — La notion du risque dans la science du Droit, remèdes que l'on imagina pour échapper, dans la mesure du 
possible, aux conséquences dommageables d'un risque déter- 
miné. L'assurance est l'un de ces remèdes, et probablement le 
plus efficace. Mais la notion de risque doit encore retenir notre 
attention. Dès le moyen âge, et à l'occasion du commerce mari- 
time, cette notion avait dépassé les limites étroites dans lesquelles 
semble l'avoir enfermée le droit romain. Elle s'est manifestée 
au XIX" siècle avec de nouveaux caractères, spécialement à 
l'occasion des nombreux accidents qui turent la suite inévitable 
du développement extraordinaire de l'industrie. 

Dans les ateliers, dans les usines, au fond des mines de 
bouille, le long des voies ferrées, des ouvriers succombent ou 
sont blessés. Leur mort et leur mutilation semblent bien être 
la rançon fatale des progrès merveilleux accomplis par l'indus- 
trie. Aucune réparation ne sera-t-elle accordée à ces malheu- 
reuses victimes, à des familles privées de leur chef et de leur 
soutien? On n'a jamais eu la cruauté de le dire et de le penser. 
On n'a jamais contesté soit aux travailleurs, soit aux membres 
de leurs familles, le droit de réclamer un dédommagement. Seu- 
lement, on a cru très longtemps — en somme, pendant trois 
quarts de siècle — que l'application des règles traditionnelles 
du droit civil procurerait à l'ouvrier une protection suffisante. 
Lorsqu'un vice était relevé dans la mise en œuvre d'une industrie, 

— engins dangereux ou mal établis, absence d'appareils pro- 
tecteurs, manque de surveillance, imprévoyance d'autres ouvriers, 

— on estimait qu'il y avait là, de la part du patron, un délit 
(ou un quasi-délit), bref une faute; et si cette faute avait eu 
pour le travailleur des conséquences funestes, une réparation 
était due par le patron; il était tenu de payer des dommages- 
intérêts. 

C'est de ce « droit commun » que vécut la jurisprudence, en 
matière d'accidents industriels, durant la plus grande partie du 
XIX e siècle. Est-il nécessaire d'insister sur son insuffisance? 
Le système qui vient d'être indiqué avait pour l'ouvrier 51 — M. Vauthier. — La notion du risque dans la science du Droit. un inconvénient très grave : Sans doute, le patron était respon- 
sable on cas de faute; mais la faute ne se présume pas. Il incom- 
bait, dès lors, à l'ouvrier ou à ses représentants d'en établir 
l'existence. C'est sur eux que pesait le « fardeau de la preuve ». 
11 est très fréquemment arrivé que la preuve d'une négligence 
ou dune imprudence de la part du patron a pu être fournie; 
des milliers de décisions judiciaires sont là pour l'attester. Mais, 
il est arrivé, bien plus souvent encore, que les causes d'un acci- 
dent se sont dérobées aux investigations; alors l'ouvrier demeu- 
rait désarmé. En outre, n'était-il pas singulièrement rigoureux 
de refuser un dédommagement au travailleur lorsque l'impru- 
dence qu'il avait commise, après tout vénielle et excusable, était 
l'occasion immédiate de l'accident dont il était victime? Et nous 
ne parlons pas de la détresse où le réduisait l'insolvabilité du 
patron. 

Les abus d'un semblable régime n'avaient pas échappé à 
l'attention des juristes. Ils ne pouvaient se dissimuler que 
l'ouvrier se voyait bien souvent lésé par l'application du principe 
traditionnel qui veut que le fardeau de la preuve pèse sur le 
demandeur. Certains d'entre eux (et non des moindres) s'imagi- 
nèrent que ce résultat pourrait être conjuré grâce au déplacement 
du fardeau de la preuve. Au lieu de contraindre l'ouvrier à 
établir la faute et la responsabilité du patron, que l'on invite au 
contraire celui-ci a prouver son innocence, son irresponsabilité. 
En cas d'accident industriel, il sera présumé en faute. 

11 ne sutïit pas de proclamer l'existence d'une présomp- 
tion; il faut encore que cette présomption ait une existence 
juridique. 

11 est superflu de rappeler qu'aucun texte de loi n'établit, en 
matière d'accidents industriels, une présomption à l'encontre 
du patron. Les juristes ne l'ignoraient point. Ils pensèrent 
toutefois que le « droit commun » leur procurerait, cette fois 
encore, L'appui qui leur était nécessaire. C'est une règle bien 
connue en matière d'obligations contractuelles que le débiteur 

— 3* W. Vnulhier. — La notion du risque <i<ins la science du Droit. qui n'exécute pas ses engagements est réputé en faute el qu'il 
esi responsable des suites de cette inexécution, à moins qu'il ne 
démontre qu'il a dû cédera la force majeure. Eh bien, disait-on, 
le patron qui embauche un ouvrier s'oblige implicitement à le 
mettre à l'abri de tout dommage industriel, tout comme un 
voiturier s'engage à conduire sans encombre à destination le 
voyageur ou la marchandise qu'il transporte. Si un ouvrier est 
victime d'un accident au cours de son travail, le patron est 
présumé n'avoir pas. pris les précautions nécessaires pour le 
garantir; dès lors, il sera tenu de l'indemniser, lui ou ses 
représentants légaux, ;i moins qu'il ne prouve, soit la force 
majeure, soit la faute de la victime. 

Cette thèse était ingénieuse. Néanmoins elle fut condamnée 
par la jurisprudence lanl en France qu'en Belgique, et cela par 
le motif, a nus yeux péremptoire, que le contrat de travail est 
demeuré étranger a la stipulai ion implicite dont on aurait voulu 
se prévaloir ;» l'eneonlre du patron. Au surplus, ce n'était pas 
remédier efficacement a une situation fâcheuse que «le remplacer 
une injustice par une autre injustice. 11 n'était pa> équitable 
d'exiger de l'ouvrier une preuve assez ordinairement impossible 
•i fournir. Il n'es! pas plus équitable d'imputer au patron une 
faute par l'effet d'une présomption que Ion ne saurait utile- 
ment contester. 

C'est ailleurs, e'esl dans une autre voie qu'il convient de 
chercher une solution. Et cette solution, c'est la notion du 
risque professionnel qui va nous la procurer. 

L'ouvrier, victime d'un accident industriel, doit être indem- 
nise, non point parce que son patron est en faute, mais parce 
<pie cet accident est une conséquence, sinon inévitable, i\u moins 
naturelle et normale, du travail auquel il se livre. Cet accident 
doit être regardé comme étant inhérent a l'industrie elle-même. 
Par suite, sa réparation est une charge qui doit grever l'exploi- 
tation industrielle. 

Ce système, au premier abord, semble mettre à la charge M. Vauthier. — La notion du risque dans la science du Droit. 

exclusive du patron l'entière responsabilité des accidents qui se 
produisent dans l'industrie. 

Une telle appréciation ne serait pas exacte. 

Il existe une très grande différence entre le l'ait de frapper un 
individu parce qu'il est en faute ou présumé en faute, et le fait 
de déclarer que certaines dépenses, probables ou simplement 
possibles, doivenl être rangées au nombre des frais généraux de 
son entreprise. A la vérité, la différence n'en serait pas une si le 
risque professionnel ne concernait qu'un individu isolé; mais 
elle apparaît au contraire avec évidence lorsque le risque profes- 
sionnel s'applique à tous les industriels travaillant dans des 
conditions semblables. Ils sont tous placés sur le même pied. 
Ce n'est plus tel ou tel d'entre eux qui est grève, c'est l'indus- 
trie dont ils sont les organes. Par la force des choses, ils 
s'associeront, ils se garantiront les uns les autres, et cela par la 
création de caisses d'assurances. L'assurance, cette Ibis encore, 
sera le corollaire el le correctif obligé ^\^\ risque. Bien plus, on 
verra le législateur imposer aux industriels l'affiliation à des 
caisses d'assurances officielles, ou du moins soumises au contrôle 
de l'État, (les caisses seront alimentées (en d'autres termes les 
risques seront couverts i au moyen d'un prélèvement opéré sur 
le produit brut de l'industrie. Les modalités de ce prélèvement 
peuvent varier et le législateur aura soin de les déterminer (*). 
Le résultat sera en somme toujours le même. Du moment que 
la charge du risque professionnel grève l'industrie dans son 
ensemble, elle viendra s'ajouter aux frais de production el sera, 
en dernière analyse, supportée par les consommateurs, c'est- 
à-dire par la collectivité tout entière, dette répartition, celle 
dissémination d'une charge entre des milliers, entre des mil- 
lions d'intéressés, c'est là une des applications les plus (*) Pour la Belgique, loi du ~14 décembre 1903 sur- la réparation des dommages 

résultant des accidents <lu travail. — 7,4 M. Vaulhier. — La notion du risque dans la science du Droit. heureuses de la notion du risque, lorsqu'on veul en déduire 
logiquement les conséquences qu'elle enveloppe. 

L'évolution de laquelle sont finalement issus m la notion du 
risque professionnel ei tout un vaste système d'assurances 
ouvrières présente un vif intérêt pour quiconque se plaît à étudier 
l'élaboration des concepts juridiques. Des formules tradi- 
tionnelles et vénérées ont vainement tenté de s'adapter à des 
situations nouvelles, en vue desquelles elles n'avaient pas été 
conçues. Dans des milliers de cas, la jurisprudence a voulu 
opérer au moyen des notions de faute et de responsabilité 
individuelle, notions dont la valeur lui semblait éprouvée. Elle 
n'a pas réussi. On a dû finir par reconnaître que, dans ce vaste 
ensemble que constitue l'activité industrielle (Tune société, 
la faute individuelle est un élément d'une importance secon- 
daire, ou, tout au moins, un élément dont l'exacte déter- 
mination est pour ainsi dire impossible. (Test une circonstance 
qui est mêlée à mille autres circonstances et qu'il est arbitraire 
d'isoler pour en déduire des conclusions vraiment décisives. La 
notion de faute et la notion de responsabilité qui s'y associe 
ont fini par s'effacer devant la notion plus compréhensive >\u 
risque professionnel, attribut inhérent à l'industrie, consé- 
quence de l'organisation sociale, et a laquelle il appartient 
a la société elle-même de remédier. Nous avons constaté, à l'occasion de t\eu\ ordres de faits, que 
la notion de risque collectif avait réussi à se dégager et à 
prendre place dans le droit positif. Ce fut le cas pour les assu- 
rances de toute nature et pour les accidents industriels. On est 
tout naturellement amené à se demande!' si la notion de risque 
n est pas susceptible d'autres applications encore. La réponse 
sera affirmative, mais, bien entendu, moyennant une réserve qui 
se comprend d'elle-même : il faut que les conditions dont M. Vauthier. La notion du risque dans la science du Droit. la réunion rend seule légitime la mise en œuvre de la notion de 
risque collectif se rencontrent effectivement. 11 est nécessaire 
qu'un assez grand nombre de personnes soient exposées à un 
même péril el qu'elles cherchent à se garantir mutuellement 
contre les conséquences qui en dérivent. La collectivité sera 
plus ou inoins vaste; toujours elle devra présenter une certaine 
ampleur; sinon, la répartition du dommage ne pourra se réaliser 
avec sûreté. Il pourra d'ailleurs arriver que la collectivité 
embrasse ions les citoyens d'un \\\;d. En fait, d'assez nombreux 
États sont déjà entrés dans cette voie. Les assurances contre la 
maladie, contre les maux de la vieillesse, que sont-elles en 
réalité, sinon i\v> applications de l'idée de risque? 

Peut-être même est-ce aux progrès insensiblement accomplis 
par cette idée qu'il faut attribuer l'évolution de la jurisprudence 
en <•<• qui regarde la responsabilité civile des pouvoirs publics. 
Les tribunaux inclinent a rendre celle responsabilité de plus 
en plu- rigoureuse. Cette lois encore, ils ont cherché a opérer 
au moven de la vieille idée de faute. Les raisonnements que la 
jurisprudence a édifies sur celle base ne satisfont pas toujours 
l'esprit •■! aboutissent trop souvent a (\v> distinctions, a des 
subtilités qui découragent. Le que l'on entrevoit au tond de ces 
systèmes, ce qui tend manifestement a se taire jour, c'est l'idée 
que les opérations de cet immense organisme que l'on appelle 
l'administration entraînent fatalement une certaine somme de 

do âges pour 1rs particuliers. La question est de savoir si ces 

dommages doivent être supportes par les individus lèses ou par 
la collectivité entière, problème qui n'est pas susceptible d une 
solution uniforme <i, qui a donne lieu, qui donnera encore lieu 
a d'innombrables litiges; mais problème que l'on tend aujour- 
d'hui a résoudre en aggravant la responsabilité de I admi- 
nistration; ee qui revient a dire que la notion d'un risque 
pesant sur la collectivité tend a se substituera la recherche de 
fautes hypothétiques, ayant pu servir de cause au préjudice 
souffert . — r,6 — M. Vùuthier. La notion du risque dans la ciewe du Droit. La notion de risque collectif, notion ayant pour corollaire la 
notion d'une garantie réciproque entre personnes exposées à un 
même péril, est susceptible d'applications forl nombreuses. Ne 
va-t-elle pas susciter, notanimenl si Ton cherche à lui donner 
une extension presque indéfinie, l'objection suivante, dont la 
gravité ne saurait être méconnue : le progrès réalisé par rider 
de risque ne s'opère-t-il pas aux dépens d'une autre idée dont 
l'importance est capitale au sein des sociétés humaines, à savoir 
Fidée de responsabilité? Il est essentiel, dira-t-on, que l'homme 
soit responsable de ses actes et qu'il sache qu'il en est respon- 
sable. A défaut d'une telle conviction, il négligera d'exercer sur 
lui-même celle surveillance constante, qui seule l'empêchera de 
nuire, par son insouciance, soit à lui-même soit a autrui. Lorsque 
l'homme sait que les suites dommageables de ses actes seront 
supportées, non point par lui seul, mais par une collectivité 
dont il n esi qu'une fraction intime, il se montrera moins 
attentif, moins prévoyant, cl. en somme, moins énergique. Le 
déclin de l'idée de responsabilité entraînera sinon la disparition. 
du moins l'affaiblissement de l'idée de faute. Or, cette idée est 
salutaire 11 est bon que l'homme ail conscience qu'il esl expose 
a faillir, à mal user de la liberté, a manquer a >es obligations. 
Kl cille conscience ne se formera et ne subsistera chez lui que si 
les défaillances auxquelles il s'abandonne oui des conséquences 
qui rejaillissent spécialement sur lui-même, et non sur un 
groupe dont il n'est qu'une faible parcelle. 

De telles objections, fatalement, se sont produites toutes les 
fois que l'idée de risque a voulu réaliser une conquête Lorsque 
l'assurance maritime s'est propagée, on a lait observer — et 
c'était inévitable - que les armateurs seraienl moin soucieux 
nu salul de leur, navires. Une crainte du même genre s'est mani- 
festée, jusqu'à une époque forl récente, dans la disposition 'i-: 
Code de commerce de INOcS, qui interdisail d'assurer le salaire M. Vauthier. — La notion du risque dans la science du Droit. des gens de mer : on estimai! que les matelots, certains d'être 
payés, même en cas de sinistre, du montant de leurs gages, se 
montreraient moins ardents à faire l'effort nécessaire pour qu'un 
tel sinistre lui conjuré ou réduit ; crainte dont l'expérience a 
révélé l'inanité, puisque, dan- le droit actuel, le salaire des 
gens de mer est susceptible d'être assuré. D'autre part, il s'esl 
trouvé <\^> économistes qui un! jugé que l'État, en instituant un 
système obligatoire d'assurances contre les accidents du travail, 
contre les maux de i;i vieillesse, contribuerait imprudemment ;t 
détruire, chez la classe ouvrière, un esprit de prévoyance qui 
apparaît, à leurs veux, comme le principal ressort de son pro- 
grès intellectuel et moral. Enfin, il n'est pas impossible de sou- 
tenir (pu 1 le propriétaire et le locataire d'une maison assurée 
contre l'incendie se prémuniront avec moins de vigilance contre 
les cause- multiples d'où peut naître un sinistre. 

Si des objections de ce genre, qui se sont produites autrefois 
à propos de relations aujourd'hui bien connues, nous paraissent, 
a juste titre, extrêmement fragiles, la critique fondamentale que 
<pie nous avons signalée tantôt n'est pas pour cela entièrement 
écartée. Sans doute, répondra-t-on, l'expérience a démontré 
que, dans certains cas spéciaux, la mise en œuvre de l'idée de 
risque offre plus d'avantages qu'elle ne contient d'inconvénients. 
Mais cela ne signifie point (pie son extension à d'autres cas puisse 
s'accomplir sans péril, et surtout que l'idée elle-même ne ren- 
ferme pas un germe pernicieux. 

La question, croyons-nous, répugne à une solution trop 
absolue. En réalité, le débat métaux prises deux conceptions de 
l'ordre social; allons plus loin, deux conceptions de la nature 
humaii e* 

D'après l'une de ces conceptions, ce qu'il faul entendre par 
la société c'est une association d'individus doués de liberté. Ils 
sont maîtres de leurs résolutions et de leurs acles. Chacun d'eux 
est capable — du moins dans une large mesure — de discerner 
la roule dans laquelle il doit s'engager pour atteindre le but où — ~,h — M. Yauthier. — La notion du risque dans la science du Droit. 

il esl utile que tende son effort; capable égalemenl de prendre 
les précautions nécessaires pour que sa marche m avant suit 
ferme el régulière, pour que les chutes auxquelles il esl exposé 
ne le fassent succomber qu'exceptionnellement. S'il s'esl montré 
imprévoyant ou débile, on peul el l'on <loii s'affliger des souf- 
frances qu il endure. .Mais ces souffrances ne sonl pas iniques, 
el s'il esl charitable de les soulager, l'allocation d'un secours 
ne se confond pas néanmoins avec l'accomplissemenl d'un devoir 
de >i ricte justice. 

A cette conception, communémenl désignée ilu nom d'indivi- 
dualisme, s'en oppose une autre, d'après laquelle la société 
constitue un organisme, ou, pour mieux dire, un système 
d'organismes. Les éléments de chacun de ces organismes ne se 
définissent que par leurs rapports avec l'ensemble auquel ils se 
rattachent, et ils se trouvent, les uns vis-à-vis des autres, dans 
un état d'interdépendance. Ces éléments constitutifs, ce sont 
les individus. L'individu ne vit qu'avec l'organisme dont il l'ait 
partie ; il souffre et prospère avec lui. C'est une illusion de croire 
que l'homme puisse réagir très efficacement contre lui. Sa 
liberté, à cet égard, n'est qu'apparente et sa responsabilité n'est 
qu'un vain mot. Des lors, si, par l'effet des conditions matérielles 
dans lesquelles il se trouve placé, l'individu subit un préjudice, 
il est juste que ce dommage soit supporté par l'organisme entier. 
Cette diffusion du mal est légitime; seule elle procurera à la 
victime directement atteinte par ce mal, sinon une réparation 
totale, du moins une sensible atténuation de sa souffrance. 

11 n'est pas nécessaire — il n'est même pas possible — -d'opérer 
dès aujourd'hui un choix irrévocable entre ces deux conceptions 
de l'ordre social. Elles sont vraies l'une et l'autre. Pour mieux, 
dire, chacune d'elles est, vraie dans des circonstances déterminées. 
La société est loin d'être uniforme; elle abonde en oppositions 
et en contrastes. 11 est des régions où l'individualité humaine se 
manifeste triomphalement et, en quelque sorte, avec une ferre 
irrésistible. Lorsqu'il en est ain>i, il parait à la fois juste et 39 — II. Vaulhier. — La notion du risque dans la science du Droit. inévitable que l'individu subisse Les conséquences de ses actes. 
On comprendrail difficilement que d'autres personnes prennent 
a leur charge, v>ii volontairement, soil par contrainte, le dom- 
mage qui en résulte. 

Que l'on songe aux innombrables occasions dans lesquelles 
l'individu, agissant dans son intérêt, poursuit des (ins qui lui 
sonl propres: Ces fins sonl irréductibles à celles que poursuivent 
ses semblables, il exploite un commerce el cherche à étendre sa 
clientèle; ou bien, par l'emploi de nouveaux procèdes, il espère 
élargir le champ dé l'industrie; ou bien encore — cl plus 
simplement il exerce une profession dans laquelle le succès 
dépend du talenl donl il esl «loue el de son habileté à le mettre 
en œuvre. On n<' comprendrait guère que des personnes étran- 
gères à de telles entreprises dussent participer aux pertes qu'elles 
peuvent entraîner. La notion de risque collectif n'a pas accès 
dans ce domaine, qui esl celui des initiatives personnelles; et 
l'obligation d'accepter les conséquences de telles initiatives, c'est 
là précisément ce que l'on entend par le mol « responsabilité ». 

La situation esl sensiblement la même lorsqu'un individu 
s'associe volontairemenl à d'autres individus et qu'ils s'entendent 
pour courir, tous ensemble, les chances, favorables ou contraires, 
de l'entreprise où ils s'engagent. 

Si le tableau que nous offre l'ordre social t'ait apparaître bien 
souvent à nos yeux la concurrence, la lutte, une multiplicité de 
conflits, il non;-- présente aussi des spectacles fort différents. 11 
nous révèle l'existence d'une similitude d'intérêts entre per- 
sonnes qui. cependant, n'agissent pas de concert. Dès qu'elles 
auront conscience (l'une semblable similitude, inévitablement 
elles se rapprocheront. L'idée d'assistance mutuelle naîtra de 
ce rapprochement, en d'autres termes l'idée qu'il est utile et 
qu'il esl juste de répartir sur un grand nombre d'épaules le 
poids d'un fardeau commun. La notion de risque collectif, avec 
l'extension qui lui a été graduellement procurée, n'est autre 
chose que l'application méthodique de l'idée de solidarité sociale. — 40 M. Vauthier. — La notion du risque dans la science du Droit. 

laquelle, il faut le reconnaître, implique l'existence d'un senti- 
ment de fraternité. 

Qu'un philosophe, qu'un économiste témoigne de sa préférence 
pour un état social où les individus, réputés libres et respon- 
sables, sont tenus d'accepter, presque sans restriction, les con- 
séquences de leurs actes, nous y consentons; il y a là une 
attitude mentale, une doctrine, dont l'intérêt n'a pas disparu. 
Mais on peut affirmer que ce n'est pas dans cette direction que 
s'accomplit actuellement l'évolution interne de la société. S'il 
est vrai qu'une morale sociale s'élabore sous nos yeux, — et l'on 
doit souhaiter sincèrement qu'il en soit ainsi, et l'on peut 
difficilement nier qu'il en est vraiment ainsi, — elle comptera 
nécessairement au nombre de ses bases les plus fermes la solida- 
rité, la fraternité. Il faut souhaiter que les cas se multiplient 
dans lesquels les hommes éprouveront le besoin de se prêter 
mutuellement assistance, d'alléger, au moyen d'une participation 
collective, les souffrances auxquelles ils sont exposés. 

La notion de risque collectif nous a paru une manifestation 
intéressante de cette tendance. C'est une notion essentiellement 
juridique. Mais on comprendrait mal le droit, on ne lui rendrait 
pas justice, en prétendant l'envisager uniquement en lui-même, 
en prétendant l'isoler des phénomènes, soit moraux , soit sociaux, 
qui s'accomplissent autour de lui. Il dépend d'eux, il ne se 
comprend pas sans eux. Ils constituent l'atmosphère au sein de 
laquelle il se développe et qui lui fournit les principes vivifiants 
dont il ne saurait se passer pour croître et se régénérer. h Bulletin bibliographique. — Janvier BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Bascoul [J.-M.-F.). L'auteur du Traité du Sublime, c'est Dionysios 

Logimos (2 e édition). Paris, 1920; in -8" (32 p.). 
— Nos étymologies reconquises. Défense de la Langue française contre 

l'invasion allemande. Alger, 4919; in-8° (xvi p. + 119 p.). 
Bonjour [Félix). La Démocratie suisse. Lausanne, 1919 ; in-8° 

(vu + 239 p.). 
Chapuis {Alfred). La Pendulerie neuchâteloise. Neuchâtel, 1917; in-4° 

(xn + 489 p.), gravures. 
Des Marez [G.). La nationalité belge et Bruxelles capitale. Bruxelles, 

1920; in-4°(20 p.). 
Dewert (Jules). Les Toiliers d'Ath. L'apprenti dans les corps de métiers 

d'Ath. Bruxelles, 1921 ; extr. in-8° (23 p.). 
Dierauer (Johannès). Histoire de la Confédération suisse. Ouvrage tra- 
duit de l'allemand par Aug. Reymond. Lausanne, 1911-1919; 

6 volumes in-8°. 
Leuriilant (Félicien). Le Tribunal de première instance d'Ath en 1787. 

Bruxelles, 1921; extr. in-8° (7 p.). 

Motte [Adhémar- François). Etude sur Marcus Agrippa. Gand, Paris, 
1872; in-8° (256 p.). 

Il'ti Ê touard). Histoire de la représentation diplomatique de la France 
auprès des cantons suisses, de leurs alliés et de leurs confédérés. 
Berne, 1900-1919; 7 volumes in-8°. 

Schmitz (Jean) (le chanoine) et dom Norbert Nieuwland. Documents 
pour servir à l'histoire de l'invasion allemande dans les provinces 
de Namur et de Luxembourg. Troisième partie. Tamines et la 
bataille de la Sambre. Bruxelles, 1920; in-8° (199 p.), planches. 

Van Kalken [Franz). La Belgique. Récits du passé. Bruxelles, 1920; 
in-8° (209 p.), planches. — 42 Séance du lundi 7 février 1921 M. A. Rolin, directeur de la Classe. 

Sont présents : MM. Maurice Vauthier, vice-directeur; le 
comte Goblet d'Alviella, Paul Thomas, Jules Leclercq, Maurice 
Wilmotle, H. Pi renne, J. Lameere, J. Vercoullie, G. De Greef, 
J.-P. Waltzing, Eug. Hubert, M. De Wult', Ernest Mahaim, 
L. de la Vallée Poussin, Léon Parmentier, dom Ursmer Ber- 
lière, J. Bidez, G. Cornil, Léon Dupriez, P. Hymans, membres; 
Léon Leclère, J. Cuvelier, G. Doutrepont, correspondants, el 
le Secrétaire perpétuel. 

Absences motivées : M sr Mercier, membre, et M. Jean Capart, 
correspondant. 

M. le Directeur exprime les regrets de la Classe à la nouvelle 
du décès de M. S.-J. Fockema Andreae, associé de la Section 
des sciences morales et politiques. Il félicite, au nom de l'Aca- 
démie, MM. G. Doutrepont et J. Leclercq, respectivement élu 
membre de l'Académie royale de langue et de littérature fran- 
çaises et nommé Commandeur de l'Ordre de la Couronne. 

CORRESPONDANCE. 

M. le Ministre des Sciences et des Arts fait connaître que 
M. J. Leclercq a été nommé, en remplacement de M. H. Carton 
de Wiart, membre du jury du Prix quinquennal d'Histoire 
nationale. 

Le Conseil provincial du Hainaut adresse le règlement d'un 
Concours pour le meilleur ouvrage en langue française sur le 
rôle des pays du Hainaut dans l'évolution de la Patrie belge. 

1921. LETTRES. *5 4 Séance du 7 février ,1921. La Société de l'École des Chartes de Paris prie l'Académie 
de se taire représenter à la célébration du centenaire de l'École, 
le 2"2 février. -- MM. Delehaye, Pirenne, Wilmotte et Leclère, 
sont désignes [tour représenter l'Académie. 

HOMMAGES D'OUVRAGES. 

Encyclopédie des sciences occultes, par L. Lejuste. 

/ niversité de Liège. Ouverture solennelle des coins. Gouver- 
neurs généraux ci Ministres plénipotentiaires au XVIII e siècle. 
par Eug. Hubert. 

La correspondance de S. E. le Cardinal Mercier arec le 
Gouvernement général allemand, par F. Mayence. 

Traite de droit international publie, par S. Planas Suarez. - 
Les Etrangers au Venezuela, par le même. — Condition légale 
des étrangers au Guatemala, par le même. — Notes historiques 
et diplomatiques, par le même. 

Les \ il ai' Patrum Jurensium et la régie île saint Benoit , par 
(loin Ursmer Berlière. 

Observationes ad scriptores latinos, par P. Thomas. 

— Hemerciemenls. 

PRJX DE LAVELEYE. 

La Liasse nomme membres du jury, en remplacement de 
M. I». Cauwes et de Lord Haldane of Cloan. MM. Halt'oui el 
Ch. Gide. 

PRIX AUGUSTE BEERNAERT (3 e période). 

Sont désignés pour faire partie du jury : MM. A. Rolin, 
Maurice Wilmotte, G Doutrepont, <i. Charlier, Aug. Dontre- 
pont, A. De Rudder el Victor Kinon. 

— *4 — Séance du 7 février 1921. PRIX BOUVIER-PARVILLEZ (2 e période). 

Sont nommés pour faire partie du jury : MM. M. Wilmotte, 
G. Doulrepont, A. Gofïin, G. Rency et E. Glesener. 

COMMISSION DU 150 e ANNIVERSAIRE. 

A la demande de la Commission administrative, la Classe 
adjoint M. Vauthier, Directeur pour 19:22, à ses délégués au 
sein de la Commission du 150 e anniversaire. 

ÉCHANGE DE PUBLICATIONS. 

La Classe accueille favorablement la demande de la Société 
littéraire de Lund (Bulletin et Mémoires delà Classe). 

SIXIÈME CENTENAIRE DE LA MORT DE DANTE. 

Son Eminence le cardinal Mercier ayant accepté de (aire une 
lecture à celte occasion, la Classe décide de fixer au 6 juin la 
dale de cette commémoration et d'inscrire également à son 
ordre du jour des communications de M. P. Errera (Classe des 
lettres) et de MM. Khnoplï* et Jongen (Classe des beaux-arls). 
Usant de la faculté que lui donne l'article 18 des Statuts, la 
Classe décide d'admettre le public à cette séance. 

COMMUNICATIONS ET LECTURES. 

Un Capitaliste du XIV e siècle, par M. Cuvelier. La Classe 
décide d'imprimer dans son Bulletin cette lecture, et dans ses 
Mémoires in-8°, un travail étendu sur le même sujet. 

Le Temple de Jupiter Ammon, par J. Leclercq. — Impres- 
sion dans le Bulletin de la séance. 

Réfutation de l'Amétrisme, par Lairesse. — Dépôt aux 
archives. 45 Un Capitaliste du XIV e siècle, 

par Joseph Cuvei.ier ( 4 ), correspondant de la Classe. 

Le personnage dont je vais avoir l'honneur de vous entrete- 
nir présente beaucoup d'analogie avec son contemporain Renard 
de Schônau, à qui le baron de Chestret a consacré jadis une 
intéressante étude dans les Mémoires de l'Académie. Comme ce 
gentilhomme financier, notre liomo novus est parti de rien, 
n'ayant dans son patrimoine de quoi nourrir un cheval ; comme 
lui. il s'est constitué, mais par des procédés moins déloyaux, en 
un temps relativement court, une fortune colossale, grâce à 
laquelle il a pu, comme lui encore, exercer une influence consi- 
dérable sinon sur la vie économique, tout au moins sur la poli- 
tique de, son temps et même — dans le cas présent — sur les 
événements qui ont suivi sa mort. 

Comment a-t-il acquis cette fortune? Quel usage en a-t-il fait? 
Quelles en furent les destinées? Yoilà les trois points que je me 
propose d'examiner en tâchant de contenter autant que possible 
les historiens qui étudient la formation du capital et ceux qui 
s'intéressent aux capitalistes mêmes. 

Le nom de mon personnage vous dira sans doute fort peu de 
chose : les chroniqueurs de son temps citent h peine cet homme 
qui ne se couvrit d'aucune gloire militaire, et il ne figure pas 
dans notre Biographie nationale. J'ai dû reconstituer sa carrière I 1 ) Les sources de celle élude seront indiquées dans un travail plus étendu, que 
la Classe des lettres a décidé de publier dans ses Mémoires in-8 u . 4(i J. Cuvelier. — Un ( apitalislc du XIV e sièc'e. d'après des extraits de chartes et de comptes et je m'excuse à 
l'avance si l'aridité de ces documents ne me permet pas de vous 
présenter un portrait aussi vivant que je le voudrais. 

Il vit le jour vers 1290 dans les environs de llaarlem. Sa mère, 
sans doute quelque rude et solide campagnarde, lui donna le 
nom de Guillaume, auquel elle aurait bien voulu ajouter celui de 
Philipszoon, ou lils de Philippe, si le père y avait consenti. Mais 
Philippe de Duvenvoorde n'était pas uni par les liens du mariage 
à la mère de Guillaume et le moment ne lui paraissait pas encore 
venu de reconnaître le fruit de ses amours anté ou extracon- 
jugales. 

Lorsque le petit Guillaume grandit et qu'il fallut le distinguer 
des homonymes avec lesquels il prenait ses ébats dans les che- 
mins boueux et les mares entourant sa maison natale, on accola 
à son prénom le sobriquet peu harmonieux de Snikkerieme. En 
moyen néerlandais Snikke désigne une barque légère de forme 
spéciale; le mot, qu'on retrouve dans le vieux Scandinave Snekkjd, 
a passé en vieux français, comme beaucoup d'anciens termes 
néerlandais de marine, sous la forme esnèque. Quant à riem, on 
sait que par là on désigne encore actuellement la rame. Willem 
Snikkerieme peut donc se traduire par Guillaume Rame de 
barque. 

Etait-ce sa ressemblance physique avec cet instrument qui lui 
til donner ce surnom, comme on a appelé d'autres individus 
Boonroy ou La Perche? Était-ce son habileté à manier la rame 
de la barquette sur laquelle il passa vraisemblablement la majeure 
partie de son enfance? Dans ce dernier cas, son sobriquet aurait 
eu vraiment quelque chose de prédestiné, car, à l'instar de beau- 
coup (reniants naturels, le petit bâtard Guillaume allait mener 
admirablement sa barque sur l'océan de la vie. 

Vers l'époque de sa naissance, son père Philippe de Duven- 
voorde apparaît comme bailli du Kennemerland . Son beau frère, 
Thierry van <ler Waele, était attaché à la cour de Guillaume I" 
d'Âvesnes, comte de llainaut et de Hollande, en qualité, de ./. Cuvelier. — Un (apitaliste du XIV e siècle. majordome, ("est cet oncle qui fit admettre le jeune Guillaume 
Snikkerieme à la cour comtale, où on le rencontre pour la pre- 
mière fois en 13U , en qualité d'écuyer. 11 y trouva tout de suite 
l'occasion de se signaler par son intelligence éveillée, son dévoue- 
ment aux intérêts de son maître et son habileté à tirer parti des 
avantages de sa situation. Pendant un quart de siècle, il ne se 
passe guère une année où le bon comte Guillaume ne trouve 
l'occasion de manifester par quelque acte de générosité sa recon- 
naissance envers celui qui était devenu entretemps son chambel- 
lan ou trésorier. Ces largesses ne doivent pas étonner de la |>art 
d'un prince qui, aux dires de son ménestrel Jean de Condé, 
« seiaoit l'or et l'argent, ensi c'on sème blés as cans ». Elles 
favorisèrent, en tous cas, singulièrement les aptitudes financières 
de son « féal chambellan et conseiller ». En dehors des gratifi- 
ât uns qui lui permirent de constituer un premier fonds, Snik- 
kerieme, qui, insensiblement, a abandonné son sobriquet pour 
s'appeler Guillaume de Duvenvoorde, reçoit des terres, des mai- 
sons, des renies, des dîmes, particulièrement au sud de la 
Meuse, près de ia frontière brabançonne. Bientôt les événements 
lui permettront d'en acquérir au delà de cette frontière et jusque 
dans le cœur même du duché de Brabant. 

En 1325. le comte le nomme — contrairement à tous les 
précédents — son chambellan à vie; nous dirions aujourd'hui son 
premier ministre. L'année suivante, il contracta mariage avec 
l'héritière d'une famille illustre mais appauvrie, Helwige de 
Vianen. Et. a ce propos, les généalogistes du XVII e siècle, qui 
ne s'expliquaient pas celle mésalliance restée d'ailleurs stérile, 
ont inventé la légende de la mésaventure dont aurait été victime 
Guillaume de Duvenvoorde, le soir de ses noces. Ea fière des- 
cendante dune souche célèbre aurait refusé de recevoir dans la 
chambre nuptiale son bâtard d'époux. Ils ajoutent, il est vrai, 
qu'elle s'en repentit amèrement dans la suite, car Guillaume 
aurait cherché ailleurs le bonheur qu'il ne trouva pas chez sa 
femme légitime. 48 J. Cuvelier. — Un ( apilalisle du XIV' siècle. Sans doute, Duvenvoorde procréa à son tour des bâtards — 
nous en avons retrouvé une demi douzaine et ne sommes nulle- 
ment certain d'avoir épuisé la série. 

Il n'en fit aucun mystère, car il les dota richement, et [dus 
d'une de nos grandes familles leur doit son origine. Mais c'est 
méconnaître absolument les mœurs de l'époque (|ue de voir dans 
l'existence de ces bâtards une preuve de discorde conjugale. 
Nous sommes au XIV e siècle, c'est-à-dire à l'époque où un de 
nos chroniqueurs parle avec admiration de son évêque qui adco 
castus erat ut virgo crcdatur essemortuus. Les nombreux docu- 
ments où il est question des affaires de famille de Duvemoorde 
prouvent <|ue la meilleure enlente ne cessa de régner entre les 
deux époux jusqu'à la fin de leurs jouis. 

En \;\18, il devint chevalier, probablement à la bataille de 
Cassel, à laquelle il prit pari avec son maître. L'année suivante, 
l'empereur, Louis de Bavière, le cendre du comte Guillaume, 
lui accorda des lettres de légitimation qui allaient efiaeer désor- 
mais sa tache de naissance. 

Pendant le premier quart du XIV e siècle, il résida surtout en 
Hollande soit à la Haye, près de la Cour, soit à Geerlruidenberg, 
qu'il avait acquis en fief et muni de remparts En \31<), il 
devient seigneur d'Oosterhout en Brabant, et, à partir de ce 
moment, ses séjours dans le duché, où il acquit bientôt la sei- 
gneurie de Bréda, deviennent de plus en plus fréquents. Vers 
1337, il s'établit définitivement à Bruxelles, à l'ombre du 
palais ducal. Il passa ses dernières aimées en grande partie au 
château de Boutershem, à Malines, où il mourut le 12 août 10*53. Appelé de bonne heure à manier les deniers de la caisse coni- 
tale, il se rendit rapidement compte des bénéfices énormes que 
réalisaient les lombards et autres commerçants d'argent. Si le 
prêt à intérêt était interdit par l'Eglise et si le nombre de gens 

— 49 — /. Cuvelier. — Un Capitaliste du XIV e siècle. de qualité qui se livraient à ce genre d'opérations était restreint, 
il s'en rencontrait cependant, même dans l'entourage immédiat 
de son maîlre, notamment le propre frère du comte, le seigneur 
de Beaumont, Jean de Hainaut. Comme tous les princes pro- 
digues. Guillaume I er avait de fréquents besoins d'argent. Quel 
meilleur usage Duvenvoorde aurait-il pu faire de ses économies 
que de les prêter à son bienfaiteur, tout disposé, au demeurant, 
à lui assurer un intérêt rémunérateur. Si les Crespin et les 
Louchard d'Ati as prêtaient au taux de 12 à 15°/oj l p s lombards 
de Bois-le-Duc réclamaient à Jean de Diest, évêque d'Utrecbl, du 
30 %• En avançant à son maître des capitaux à 20 %, Duven- 
voorde restait donc dans un juste milieu. Mais on comprend 
qu'à faire quelques bons placements de ce genre, son avoir 
devait s'arrondir rapidement. 

Par contre, lorsque le duc Jean III lui confie un jour un petit 
capital, en bon banquier, Duvenvoorde lui assigne du 10 °/„. 

Il se livre également aux opérations du change, sur lesquelles 
il prend un bénéfice de près de 10°/ o , chiffre énorme qu'un édil 
d'Albert de Bavière réduira, en 11388, à moins de 1 °j . 

Au bout de quelques années, Duvenvoorde, qui semble avoir 
pratiqué la spécialité des prêts aux princes, — comme certaines 
banques de nos jours traitent surtout les emprunts d'Étals, 
Duvenvoorde était devenu le créancier de la plupart des princes 
territoriaux : le comte de Hainaut et de Hollande, le duc de 
Brabant, les évêques d'Utrecht et de Liège, le roi d'Angleterre; 
d'autres encore sont ses débiteurs. A certain moment Jean III 
lui verse un acompte de 13, (KM) florins royaux d'or, alias 
quelque 5 millions de francs de nos jours. 

En échange de ses capitaux, la spéculation le décidait à 
accepter parfois des gages aléatoires, naturellement compensés 
par des avantages proportionnés aux risques. C'est ainsi qu'en 
1321 le comte lui assigne une rente de 2<»U livres sur le lonlieu 
de Malines et sur des biens malinois. Mais comme les créances 
sur Malines étaient fort instables à cette époque, Duvenvoorde 

— 50 — J. Cuvelicr. — Un Capitaliste du XIV e siècle. prend ses précautions. Pour chaque jour de retard, il devait lui 
être alloué 2 i / 2 livres. Ainsi un retard de quatre-vingts jours 
— éventualité qui n'était nullement exclue - - lui doublait sa 
rente. 

11 achète aussi des rentes viagères et parvient parfois à les 
faire transformer en renies perpétuelles. En 1320, il acquiert 
ainsi d'un bourgeois de Bruxelles une rente viagère de 
2<m livres à charge du comte de Hainaut, qui la transforme en 
rente hérilable. 

A Bruxelles, en dehors de maisons et de biens-fonds, dont la 
valeur augmentait de jour en jour, il achète des centaines de 
livres de rentes sur les propriétés des principaux bourgeois de 
la ville, les Clutinck, les Eggloy, les Crupelandt, les Taye, etc. 

Enfin, il fait de nombreuses acquisitions de terres, fermes, 
moulins, bruyères, marais, dîmes, cens, droits utiles, princi- 
palement sur les frontières de la Hollande et du Brabant. Il 
sérail intéressant d'étudier de près l'exploitation de ces domaines 
ruraux où, en dehors des travaux d'endiguement, de défriche- 
ment et d'assèchement, qui peuvent déjà être considérés comme 
une destination économique des bénéfices réalisés, il a sans 
doute pratiqué, comme ses contemporains, le « darink 'elven » 
et le « zelnering », c'est-à-dire l'extraction de la tourbe et du sel 
dans les « uitlanden » ou terres situées au delà des digues et 
régulièrement inondées par les eaux marines. En ce moment, 
où le dernier mot n'est pas dit sur les causes du désastre pro- 
voqué, le 18 novembre 1421, par un raz de marée qui engloutit 
50,000 hectares de terres et 72 villages, il serait prématuré 
d'attribuer la rupture des digues au « darinkdelven » . Mais il est 
permis de constater que ce tut précisément le principal champ 
d'exploitation foncière de Duvenvoorde qui devint la proie des 
eaux et forma le Biesbosch. 

On pourrait se demander si un esprit aussi entreprenant et 
aussi âpre au gain n'a jamais mis de fonds dans des entreprises 
commerciales. Nous n'oserions pas l'affirmer. L'argument qu'on 

— 51 — J. Cuvelier. — L'n Capitaliste du XIV e siècle. pourrait tirer de eertains envois de laine d'Angleterre ne paraî- 
trait pas péremploire. Au moment où Edouard III se préparait 
à la guerre de Cent ans, Duvenvoorde, comme beaucoup de ses 
compatriotes, lui avait avancé des sommes considérables. Et 
comme le roi se trouvait dans l'impossibilité absolue de les 
rembourser en écus sonnanis, Duvenvoorde dut bien, - de 
grand cœur d'ailleurs, — comme les autres, permetlre au 
monarque de se libérer au moyen de laines. Mais, s'il n'était 
pas commerçant, il n'en est pas moins vrai que dans ces négo- 
ciai ions encore apparaît son esprit avisé d'homme d'affaires. 
Connaissant les embarras financiers du roi, et se rendant 
immédiatement compte, lors du débarquement d'Edouard III à 
Anvers, des motifs de la tiédeur des princes belges à lui venir 
en aide, Duvenvoorde se refusa à augmenter les crédits qu'il 
avait consentis au roi, aussi longtemps que celui-ci n'aurait pas 
acquitté ses premières dettes. Et alors on vil le malheureux 
monarque inonder la chancellerie londonienne de ses ordres 
d'envois de laine à Anvers. Entre le 13 octobre 1338 et le 
7 avril 1339 je n'ai pas relevé dans les « close rolls » moins de 
quarante et une lettres d Edouard III, ordonnant aux collecteurs 
des droits des divers ports anglais d'envoyer «à Duvenvoorde des 
milliers de balles de laine. Il ne fit grâce au roi ni du poids d'un 
sac ni de celui d'un « stone ». Il pouvait se montrer d'autant 
plus exigeant que, dans l'intervalle, seul de tous les seigneurs 
du continent, il fut appelé à faire partie du Conseil anglais 
d'Edouard NI, chargé de conduire ses affaires militaires à bonne 
fin. Ne pouvant s'occuper personnellement d'affaires commer- 
ciales, Duvenvoorde avait des agents à Louvain et à Malines 
chargés de négocier ses laines. Il est probable qu'il en aura 
retiré quelque profit, mais cet épisode ne permet pas de dire, 
croyons-nous, que d'une manière générale il se soit livré au 
commerce. 

Par ces divers moyens, mais principalement par ses place- 
ments d'argent et l'exploitation de ses biens-fonds, Duvenvoorde 
s'était constitué une fortune dont on a pu évaluer les revenus à 

— 55 — J. Cuvelicr. — Un Capitaliste du XIV e siècle. 70,001) florins, correspondant approximativement à 5 millions 
de francs de nos jours, soit à un capital de 100 millions de 
francs. 

Quel usage lit-il de ces richesses? D'une manière générale, 
on peut dire qu'il les mit en grande partie au service de la 
politique de ses maîtres. Et comme il se trouva généralemenl 
en mesure d'être l'inspirateur de cette politique, sa fortune ne 
lil «pie s'en accroître davantage : son intérêt personnel se con- 
fondait en l'occurrence avec l'intérêt national. 

Favori et premier ministre de Guillaume I er pour lout ce qui 
concernait les affaires de Hollande et de Zélande, Duvenvoorde 
conserva toute son influence sous le règne de Guillaume 11 (IV en 
Hollande). Klle s'accrut encore sous la régence de l'impératrice 
Marguerite et ce, ne fut qu'à la fin de sa vie que — par dévoue- 
nitiii pour Marguerite — il se brouilla avec Guillaume de 
Bavière. 

(Ici te influence, qui se maintint près d'un demi-siècle — sous 
quatre princes successifs — et qui fait songer involontairement 
aux anciens maires du palais, est déjà un phénomène extraor- 
dinaire dont on trouvera peu d'exemples dans l'histoire. Il 
devient plus extraordinaire encore lorsqu'on voit le favori de 
la maison d'Avesnes devenir un des conseillers les plus écoulés 
de Jean III de Brabant. Et cette double influence sur deux 
princes, que l'on s'accorde à considérer comme les plus remar- 
quablement doués de leur temps, s'exerce à une époque dune 
importance capitale pour notre histoire. Elle aboutit à la 
conclusion d'un double mariage entre Jean de Brabant et Isabelle 
de Hainaut, d'une part, et Guillaume de Hainaut et Jeanne de 
Brabant de l'autre. Désormais les maisons d'Avesnes et de 
Brabant étaient indissolublement liées et, sans la mort stupide 
«le Guillaume II à Stavoren, l'union de nos provinces se trouvait 
réalisée aux trois quarts un siècle avant Philippe le Bon. 

Au fond, cette politique de rapprochement, constamment 33 — ./. Cuvelier. — Un Capitaliste du XIV e siècle. préconisée par Duvenvoorde, favorisait ses propres intérêts 
autant que ceux du pays. Du Moerdijk et de Dordreeht jusqu'à 
Malines, il n'y avait plus guère de commune où il ne possédât 
des fiefs importants. Les unes après les autres, les villes et sei- 
gneuries de Geertruidenberg, d'Oosterhout et de Biéda lui 
étaient échues, et sur les frontières du Hainaut il tenait la terre 
de Mal. qui formait presque une enclave dans le Brabant. Les 
comtes Guillaume et le duc Jean n'avaient pas de vassal plus 
puissant que lui. Mais quelle eût été sa situation en cas de guerre 
entre les deux maisons? 11 aurait été forcément déclaré félon par 
l'un ou par l'autre. Encore qu'à cette époque et en dépit de la 
liante idée qu'on se fait volontiers de la chevalerie, un acte de 
félonie ne soulevait pas comme de nos jours la conscience uni- 
verselle, il n'en est pas moins vrai que toute guerre entre le 
Brabant et le Hainaut eût causé à notre homme des dommages 
matériels importants. Ses terres, situées partout sur les limites 
des principautés, eussent été ravagées les premières, sans parler 
de la confiscation fatale de tous ses biens par celui des deux 
princes contre lequel il aurait tiré l'épée. 

El l'on arrive ainsi à cette conclusion tout au moins curieuse 
que la multiplicité des fiefs, qui avait abouti au morcellement à 
l'infini des territoires, allait, le jour où leur acquisition par des 
capitalistes d'autres États devenait plus fréquente, contribuer 
au rapprochement des principautés. Et ce jour-là, on vit les 
démocraties urbaines, qui avaient fini par se renfermer dans un 
protectionnisme étroit et jaloux, abandonner momentanément 
leur particularisme et rivaliser de zèle avec les chevaliers finan- 
ciers pour développer la bonne entente entre nos diverses 
provinces et préparer leur réunion sons la maison de Bourgogne. 

El c'est ainsi que Duvenvoorde, qui avait pris une pari si 
importante à l'union des maisons d'Avesnes el de Brabant, se 
trouverait encore une fois au premier rang des négociateurs, 
lorsqu'en 1337 s'opéra l'union entre le Brabant et la Flandre 
el a la consolidation de cette union avec Artevelde et les grandes 54 J. Cuveher. — Un Capitaliste du XIV e siècle. villes par le fameux traité du 3 décembre 1339. Ce fut lui aussi 
qui décida le comte Guillaume II à adhérer au pacte. De même, 
il se trouva, l'année suivante, au Parlement de Vilvorde, où fut 
proclamée solennellement l'alliance de la Flandre, du Biabant 
et du Hainaut, mais où, comme le rappelle mélancoliquement 
le bon Froissart, « lurent plusieurs statuts jurés, écrits et scellés 
qui depuis se tinrent trop mal ». 

Il résulte de ce qui précède que Guillaume de Duvenvoorde 
peut être considéré à juste titre comme un des bons artisans de 
noire unité nationale. Ce furent ses richesses, mises au service 
d'une intelligence qui avait rendu possible leur acquisition, qui 
lui permirent d'exercer toute son influence dans ce domaine. 

Les dernières années de sa vie, comme il arrive trop souvent, 
furent parsemées de désillusions. Il perdit d'abord son frère 
Jeun de Polanen, qu'à défaut de descendants légitimes il avait 
île son vivant institué son légataire universel. La mort de 
Guillaume II, en 1345, suivie de celle du jeune Jean de Bra- 
bant, fit sombrer son rêve de voir le Brabant, le Hainaut et la 
Hollande réunis sous un même prince. La révolte de Guil- 
laume de Bavière contre sa mère l'impératrice Marguerite et la 
part qu'il dut prendre alors à la guerre civile des Hoeksch et 
des Cabeljauw attristèrent et hâtèrent sa fin. 

Ses dix dernières années furent consacrées en grande partie 
a des fondations pieuses et à des libéralités de tous genres. Dans 
le manoir qu'il avait édifié au bas du Coudenberg, à peu près 

— ce ne fut pas une pure coïncidence — en face des Escaliers 
des Juifs, il avait construit, en l'honneur de saint Georges, une 
chapelle qui existe encore de nos jours dans la forme qui lui fut 
donnée au XV e siècle et qui deviendra sous peu la salle du 
public des Archives générales du royaume. 

Après avoir fondé un couvent de Chartreux à Geertruiden- 
berg, il érigea, près de la porte de Hal, un couvent de Clarisses, 

— origine des Biches-Claires de Bruxelles, — où il fut enterré 
avec sa femme. Parmi ses innombrables legs aux églises, cou- 

— 55 — J. Cuvelier. — Un Capitaliste du XIV" siècle. 

vents, hôpitaux de Bruxelles, Malines et Louvain, et où il spé- 
cifie judicieusement et en philanthrope éclairé les sommes qui 
doivent être affectées à la distribution de chaussurt s, draps de 
lit, linge, viande et pain, on nous permettra d'épingler ce petit 
détail qui nous révèle une parcelle caractéristique de son âme : 
il lègue à l'hôpital d'ixelles une rente perpétuelle de 2 escalins 
de gros « pour acheter «lu fourrage pour le petit cheval que l'on 
attelle aux brouettes des pauvres gens qui gravissent le coteau 
et pour la nourriture des malheureux qu'on héberge la nuit ». 

Grâce à l'intercession de l'impératrice de Constantinople et 
de l'archevêque de Cologne, il obtient pour lui et sa femme, du 
pape Clément VI, une indulgence plénière in articulo mortis. 

En paix avec sa conscience, il dispose de ses biens matériels. 
Après avoir donné des apanages à ses nombreux bâtards et à ses 
neveux, il lègue la grosse part, et notamment Geertruidenberg 
et Bréda, à son neveu Jean de Polanen. 

Ainsi cet homme, à qui ses richesses avaient permis de jouer 
un rôle important dans la politique de sou temps, jeta les bases 
de la fortune d'une maison souveraine encore régnante de nos 
jours. La petite-fille de Jean de Polanen épousa, en effet, en 
1404, Englebert, comte de Nassau, le fondateur de la branche 
des Pays-Bas, auquel elle apporta en dot son immense héritage. 

11 n'était peut-être pas sans intérêt de rappeler, dans cet ancien 
palais d'Orange, que l'origine de la puissance des Nassau dans 
les Pays-Bas remonte aux talents financiers du petit bâtard 
Willem Snikkerieme. 56 Le temple de Jupiter Ammon, 
par Jules LECLERCQ, raimbre de la Classe. 

Le temple de Jupiter Ammon, si célèbre dans l'antiquité par 
les oracles qui s'y rendaient, et dont le voyageur anglais John 
Browne a pu contempler les ruines en 1797, a presque complè- 
tement disparu aujourd'hui. Il s'élevait dans l'oasis de Siwa, à 
quelque 600 kilomètres à l'ouest du Caire et à 800 kilomètres 
au sud de la Méditerranée, près de la frontière de L'Egypte et de 
la Tripolitaine. Le dernier explorateur qui l'ait visité, M. Wal- 
ker (*), n'y a trouvé que des ruines très fragmentaires, un reste 
de mur et quelques colonnes couchées sur le sol. On peut rele- 
ver, toutefois, les traces indéniables des fondations du temple, 
qui attestent la grandeur et la magnificence de l'édifice disparu. 
John Browne put le voir en assez bon état de conservation. Une 
partie notable, occupant un vaste espace, était encore intacte; 
mais par suite des déprédations des habitants, il n'en reste 
actuellement presque plus rien. A raison de son isolement dans 
un désert et de son éloignement de toute voie de communica- 
tion, rien n'a été fait pour en assurer la conservation, et bien 
rares sont les explorateurs qui ont osé affronter les difficultés 
du voyage et l'hostilité des habitants. 

Comme siège de l'oracle d'Ammon, l'oasis de Siwa était un 
célèbre but de pèlerinage au temps des Égyptiens, qui y ont laissé 
d'intéressants vestiges de leur influence. Alexandre le Grand 
visita Siwa, et c'est l'oracle d'Ammon qui passe pour lui 
avoir conféré la divinité dont le fameux conquérant se prévalut (>) W. Seymoir Wàlker, An outline of modem exploration in the oasis of Siwa. 
(The Geographical Journal, January, 1921.) 57 — ./. Leclercq. — Le Temple de Jupiter Amman. 

par la suite. Au temps de la conquête de l'Egypte par Cambyse, 
une armée perse partit du Nil pour détruire Siwa el son oracle. 
Mais les Perses ne purent atteindre Siwa ni regagner les bonis 
du Nil. M. Walker se demande si l'on peut donner un fonde- 
ment historique à la légende de Siwa, suivant laquelle ils 
auraient, victimes du désert, péri dans les régions inhospitalières 
de la dépression de Farafra. Rome occupa Siwa à la suite de la 
conquèle de Carthage et de la Cyrénaïque, occupation qui dura 
jusqu'à la fondation du royaume vandale du Nord de l'Afrique, 
au V e siècle. 

Doux villages subsistent dans l'oasis où s'élevait le temple de 
Jupiter Ammon : Siwa, d'une population de 8,000 âmes, el 
Aghurmi, qui ne compte que 700 âmes. Rien de plus étrange 
que l'aspect de ces deux agglomérations. M. Walker compare 
Siwa à une citadelle ayant l'aspect d'une ruche, ('/est un laby- 
rinthe de sombres corridors, d'escaliers étroits, de passages 
tortueux, de chambres où le jour pénètre à peine, les espaces 
ménagés autour des deux puits qui alimentent le village sont 
les seuls endroits qui reçoivent la lumière solaire. Les maisons 
sont faites de briques de boue consolidées par du bois de pal- 
mier. Comme tout bon sectateur de Mahomet, les habitants ne 
les réparent jamais. Par suite de cette coutume et des empiéte- 
ments du climat, la partie supérieure des murs d'enceinte se 
désagrège. Et pourtant, en dépit de leur apparente fragilité, les 
constructions demeurent solides et stables. Elles semblent fort 
anciennes, mais il est difficile de leur assigner un âge. Se fon- 
dant sur les vagues traditions qu'il a [m recueillir à ce sujet, 
M. Walker croit pouvoir les faire remonter :t trois ou quatre 
siècles, tout en admettant que Siwa n'est qu'une ancienne cita- 
delle transformée. Aghurmi, qui s'élève à un quart de lieue de 
Siwa, est un village de moindre importai" ne contient 

pas autant d'étages, mais qui offre ceci d'intéressant qu'on y 
voit ;tes de constructions égyptiennes. M. Walker rap- 

porte l'opinion émise par Steindorff, suivant laquelle les ruiner 58 J. Leclercq. - Le Temple de Jupiter Ammon, d'Aghurmi seraient celles du temple ou de la chambre qui abri- 
tait le laineux oracle. On y voit des fragments de murs, plu- 
sieurs chambres souterraines d'une solide construction et, au 
centre du village, un passage voûte remarquablement beau et 
dans un parlait état de conservation. Il est difficile d'explorer 
ces ruines sur lesquelles le village est construit : c'est ainsi que 
les anciens murs et le passage voûté ont été incorporés dans les 
constructions modernes. 

Les Lybiens de Siwa passent pour être de race berbère. Per- 
fides et traîtres, ils ont la haine de l'étranger. C'est à peine s'il> 
daignent avoir avec leurs voisins des relations commerciales qui 
se bornent à l'échange de leurs dattes et de leurs olives contre 
du sucre, du thé, des couvertures. Ils parlent une langue qui a 
fait l'objet des études de M. Walker et dont le vocabulaire et la 
grammaire peuvent mener par comparaison à la classification 
exacte de ce peuple d'une lointaine origine. M. Walker estime 
que l'oasis de Siwa était déjà habitée il y a 4000 ans par les 
anciens Lybiens. Il croit même pouvoir affirmer que l'oasis fut 
occupée par les ancêtres proto-hamiliques des Lybiens depuis 
l'époque de leurs premières migrations dans le Nord de l'Afrique, 
et que la population de Siwa descend de cette race fameuse. 
L'éloignement de l'oasis, les barrières naturelles qui l'entourent, 
l'isolement complet de sa population, tout démontre le fonde- 
ment de cette hypothèse. Leur dialecte peut donner la solution 
de cet intéressant problème f 1 ). 

John Browne fut le premier explorateur de Siwa. Puis vinl 
Minutoli, qui visita l'oasis en 1 S27. Mais ses observai ions sont 
incomplètes et souvent inexactes, ce qui s'explique par l'hosti- 
lité des habitants. S'attacbant à l'étude du problème linguisti- 
il arrive à cette conclusion que ceux-ci parlent, un dialecte 
louareg, opinion que réfute M. Walker. Le célèbre Rohlfs visita (') W. Seymouu Walkku, '/Vie; Siwi languaye. Londres, Kegan Paul. — 59 — J. Leclercq. — Le Temple de Jupiter Ammon. 

Siwa en I87i. mais ne rapporta que des renseignements incom- 
plets. L'éminent égyptologue Steindorfï'fit, en 1890, un voyage 
du .Nil à Siwa. S'il s'attache surtout aux recherches archéolo- 
giques, il n'en rapporta pas moins des renseignements précieux 
sur d'autres branches de la science. Le voyage du capitaine 
Stanlev, en 1911, nous valut le rapport concis et exact publié 
dans le Livre Bleu du gouvernement égyptien. Ce rapport, sans 
être riche de détails, complète ceux de Rohlfs et de Steindorff. 

La guerre est venue modifier la paisible existence du peuple 
de Siwa. En 1915-10-47, une campagne fut dirigée contre le 
chérif Es Senussi à Girba, près de Siwa, qui eut pour résultat 
de placer Siwa sous le protectorat britannique et de lui imposer 
la domination européenne. Si la population n'accueillit pas les 
Anglais à bras ouverts, elle éprouve du moins pour eux un 
senti ment de respect qui aura cet heureux résultat de l'amener 
à se montrer moins hostile que par le passé aux savants et aux 
explorateurs. 

M. Walker se propose d'entreprendre bientôt un nouveau 
voyage aux lieux où s'élevait le temple de Jupiter Ammon, dans 
le but de combler par une exploration scientifique les lacunes 
des observations de ses prédécesseurs. Comme le champ de 
recherches est petit et que la population est concentrée en un 
seul point, l'entreprise n'est pas au-dessus des forces d'un seul 
homme. Le moment est venu de faire une étude approfondie de 
cette race isolée qui est menacée d'extinction par suite des 
unions entre proches parents et de pratiques honteuses. — 60 — BILLETLN BIBLIOGRAPHIQUE. Berlière [dom Ursmer). Les Vitae patrum iurensium et la règle de saini 
Benoît. Rome 19:20; gr. in-8° (13 p.). 

hewert {Jules). La confrérie de Saint-Hubert. Bruxelles, 1921 ; extr. 
in-8° (pp. 1-19). gr. 

Grégoire {Emile). Aperçu historique des Institutions belges en faveur 
des sourds-muets, des aveugles et des anormaux. Bruxelles, 1900; 
extr. in-8° (pp. 1-24). 

Leuridant {Félicien,. Les collations de cures et de bénéfices de la 
maison de Ligne. Bruxelles, 1921; extr. gr. in-8° (19 p.). 

Mayence (Fernand). La correspondance de S. E. le Cardinal Mercier avec 
le Gouvernement Général allemand pendant l'occupation 1914-1918. 
Bruxelles-Paris, 1919; in-8° (506 p.). 

Peny (Edmond). Notes biographiques sur la famille Brédart de Lessines 
et d'Ath. Bruxelles, 1921 ; gr. in-8° (10 + b' p.). 

Planas Suarez (Simon). Tratado de derecho internacional publico. 
Madrid, 1916; in-8" (2 vol. VIII + 502 + 456 p.). 

— Los extranjeros en Venezuela su condition ante el derecho pûblico 

y privado de la repûblica. Lisbonne, 1917; in-8° (368 p.) 2 e édition. 

— Notas histôricas y diplomàticas Portugal y la independencia ameri- 

cana. Lisbonne, 1918; in-8° (127 p.). 

— Condition légal de los extranjeros en Guatemala. Madrid, 1919; 

in-8° (62 p.). 

Selliers de Moranville. Pourquoi l'Armée belge s'est-elle retirée vers la 
position fortifiée d'Anvers le 18 août 1914? Bruxelles, 1921; in-8° 
(48 p.) 1 carte. 

Thomas {Paul). Ubservationes ad scriptores lalinos. Leyde, s. d. [1921]; 
in-8° (75 p.). 61 Bulletin bibliographique. — Février. Gorki (Antoine). OddEuzenie gruntbw. Cracovie, 1913; in-8° (36 p.). 

— Produkeya zboza w Galicyi. Cracovie, 1901 ; in-8° (48 p.). 

— VVeksel z zakazem przedstarvienia do przyjçcia. Cracovie, 1911 ; 

in-8° (87 p.). 

— Die Peformbedûrftigkeit des deutschen Commissionshandels. 

Vienne, s. d.; extr. in-8° (pp. 1-38). 

— Der soziologische Kursus in Salzburg vom 17 bis 25 August 1905. 

Salzburg, 1905; in-8° (96 p.). 

— Die Gescbâftfùhrung und vertretung des offenen, handelsgesellschaft. 

Vienne, 1888; in-8° (155 p.). 

Mohy (L.) Noiice sur Gibecq. Bruxelles, 1921 ; extr. in-8° (pp. 1-51. 

Vannérus (Jules). Le premier livre de fiefs du comté de Vianden. 
Luxembourg, 1914; extr. in-8° (pp. 219-338). 

— L'UEsling et ses rapports avec TArdenne. Liège, 1919; extr. in-8° 

(pp. 57-71). 

— Matrices de Sceaux luxembourgeois. Bruxelles. 1919; extr. in-8 9 

(pp. 1-28). 

— Le maître monnayeur Falcon de Lampage à l'atelier d'Anvers. 

Bruxelles, 1894; extr. in-8° (pp. 1-10). 

— Les comtes de Salm-en-Ardenne (1029-1415). Arlon, 1920, extr. 

in-8°(H2 p.). 62 Séance du lundi 7 mars 1921. M. A. Rolin, directeur de la Classe. 

Sont présents : MM. le comte Goblet d'Alviella, le baron 
Descamps, Paul Thomas, Jules Leclercq, Maurice Wilmotte, 
Henri Pirenne, Jules Lameere, J. Vercoullie, G. De Greef, 
J.-P. Waltzing, Maurice De Wulf, Ernest Mahaim, L. de la 
Vallée Poussin, L. Parmentier, R. P. Delehaye, dom Ursmer 
Berlière, J. Bidez, G. Corail, L. Dupriez, G. Des Marez, 
Paul Hymans, membres; J. Cuvelier, Jean Capart, Léon 
Leclère, cowespondants , et le Secrétaire perpétuel. 

Absences motivées : MM. Vauthier, membre, et Hubert, vice- 
directeur. 

M. le Directeur exprime les regrets de la Classe à la suite du 
décès de MM. Bodio et Hagerup, associés de la Section des 
sciences morales et politiques. 

Il félicite le R. P. Delehaye, lauréat du Prix quinquennal des 
sciences historiques. (Applaudissements.) 

CORRESPONDANCE. 

M, le Ministre des Sciences el des Arts transmet un vœu de 
voir porter à l'ordre du jour de l'Académie royale de Belgique 
la commémoration du 100 e anniversaire de la naissance du 
poète flamand Jan Van Beers (22 février 1921). 

Le même Ministre prie la Classe de dresser une liste de dix 

1921. LETTRES. 65 5 Séance du 7 mars 1921, candidats pour la formation du jury du Prix quinquennal des 
sciences historiques, 8' période (1916-19:20). 

S. E. le cardinal Mercier accepte la date du 6 juin pour sa 
lecture relative au e anniversaire de la mort de Dante. 

MM. Balfour et Gide acceptent de faire partie du jury du 
Prix de Lave levé. HOMMAGES D'OUVRAGES 

The Etkics of commerce, par Sir William Ashley. 

Le Cid, par J. Leclercq. 

Initiation financière, par R. Georges Lévv. 

« Arbitration » as a term of international law, par Th. -AV. 
Ralcli. 

La Belgique et fa Guerre, t. II, par J. Cuvelier. 

Zur Sprache Tertullians, par Einar Lôfstedt, et Studia lertul- 
liana, par G. Thôrnell, présentés par M. J.-P. AYaltzing. 

Principes de statistique théorique et appliquée, par A. Julin, 
présenté par M. Mahaim, avec une note bibliographique. 

Histoire de Belgique, V e volume, par H. Pirenne; L'Alle- 
magne moderne et l'Empire romain du moyen une. par le même. 

Notes d' histoire des Mathématiques (antiquité et moyen âge), 
par B. Lefebvre, présenté par le P. Delehaye, avec une note 
bibliographique. 

— Remerciements. COMMUNICATION DE LA GLASSE DES BEAUX-ARTS. 

La Classe se rallie à une proposition de la Classe des beaux- 
arts, relative aux Biographies destinées à ['Annuaire. 

— 64 Séance du 7 mars I92f CENTENAIRE DE L'ECOLE DES CHARTES DE PARIS. 

M. H. Pirenne rend compte de la célébration de cet anniver- 
saire et donne lecture du discours suivant qu'il a prononcé à 
cette occasion, au nom des délégués étrangers : 

J'ai le grand honneur d'apporter à l'École des Chartes les 
félicitations et les vœux des institutions scientifiques de l'étran- 
ger qui se sont l'ait représenter à cette cérémonie. Leur partici- 
pation y fait ressortir, semble-t-il, d'une manière particulière- 
ment significative, la valeur de l'établissement dont nous venons 
d'entendre exposer, avec tant d'éloquence et de vérité, le rôle 
et les mérites. 

L'Ecole des Chartes a été conçue et créée en vue de fournir 
a la France des paléographes, des diplomatistes et des archivistes. 
Elle devait être et elle a été une pépinière de spécialistes 
dressés aux recherches et à la technique de l'érudition, en 
même temps que préparés au classement et à l'inventaire des 
archives françaises. Elle répondait ainsi à des besoins scienti- 
fiques, mais à des besoins scientifiques adaptés à l'état et à la 
nature des sources documentaires d'un pays bien déterminé, 
la France. Elle ne s'appliquait point, comme font les Univer- 
sités, à la science en soi, considérée dans son universalité : elle 
s'assignait un champ d'action nettement circonscrit par des 
nécessités d'ordre pratique et d'ordre national. 

Et pourtant, il s'est fait que, très rapidement, son exemple 
et son influence ont largement débordé les frontières de son 
pays d'origine et qu'elle a pris place dès ses débuts parmi les 
grandes institutions savantes de l'Europe. Comment cela peut-il 
s'expliquer, si ce n'est par ces qualités d'ordre, de précision et 
de clarté que l'on s'accorde à reconnaître au génie français, et 
qui n'ont cessé de se manifester à l'École des (martes, non 
seulement par la parfaite concordance de son organisation aux 

— 65 — Séance du 7 mars 1921. fins quelle se propose, mais surtout par les travaux de tant de 
maîtres éminents dont on évoquait les noms tout à l'heure. 
Ces travaux, dont la caractéristique essentielle me paraît être la 
sobriété et la simplicité de la forme alliées à la solidité du fond, 
ce n'est pas en France seulement qu'il ont renouvelé, précisé 
ou enrichi les méthodes de l'érudition. Il n'ont pas manqué de 
s'imposer au dehors. Il n'est point de « séminaire historique •> 
où ils ne figurent sur les rayons les plus proches de la main 
des étudiants. Pour ne parler que des plus récents, des livres 
coiu me le Traité de diplomatique d'Arthur Giry ou comme le 
Manuel de paléographie de Maurice Prou sont des instruments 
de travail si bien appropriés à leur destination qu'ils conviennent, 
si Ton peut ainsi dire, à tout le monde. 

Que d'élèves d'ailleurs, venus de tous les pays où l'on 
étudie l'histoire de cette civilisation occidentale dans laquelle la 
France a joué, à toutes les époques, un rôle si essentiel, ont com- 
plété ou affiné à l'Ecole des Chartes leur formation scientifique! 
Je n'ai qu'à remuer des souvenirs déjà lointains mais toujours 
vivants, pour savoir avec quelle cordialité ils y sont accueillis, 
quelles amitiés ils y nouent, tout ce qu'ils y apprennent et tout 
ce que. en partant, ils en emportent de savoir, et, ce qui vaut 
mieux encore, d'incitation au labeur. 

Permettez-moi, puisque c'est un Belge qui vous parle, d'attes- 
ter ici l'influence salutaire que l'École des Chartes a exercée sur 
le mouvement historique dans mon pays, l'estime en laquelle la 
tiennenl nos Universités el la gratitude que lui conservent ceux 
de nos érudits - et le nombre en est grand — qui ont eu la 
bonne fortune de profiter de sou enseignement. Et lafssez-moi 
invoquer à ce propos le témoignage qu'en rendait, il y a une 
trentaine d'années, dans l'étude si vivante qu'il lui a consacrée, 
mon cher et regretté collègue, le professeur Paul Frederieq. 

Vous n'ignorez pas, Messieurs, les services que votre École 
a rendus hors de France aux études qui vous sont chères. Votre 
modestie n'a point voulu y insister. J'en suis heureux, puisqu'elle 66 — Séance du 7 mars i\)->i . nie laisse ainsi la joie de les proclamer (levant vous, au nom 
.de vos collègues étrangers, dont j'ai été l'organe bien i m parlai I 
sans doute, mais très sincère, des sentiments d'admiration el 
de reconnaissance qu'ilsportenl à la glorieuse École des Chartes. 

COMMUNICATION DES CANDIDATURES PRÉSENTÉES 

POUR LES PLACES VACANTES. 

Il est donné lecture des candidatures présentées par les 
sections compétentes. NOTES BIBLIOGRAPHIQUES. 

Armand Julin. - Principes de statistique théorique et <ipi>li- 
quée, 1. 1. Statistique théorique, avec une préface de M. Lucien 
March Paris, Rivière, et Bruxelles, Dewit, 1921, \ vol. in-8". 
xxm-712 pp., avec 45 fig. et diagrammes. 

J'ai l'honneur de présenter à la Classe le premier volume du 
grand traité de statistique que commence à publier M. Armand 
Julin, secrétaire général du Ministère de l'Industrie, du Travail 
el du Ravitaillement, chargé de cours à l'Université de Gand. 
L'ouvrage comprendra trois volumes. Celui qui vient de paraître 
est consacré à la statistique théorique. 

On peut dire qu'il comble une lacune dans la littérature 
statistique de langue française. Nous avions de petits manuels, 
résumés, ou des traités tout à fait insuffisants au point de vue 
théorique. 

Voici l'ouvrage enfin qui est de nature à répondre, sous ce 
rapport, à toutes les exigences. M. Julin est un statisticien 
averti qui a enseigné pendant de longues années, à l'Université 
de Louvain d'abord, puis à l'Institut supérieur de commerce 
d'Anvers, avant d'occuper la chaire de Gand; en outre, il a — 67 Séance du 7 mars 1921. dirigé nombre de grands travaux statistiques administratifs. Il a 
su mettre à profil toutes ses expériences pour fournir au public 
savant un travail de nature à le renseigner sérieusement sur la 
statistique. 

La statistique a, en général, mauvaise réputation. N'est-ce 
pas une banalité que de répéter que l'on fait dire aux statis- 
liques tout ce que l'on veut ? Bien peu de personnes se rendent 
compte de ce qu'est la statistique comme science. Que de dis- 
cussions, d'ailleurs, sur ce sujet! 

AI. Julin n'a pas hésité à adopter l'opinion que je crois cor- 
recte, et qui voit dans la statistique une méthode scientifique — 
celle qui nous apprend à tirer des connaissances du dénombre- 
ment d'unités concrètes. La statistique est, au fond, une science 
formelle de la même nature que la logique et les mathématiques. 

Dès lors, la chose essentielle est de déterminer les principes 
de cette méthode, qui doit pouvoir s'appliquer aussi bien aux 
phénomènes sociaux qu'à ceux de la météorologie ou des 
sciences naturelles. Tel est le point de vue de M. Julin et celui 
qui est adopté, d'ailleurs, par un grand nombre de savants 
contemporains. 

Après une introduction, où l'on trouve la discussion des 
diverses conceptions delà statistique et de ses caractères propres, 
railleur étudie ce qu'il appelle le relevé statistique, c'est-à-dire 
le procédé fondamental de la statistique, qui consiste à dénom- 
brer des unités concrètes. Il en décrit les conditions essentielles 
d'organisation, puis indique la nécessité de la critique des 
résultats, au point de vue de leur sincérité et de leur exactitude. 
Il expose ensuite les procédés de dépouillement et de présen- 
tation des résultats. 

La seconde partie du volume est consacrée aux procédés 
d'analyse du matériel statistique. C'est l'étude des séries, des 
diverses espèces de moyennes, de la corrélation. 

Le chapitre final traite de la statistique graphique. 

Une troisième partie s'occupe de la loi des erreurs. 68 Séance du 7 mars 1921. M. Julin a parcouru ainsi tout le champ de la théorie statis- 
tique. Il l'a l'ail avec un sens remarquable des proportions. Il a 
su être suffisamment complet pour donner une connaissance 
méthodique de l'immense littérature du sujet, et il ne s'est 
laissé entraîner dans aucune digression superflue, ce qui est le 
défaut de plus d'un traite de ce genre. Une des difficultés de 
l'ouvrage était de trouver le ton convenable. Il faut pouvoir 
être lu par tous ceux que la théorie de la statistique intéresse 
et ne pas être trop élémentaire pour les spécialistes. M. Julin a 
réussi à résoudre ce problème. 

Le grand mérite de ce volume est de former un ensemble 
coordonné. C'est un grand service que l'auteur a rendu à sa 
science, de la présenter comme constituant vraiment une disci- 
pline homogène, ayant son unité. 

Rien ne pouvait mieux contribuer à donner à la science si 
brillamment rénovée par notre grand Quetelet la place qui lui 
revient. Ernest Mahaim. B. Lefebvre, S. J. — Notes d'histoire des Mathématiques 
(antiquité et moyen âge). Louvain, Société scientifique, 
1920. In-8", vm-154 pages. 

Nous tenons à signaler aux historiens cet important travail. 
auquel l'auteur a donné un titre trop modeste. Il est vrai qu'il 
a été conçu, primitivement, comme une série d'additions et de 
corrections à l'Histoire des Mathémathiques de W.-W. Rouse 
Bail, plusieurs fois réimprimée, et à laquelle une traduction 
française a assuré une large diffusion. Si, en ce qui concerne 
l'antiquité, l'auteur s'est contenté d'annoter l'ouvrage du pro- 
fesseur de Cambridge, il a réussi, pour le moyen âge, à faire 
œuvre originale. 11 a surtout réussi, dans une matière qui semble 
ne point se prêter à un exposé élémentaire, à être admirable- 
ment clair; tout lecteur de culture moyenne peut suivre sans 

— 69 — Séance du 7 mars 1921. effort cette histoire du développement des sciences mathéma- 
tiques chez nos ancêtres depuis l'invasion des barbares jusqu'au 
XIII e siècle. 

Le Père Lefebvre s est attaché spécialement à faire ressortir 
la part prise par les savants de nos contrées au progrès des 
sciences exactes. JNous assistons, avec un sentiment de respect 
mêlé de pitié, aux tâtonnements de ces esprits curieux à la 
recherche de la vérité mathématique, et réduits à faire de la géo- 
métrie sans pouvoir lire Euclide. Liège surtout se distingue 
dans ces études. Le rôle des évêques Éracle, Notger et de son 
conseiller Hériger de Lobbes, de l'évèque Wazon et Olbert de 
Gembloux est plus nettement tracé qu'il ne l'a été jusqu'ici. Au 
XI e siècle, nous rencontrons des chercheurs comme Adelbold. 
Ragimbold, Francon, abacistes, arithméticiens et géomètres 
distingués. La correspondance mathématique de Ragimbold avec 
Badolf, disciple de Wazon, publiée il y a quelques années par 
P. Tannery, est l'objet d'un examen spécial. De même le traité 
de Francon de Liège sur la Quadrature du Cercle. 

Les temps approchent où les mathématiciens occidentaux 
entreront en contact avec la science grecque, par l'intermédiaire 
des Arabes. Un des grands initiateurs de cette renaissance, 
Herman le Dalmate, eut pour disciple et pour collaborateur 
Rodolphe de Bruges. 

On a attribué à « Hermannus Contractus » l'opuscule De 
compositione astrolabi. Le Père Lefebvre (p. 1 47) relève dans 
un vieux manuscrit de Louvain cette note écrite dans les pre- 
mières années du XIII e siècle : Hermannus iste astrologue fuit 
indus de Karinthia, non Contractus de Suevia et transtulit 
Almag. C'est, en effet, Herman le Dalmate dit le Second qui 
• •si I auteur du traité. Le manuscrit qui a fourni cet intéressant 
témoignage a péri dans l'incendie de la Bibliothèque de l'Uni- 
versité de Louvain. 

On regrette d'avoir a constater (pie la Belgique a pris une 
bien petite part a la publication des œuvres de nos savants du 

70 — /,. de la Vallée Poussin. — Note sur le Dharna. 

moyen âge. C'est dans Bubnov, Gerberti opéra mathematica 
(Berlin 1899), qu'il faut chercher l'édition critique des œuvres 
mathématiques d'Hériger de Lobbes et de la lettre d'Adelbold à 
Silvestre II. C'est Winterberg qui a public le traité De Quadra- 
turaCirculi <lc Francon de Liège. (Abhandlungen zitr Geschichte 
der Mathematik, Heft IV, Leipzig, 1882.) Une histoire des 
mathématiques au moyeu âge, qui serait le développement des 
Notes que nous venons d'analyser, et où l'œuvre de chacun 
occuperait la place qui lui revient, réparerait une longue 
injustice. Souhaitons que le Père Lefebvre se décide à l'écrire. 

II. Deleiiayk. LECTURES. 

Note sur le Dharna, 

par L. de la VALLÉE POUSSIN, membre de la Classe. 

Grâce à l'obligeance du R. P. Delehaye, j'ai découvert une 
littérature qui n'est pas très connue sur le continent, digne 
néanmoins de retenir un instant votre attention. 

Il s'agit des gloses de l'flymnaire irlandais. La forme en est 
curieuse; c'est, si l'on peut dire, le paradoxe du bilinguisme. 
Pour des raisons qui ne sont pas très claires, les auteurs ont 
émaillé de latin leur prose irlandaise. I! m'esl interdit de lire 
l'original; j'ai en mains une version, due à un sanscritiste et à 
un théologien de Dublin, où le latin demeure, où l'irlandais esl 
mis en anglais. On peut traduire l'anglais en français sans que 
l'effet linguistique soit compromis. 

Le commentateur de l'hymne de saint Fiacre s'exprime comme 
il suit (M : « Germain, abbé de la ville cui nomen esl Altissio- (»J Thelrish Liber Uymnorum, éd. by .1.-11. Bernard and R. Atkinson. London, 

1898, II. p. 179. L. de la Vallée Poussin. — Note sur le Dharna. 

dorum (Auxerre) : c'est avec lui que Patrice étudia, et Bour- 
gogne est le nom de la province dans laquelle se trouve Ma 
civitas. Peut-être Ma provincia était dans le sud de l'Italie, sed 
verius qu'elle est en Gaule. Donc Germain se rendit en Bretagne 
pour en chasser l'hérésie de Pelage, quia crevit multum in se, 
et sic venit cum Patricio et aliis multis avec lui. Or, pendant 
qu'il expulsait puissamment l'hérésie de ce côté, il apprit que 
la même hérésie, depuis son départ, faisait de grands progrès 
dans sa propre cité. Ils partirent donc vers l'Est, lui et Patrice, 
mais ne réussirent pas à expulser l'hérésie. Alors Germain dit 
à Patrice : c< Que faire de ces gens-là? » Patrice dit : « Jeûnons 

contre eux, nous installant à la porte de la ville pendant trois 
» jours et trois nuits, et s'ils ne changent pas, judicet deus 

super se. » Et, en effet, vers le nocturne de la troisième nuit, 
la terre engloutit civitatem cum suis habitatoribus, et mine la 
ville d'Auxerre se trouve ubi clerici jejunaverunt, id est 
Germanus et Patricius cum suis. 

La légende de Patrice — l'hagiographie irlandaise en général 
— contient beaucoup d'histoires du même type. 

Dans la Vie tripartite ('), Patrice rencontre les esclaves du 
méchant roi Trian, occupés à abattre un if. Pour que le travail 
fut plus pénible, le roi leur défendait d'aiguiser les haches, et 
le sang leur coulait des mains. Patrice alla vers le roi, enfermé 
dans la forteresse de Rath-Tréna, et jeûna contre lui. Tryan ne 
se convertit point. Alors Patrice s'en vint de la forteresse et 
cracha sur fc rocher qui était sur la route et qui se brisa en trois 
parties. Patrice dit : « Deux tiers du jeûne sur le rocher, un 
tiers sur le roi, la forteresse et le district. Aucun des enfants de 
Tryan ne régnera; lui-même périra bientôt et descendra dans 
l'enfer amer. 

Mais c'esl un des caractères de la magie, qu'il y a toujours 
recours à la magie contre la magie. Dans la vie de saint Buadan, The Tripartite Life of Patrick, éd. by W. Stokes, London, 1887, I, p. 219. 
— 72 — L de la Vallée Poussin. — Note sur le Dharna. 

le roi Diarmait jeûne contre les prêtres qui jeûnent contre lui el 
qui ne triomphent (pie par ruse. 

Toutefois le problème présente des difficultés et nous n'avons 
pas affaire à la magie pure. Une des légendes de la lutte de 
Patrice el du roi Loegaire nous apprend que la personne contre 
laquelle on jeune doit, elle aussi, jeûner. Tandis que Patrice 
jeûnait contre Loegaire, la reine ; qui était chrétienne et pieuse, 
déclare qu'elle ne mangera pas aussi longtemps que le saint 
jeûnera. Mais son fils, Enna, veut manger. « Il ne convient pas, 
dit la reine, que tu manges pendant que Patrice jeûne contre 
loi. » L'enfant continue à manger, meurt d'une bouchée de 
mouton bouilli, mais est ressuscité par Patrice et l'Archange 
saint Michel. 

Des une époque très ancienne, le jeûne était en Irlande, non 
seulement une arme magique à l'usage des saints ou des sorciers, 
mais un procédé juridique dont l'application était réglée par la 
coutume, et depuis par la loi écrite. Je citerai sur les disposi- 
tions du code irlandais, ou Senehus Môr, les remarques de 
Summer Maine dans son livre sur les Early Institutions ( 1 ). 
Encore que Summer Maine ait vieilli, mais on m'assure que 
ses définitions restent exactes : « Les règles du droit irlandais 
relatives à la saisie ressemblent beaucoup à celles du droit 
anglais, un peu moins à celles du droit teutonique continental, 
mais elles renferment une disposition qu'on ne trouve dans 
aucun code teutonique, disposition presque inintelligible dans 
le système juridique irlandais, mais connue pour régir actuelle- 
ment encore tout l'Orient, où la signification en est parfaite- 
ment claire. Cette règle, c'est qu' « un créancier qui réclame son 
paiement d'un débiteur appartenant à un rang supérieur au sien 
doit jeûner contre lui ». Le code dit : « Quiconque ne donne 
pas un gage à celui qui jeûne est un être sans foi ni loi; celui (*) Éludes sur l'histoire des Institutions primitives, traduit par Dukieu de 
Leyritz, ave<' une introduction par d'Arbois de Jubainville, Paris, 1880, p 367. L. de la Vallée Poussin. — Note sur le Dharna. 

qui ne tient compte de rien ne sera récompensé ni par Dieu ni 
par les hommes. » 

Avant que la Démocratie inaugurât le régime de l'égalité 
devant la loi, les pauvres et les petits trouvèrent souvent dans 
la religion ou dans la magie un secours désormais superflu. 
D'ailleurs beaucoup de données, étrangères à la conception 
magique, entrent ici en compte. On rembourse le créancier qui 
sollicite, et quelle sollicitation plus exigeante que celle du 
créancier affamé assis devant la porte? On n'aime pas passer 
pour un homme sans cœur, et l'on craint que le Ciel n'entende 
les injustices qui crient vengeance. Et que le créancier jeûne, 
n'est-ce pas encore la preuve qu'il n'a rien à manger? Le 
malheur, c'est que tous les mendiants ne sont pas des 
créanciers. 

Summer Maine croit que la loi irlandaise est admise en 
Perse : « En Perse, m'a-t-on dit, celui qui se propose d'obtenir 
par le jeûne le paiement d'une obligation commence par semer 
de l'orge devant la porte de son débiteur et par s'asseoir au 
milieu des grains. Le symbolisme est suffisamment clair. Le 
créancier marque par là son intention de rester au même lieu 
sans manger, soit jusqu'à ce qu'on le paie, soit jusqu'à ce que 
l'orge, ayant poussé, lui fournisse du pain. » -- La référence : 
« En Perse, m'a-t-on dit... », m'a paru maigre, et j'ai consulté 
là-dessus M. E. Browne, l'homme du monde qui connaît le 
mieux la Perse antique et moderne. Voici son avis : « Je n'ai 
jamais entendu parler d'aucun Persan pratiquant le jeune pour 
recouvrer une créance; mais les derviches ont recours à un 
procédé analogue pour extorquer des aumônes. Ils campent 
devant la maison de quelque richard, plantent un petit jardin — 
pour indiquer qu'ils sont de loisir et n'ont aucune hâte de 
déménager — et de temps en temps rappellent, à coups de 
trompette, leur présence. » Il paraît bien, d'après cette version, 
que l.i Perse ne connaît pas le jeûne juridique. La question du 
petit jardin reste obscure. 

— 74 — L. de la Vallée Poussin. — Note sur le Dharna. Dans l'Inde, où nous arrivons enfin, une règle analogue ù 
celle du Senchus Môr est observée depuis un temps immémo- 
rial; elle fut abolie dans les pays de la Couronne; elle suivi! el 
survivra longtemps. 

La loi de Manu, VIII, 49, enseigne que le créancier peut 
recouvrer son bien par cinq procédés : I. par persuasion; 2. par 
procès ou voie légale; 3. par adresse; ï. par méthode tradition- 
nelle^! carita)\§. parforce. — Que faut-il entendre par ((méthode 
traditionnelle ( J ) »? D'après les commentateurs, s'abstenir de 
manger, ou bien jeûner jusqu'à ce que mort s'ensuive. 11 est 
clair que le débiteur sera tenu pour coupable de meurtre si le 
créancier vient à trépasse!'. D'après d'autres, la méthode tradi- 
tionnelle consiste à s'asseoir devant la porte du débiteur et à 
tuer devant cette porte sa propre femme, ses enfants ou ses 
bètes. 

A ces vieilles pratiques, il est pathétique d'opposer l'article 
. v )08 du code pénal indien (-), qui prétend les abolir et ne veut 
connaître que la voie légale : « Quiconque est volontairement 
cause qu'une personne fasse quelque chose qu'elle n'est pas 
légalement tenue de faire, en amenant cette personne à croire 
qu'elle deviendra, en vertu d'un acte du délinquant, l'objet de 
la colère divine si elle ne l'ait pas ce que le délinquant se propose 
d'obtenir d'elle, sera puni d'un emprisonnement... » On ne voit 
pas très bien que la crainte de la prison puisse arrêter un 
Hindou dans la pratique du prùya ou dharna, de la trûgû ou 
de la takûzâ. 

On peut en effet distinguer diverses formes de contrainte : 
dans la takûzâ (ternie usité dans le sud de l'Inde), le créancier 
agit par intermédiaires : son fils, ses esclaves ou des profession- 
nels gagés à cet effet, assiègent la maison du débiteur et lui font 
entendre raison par toutes mesures qui soient ensemble bénignes (*) Bûhler traduit : customary proceeding. 
( 2 ) Summer Maine, p 873. ?5 — L. de la Vallée Poussin. - Note sur le Dharna. 

et extra-légales. Le dharna proprement dit — quoique les 
distinctions soient difficiles à tracer nettement — consiste à 
s'asseoir devant la porte et à jeûner : c'est le siège de la maison 
{grhasamrodha) à l'exclusion de toute violence. Seuls, et ce 
détail est important, les brahmanes ont le droit de s'asseoir en 
dharna, et, en outre, l'Inde est trop sage pour ne pas recon- 
naître le fait du prince : nul, fùt-il brahmane, n'a le droit de 
jeûner contre le roi. La trâgâ semble, actuellement du moins, 
réservée aux castes des Bhats et des Chàrans ( 1 ). 

Quiconque est familier avec les études d'Indianisme sait qu'il 
est relativement aisé de s'orienter dans l'Inde sanscrite : les 
sources peuvent être rares et d'interprétation délicate, mais elles 
sont « genuine »; les choses se gâtent dans l'Inde musulmane; 
dans l'Inde moderne, elles deviennent inextricables. En pré- 
sence d'une bibliothèque de « Reports », en présence des diva- 
gations des Anglo-Indiens, des contradictions et des à-peu-près, 
on perd aisément patience. Le folklore surtout est plein 
d'embûches. W. Crookes, par exemple, dans un ouvrage clas- 
sique sur la Religion populaire du Nord de l'Inde ( 2 ), signale 
une montagne appelée « l'os du démon », d'où les fanatiques 
aiment à se précipiter. « Bien que la plupart des gens qui 
sautent périssent, on signale quelques rescapés. La cause la plus 
fréquente de cet acte est l'espoir d'avoir des entants. » — Ceci, 
sur le témoignage du colonel Tod. Et le colonel ne compte-t-il 
pas un peu trop sur notre crédulité? J'aime à croire qu'il s'agit 
des suicides étudiés par Sir J. Malcolm et situés dans la même 
région. D'après Sir John, les femmes qui sont longtemps restées 
stériles vouent leur premier enfant à la divinité. S'il leur vient 
un fils, en effet, on lui explique longtemps à l'avance sa destinée, (') W. Grooke, The popular Religion and Folklore o] Northern India, new édition, 
London, 1896, I, p. 256 et II 169. 

(*) Voir l'article de W. Crooks, dans Hastings' Encyclopœdia of Religion and 
Ethics, II, p. •'i.'ri; et Sir A. Baines, Ethnography, Strasbourg, 1912, p. 85. — 76 /.. de la Vallée Poussin. — IS'ote sur le Dharna. et. au momenl voulu, il saute du haut du rocher. Mais l'opinion 
s'étant accréditée que le sauteur, s'il réchappait, deviendrait roi 
de l'endroit, on a soin d'empoisonner le dernier repas de 
l'homme voue. 

Toute cette littérature nourrit chez le lecteur des sentiments 
d'inquiétude. Il semble pourtant qu'on soit exactement renseigné 
sur les Bhats et les Chârans. Cesonl «les castes de généalogistes 
et de bardes, de pasteurs et de convoyeurs de caravanes. Les 
généalogistes sont indispensables dans un pays de castes, en 
raison de la vanité des intéressés, en raison de l'étendue singu- 
lière des prohibitions de mariage. .Non moins précieux les col- 
porteurs dans les pays où la sagace organisation des railways ne 
met pas biens et gens à l'abri des accidents. Ce sont donc des 
personnes sacrées et qui obtiennent à ce titre une capacité juri- 
dique d'ordre spécial. Dans certains districts, aucun contrat 
n'était reconnu pour valide sans le contreseing d'un Châran. 
La responsabilité crée la vertu : notaires responsables, huissiers 
de père en fils, gardiens des généalogies, jadis hérauts et bardes 
des chefs de clan, les membres de ces castes sont remplis du 
sentiment du devoir professionnel. Ils accomplissent donc reli- 
gieusement la trâga, ou suicide, pour sauver ou pour récupérer 
le bien qui leur est confié. « Dans presque tout le Kathiâwàr, 
on voit à l'entrée des villages des « pierres de garde » (pûliyû) 
érigées en l'honneur de Chârans, hommes et femmes, qui se sont 
tués pour défendre le bétail contre la tribu des Kâthis. Le nom 
des victimes, avec la date et les circonstances de la mort sont 
inscrits sur ces pierres, où l'on voit aussi un relief grossier indi- 
quant le mode de suicide : les femmes se coupent la gorge: les 
hommes, à cheval, se poignardent (*). » Les Bhats et. les Chârans 
sont garants de la bonne foi des parties dont ils ont garanti 
l'accord : on signale, en 1894, qu'un Châran, tua sa propre («) Hastings. II, p. 554 L. de la Vallée Poussin. — Note sur le Dluirna. mère en présence d'un débiteur défaillant (*). Il ne restait à 
celui-ci qu'une expiation possible : se hier. Toutefois Sir A. Baines 
place en 1861 le dernier incident de ce genre. Ce n'est pas que 
1rs bonnes mœurs aient disparu. Mais le Chàran a rarement 
besoin de pratiquer la trâgd. 

Violent et dangereux de son vivant, il est sans doute encore 
plus fâcheux à l'état de revenant; sa malédiction est redoutable. 
Jadis « un membre de la caste accompagnait généralement les 
armées à la bataille, pour combattre à coups d'imprécations, 
com me fit Balaam » ( 2 ). 

Nous compléterons cette rapide revue de faits très complexes 
par quelques références à la vieille tradition, empruntées 
comme presque toute la matière de cette note à l'excellent 
mémoire de M. W. Hopkins. 

Quand le jeune Bharata veut décider Râma à rentrer à Oude, 
— d'où le vieux Dasaratha l'a, comme on sait, banni pour 
dix ans, — il parle ainsi à son écuyer : « Jonche le sol d'herbes 
sacrées (kusa); j'assiégerai le Prince jusqu'à ce qu'il me fasse 
grâce; je jeûnerai, sans cligner des yeux, comme un Brahmane 
qui a perdu son bien; je gis devant la hutte jusqu'à ce qu'il 
retourne avec moi ( 3 ). » 

On sait <|ue le Bouddha n'admet pas dans l'Ordre les enfants 
sans le consentement de leurs parents, les officiers sans le congé 
du roi, les esclaves sans l'avis du maître. Les Ordres d'Occident 
suivent des règles analogues. Le commentaire du Jâtaka ( 4 ) 
raconte l'histoire de Tissakumara, fils d'un riche marchand, 
désireux de quitter le monde sous la loi du Bouddha. Les 
parents s'opposent. Le jeune homme se prive de manger pen- 
dant sept jours. Les parents cèdent, comme les parents font en 
pareil cas. Il semble qu'ils eurent tort, car la vocation n'était (') Hopkins, Religions of India, 1894, p. 479. 

' Elhnograpky, p. 88. 

r \) Ramayana, II, H I, 14. 
I M Jataka, 1, p. 156. 

78 — /.. de la Vallée Poussin. — Noie sur le Dharna. pas mûrie, quoiqu'elle fût sincère. C'était jour de fête, la 
solennité des Étoiles (naksatrakrïdâ) . Le père et la mère regar- 
daient, avec larmes, les parures dont s'ornait leur lils du temps 
qu'il était laïc : « Les autres fêtes », disaient-ils, « il mettait 
ceci ou cela pour aller s'amuser; maintenant l'ascète Gautama 
a pris notre lils unique et s'en est allé à Çrâvasti. Comment 
est-il maintenant? Comment va-t-il? », et ils pleuraient. Cepen- 
dant une vannadàsï, une courtisane, vit la mère en pleurs et lui 
demanda : « Madame, pourquoi pleurez-vous? » — La mère du 
moine raconta la chose — « Quels sont, Madame, les goûts du 
jeune monsieur? » — « Ceci et cela. » — » Bien; si vous me 
donnez pleine souveraineté dans cette maison, je vous ramènerai 
votre tils. » — « Soit», répondit l'épouse du marchand, qui 
aussitôt paie et équipe la vannadàsï. 

Ce n'est pas sans intention que je retiens votre attention sur 
cette petite histoire. Donne-t-elle une impression d'exotisme? 
Je ne pense pas. Ratthapala et Tissakumâra refusent de manger 
pour qu'on les laisse entrer chez les Bouddhistes; la mère de 
Tissakumâra s'attendrit à regarder les bijoux qui rendaient son 
tils si plaisant à voir, et son orgueil de grande bourgeoise. 
femme de syndic, pèse très peu. La vannadàsï se fait passer 
pour une dévote laïque, une upâsikû, cossue. On trouverait chez 
nos conteurs des situations analogues. En fait, partout, entre les 
mères, les courtisanes, les mendiants et les thaumaturges de 
tous les temps, il y a des analogies étroites. Je crois que Summer 
Maine. W. Hopkins et plusieurs autres ne doutent pas que le 
jeûne juridique, qui est irlandais et hindou, ne soit un legs du 
passé indo-européen. Je n'y vois aucun inconvénient, mais 
peut-on, sans quelque pédantisme, ignorer l'universelle et per- 
manente humanité? — H y a plusieurs sortes de religions, mais il 
n'est qu'une seule magie, et le jeûne est une des méthodes connues 
de succès thaumaturgique. Dans la vieille Irlande, comme dans 
l'Inde, comme en Palestine, les hommes de religion abusent 
volontiers de leurs pouvoirs spirituels. Le mendiant hindou — 79 L. de la Vallée Poussin. — Note sur le Dharna. 

jeune contre un village, et la Kausïtaki Upanisad t'ait exact pen- 
dant aux légendes de Patrice : « Si quelqu'un quête dans un 
village et n'obtient rien, et s'installe pour jeûner contre le 
village, disant : « Je ne mangerai rien de ce qu'on me don- 
nera », — ceux-là mêmes qui lui refusaient viendronl le sup- 
plier, disant : « Laisse-nous te donner! » 

De même lisons-nous dans saint Luc (IX, 51 et suivants) : 
Comme le Seigneur se dirigeait vers Jérusalem, un bourg de 
Samaritains refusa de le recevoir. « Les disciples Jacques et 
Jean, voyant Cela, disent : Seigneur, veux-tu que nous com- 
mandions que le feu descende du ciel et les consume, comme fit 
Elie? Il se tourna vers eux et les réprimanda, disant : Vous ne 
savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme 
esl venu, non pour perdre les aines, mais pour les sauver. Et ils 
allaient dans un autre bourg. » BIBLIOGRAPHIE. 

1 ; , Washburn Hopkins, On the Hindu Custom of Dying to Redress a Grievance, 
J. A. G- S., XXI (1900) pp. 146-159, qui m'a fourni presque toutes mes sources. 

Whitley Stokes, Sitling Dharna, Academy, 12 septembre 1885, p 169. 
Summer Maine, Lectures on the Early History of Institutions, London. 1875, 
p. "297; traduction française, Paris, Morin 18S0, p. 345. 

Leist, Jus Gentiiim, p. 475 (que je n'ai pu consulter). 

J. Jolly, Das Indische Schuldrecht, dans les Sitzungsberichte de Munich, 1877, 
p. 316 et note 29; Recht und Sitte, Strasbourg, 1896, p. 112. 

Tamassia, liiv. scienlifica del diritto, 1897. p. 76. 

— Vitae Sanctorum Hiberniae, éd. C. Plummer, Oxonii, 1910, I. p. CXX. 

E. Anwyl (Celtic), Law, Hastings' Encyclopœdia, VII, p. 828. — 80 BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Asliley Williaiu /.). The Ethics of Commerce. Londres, 1921 ; in-8° 
(pp. 14-2-152). 

Balch (Thomas Willing). « Arbitration » as a term of international law. 
Philadelphie, 1920: in-4°(76 p., rel. édit.). 

Cuvelier Joseph) La Belgique et la Guerre. II. L'invasion allemande. 
Bruxelles, 1921 ; in-4° (vin + 407 p., pL, rel. édit.). 

devers (J.). Comment se vend un brevet d'invention. Anvers, 1921; 
in-8°, (144 p.). 

Hauiiou (Maurice). Précis d<- droit administratif et de droit public 
à l'usage des étudiants en licence (2 e et 3 e années) et en doctorat 
es sciences politiques. Dixième édition. Paris, 1921 ; gr. in-S" 
(vin + 942 p.). 

Julin (Armand). Principes de statistique théorique et appliquée. Paris. 
Bruxelles, 1921 ; in-8° (xxm + 712 p.). 

Le bas leur [Henri). Le Prince de Ligne el les poètes français. Bruxelles. 
Paris, 1921, in- 8° (24 p. . 

Leclercq [Jules). Le Cid. Bruxelles, 1921; extr. in-8° (pp. 1-15). 

Lefebvre (B.i, S. J. Notes d'histoire des mathématiques (antiquité et 
moyen âge). Louvain, 1920; in-8° (vin + lo4 p.). 

Levy (G. -H.). Initiation financière. Paris, 1921; in-8°(238 p.). 

Lôfstedt (Einar). Zùr sprache Tertullians. Lund, 1920; in-8° (117 p.). 

Pirenne (Henri). L'Allemagne moderne et l'Empire romain du moyen 
âge. Gand, 1921 ; in-8 n (24 p.). 

— Histoire de Belgique, tome V. Bruxelles, 1921, gr. in-8°. — 81 Bulletin bibliographique. — Mars. Sevens (Théodore). Geschiedenis der gemeente Cuurne. Courtrai, 1913: 
in-8° (90 p.. pi., 1 carte). 

Soignie (Fernando de). Cronicas de sangre. La Havane, s. d. ; in-8° 
(xxx -f 24-2 p ). 

Thdrnell (G.). Studia tertullianea. Lppsala, 4921; in-8° (105 p.). 

Université de Gand. Année académique 1920-1921. Ouverture solennelle 
des cours. 21 octobre 1920. Discours de M. le Recteur H. Pirenne. 
L'Allemagne moderne et l'Empire romain du moyen âge. Rapport 
sur la situation de l'Université pendant l'année 1919-1920. Gand, 
1921 ; in-8° (96 p.). X2 Séance du lundi II avril 1921 M. A. Rolin, directeur île la Classe. 

Sont présents : MM. le comte Goblet d'Alviella, Paul Thomas, 
Jules Leclercq, H. Pirenne, Jules Lameere, J. Vercoullie, G. De 
Greef, J.-P. Waltzing, Eug. Hubert, Maurice De Wulf, L. delà 
Vallée Poussin, Léon Parmentier, 11. P. Delehaye, dom Ursmer 
Berlière, J. Bidez, J. Van den Heuvel, G. Cornil, Léon Dupriez, 
G. Des Marez, Paul Hymans, membres; Jean Capart, Paul 
Errera, correspondants, et le Secrétaire perpétuel. 

Absences motivées : MM. Vanillier el Mahaim, membres; Cuve- 
lier, correspondant. 

M. le Directeur adresse les félicitations de la Classe à 
MM. le baron Descamps, élu associé de l'Académie des Sciences 
morales et politiques de Paris, H. Pirenne, élu associé de 
l'Académie de Pétrograd et de l'Académie royale d'Histoire de 
Madrid, et G. Des Murez, promu Officier de l'Ordre de Léopold. 
[Applaudissements. 

CORRESPONDANCE. 

M. le Ministre des Sciences el des Arts transmet une copie de 
l'arrêté royal du !" mars 1924 retirant à l'Académie royale 
de Belgique, pour la conférer à l'Académie royale de langue et de 
littérature françaises, la présentation d'une liste double pour 
la formation des jurys chargés déjuger les concours triennaux de 
littérature française el de littérature dramatique française. 

1921. LETTRES. 8 -> Séance du \i avril 1921. L'Université libre de Bruxelles invite les membres de la 
Classe à assister à une conférence donnée par M. Abel Lefranc, 
associé de l'Académie. 

Le Secrétaire administratif de l'U. A. I. communique le 
projet de Forma romani Imperii, présenté par M. Lanciani, au 
nom de l'Académie des Lincei. 

M. P. Graindor demande si son Mémoire couronné pourra être 
imprimé prochainement. — La Classe décide que les commis- 
saires devront d'abord examiner les changements qui y ont été 
apportés. 

M. J. Mees, de Bornhem, demande à pouvoir prendre 
copie de son manuscrit sur le commerce maritime et sur la 
question de la marine marchande sous Marie-Thérèse et Joseph II. 
— Les Allemands ont enlevé une grande partie des archives de 
l'Académie : le Mémoire en question se trouve parmi les pièces 
disparues. 

La « Ligue nationale du Souvenir » invite l'Académie à 
participer à l'hommage qu'elle rendra le samedi 30 avril à 
M. Pirenne, à l'occasion de l'anniversaire de sa déportation en 
Allemagne. — La Classe sera représentée par son Bureau à celte 
cérémonie. 

Un Mémoire est parvenu, en réponse à la sixième question 
(Histoire et Lettres) du concours pour 1917, prorogé à 1921, 
portant pour devise : Vires mentis sine exereitatione laboris 
torpescunt. — Renvoi à MM. Waltzing, Delehaye et Thomas. 

HOMMAGES D'OUVRAGES. 

Nos Héros morts pour la Patrie, par René Lyr. 
Ma Napoléwiide. - - Olvuvres posthumes inédites du Prince 
de Ligne, publiées par Félicien Leuridant. 

— 84 Séance <ht 1 1 avril 11)21 . Précis de droit administratif et de droit public, 10 édition, 
par M. Hauriou. 

Les artistes collaborateurs de Christophe Plantin, par 
A. J.-J. Delen. 

— Remerciements. 

COMITÉ SECRET. 

La Classe examine les titres des candidats présentés pour les 
places vacantes el en arrête définitivement la liste. 

RAPPORTS. 

Par M. Parnientier, au nom du jury, le Prix De Keyn, 
21' concours, l" période (enseignement primaire). La Classe, 
approuvant, les conclusions du rapport, attribue un prix de 
3,000 francs à M elle Marie Delcourt, docteur en philosophie et 
lettres à Liège pour son ouvrage : Grands Cœurs, Récits de 
l'occupation pour (es enfants. 

Par MM. Parmentier, Bidez et Waltzing, sur le Mémoire 
proenté pour le Prix Gantrelle, 14 e période. En présence des 
réserves manifestées par les deux premiers commissaires, 
M. P. Thomas l'ait un rappel au Règlemenl du Prix, qui permet 
de prolonger le délai de deux ans. La Classe adopte les conclu- 
sions des rapporteurs et accorde le Prix à M. A. Delatte, profes- 
seur à l'Athénée royal de Liège. 

150 e ANNIVERSAIRE DE L'ACADÉMIE. 

A la demande de la Commission, M. M. Vauthier, directeur 
pour 1922. sera prié de prendre la parole, au nom de la Classe, 
à la séance commémorative et d'y exposer les travaux de la 
Classe ou un sujet s'y rattachant. 

M. P. Thomas est adjoint à MM. Pirenne et Cornil pour 
représenter la Classe au sein de la Commission de la publication 
anniversaire. 

— 85 — Constitution de la Société belge d'études orientales. COMMUNICATIONS ET LECTURES. de la Vallée Poussin. — Constitution de la Société belge 
d'études orientales. 

Nous tenons, M. J. Capart et moi, à faire part à l'Académie 
d'une sorte d'événement qui ne la laissera pas indifférente. Nos 
efforts conjugués, heureusement favorisés par l'intervention de 
M gr Ladeuze, ont abouti en janvier dernier à la constitution 
de la Société belge d'études orientales. Le plus grand nombre 
des orientalistes du pays ont adhéré à cette Société, dont le but 
est de favoriser les études orientales par tous les moyens en son 
pouvoir. D'ores et déjà elle nous rend un double service : d'une 
part, elle établit entre nous des liens étroits; d'autre part, elle 
entretient, en notre nom, des relations officielles avec les 
Sociétés similaires des pays alliés. Elle s'est assuré, pour ses 
publications périodiques, le concours de la Société asiatique. 
11 n'est pas dans nos intentions que la Société belge d'études 
orientales soit trop exclusive. Ses publications, sans doute, 
seront strictement orientales; mais elle fait appel à tous les 
savants, philologues, ethnographes, historiens ou lettrés qui 
s'intéressent à l'Orient. Nous nous félicitons de ce que plusieurs 
membres de l'Académie, MM. Goblet d'Alviella, Delehaye et 
Bide/, aient bien voulu se joindre à nous. 

\ 'nés de la plus large hospitalité au Musée du Cinquante- 
naire, où se trouvent réunis les éléments d'un Musée Guimet, 
nous espérons que nos réunions, dès à présent très nombreuses 
cl fréquentes, inspireront à plusieurs le goût des recherches 
orientales el divulgueront les secrets des bonnes méthodes. — 86 — L. delà Vallée Poussin. — Maitrï ei Aranà. L.de la Vallée Poussin. — Maitn et Arana. J'ai publié jadis dans le Muséon (1914, pp. 35-38) une petite note où l'on trouvera 

un certain nombre de documents propres à fixer le sens du terme arana dans la 

astique bouddhique. Le dépouillement de l'Abhidharmakosa me permet 

d'ajouter à ces documents les textes qui contiennent la définition « officielle >■> 

de Y arana. 

Dans une série de notes d'un caractère polémique (la dernière en date, Die 
Streitlosigkeit des SubliUti, Heidelberg, 1917, 51 pages), M. Max Walleser cherche 
à déterminer le sens primitif et étymologique du terme dont j'avais étudié l'emploi 
et la valeur dogmatique. Il m'attaque avec trop d'impertinence et trop gratuitement 
pour que je croie urgent de lui répondre. D'ailleurs son travail contient des réfé- 
: ■ mes qui m'avaient échappé, et notamment certain passage qui confirme mon inter- 
prétation, mais dont la syntaxe était un peu trop difficile pour qu'il le comprît. I. 

Le plus vieux Bouddhisme connaît quatre exercices spirituels, 
dénommés les « infinis » ou les « sans mesure », parce 
qu'ils ont pour objet le nombre infini des êtres et parce qu'ils 
produisent un mérite infini : ce son! les exercices d'affection 
(maitrï), de pitié, d'approbation joyeuse et d'impartialité. Le 
moine pénètre <lans la méditation d'affection avec cette pensée : 
Puissent les différentes sortes d'êtres obtenir tel ou tel 
bonheur! » De même en ce qui regarde les autres exercices : 
« Comment les êtres seront-ils délivres de telle souffrance? » 
« 11 est fort heureux que les êtres soienl délivrés de telle 
souffrance et aienl obtenu tel bonheur! » « En vérité, les êtres 
sont pareils; je n'ai, parmi eux, ni parents ni ennemis. » 

Il n'est pas donné à tout le monde de pratiquer ces exercices. 
Seuls les moines capables de « concentrer leur pensée », 
c'est-à-dire d'entrer en extase, sont qualifiés pour les exercices 
dénommés « infinis ». En outre, une sorte d'apprentissage est 
requis : personne n'est capable de concevoir de prime-saut des 

S7 L. de la Vallée Poussin. — Maitn et Arana. sentiments de bienveillance à l'égard d'un ennemi. Il faut donc 
distinguer les parents et amis, les indifférents, les ennemis ; 
ensuite, établir trois catégories parmi les parents et amis : ceux 
qu'on aime beaucoup, ceux qu'on aime bien, ceux qu'on aime 
moins; et parmi les ennemis, ceux qu'on ne liait que médiocre- 
ment, ceux qu'on hait davantage, ceux qui sont cordialement 
antipathiques. Cette distribution une fois faite, le moine prati- 
quera l'affection, la pitié, l'approbation joyeuse à l'égard de 
ses meilleurs amis, puis à l'égard de ses amis moins tendres, et 
ainsi de suite jusqu'à la catégorie des ennemis les plus intimes. 
En ce qui concerne l'impartialité, on commence par les indiffé- 
rents et l'on remonte vers les amis les plus tendres, jusqu'au 
moment où, à leur égard, on nourrit les mêmes sentiments 
d'indifférence qu'à l'égard des premiers venus. Lorsque le moine 
est solidement assis dans les quatre exercices, il en élargit 
l'objet, envisageant le village, lu ville, le pays, tous les êtres 
d'une «les directions cardinales, tous les êtres de l'univers. 

Sans doute les quatre « infinis » n'ont pas telle efficacité que 
le prochain, en fait, obtienne le bonheur et soit délivré de la 
souffrance. Ce n'est pas à cette fin qu'on les cultive. Ils s'oppo- 
sent aux quatre obstacles, c'est-à-dire à la haine, à la méchan- 
ceté ou esprit de nuisance, à la jalousie, à la prédilection et à 
l'antipathie. Ils s'opposent à ces quatre passions en ce sens 
qu'ils les affaiblissent et que, dans l'hypothèse où elles seraient 
déjà coupées, ils en rendent la réapparition plus difficile. Com- 
ment les passions sont coupées, et par quelle méthode diffé- 
rente, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. L'essentiel est de 
retenir que le moine qui a, fût-ce une seule fois, bien pratiqué 
les << infinis », sera soumis aux «anses les plus fortes de haine 
ou de jalousie, sans que sa vertu, son ataraxie, soit ébranlée. 

Telle est, dans la scolastique de langue sanscrite (*), la défi- (') Abhidharmakosa, VIII, 29. Édition japonaise en 30 fascicules, XXIX, fol. 1. 

— 88 — /.. de la Vallée Poussin. Mutin et Arana. 

nitioD de la maitrï. Il faut ajouter que la vieille littérature 
l'entendait sans doute d'une manière un peu différente : le 
Bouddha et les grands saints sont capables de « projeter » la 
force de leur maitrï : lorsque l'éléphant Curieux, déchaîné par 
Devadatta, se précipite sur le Bouddha, le Bouddha l'arrête par 
la projection de son affection. C'est encore par un exercice 
d'affection qu'un moine se défend contre les serpents, scorpions 
et autres bêtes malfaisantes, exactement comme Mogli, l'enfant* 
loup, dan- les histoires de Kipling. II. L'aranâ, quel que soit le sens primitif du mot, et quelle que 
>oil la définition qu'en donnaient les anciens, — nous savons 
seulement qu'ils la distinguaient de la maitrï, — est, d'après la 
scolastique i ! ). 1res différente de la maitrï. 

L'aranâ n'a pas pour but la perfection spirituelle de celui qui 
la pratique : « Les saints, voyant que les créatures sont malheu- 
reuses en raison des passions, sachant qu'ils sont eux-mêmes 
des champs de mérite et de démérite. — c'est-à-dire, sachant que 
quiconque les oflense commet un péché mortel, — redoutent 
d'être l'objet de la haine d'autrui : ils méditent donc et pro- 
duisent un ci savoir » mystique de telle nature qu'en raison de 
ce savoir autrui ne produit pas à leur endroit haine ou amour. » 
Gel exercice spirituel arrête, chez autrui, le rana, c'est-à-dire la 
bataille, ou le tumulte des passions; on l'appelle donc aranù. 

Seuls les saints de la plus haute catégorie, le Bouddha et les 
Arhats qui ont obtenu le stade de non-chute, sont capables 
de produire l'aranâ : les autres hommes, et même les autres 
saints, ne sont pas à même de mettre un terme définitif (i) Abhidharmak osa, VII, 33 et XXVII, fol. 666. 89 L. de la Vallée Poussin. — Maitrl et Arana. 

à la naissance de leurs propres passions; à plus forte raison 
sont-ils incapables d'arrêter les passions des autres. III. Il ne me sera pas interdit de mettre autour de la maitrï-aranû 
un peu de littérature, j'entends des remarques d'ordre général 
dont la généralité même exclut la rigueur. C'est, en effet, mon 
devoir de montrer que le problème de Y arana n'est pas exclusi- 
vement hindou. Il s'agit de savoir comment certains hommes 
deviennent des êtres d'édification, désarment toute hostilité, font 
aimer en eux la vertu. La scolastique rencontre ce problème et 
le résoud, ainsi que nous avons vu, par un postulat tout arti- 
ficiel : la possession d'un certain savoir mystique conférerait 
le pouvoir d'aranâ. Mais cette solution est insuffisante, même 
au point de vue bouddhique. 

Je dois reprendre les choses d'un peu loin. Nous ne pouvons 
douter — il y a sur ce point de pénétrantes études de M. Olden- 
berg — que l'ancien Bouddhisme ne soit marqué d'un « égocen- 
trisme » radical. Le moine vise à l'ataraxie sensuelle, sentimen- 
tale, intellectuelle. La discipline qu'il assume, règles de vie, 
règles de méditation, a pour but essentiel de déraciner l'amour 
et la haine. Elle prescrit par conséquent, sinon le pardon des 
injures, du moins la non-vengeance, la non-nuisance, aliimsa. 
Renoncer à l'hostilité, à la vengeance, c'est chose nécessaire. 
Bouddha disait que l'hostilité ne s'apaise pas par l'hostilité, et la 
vie est plus pénible dans le village hostile qu'elle le serait dans 
la jungle peuplée d'êtres, dangereux et d'esprits malins. — 
Et comment une âme tourmentée par la haine pourrait-elle être 
calme? Comment le moine jaloux des aumônes récoltées par son 
confrère pourrait-il méditer en paix? D'ailleurs, si l'oubli des 
injures est indispensable, il est aussi très aisé. 

La même méthode qu'emploient les amants pour guérir la 

— 90 — L. de la Vallée Poussin. — Maitrï et Arana. 

fièvre des sens est souveraine contre la fièvre de vengeance, aussi 
naturelle à l'homme, aussi pernicieuse que la fièvre d'amour, 
comme elle a des transports aussi exquis. Cette méthode est 
la méthode anlicipalrice. L'amant se représente sa maîtresse à 
l'agonie, mourante, morte d'un jour, morte d'une semaine, 
morte d'un an, lorsque les ossements, abandonnés dans le lieu 
de crémation, ont été nettoyés par les oiseaux de proie : 
« Où donc est ta jalousie, malheureux? Tu ne souffrais-pas 
qu'un regard indiscret aperçût le visage de la bien-aimée, et tu 
l'abandonnes aux bêtes de proie et aux vers! » Dès que, à 
l'imitation de Sakyamuni à la dernière nuit de harem, le moine 
aperçoit le squelette sous les chairs, et les chairs vouées à 
la corruption prochaine, il prend du féminin cette horreur qui 
est la moitié de la sagesse hindoue el un bon tiers de la sagesse 
humaine. De même l'idée de la mort amortit le désir de la 
vengeance. Pourquoi se donner la peine de punir un ennemi 
que guettent inexorables les deux chiens de Vania, dieu des 
morts, les chiens au large nez, fauves, qui savourent les 
êtres vivants, dont les deux paires d'yeux sont fixées sur tes 
hommes? Cet ennemi, pensons un instant à ce qui l'attend sans 
recours possible : la maladie, les affres de la mort, son ventre 
qui se fend et coule sur tout le pourtour comme un tonneau 
décerclé. Prenons le sage parti d'attendre en paix l'enterrement 
de celui qui nous a offensés, et renonçons à la vengeance, 
plaisir que les dieux se sont réservé. 

Mais, d'après les vieux maîtres de la spiritualité bouddhique, 
l'ataraxie réclame mieux et plus que l'esprit de non-vengeance, 
de non-nuisance : elle suppose ce qu'on appelle la maitrï (de 
mitra, ami), une sorte d'affectuosité ou d'amitié abstraite dont 
le moine enveloppe tous les êtres des quatre directions cardi- 
nales. C'est une affectuosité très calme, étrangère et hostile à 
toute démarche du corps ou de la voix, et qui se réalise tout 
entière dans la méditation. On prend pitié de toutes les souf- 
frances de tous les êtres; on leur souhaite toute prospérité; 

91 — L. de la Vallée Poussin. — Matin et Arana. 

on orne sa pensée — ainsi que les textes s'expriment — de 
sentiments altruistes. Peu importe, ajoutent les mêmes textes, 
que les êtres ne tirent aucun bénéfice de cette pitié et de ces 
souhaits bienveillants : le but que le moine poursuit, c'est son 
propre perfectionnement; par la maitrî, il se prémunit contre 
tout retour offensif des vieilles passions de malveillance et de 
haine. 

Cependant cette moralité plus haute, qui a pour principe et 
critère l'amour du prochain, n'est pas inconnue au Bouddhisme, 
tant s'en faut. Mais elle y est adventice, car elle contredit le 
principe cardinal du Bouddhisme. Si nous y réfléchissons un 
instant, nous nous convaincrons que l'amour du prochain gène, 
ralentit, compromet les progrès de l'ascétisme et de la médita- 
tion : le Nirvana est l'abolition définitive de la pensée, du désir, 
de l'effort; on ne peut pas s'y préparer par la pratique de la 
charité. À pratiquer la charité, le moine tournera le dos au Nir- 
vana et se condamnera à de nouvelles transmigrations. 

Mais les bouddhistes, dès l'origine, ont vu que des hommes 
se sont rencontrés — les plus grands de tous puisqu'ils sont de- 
venus les Bouddhas — qui, en effet, ont renoncé au Nirvana 
par pitié pour les créatures. De même, dit Sàntideva, qu'on 
trouve une perle dans un tas d'ordures ; de même qu'une tortue 
aveugle peut, par le plus grand des hasards, passer le cou dans 
un joug abandonné flottant sur la grande mer, de même l'amour 
du prochain peut — ce n'est pas impossible — naître dans un 
cœur d'homme: c'est, à vrai dire, un miracle. Ce miracle, au 
cours des millénaires innombrables et parmi les milliards d'êtres 
raisonnables qui peuplent les univers, se produit chez des 
personnalités choisies, qui sont les futurs Bouddhas. 

Nos docteurs ne sont ni optimistes ni pessimistes ; ils voient 
la nature humaine telle qu'elle est: ils savent que — monstres 
et sainls mis à part — elle n'est ni perverse, ni bonne, mais 
seulement utilitaire. Ils savent qu'il y a des monstres et des 
saints. « De même, dit Vasubandhu, que certains hommes pren- 

— 92 — L. de la Vallée Poussin. Maiiri et Aranâ. 

lient plaisir;! la souffrance d'autrui, sans intérêl personnel : « Je 
me fais de sa peine une image charmante », <l<' même certains 
hommes souffrenl de la souffrance d'autrui comme si elle étail 
leur souffrance personnelle. » 

Lorsque ces hommes cultivent celle admirable et déraisonnable 
sympathie, ils traversent des millions d'existences, accumulant 
les bonnes œuvres, et ils apparaissent eniin, après quatre gran- 
des périodes cosmiques, en qualité de Bouddhas, révélateurs de 
la voie qui mène au Nirvana, bienfaiteurs universels. Alors 
seulement, ayant accompli leur tâche, ils entrent dans le repos. 
D'eux, nous tenons tout ; de leur munificence, nous avons reçu 
tout ce qui compte : la vérité qui délivre, la promesse du .Nir- 
vana. Nous les aimerons, d'un mouvement naturel et fort, comme 
on aime la bonté absolue. Et, aimant les Bouddhas, nous ue pou- 
vons pas ne pas aimer nos frères. Car, dit Sàntideva, ces dieux 
de toute compassion ont adopté tous les êtres en qualité de fils: 
pour mieux dire, ils se sont identifiés avec tous les êtres, avec 
chacun des êtres. Pour leur montrer notre gratitude, pour leur 
plaire, pour obtenir le pardon de nos fautes, nous n'avons 
qu'une ressource : c'est de nous associer à leur œuvre de misé- 
ricorde, d'aimer ceux qu'ils aiment. — Presque à la lettre, il est 
dit que nous devons aimer le prochain pour l'amour des 
Bouddhas. 

De la sorte, l'Inde a hypostasié l'amour du prochain dans la 
personne des Bouddhas. Elle a supposé que Sâkyamuni était 
devenu Bouddha en vertu de l'accumulation infinie d'ieuvres 
méritoires au cours d'existences sans nombre; elle a (.connu 
en lui le lièvre compatissant et le singe bienfaisant de son 
folklore; elle lui a fait honneur de la geste charitable donl les 
animaux avaient d'abord été les héros; et une l'ois que le 
Bouddha, dieu souverain, fut conçu comme un dieu d'amour, 
la loi d'amour descendit du ciel et s'imposa, au nom de la reli- 
gion, aux égoïsmes, et même à l'égoïsme sacré du moine en 
quête du Nirvana immédiat. 

— 93 — L. de la Vallée Poussin. — Maitri el Aranâ. 

Cette transposition du mobile spirituel, l'abandon de la 
recherche du Nirvana au profit d'une loi d'amour à l'imitation 
des Bouddhas, c'est l'opposition entre le Petit et le Grand 
Véhicule. 

Cependant l'amour du prochain n'est que l'humble commen- 
cement de la vertu, et plutôt le principe de la vertu que la 
vertu même. Quel bouddhiste n'aime pas son prochain et 
manque à lui souhaiter tout bien temporel? Le dilïicile est que 
la maitri se manifeste en paroles et en gestes. Plus difficile 
encore que le prochain soit aimé de telle façon qu'il prenne 
conscience de cet amour et qu'il l'accepte. Si le prochain n'est 
p;;s conquis, l'amour du prochain ne porte vraiment que des 
fruits misérables : peu importe, tout compte fait, que des 
écuellées de riz soient mangées par des miséreux. Mais lorsque 
la maitri se hausse à ïaranû, lorsque la charité sait se l'aire 
agréer, les cœurs sont touchés, les âmes converties, les portes 
du Nirvana ouvertes pour un grand nombre. 

On voit que mon sujet prête ici à dv* développements litté- 
raires fl sociologiques. 

11 ne suffit pas que le patron soit juste et dévoué : le patron 
doit encore désarmer la jalousie dont, par définition, la démo- 
cratie enveloppe toute autorité. Si nous avons gagné la guerre, 
ces! parce que l'officier, non seulement aima le poilu, mais 
encore sut l'aire que le poilu reconnût en lui un père et une 
mère, pour employer la formule affectueuse dont les vieux 
Sumériens honoraient leurs dieux. Le moine enfin, et les 
moines nous intéressent puisque nous causons Bouddhisme, le 
moine aussi doit acquérir Varanû, c'est-à-dire ces dons spirituels 
grâce auxquels l'amour conquierl les coeurs. Me croira-t-on 
si j'affirme que la tâche du moine esl aussi ardue que celle des 
chefs industriels ou militaires? Pour le monde, la dévotion est 
hypocrisie, la charité, calcul; le désintéressemenl apparaît 
comme profonde recherche de soi. la pauvreté prétendue comme 
instrument de règne. Le monde croit difficilement à la vertu, et 

— 94 — /,. de la Vallée Poussin. — Maitrï et Aranà. surtout lorsqu'elle affecte un caractère professionnel. Les 
hommes se révoltenl contre ceux qui ont l'étrange idée de les 
aimer et l'ambition plus étrange de se faire aimer d'eux. 

Mais comment la vraie vertu triomphe des malentendus, c'est 
ce que l'histoire de Pûrna met en pleine lumière. Pûrna, un 
des disciples du Bouddha, entre dans un village des Sronâpa- 
rântakas pour y mendier. « Or un chasseur, tenant son arc en 
main, sortait en ce moment pour aller chasser l'antilope. Dès 
qu'il vil Pûrna, il pensa : « C'est un objet de mauvais augure 
que ce moine tondu », et tendant son arc il courut vers l'endroit 
où se trouvait Pûrna pour le tuer à coup sur. » — Mais quel était 
Pûrna? Un saint. 

Lorsque le Bouddha, ayant achevé de l'instruire, lui demanda 
où il avait l'intention de fixer son séjour, Pûrna répondit qu'il 
comptait aller dans le pays des Sronâparantakas. — « Mais, dit 
le Maître, ils sont violents les hommes de ce pays; ils sont 
emportés, cruels, colères, furieux, insolents. Lorsque ces 
hommes l'adresseront en face des paroles méchantes, grossières 
et insolentes, quand ils se mettront en colère contre toi et qu'ils 
l'injurieront, que penseras-tu de cela? » — « Si ces hommes se 
mettent en colère et m'injurient, je penserai qu'ils sont hons et 
doux, eux qui se mettent en colère et m'injurient, mais qui ne 
me frappent ni de la main ni à coups de pierres. » - - « Ils sont 
violents, emportés... S'ils te frappent de la main et à coup de 
pierres, que penseras-tu de cela? » — « S'ils me frappent... je 
penserai qu'ils sont hons et doux, eux qui me frappent de la 
main et à coups de pierres, mais qui ne me frappent ni du bâton 
ni de l'épée. » — « Ils sont violents, emportés... S'ils te frap- 
pent du bâton et de l'épée, que penseras-tu de cela? » — « Je 
penserai qu'ils sont hons et doux, eux qui me frappent du bâton 
et de l'épée, mais qui ne me privent pas complètement de la vie. » 
— « Ils sont violents, emportés... S'ils te privent complètement 
de la vie, que penseras-tu de cela? » — « S'ils me privent com- 
plètement de la vie, voici ce que je penserai de cela : Il y a des »5 — /.. de la Vallée Poussin. — Mailrï et Aranâ. 

disciples qui, à cause de ce corps rempli d'ordures, sont tour- 
mentés, méprisés, frappés à coups d'épée, qui prennent du 
poison, qui meurent du supplice de la corde, qui sont jetés dans 
des précipices. Ce sont certainement des hommes bons que les 
Sronaparântakas, ce sont des hommes doux, eux qui me 
délivrent avec si peu de douleur de ce corps rempli d'ordures. » 
— « Bien, bien, Puma; va, Pûrna; délivré, délivre; consolé, 
console; parvenu au Nirvana complet, fais-y arriver les 
autres ( 1 ). » 

Tel était le missionnaire du pays des Sronaparântakas. Le 
chasseur ne put rencontrer son regard et entendre sa voix sans 
comprendre qu'il avait devant lui un être d'exception. Pûrna le 
convertit aisément, et tout le village. Pûrna possédait Yarand. 

La scolastique enseigne que Yaranû est le fruit d'une cer- 
taine méthode extatique. Elle se trompe. Mais elle voit juste 
quand elle en fait le privilège des saints parfaits. Quand la vertu 
est 1res liante, pure, parfumée d'humilité, inconsciente de soi; 
lorsqu'un homme, dans le commerce intime qu'il entretient 
avec un vivant idéal, a comme dépouillé sa personnalité propre, 
alors h' miracle s'accomplil : cet homme, moitié ou bien soldat, 
apparaît aux aulres hommes comme une force bienfaisante, 
anonyme, sans souillure parce que sans attache au monde 
d'ici-bas; il apparaît comme l'homme de Dieu, comme un 
Bodhisattva, comme l'homme de la patrie. Et c'esl d'après 
une vieille tradition que nous associons ici les diverses 
formes de perfection humaine, car un des notables documents 
de la pensée védique, la prière pour les morts qui se lit au 
dixième livre du Rig, ne sépare pas, dans le séjour glorieux qui 
les attend outre-tombe, les pénitents, les chantres inspirés, les 
donneurs d'aumônes et les soldats. Le prêtre prie pourJe défunt 
en disant : « Qu'il aille là où habitent ceux que l'ascétisme a (') Burnouf. Introduction, p. 253 m L. de la Vallée Poussin. — Maitri et Aranâ. 

fortifiés, ceux qui ont grandi par l'ascétisme el qui par l'ascé- 
tisme <>ni conquis le ciel. Qu'il aille là où habitenl ceux qui les 
premiers ont connu la Loi, les poêles aux rythmes nombreux 
qui gardenl le soleil. Qu'il aille là où habitent les héros qui 
combattent dans les batailles et qui font le sacrifice de leur vie. » BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ashley (W.-J.). Introduction to the commercial Year book of ttie 
Birmingham Chamber of Commerce. Londres, 1905 ; gr. in-8° (5 p. . 

— La conférence impériale britannique de 4907. Bruxelles, 1907; 

extr. in-8° (pp. 1-29). 

— Report of the intelligence Officer to the Birmingham citizens' 

executive committee. S. 1.. 1915; extr. in-8° (pp. 1-11). 

— La conversion économique de l'Angleterre. Bologne, 1915; extr. in-8° 

(pp. 88-102). 

Delen (A.-J.-J.) Les artistes collaborateurs de Christophe Plantin. 

S. 1. n. d., gr. in-4° (41 p., planches). 
Ligne (Prince de). OEuvres posthumes inédites publiées par Félicien 

Leuridant. Ma Napoléonide. Paris, 1921, in-16 (x-428 pp.). 
Lyr [René). Nos héros morts pour la Patrie. L'épopée belge de 1914 

à 1918. Histoire et documentation. Bruxelles, 1920; gr. in-4° 

(100 -f- 80 + 31 pp., planches, reliure, édit.). 
Sinclair (A. -H.). Municipal monopolies and their management. Toronto, 

180! ; gr. in-8° extr. (pp. 49-82). 97 — 9*6 Séance du lundi 2 mai 192 M. A. Rolin, directeur de la (-lasse. 

Sont présents : M. M. .Maurice Vanillier, vice-directeur ; le 
comte Goblet d'Alviella, le baron Descamps, Paul Thomas, 
Jules Leclercq, Henri Pirenne, Jules Lameere, J. Vercoullie, 
G. De Greef, J.-P. Waltzing, Eug. Hubert, Maurice De Wulf, 
Ernest Mahaim, L. Parmentier, le H. P. Delehaye, dom 
LIrsmer Berlière, J. Bidez, J. Van den Heuvel, G. Cornil, 
L. Du priez, G. Des Marez, Paul Hymans, membres ; Léon Le- 
clère, Jean Capart, J. Cuvelier, G. Doutrepont, H. Carton de 
Wiart, correspondants, et le Secrétaire perpétuel. 

Absences motivées : MM. Maurice Wilmotte, L. de la Vallée 
Poussin, van Biervliet, membres. 

M. le Directeur adresse les félicitations de la Classe à 
MM. Pirenne, J. Leclercq et P. Errera, promus respectivement 
Grand-Officier, Commandeur et Olïicier de l'Ordre de Léopold; 
Léon Leclère, van Biervliet et Vercoullie,- promus Comman- 
deurs de l'Ordre de la Couronne, et Pirenne, lauréat du Prix 
quinquennal d'Histoire nationale. (Applaudissements.) 

CORRESPONDANCE. 

Une lettre du Palais l'ait connaître que S. M. le Roi ne pourra 
assister à la séance publique de la Classe. 

M. le Premier Ministre et MM. les Ministres des Affaires 
étrangères el de la Défense nationale annoncent qu'ils assiste- 
ront à la séance publique de la Classe: MM. les Ministres de la 
Justice el des Colonies expriment leurs regrets de ne pouvoir 
s'y rendit'. 

1921. LETTRES. 99 7 Séance <lu 2 mai 1921. M. le Ministre des Sciences et des Arts fait parvenir une copie 
des arrêtés royaux décernant les Prix décennaux des sciences 
philosophiques et de philologie; quinquennaux des sciences 
historiques, des sciences sociales, et triennaux de littérature 
française i I V et L>' périodes) et de littérature dramatique fran- 
çaise (19 e et 20" périodes), respectivement à MM. De Wulf, 
Bidez, Delehaye, feu Waxweiler, Krains, Mockel, Van Zype 
et Spaak. 

Le même Ministre invite la Classe à dresser une liste de dix 
noms pour la formation du Prix quinquennal d'Histoire natio- 
nale, 15 e période (19 10- 19-2(1 1. 

HOMMAGES D'OUVRAGES. 

Écrirains français en Hollande dans la première moitié du 
XVII e siècle, par G. Cohen; — Mystères et Moralités du 
manuscrit 617 de Chantilly, par le même, avec une note biblio- 
graphique par M. Wilmotte. 

Lettres >le Fédor à Alphonsine. Œuvres inédites du Prince de 
Ligne, publiées par F. Leuridant. 

The memphite Tomb ofking Haremhab, par Jean Capart. 

Analecta Bollandiana, t. XXXIX, l'asc. 1 et 2, présenté par 
le IL P. Delehaye. 

— Remerciements. 

RAPPORTS. 

Il est donné lecture des rapports : 

I" De MM. De Greef, De Wulf et van Riervliet, sur l'ou- 
vrage L'Infini, présenté pour le Prix De Paepe, 2 e période. — 
Conformément aux conclusions des trois rapporteurs, le Prix est 
attribué à ce Mémoire. L'auteur en est M. Pierre Tempels, 
auditeur général honoraire à Bruxelles. 

2" de M. Mahaim, sur la i e période du Prix de Laveleye. - 
Conformément aux conclusions du rapport, le Prix est décerne 

— 100 — Séance du 2, mai 1921 à M. Alph. Marshall, professeur émérite à l'Université de Cam- 
bridge. 

3° De MM. De Grée f, Mahaim el Van den Heuvel, sur les tra- 
vaux envoyés pour le Prix Adelson Castiau, 12 e période. Con- 
formément aux conclusions du jury, le Prix n'est pas décerné. 

4° De MM. Berlière, Fris, Hubert, Des Marez, van derEssen, 
Cuvelier et Leclère, sur les travaux envoyés pour obtenir une 
subvention de la Fondation Pi renne. Conformément à la propo- 
sition de la Commission, il n'est pas alloué de subvention cette 
année. 

5° De M. Wilmotte, au nom du jury du Prix Bouvier-Par- 
villez, :2 e période. Conformément à la proposition du jury, le 
Prix est attribué en partage à MM. Grégoire Leroy et Horace 
Van Offel. 

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 19-24. 

Prix pour chacune des questions : 1,500 francs. — Délai : 31 octobre 1923. 
I. — Section d'Histoire et des Lettres 

PREMIÈRE QUESTION. 

On demande une étude du vocabulaire et de la grammaire 
d'un auteur latin du moyen âge. 

DEUXIÈME QUESTION. 

On demande une étude sur les Ministeriales en Flandre et en 
Lotharingie. 

TROISIÈME QUESTION. 

On demande une étude sur la suppression de la Compagnie de 
Jésus dans les Pays-Bas autrichiens en 1773. 

QUATRIÈME QUESTION. 

Faire l'histoire de ^exploitation de la houille dans le pays 
île Liège, jusqu'à l'apparition des machines à vapeur. 

— 101 — Séance du 2 mai 1921. Il — Section des Sciences morales et politiques. 

PREMIÈRE QUESTION 

Relever, dans la philosophie contemporaine, les indices d'un 
retour à l'intellectualisme, c'est-à-dire à la mise en valeur des 
droits de la raison abstractive. 

DEUXIÈME QUESTION. 

Caractériser la fonction de la jurisprudence dite progressive. 
Dresser le bilan des résultats obtenus par cette jurisprudence, en 
France et en Belgique, dans la matière des obligations en droit 
civil, depuis le milieu du XIX e siècle. Rapprocher ces résultats 
des innovations correspondantes introduites dans le code civil 
allemand de IHÎHi et dans le code civil suisse de 1907-1911 . 

TROISIÈME QUESTION. 

Etudier les tendances de l'évolution du marxisme, depuis la 
mort île Marx. 

DNION ACADÉMIQUE INTERNATIONALE. 

La Classe décide d'appuyer le projet de Forma romani 
Imperii, présenté à l'L T . A. I. par l'Académie des Lincei. 

ÉLECTIONS. 

Section d'histoire et des lettres. — M. II. Van der Linden 
est élu correspondant. 

Section des sciences morales et politiques. — M. A. Nerincx 
esl élu correspondant; MM. L. Lowell, Ch. Dupuis el Ferraris 
sonl élus associés. 

MOTION. 

M. P. Hymans demande que des mesures soienl prises pour 
que les travaux de l'Académie soient connus du public autrement 
que par le compte rendu des séances inséré au Moniteur. 

102 — Séance du 2 mai 1921. Bien que la question ne soil pas à l'ordre du jour et qu'il n'y 
ait pas urgence, et malgré que la séance d'après-midi du mois de 
mai soit exclusivement réservée aux communications et lectures, 
la (liasse décide de passer immédiatement à la discussion. 

M. Bide/ propose que chaque auteur d'une lecture en fasse 
un bref résumé que le Secrétariat introduirait dans un compte 
rendu de la séance destiné aux journaux. Cette proposition, 
appuyée par le baron Descamps, est adoptée. -- Communica- 
tion en sera donnée aux deux autres Classes. 

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE. 

J'ai l'honneur de présenter à la Classe les deux thèses de 
M. Gustave Cohen, professeur à l'Université de Strasbourg. Ces 
thèses, soutenues récemment avec un grand éclat à l'Université 
de Paris, ont valu à M. Cohen le titre de docteur ès-lettres. Il 
était déjà docteur en droit et en philosophie chez nous et lauréat 
de notre Académie. Cette multiplicité de titres et de grades n'est 
assurément pas, chez ce jeune savant, l'attestation de la recherche, 
toujours un peu vaine et ostentatoire, des consécrations olli- 
cielles. Pour ceux qui, comme moi, l'ont suivi à Bruxelles, 
à Liège, à Halle-sur-Saale, où il enseigna; à Paris, à Amster- 
dam, oii il occupa la chaire de français de l'Université; enfin à 
Strasbourg, dont il est aujourd'hui l'un des maîtres les plus 
écoutés, Gustave Cohen n'a cessé d'offrir le spectacle d'une rare 
volonté mise au service de la foi scientifique la plus sincère et 
la plus ardente, comme aussi de la plus ferme persévérance dans 
tel ou tel effort de labeur déterminé. Sa seconde thèse, qui, 
pour tout autre aspirant-docteur, eût déjà été jugée acceptable 
comme thèse principale (elle comporte 283 pages [cxlix-J- -134] 
in-i°), est le fruit de longues el patientes études, dont le com- 
mencement nous reporte une vingtaine d'années en arrière, 
alors que rauteur. retenu à Bruxelles par les néccssiiés de la 
vie, trouvait le temps de passer chaque semaine deux jours III." Séance du 2 mai 1921, à Liège et, tout en s'initiant à la philologie de l'ancien français, 
y préparait une modeste dissertation sur La mise en scène dans 
le théâtre français au moyen âge, qui est devenue le livre 
couronne par notre Compagnie en 1906. Depuis cette date, 
M. Cohen est revenu souvent à son premier sujet, et, dans des 
publications spéciales, des revues, etc., il a maintenu cet intérêt 
pour la scène française du passé, qui l'a conduit un jour à 
Chantilly et lui a permis d'y découvrir les Mystères et Moralités 
du XV e siècle, qu'il publie avec un commentaire abondant et 
dont j'ai à peine besoin de souligner l'importance pour nous. 
Car il a enrichi d'un seul coup, plus qu'on ne l'avait fait depuis 
de longues aimées, notre ancienne littérature, et dans un genre 
plus médiocrement représenté chez nous que tous les autres, 
puisque nous ne possédions jusqu'ici qu'un seul texte drama- 
tique flamand du moyen âge (j'ai démontré que le Paachspel, 
dit de Maestricht, avait été écrit dans la région rhénane), et 
jusqu'au XVII e siècle pas un seul texte dramatique wallon. Or, 
c'est bien à la Wallonie, et au dialecte liégeois, que semble 
appartenir le manuscrit découvert et édité par M. Cohen. Tel est 
du moins le résultat de l'étude linguistique, si attentive et si 
consciencieuse, qu'il a consacrée à ce curieux document (xcv p. 
in-i"). Et ce résultat déjà appréciable n'est pas le seul auquel il 
ait été conduit. Il a réussi, en effet, à identifier la « suer 
Katherine Bourlet » qui a signé Yexplicit de deux des œuvres 
contenues dans le manuscrit de Chantilly : elle appartenait à un 
couvent de femmes, celui des Dames Blanches de Huy, et vivait 
dans la seconde moitié du XV e siècle. Ainsi se précise une 
localisation que beaucoup d'autres indices fournis par le 
manuscrit avaient déjà préparée. Reste à savoir si Catherine 
Bourlel a compose ou simplemenl copié ces draines ingénus, 
dont le dialecte nous reporte plutôt au nord-est qu'au sud de 
Liège. Mais c'est là, en somme, une considération secondaire, 
ei l'essentiel est d'avoir exliumé ei restitué à leur véritable rang 
dans nos lettres ces spécimens d'un art qui a laissé moins de 
traces ici que dans le- pays voisins. — nu — Séance du 2 mai 1921, La thèse principale de M. Cohen mériterail une analyse que 
ne peut comporter une présentation académique Elle ne nous 
concerne pas au même degré que sa seconde thèse, puisqu'elle 
esl consacrée ;mx relations intellectuelles de la France et de La 
Hollande de 1600 à 1650 environ ('). Pourtant elle n'esl pas 
indifférente à l'histoire de notre culture, en raison des rapports 
étroits qui subsistent entre les Pays-Bas du Nord et ceux du 
Midi après le douloureux morcellement de nos anciennes pro- 
vinces, les unes libérées du joug espagnol, les autres vouées, 
par leur dépendance politique, aux pires déchirements, à l'obs- 
curantisme et aussi, plus lard, au dénuement et à-la démoralisa- 
tion. Ce n'esl pas aux seuls Français, qui fuyaient la tyrannie 
religieuse, que les Provinces-Unies ouvrirent les portes de leurs 
cités ; dans leurs universités et leurs écoles, plus d'un Belge 
gagna son pain et trouva sa sécurité en enseignant. Mais de 
l'exposé détaillé et consciencieux qu'a fait M. Cohen, il résulte 
très certainement que la France fut représentée avec tin éclat 
particulier dans les chaires hollandaises et que ses tils les plus 
illustres y lurent appelés avec une prédilection dont les témoi- 
gnages sont nombreux et frappants. Un Lambert Daneau, un 
Hugues Doneau, un Scaliger, un Saumaise (pour ne citer que 
quelques noms fameux) ont porté dans le Nord le renom de la 
science française, et c'est à leur souvenir qu'est peut-être due 
l'estime particulière dont nos voisins du Midi jouissent encore, 
eux, leur culture et leur langue, au delà du Moerdyck. A cet 
égard il est plus difficile d'admettre que le séjour de Jean 
de Schélandre, reconstitué avec, une ingéniosité très séduisante, 
ait eu des effets importants et durables. En revanche, les années 
que Descartes passa là-bas -- les meilleures e1 les plus fécondes 
de sa carrière — ne furent assurément pas perdues pour rensei- 
gnement de la philosophie et des sciences en Hollande, et c esl (') Écrivains français en Hollande dans la première moitié du XVII e siècle, 
756 p. in-8°. Les deux ouvrages chez l'éditeur Ed. Champion, à Pans. «05 — Séance du 2 mai 1921. un des plus sérieux mérites des 329 pages consacrées à l'auteur 
des Méditations que d'avoir, pour la première fois, établi 
l'ascendant personnel et l'influence doctrinale qu'il exerça là- 
bas en dépit des intrigues et des oppositions ouvertes. Ainsi peut 
se justifier l'étendue de cette partie de l'ouvrage, qui autrement 
serait peut-être jugée excessive. Au surplus, le morcellement de 
la matière, comme aussi son développement, était imposé par 
le point de vue de l'écrivain, et il est d'autant plus louable de 
s'y être tenu qu'il avait plus de difficulté à faire œuvre originale 
après tant d'autres, son principal titre à lui, avec quelques 
découvertes (Te détail, d'ailleurs point négligeables, consistant 
dans la présentation même et dans cette façon d'envisager Des- 
cartes et son œuvre, comme aussi son influence, au seul point de 
vue d'une terre qui était devenue sa seconde patrie. 

M. Cohen a su rester dans cette note jusqu'au bout, écrivant 
à la fois une nouvelle biographie du philosophe et une étude 
assez générale sur la vie mentale des Pays-Bas septentrionaux 
pendant la première moitié du XVII e siècle. Mais à ne considérer 
que la biographie elle-même, on peut le féliciter de n'en avoir 
laissé dans l'ombre aucun trait, même intime, et tel détail des 
fréquentations de Descartes, ou encore la touchante histoire de 
certaine liaison extrêmement humble, trahissant un cœur sensible 
sous sa rude enveloppe, des extraits heureux de ses lettres 
familières, etc., concourent à un renouvellement de la matière, 
qui est infiniment honorable pour M. Cohen. 

Sans qu'il l'ail voulu, du moins je le présume, celui-ci nous 
communique en outre une notion singulièrement instructive de 
la mentalité hollandaise. Ses sentiments, à lui, ne sont pas dou- 
teux : il aime un pays qui lui fut hospitalier; mais il ne peut 
s empêcher de confirmer les nôtres, notamment lorsque son 
exposé le conduit à nous faire le tableau de l'étroitesse dogma- 
tique de ce> universités, où, guère moins qu'en Sorbonne, on 
faisail profession d'intolérance et où l'on n'hésitait pas à 
réclamer l'intervention du pouvoir civil contre un savant, dont 106 — Séance du 2 mai H>ïi le tort étail de ne point partager les préjugés régnants. De 
même <[ifils éprouvèrent les rigueurs de « ce climat détestable, 
maritime, trop lourd, couvert » donl parle avec amertume 
Daneau, de même les Français exiles là-bas ne pouvaient ignorer 
l'humeur de ses habitants, dont « l'esprit pratique ne perd pas 
ses droits » et qui supputent les avantages que leur procurera la 
venue de tel hôte illustre, ou, comme ledit un ministre français 
en un moment qui, pour être éloigné du nôtre, peut nous sem- 
bler actuel « ayants ce bonheur par dessus les aultres que la 
guerre, qui les aultres faicl faner, les faict ilorir » (p. 200), ou 
encore se voyant appliquer celle définition que M. Cohen trouve 
cruelle, mais a la malice de reproduire : « c'est un pays où les 
quatre éléments ne valent rien et ou le démon de l'or, couronné 
de tabac, est assis sur un trône de fromage ». 

J'aurais plus que mauvaise grâce à insister sur les ombres 
d'un tableau que M. Cohen a voulu flatteur par reconnaissance 
personnelle, on le conçoit, mais aussi et surtout parce qu'il 
obéissait à une noble et ferme conviction. 11 n'a pas dépendu de 
lui que dans toutes les parties d'un exposé touffu, vivant et d'une 
érudition, en quelque sorte inépuisable, on observât ce respect 
des proportions qui est un grand charme des constructions his- 
toriques. Son sujet lui imposait certaines longueurs et certains 
retranchements. S'il avait réduit la part léonine concédée à 
Descartes, j'aurais été de ceux qui l'eussent probablement 
regretté, et aussi qu'il n'eût pas introduit, fût-ce pour n'être 
que des apparitions bien courtes, Théophile et Balzac sur cette 
scène où il nous fait assister au heurt de deux mentalités et de 
deux cultures. L'historien du théâtre a dû se réjouir intérieu- 
rement des effets, qu'il calculait de si juste façon, en opposant, 
sans en avoir l'air, la vivacité et la clarté françaises a l'épaisseur 
de bon aloi et à la rigidité tempérée de bonhomie d'une race qui 
a conquis son sol sur la mer, sa fortune aux dépens de ses plus 
proches voisins et sa liberté de penser e1 d'agir au prix de son 
sang, sinon — de son être. Maurice Wilmoi 

— 107 — RAPPORTS SUR LES CONCOURS PRIX PERPÉTUELS 
PRIX JOSEPH DE KEYN. 

(XX e concours : Première période : 1919-1920.) 

Enseignement primaire. 

Rapport du Jury (M. 

Le jury propose d'attribuer un prix de 3,000 francs à 
l'ouvrage de M" e Marie Delcourt, intitulé Grands Cœurs. 
Récits de l'occupation pour les enfants. (Illustrations de 
V. Pirenne-Keppenne.) 

Le livre qui nous a paru mériter cette distinction contient 
une série de dix récits du temps de l'occupation allemande 
en Belgique. Les épisodes qu'on y trouve narrés sont véridiques 
et les éléments en sont empruntés aux documents d'archives 
recueillis par la « Commission des annales des services patrio- 
tiques établis en territoire occupé au front ouest ». 

M lle Delcourt a visé à caractériser la vie et l'esprit de la Bel- 
gique occupée pendant les quatre ans de guerre et à commé- 
morer l'obstination de sa résistance par un certain nombre 
d'exemples typiques : passages de la frontière, évasions de 
prison, diffusion des journaux prohibés et correspondance avec 
ie front, attitude des ouvriers déportés, organisation des services (•) Le jury riait composé il.' MM. Léon Fredericq, président; J. Ctivelier, J.-J. van 
Uii'jrvliet, J. \ercouHie. M. Wilmotte, Ch.-J. de la* Vallée Poussin, sec>étai>(\ 
ei L. Parmentier, rapporteur. ms Prix Joseph lie Keyn, d'observation et de renseignement, solidarité patriotique, 
énergie invincible devanl les menaces, les représailles el la 
mort même. 

Elle s'est attachée à choisir ses héros parmi les plus humbles, 
parmi ceux dont on parle le moins, et elle-même 1rs laisse le 
plus souvent anonymes. S'inspirant du même sentiment qui, 
ailleurs, a l'ail rendre un pieux hommage au solda! inconnu, elle 
a voulu écrire un mémorial du long et pénible martyre de nos 
héros civils ignorés. Peu importent les noms. Ce qui est grand, 
c'est le spectacle de gens du peuple, hommes, femmes, enfants 
même, qui, sans brillants uniformes, sans clairons, sans le 
stimulant de l'enthousiasme collectif, donnent l'exemple de la 
vertu la plus sainte el la plus difficile et rendent, au prix de 
leur vie, témoignage à la réalité spirituelle, à ces choses idéales : 
Patrie, Liberté, Justice, dont le culte existait obscurément dans 
leurs âmes. 

Ainsi, les exemples choisis par M" e Delcourt montrent que, 
dans la Belgique occupée comme au front de combat, la guerre 
fut une grande excitatrice d'énergie, une école de vie ardue et 
héroïque et qu'elle a donné à beaucoup des nôtres l'occasion 
de s'ennoblir, quelle que fût leur condition. La valeur du livre 
si justement intitulé Grands Cœurs réside donc avant tout dans 
son action morale. Mais pour que cette action eût toute son 
efficacité, l'auteur a bien vu que le souci pédagogique ne devait 
pas être trop apparent et qu'il ne fallait pas présenter les lenui> 
dans un style qui sent sa régente. 

Très instruite, réfléchie, visiblement armée déjà par l'expé- 
rience, M" e Delcourt sait que le fond de l'éducation morale 
c'est l'exemple et que l'éducation est surtout une excitation a 
imiter. Pour agir sur les enfants, il faut tout d'abord leur 
présenter des faits capables de les émouvoir et de les éclairer; 
une fois l'exemple exposé, sans rien qui dépasse leur jeune 
intelligence, la leçon est presque inutile, et i! suffit d'un bref 
appel à leur réflexion personnelle et à leur sincérité. 109 Prix perpétuels. Quanl au ton général de l'ouvrage, quel que soit par endroits 
le caractère tragique des événements racontés, il reste tranquille 
et digne, sans emphase ni sentimentalité, gardant la sagesse et 
la mesure cornue il convient à un ouvrage scolaire. M" e Delcourt 
ne tombe jamais dans l'agaçante puérilité qui est souvent le 
propre des récits destinés au jeune âge; elle parle la langue 
sérieuse, simple et nette qui se fait, sans effort, comprendre des 
enfants; elle connaît aussi les notes qui atteignent à leur imagi- 
nation et à leur cœur, et cet ensemble de qualités garantit que 
son livre contribuera efficacement à cultiver dans nos écoles 
l'admiration et le désir du bien. 

Au point de vue de l'utilisation dans l'enseignement, les dix 
récits sont divisés chacun en une douzaine de courts chapitres, 
ayant à peu près l'étendue d'une leçon de lecture à l'école pri- 
maire. Les instituteurs et les institutrices y trouveront de bons 
sujets de dictée, de rédaction et aussi matière à des explications 
de vocabulaire et de grammaire, car l'auteur s'est appliqué à 
écrire une langue correcte et précise, et il n'a pas évité, au pro- 
fit de termes communs et vagues, le mot propre et l'expression 
syntaxique exacte, fussent-ils même peu courants dans la langue 
enfantine. 

Le livre est illustré de treize dessins au trait de M n,e Pirenne- 
Keppenne, d'une invention simple et juste et d'une réalisation 
charmante. 

— Adopté. 

PRIX JOSEPH GANTRELLE 

(14" période : 4919-1920.) 
Rapport de M. L. Parmentier, premier commissaire. 

La philosophie est peut-être la partie de la littérature grecque 
où les recherches se trouvent aujourd'hui avoir été poussées le 
plus à fond et avec le plus de méthode. Il n'existe, pour les autres 110 Prix Joseph Canin-Ile. domaines, ni an grand travail d'ensemble, comme ['Histoire de 
la Philosophie grecque de Zeller, ni des recueils de textes com- 
parables aux Doxographi Graeci el aux Fragments des Préso- 
cratiques de Diels, aux Epicurea d'Usener, aux Fragmenta Stoi- 
corum veterum de von Arnhn. De tels ouvrages présentent aux 
hommes d'étude les documents originaux relatifs à révolution 
de la pensée grecque et ils leur permettent de travailler à 
pénétrer directemenl dans l'intelligence des idées et des systèmes. 

En revanche, pour ce qui nous reste de la biographie des 
philosophes, les sources anciennes n'ont pas été l'objet d'un 
travail philologique répondant aux exigences actuelles. Le livre 
essentiel en la matière est la compilation où Diogène Laërce, 
au III e siècle de notre ère, a réuni de nombreux débris de 
la tradition hellénistique. Nous sommes encore réduits à la lire 
dans le texte peu sur et incontrôlable qu'en a donné Cobet il y 
a trois quarts de siècle, et nous ne voyons pas venir l'édition 
critique promise depuis longtemps. En attendant, des savants 
consciencieux, comme Usener et Diels, se sont efforcés de con- 
stituer, à l'aide des plus anciens manuscrits, un texte meilleur 
pour les vies spéciales qu'ils imprimaient. Plus récemment, 
quatre jeunes élèves de l'Université de Bâle ont édité ensemble 
la Vie de Platon de Diogène, avec une copieuse annotation 
critique et un grand luxe de testimonia. (Juvenes dum sumus. 
Bâle, 1907.) 

Le présent concours du Prix (iantrelle visait à faire produire 
un travail du même genre pour une autre vie importante de 
Diogène, celle de Pvthagore. Le volumineux manuscrit qui 
nous est parvenu porte le titre : La Vie de Pythagore de Dio- 
gène Laërce. Edition critique avec Introduction. Notes critiques 
et Etude des .sources. 

Visiblement, l'an leur est familier depuis longtemps avec le 
pythagorisme. Il paraît bien en avoir dépouillé avec soin toute 
la littérature, et il possède des notes abondantes, qu'il a utilisées 
plus libéralement peut-être que ><>n sujet spécial ne l'exigeait. 

— m — Prix perpétuels. Je crois qu'en général on ne prendra guère en définit sa science 
el son information. Mes critiques se rapporteront plutôt à des 
questions de méthode et de composition. 

L'introduction étudie surtout les problèmes relatifs à la 
composition générale de l'ouvrage de Diogène. Par exemple, 
comment faut-il apprécier sa part personnelle dans l'élaboration 
de l'œuvre, sa méthode de travail, la valeur de sa critique? 
Quelles sont ses sources immédiates, secondaires, tertiaires et 
plus lointaines encore? 

Si l'on considère que la compilation de Diogène est le dernier 
el l'unique exemplaire d'une masse d'écrits qui se sont succédé 
pendant, six siècles, en se remaniant, simplifiant, s'abrégeant, 
se glosant, se contaminant les uns les autres selon les tendances 
des auteurs et des époques, on comprend combien le problème 
des sources ainsi posé offre de complexités et même d'impos- 
sibilités. La question, ou, si l'on veut, la querelle de Diogène, a 
fourni depuis cinquante ans un thème inépuisable à l'esprit 
combinatoire des Allemands; ils ont multiplié les solutions où 
le certain, le plausible, le probable, le possible, l'arbitraire se 
mêlent diversement sans jamais donner au résultat les appa- 
rences de la certitude. Le dernier savant qui a traité le sujet, 
Ed. Schwartz, a enfin montré à ses compatriotes pourquoi la 
question avait, dès l'abord, été mal posée. Pour Diogène, de 
même que par exemple pour les traites des mvthographes, il est 
en général vain ri stérile de vouloir chercher et nommer les 
modèles directs ou indirects. Ce qu'il faut, c'est réunir pour 
chaque vie toute la masse des matériaux, classer ceux-ci en 
chapitres, les ramener autant que possible à leur origine et 
suivre chaque élément dans ses successives variations. 

L'auteur de notre mémoire s'est imposé la tâche laborieuse 
de présenter un expose critique des systèmes de ses devanciers. 
Il me paraît avoir fait la part un peu sommaire;! Ed. Schwartz, 
le plus récenl el aussi le plus judicieux d'entre ceux-ci. J'aurais 
désiré qu'en se fondant sur son étude spéciale de la vie de 112 Prix Joseph (in ni relie. Pythagore, il indiquât sur <|iiels point ses résultats arrivaient h 
confirmer, à corriger ou à compléter les conclusions générales 
de Schwartz. 

Je ne suivrai pas ici railleur sur le terrain des source-, un 
dédale où il se meut avec autant de science que d'intrépidité. 
Remarquons seulement qu'il se défie lui-même à bon droil de 
la réalité des catégories de sources qu'il établit pour Diogène 
d'après certains caractères internes : sources savantes compre- 
nant trois classes, sources « qui s'inspirent d'un point de vue 
subjectif ». reparties elles-mêmes en différents groupes. Quoi 
qu'il en soit, parmi les rubriques de ce classement abstrait, il 
faudra abandonner le terme « ésotérique », choisi pour désigner 
toute littérature élaborée au sein des écoles, et particulièrement 
les récits édifiants, œuvres de polémique, pamphlets, etc. De 
tels écrits, destinés au grand public, c'est-à-dire exotériques, 
sont justement le contraire des œuvres ou doctrines ésolériques, 
réservées aux initiés de l'école. 

L'auteur se complaît ainsi parfois à adapter à son sujet une 
terminologie qui prête à confusion. Par exemple, il se peut 
qu'il soit utile et suggestif, dans tel développement, d'employer 
en passant le terme d'évangile pytbagoricien. Mais fallacieux, à 
mon sens, est le procédé qui consiste à baptiser du nom d'évan- 
gile toute sorte de sources qu'on se plaît à imaginer. Par 
exemple : « cette anecdote semble empruntée à un évangile sorti 
des sectes qui prêchaient le respect de la vie des animaux » 
(p. 153). Ailleurs : « chaque version suppose sans doute un 
évangile différent » (p. 16i). Et ceci, où apparaît l'abus d'autres 
termes empruntés à la terminologie chrétienne : « cette 
remarque permet de jeter quelque lumière sur les sources de 
l'évangile utilisé par Héraclide. 11 est né d'un essai de syncré- 
lisme de la sotériologie pythagoricienne avec le culte phrygien 
du héros Bon-Pasteur. Il a du exister au VI' siècle, dans la lit- 
térature de la renaissance religieuse, qu'on appelle ordinairement 
orphique, faute d'une désignation plus exacte, quelque apoca- 113 Prix perpétuels. lypse d'Euphorbe » (p. 139). J'ai cité ce passage comme carac- 
téristique d'une tendance dont l'auteur doit se défier. Il découvre 
ici les sources de la source imaginaire (évangile) d'une source 
perdue (Héraclide Pontique). Qu'il prenne garde que, même en 
Allemagne, cette, Quellenriecherei — nous dirons pégomanie — 
est aujourd'hui discréditée. 

J'aborde la partie essentielle du mémoire, contenant l'étude 
de la tradition manuscrite et l'édition critique de la Vie de 
Pythagore. 

La constitution du texte se l'onde sur une collation et une 
classification personnelles de tous les manuscrits anciens, et 
aussi de nombreux manuscrits récents (XV e siècle) qui ont été 
la source de la Vulgate. Les classements proposés par des 
savants antérieurs ont été vérifiés avec une grande application, 
et ce n'est pas la faute de l'auteur si les éléments fournis par la 
Vie de Pythagore ne permettent pas de résoudre, d'une façon 
tout à fait définitive, le problème de l'origine et de la valeur de 
la Vulgate. 

L'éditeur insiste plus d'une fois sur le principe, d'ailleurs 
évident, qu'il s'agit pour lui d'établir le texte de Diogène lui- 
même, et non de corriger, d'après d'autres sources, ce qui peut 
y paraître négligé ou erroné. Je me permets de lui signaler 
certains cas où il me semble avoir été infidèle à ce principe. 

§ 6. Dans un fragment attribué à Pythagore, ou xaxoîo-w tpoyov, 
manuscrits de Diogène, M. Diels, donl la tâche était de restituer 
la forme primitive du fragment, corrige : o\> xot' ofctù i[>éyov. 
Cette correction, si belle qu'elle soit, ne devait être citée qu'en 
note par l'éditeur de Diogène; à plus forte raison n'avait-il pas 
le droit d'introduire dans le texte menu 1 sa correction, à mon 
sens, moins plausible, oux iyoiaoa 'VJyov. 

§ 8. Malgré la correction ingénieuse de Diels (<£va8tèeu) , 
je lirais la crur devant âvaaîSeu. 

§ !). ;/■>, Ttapa^aiveiv [j.r-i -ùr/ tcotwv ;j.v,-s twv amwv uY,osva tt)V 
3-uuu.eTpiav. Ici tcotwv est une correction de Casaubon et de — 114 Prix Joseph Uanlrelle, Ménage pour 7côvwv. Il me paraît dangereux de la substituer 
dans le texte à la leçon difficilior des manuscrits. J'aurais 
rappelé ici dans l'apparat la curieuse addition des manuscrits 
inférieurs, [xiyre tûv ûttvwv, que l'auteur a étudiée dans ses prolé- 
gomènes à l'édition. 

^ 20. QeXapyàv, manuscrits el Suidas, doit être la leçon de 
l'archétype. L'éditeur, comme ses devanciers, corrige en rceBaoTàv 
d'après Jamblique. 

Ailleurs, j'inviterais l'auteur à un nouvel examen du choix 
l'ail entre les variantes. Au .^ 18, il imprime : ojvasToJv dov-r.v 
xal oi'SoûvTwv O'jacô |xv) xtvsïv. La leçon admise, ot'Soûvrwv 8uu.<j), n'est 
que dans <I> (manuscrit d'extraits). Elle me parait inférieure 
à celle des manuscrits, otôoûvToc Bujjiôv, et même à celle de Suidas, 
ofôoûvxwv O'jaov. Au même paragraphe, uc>, t->,v «pir/fy ivîatç 
xal AJ-a'.; xaTarr.xsi.v, donné par tous les manuscrits, me paraît 
irréprochable. L'auteur a préféré xy-y-iiveiy de <I> seul. 

^ "l'i . Après twv Bè xuàjjtwv àTT/iyôpeuEV, BI* donnent àTrÉye^Oai.; 
l'éditeur a adopté la leçon de V seul, à'^eo-Gat.. Ne doit-on pas 
préférer à-iyôT^a!., qui expliquerait l'omission S'aTtr.yôpeuev dans 
Suidas : ^[^yopeuev à7t ]s/£T9a!.? II faut accepter telle quelle, sur- 
tout dans un tel auteur, cette syntaxe d'après le sens. 

p ^ I ï. iXeyov Toùç yvwpîfjiouç at/roù rcavrotaç (TzavTO'io'j; F) Osod 

©uvâç. Textus conclamatus. La correction proposée par l'édi- 
teur (ëXeyov T->.; yvwpijxouç aùroG TtapayyeXiaç Qeoû escova;) est loin 
d'être assez plausible pour mériter les honneurs du texte. 

Par une note jointe à son envoi, l'auteur nous apprend qu'une 
maladie, survenue deux mois avant le délai fixé, l'a empêché de 
mettre la dernière main à sou mémoire. 11 devait donc en tout 
cas le soumettre encore à une revision; j'en suis plus à l'aise 
pour lui proposer quelques changements dans la disposition 
<le l'apparat critique. 

L'élégance d'un apparat consiste surtout à y disposer au bas 
des pages, avec brièveté, ordre et clarté, tout ce qui est néces- 
saire pour faire voir d'un simple coup d'œil la justification du 

1921 . LETTRES. H<> - 8 Prix perpétuel*. texte adopté. Au contraire, l'auteur a souvent délayé celle-ci en 
de longues notes critiques, que bien peu de lecteurs iront 
chercher dans l'appendice. Pour montrer comment l'essentiel de 
ces notes pouvait presque toujours entrer avec avantage dans 
l'apparat, je prends, sans choisir, les deux premières d'entre 
elles. 

§ 2. Texte : eo-ve oe xxl âSeXooûç. — Dans l'apparat : xal 
om. Y (pas tout à l'ait acribique : F, omettant xal, doit avoir o'. 
Rien n'est vétille dans un apparat). — En appendice, il a fallu 
une note pour assurer le xal. On fait rentrer tout ce que dit la 
note dans l'apparat en le dressant comme il suit : oe xal BP 8' F, 
xal habet Hesychius (Suidas), cf. Porphyr. V. P. "2. 

Même paragraphe. Texte : ZâuoÀ;!.v. — Dans l'apparat : 
ÇâX[Aol|iv BP. En appendice, une note de six lignes pour justifier 
le choix. Pour présenter tous les éléments de la question, il 
suffisait de mettre dans l'apparat : Çipok^w F <î> Hesychius (Sui- 
das et Sch. Platon) ÇàXfxoÇtv BP, Porphyr. V. P. 14, 15. Pour 
imites les variantes de quelque importance, il y a toujours un 
avantage de clarté à commencer par le lemme répétant le texte 
adopté avec l'indication expresse des témoins à l'appui, en 
d'autres termes, à dresser un apparat positif plutôt que sous- 
i l'actif. 

Au-dessous de l'apparat critique, l'éditeur a indiqué les 
références aux sources et aux passages parallèles. Le nombre 
en esl d'une abondance extraordinaire et témoigne d'une étendue 
de recherches qu'il convient d'admirer. Naturellement, dans 
cette masse de citations, je n'ai fait que çà et là un sondage. 
Voici un cas où une référence essentielle a échappé à l'auteur : 
£ 10... xoivà -y. œtXwv eux', xal œiXîav Itoty-x. Il n'est pas exact 

que la formule fameuse, xotvà rà twv tp&wv, apparaît pour la 
première mis a la lin du Phèdre de Platon. Elle se trouve en 
propres termes dans VOreste d'Euripide, l>l<î. Quant à I'^ôttiç, 
elle est présentée comme fondement de la tpiXïa chez Euripide, 
Phéniciennes, 536 et suiv., un passage philosophique pour 

— 116 — Prix Joseph ( '.an (relie. lequel — on peut le prédire - notre auteur ne manquerail pas 

de trouver une source pythagoricienne. 

Au sujet de ees nombreuses références, je me permettrai 
quelques remarques qui, de nouveau, concernent simplement la 
disposition et le classement. 

A mon sens, il sérail possible et désirable de détacher de la 
masse des passages parallèles une série de textes « ] 1 1 i inter- 
viennent d'une façon spéciale pour la critique de Diogène. Par 
exemple, il est hors de doute que Diogène reproduit parfois de 
trèsprèsle texte qu'a utilisé également l"Ovop.aToXÔYo<rd'Hésvchius 
de Milet (VI e siècle après J -C). La même tradition nous a été 
quelquefois conservée par une voie différente, notamment dans 
des scholies de Platon, et chez Suidas dans des passages qu'il 
faut distinguer de ceux où il copie Diogène lui-môme. Par 
exemple, dans la Vie de Pythagore de Diogène, §§6 et 7, tout un 
morceau (ysypaicTai ... xaOr.yY.a-aur/o'j) se retrouve à peu près 
identique dans une scholie de Platon, République, 000 B. Il est 
évident que de telles copies parallèles sont un élément important 
pour la critique du texte. Il conviendrait, semble-t-il, dvu 
former une classe à pari que l'on détacherait en les plaçant, 
au-dessus des variantes, après les copies directes de Diogène. 
On leur emprunterait les variantes utiles à l'attestation du texte 
et l'on préviendrait qu'à leur égard il ne tant jamais conclure 
ex silentio. L'éditeur est à même, beaucoup mieux que moi, de 
décider quels auteurs pourraient, pour des passages bien déter- 
minés, être mis ainsi à un rang spécial. Je songe, par exemple, 
à Clément d'Alexandrie dans ses Stromata, à propos de qui 
Schwartz écrit ce qui suit : « Clément doit avoir utilise, sur 
l'histoire des philosophes, des livres qui étaient extraordinaire- 
ment semblables a ceux dont disposait Diogène; ils représentent 
le même degré de la tradition, si bien que dans une édition 
scientifique de Diogène, les parallèles de Clément doivent être 
placés sous le texte. » 

Pour le surplus des citations, il conviendrait que l'auteur Prix perpétuels. expliquât quelque peu dans l'avant-propos d'après quel principe 
il a visé à les ranger. Je sais bien que, vu la complication des 
éléments, il est loin d'être possible d'appliquer ici toujours un 
principe avec conséquence. Mais l'auteur est certainement d'ac- 
cord avec moi pour reconnaître que le principe est celui-ci : un 
classement judicieux des testimonia doit viser à fournir implici- 
tement l'histoire des origines, des développements et des bifur- 
cations de la tradition biographique. Souvent un tel classement 
sutïit à indiquer l'essentiel de ce que nous parvenons à savoir 
sur la question, et alors l'auteur pouvait se dispenser de la 
traitei' explicitement dans son dernier chapitre consacré à l'étude 
des sources. 

La majeure partie de ce chapitre étudie les sources des doc- 
trines et des prescriptions pythagoriciennes rapportées chez 
Diogène. 11 y a là une série de problèmes très difficiles et sou- 
vent même insolubles, dont la question posée au concours 
n'avait pas du tout imposé l'examen. Vu l'étendue qu'a déjà 
prise ce rapport, je ne ferai pas ici de critique spéciale à cette 
suite d'études extrêmement touffues. L'auteur y témoigne, 
comme partout ailleurs, d'une grande richesse d'information, 
mais il me paraît, par endroits, céder trop à un certain goût de 
débrouiller l'inextricable et se laisser ainsi entraîner à des hypo- 
thèses hasardées ou gratuites. Peut-être ce chapitre appellera-t-il 
l'attention spéciale de l'un de mes collègues de la Commission. 

Quoi qu'il en soit, le mémoire, dans son ensemble, repré- 
sente une somme considérable de labeur et de science, et il 
apporte des résultats qui me paraissent le rendre digne d'obtenir 
le Prix (iantrelle. 

Rapport de M. J. Bidez, deuxième commissaire. 

l'eu de livres anciens auront eu un succès aussi imprévu que 
l'ouvrage fameux de Diogène Laërce. Ce dilettante eut un 
jour l'idée de rééditer a si façon, pour en faire hommage à 

118 l'rix Joseph Gantrelle. uni- grande dame, une des nombreuses compilations dont 1rs 
gens du monde se servaient, aux premiers siècles de l'Empire, 
quand ils désiraient se renseigner sur les vies ei les opinions 
• les plus illustres philosophes. L'œuvre de Diogène Laëree fut- 
elle jamais achevée? Ne fut-elle p:>s laissée par soi) auteur a 
l'état d'ébauche, sans même que toutes ses noies lussent insérées 
à leur place clans le recueil qu'il voulait compléter? Oïl se le 
demande encore, sans parvenir à y voir clair, tant l'aspect de 
l'ouvrage est déconcertant et désordonné. Quoi qu'il en soit, il 
semble bien que des circonstances toutes fortuites furent pour 
beaucoup dans sa conservation. Vers le X'' siècle, un érudil 
byzantin en introduisit de nombreux extraits dans le recueil que 
nous connaissons sous le nom de Lexique de Suidas. Puis, les 
copies de Diogène Laëree se multiplièrent et surtout, à la 
Renaissance, les éditions et les traductions (Racine lui-même 
devait un jour en traduire un chapitre), tant et si bien que, en 
fin de compte, ayant été sans rivale, la compilation de Diogène 
servit de point de dépari et même, d'abord, de source princi- 
pale aux grandes histoires de la philosophie grecque. Bref, en 
contribuant à révéler aux temps modernes la grandeur et la 
fécondité de la pensée antique, ce centon d'extraits a joué un 
rôle pour lequel son auteur ne l'avait pas préparé. 

Beaucoup de questions se posent autour des destinées de ce 
livre. Je ne me charge pas de les énumérer. Ici, d'ailleurs, après 
avoir fait remarquer l'importance du sujet, il s'agit uniquement 
de voir si l'auteur du travail qui nous est présente s'e>l acquitte 
convenablement de la tâche qui lui était proposée. 

Nous demandions une édition critique de la vie de Pythagore, 
c'est-à-dire d'un des chapitres les plus intéressants de Diogène 
Laëree. En réponse, nous recevons un mémoire considérable. 
qui, d'après une note insérée >ou> le titre, n'a pu être soumis 
à une dernière revision. De là proviennent sans doute certains 
de ses défauts, que je dois relever au préalable, avant d'en faire 
valoir les mérites. Je m'empresse de rajouter, ma tâche a été — lift Prix perpétuels. singulièrement facilitée par le rapport si juste et si complet 
de M. Parmentier, dont j'approuve toutes les conclusions, et 
après lequel il reste bien peu de chose à dire. 

Pour établir le texte de l'édition, tout d'abord, cela va de soi, 
il fallait classer Jes manuscrits. L'auteur s'est appliqué à cette 
partie de son travail en mettant en œuvre les résultats de longues 
et minutieuses recherches. A-t-il recouru à des arguments qui 
emportent la conviction? Il est permis d'en douter, et la 
faiblesse de sa thèse, sur ce point, est particulièrement inquié- 
tante. Notamment, il a tort de donner pour primitive, là où il 
s'attache à justifier son stemma, mainte leçon suspecte. Au 
paragraphe 26 (p. 97), par exemple, il n'est pas sûr que àépa 
doive être préféré à ouOépa (cf. ce que l'auteur en dit lui-même 
p. 125) ; au paragraphe 30 (p. 99), la leçon etôévas, me parait 
plus ancienne que la variante e'Iva-. ; celle-ci est due sans 
doute à un essai de correction. Ces incertitudes, et beaucoup 
d'autres que je pourrais relever encore, diminuent la force 
probante des tableaux que l'auteur a dressés pour établir l'exis- 
tence d'un archétype x de nos manuscrits, archétype déjà altéré 
d'après lui. Que répondrait-il si on lui objectait que cet arché- 
type, prétendument altéré, ne représente peut-être pas autre 
chose que le texte de la compilation, tel qu'il fut transcrit par 
les copistes travaillant d'après les indications de Diogène Laërce? 
C'est bien de ce texte, en effet, qu'il s'agit ici, et non de celui 
que Diogène avait pu lire. On concéderait l'existence d'un 
archétype déjà altéré, si l'auteur avait pu faire intervenir une 
sérié importante de passages <>ii la tradition indirecte présente- 
rait des leçons moins corrompues que celles de nos manuscrits. 
Il n'a !>;i> réussi ;i le taire (d'après le stemma de la page 55, 
Suidas ou plutôt ^ lui-même dérive de x). 

A beaucoup d'égards d'ailleurs, ses opinions restent flottantes. 
Trop souvent, a pics qu'il a paru conclure, on le voit redevenir 
hésitant. Pour mettre un terme a ses perplexités, il aurait dû 
complète son enquête en tenanl compte d'une partie du texte 

120 — f'rix Joseph Gantrelle. plus étendue que celle qu'il édite, comme tant de philologues,, 
en cas pareils, se sentent tenus de le faire. 

Les manuscrits étant classés, l'éditeur de la \ iede Pythagore 
avait à en décrire clairement et méthodiquement les leçons, [ci 
aussi, on constate des défectuosités. Pour ne citer qu'un 
seul exemple, au paragraphe 8 (cf. pp. 52, 8:2 et 116 du 
mémoire), on ne peut tirer au clair l'état de la tradition. De 
plus, l'apparat est constitué de telle sorte que, fréquemment, il 
est difficile de deviner l'origine de la leçon adoptée dans le texte 
(par exemple, au f ^ 49, p. 113, 5, on ne voit pas d'où proyient 
le ok qui est substitué à la leçon ts de BPF, etc.). C'est dire que 
la partie essentielle du travail doit être remaniée d'après des 
règles qu'il s'agirait de préciser et de suivre scrupuleusement. 

Sous son apparat critique, l'éditeur se complaît a accumuler 
des séries de références souvent superflues. Par exemple, au 
paragraphe 16, p. 111, à quoi bon s'attacher à énumérer les 
auteurs qui ont cité le fameux Aùxô; ê'cpa? Forcément, la liste est 
incomplète. Peu de mots ont été reproduits plus souvent. Si 
l'éditeur ne se résigne pas à sacrifier cet étalage d'érudition, 
qu'il y fasse au moins figurer en bonne place les parémio- 
graphes, dont il ne dit rien. 

Plus loin, à propos des relations que Pythagore aurait eues 
avec les Chaldéens et les Mages, les références auraient pu être 
mieux classées. II fallait, me semble-t-il, ranger à part les 
auteurs qui font de Pythagore le disciple de Zoroastre. Dualisme 
de Zoroastre, astronomie des Chaldéens, il y a la deux enseigne- 
ments que les anciens biographes de Pythagore n'ont pas 
confondus. — On pourrait faire une remarque analogue à propos 
des diverses séries de métempsycoses attribuées à Pythagore 
(g ï. pp 99 et suiv.), etc. 

Pour finir, je dois dire un mol encore du dernier chapitre : 
« Commentaire et étude des sources », qui nous présente un 
mélange déconcertant de dissertations souvent fort oiseuses ou 
même inconsidérées. Page 146, à propos des premiers emplois 

12! — Prix perpétuels. du mot 'fikôaoyoç, l'auteur omet des données importantes, comme 
le texte d'Hérodote, I, 30, et le fragment 35 d'Heraclite. Page 170, 
« le mot xosuo;, dit-il, est, dans son acception philosophique, 
d'invention pythagoricienne; les doxographes l'avaient remar- 
qué », etc. — Théophraste, pourtant, l'ancêtre des doxographes, 
attribue celte invention à Parménide (Diogène Laërce, /. /.); 
d'autres font intervenir Anaximandre (cf. Diels, Vorsokra- 
tiker '■'', I, p. 16); ailleurs, il est question d'Hésiode lui-même 
(fragm. ~2>>l Rzach). Bref, la question parait infiniment plus 
compliquée que l'auteur ne le ferait supposée. Page 173, n.7 : 
« Divinité des astres : c'est là une vieille conception grecque 
que peu de philosophes anciens ont pu dépasser », etc. Les 
origines de l'astrolâtrie chez les Grecs ne sont pas tirées au clair, 
et l'on rend un mauvais service à ses lecteurs, en glissant sur 
celle question sans dire un mot des captivantes et multiples 
éludes auxquelles elle a déjà donné lieu. Page 173, la noie 8 (sur 
la doctrine astronomique rfy a-eX^v/jv Xâjjntea-Bai 6©' r\Aioi>) ne nous 
apprend rien. Les remarques de F. Boit (Paulv-Wissowa, R. E. 
s. r. Finsternisse, 2342, 65 etsuiv.) sont autrement instructives. 
Page 174, n. 1 1 : «On finit parue plus s'entendre sur le sens des 
mots... Parménide et Démocrite confondent Yâ»âvxr\, la-pdvo-.a, 
1'elp.app.evri, la o-l/.v,. » Présenté comme il l'est ici, le texte d'Aétius 
(I, 25, 3) est dénaturé. On y trouve, non point une confu- 
sion, mais bien certainement une identification montrant 
comment ies esprits s'acheminaient vers des notions nouvelles, 
destinées à jouer un rôle important dans le système stoïcien. 

Ces quelques exemples sont empruntés à deux ou trois pages 
du mémoire. On pourrait les multiplier. L'auteur agirai! sage- 
ment ('n supprimant le dernier chapitre, pour en tirer plus tard 
le sujet d'une ou de plusieurs éludes spéciales. Il y a là beau- 
coup d'excellentes observations qu'il est regrettable de voir 
se disperser dans le cours d'un exposé surabondant et touffu. 
Quanl aux noies critiques, l'auteur ferait bien de les resserrer, 
de façon à pouvoir les introduire dans l'apparat, comme 
M. Parmentier le conseille dans sou rapport. 

122 l'iix Joseph Gnntrelle. Il fallait l>ien insister sur ces réserves. Je fais trop de cas du 
travail qui nous est soumis pour me contenter de l'apprécier 
sommairement. L'auteur se présente à nous connue un explo- 
rateur enthousiaste, qui reviendrait de régions lointaines avec 
un ample butin et qui se croirait tenu de montrer qu'il a eu 
constamment l'œil ouvert et le crayon occupé à prendre des 
notes. 11 n'a plus devant lui à présent <pie la dernière partie de 
sa tâche, la plus modeste, mais non la moins importante, la 
plus aisée aussi, s'il parvient ;i se restreindre, pour fixer et 
suivre une méthode très circonspecte. Qu'il se recueille, qu'il 
précise ses idées, qu'il trie, qu'il classe, qu'il revise, qu'il se 
délie des hardiesses de son style, enfin que, à l'occasion, il 
se résigne à mettre en réserve certaines de ses trouvailles. 11 
nous donne trop, et assurément beaucoup plus que nous ne 
demandions. De l'ébauche qu'il nous apporte et qui est si 
pleine de promesses, il réussira, je n'en doute pas, à tirer une 
publication soignée dans les moindres des détails. C'est un 
plaisir pour moi de le constater, et il convenait de finir par là, 
ce mémoire est l'œuvre d'un chercheur savant et ingénieux, qui 
réussit à imaginer à tout propos des combinaisons suggestives 
ci qui connaît bien la littérature pythagoricienne. Lorsque 
l'édition qu'il prépare aura pris sa forme définitive, elle méritera 
largement le Prix Gantrelle. 

Rapport de M. Waltzing, troisième commissaire 

Je me rallie aux éloges, comme aux critiques des deux 
premiers commissaires. Je crois que le mémoire qui nous esf 
soumis est sans aucun doute digne du Prix Gantrelle; d'autre 
part, si ce travail est publié, ce qui est à souhaiter, l'auteur 
devra tenir compte des observations laites par nos savants 
confrères MM. Parmentier et Bide/. Je ne trouve rien d'impor- 
tant à y ajouter. 

— Adojtté. i 23 Prix perpétuels. PRIX EMILE DE LAYELEYE. 

(Quatrième période 1913-1918, prorogée au 34-13-1920). 
Rapport du Juryl'i. 

En portant son choix sur M. le D r Alfred Marshall, profes- 
seur émérite à l'Université de Cambridge, le jury du Prix Emile 
de Laveleye pour la quatrième période a voulu honorer la 
science anglaise. 

La patrie d'Adam Smith ne pouvait plus longtemps être 
lenue à l'écart d'une distinction destinée, aux termes du règle- 
ment, à ceux qui ont fait faire des progrès importants aux 
sciences économiques et politiques. 

Il ne manque pas d'économistes éminents en Angleterre; 
mais ce n'est faire tort à aucun d'eux que de donner la priorité 
au maître de Cambridge, qui est leur doyen et dont l'autorité 
est incontestée non seulement dans le inonde anglo-saxon, mais 
dans le monde entier. Son œuvre est aujourd'hui classique au 
point qu'on ne peut pas plus l'ignorer que celle d'Adam Smith, 
de Ricardo, de Stuart Mill et de Stanley Jevons. C'est dire que 
Marshall fait partie de la grande lignée de ceux dont le nom est 
consacré dans l'histoire des doctrines. 

Sa biographie est celle d'un universitaire. Il est né à Londres 
le 20 juillet 1842. Ses études en latin et en grec lui donnaient, 
en 1861, le droit de devenir « Fellow » d'un collège d'Oxford, 
mais il préféra faire sa carrière à Cambridge où les études 
mathématiques étaient dominantes. Il y devint « lecturer » des 
sciences morales en I8(iiS. 

En 1877, il est président de l'University Collège de Bristol, 
qu'il quitte en 1883 pour être « lecturer» d'économie politique (') Le jury était composé de MM. le comte Goblet d'Alviella, président; le 
T. Hon. A. .1. Balfour, <i. de Ureef, baron Descamps, Charles Gide, H. Seebohm 
Rowntree et E. Mahaim, secrétaire-rapporteur. La décision a été prise à l'una- 
nimité. 

— 124 — Prix Emile de Laveleye. au Baliiol Collège d'Oxford pendant un an. En 1885, enfin, il 
est appelé à la chaire d'économie politique à Cambridge, qu'il 
occupe jusqu'à sa retraite en 1908. 

De toute cette vie consacrée à l'élude et à renseignement, 
Vopus magnum est essentiellement un traité d'économie poli- 
tique qui n'a pas encore sa l'orme définitive. 

Le premier volume en fut publié en 181)0, sous le litre de 
Principles of Economies, tome I. Il eut rapidement des éditions 
sueeessives. A la cinquième, en 1907, l'auteur annonçait qu'il 
ne serait point suivi d'un tome II, mais d'études séparées. Le 
volume paru en 1919, sous le titre lndustry and Trade, en est 
la première. 

Esprit éminemment réfléchi, Alfred Marshall n'a jamais 
travaillé hâtivement et moins que personne sacrifié à l'actualité. 

L'originalité de ses Principes est d'avoir renouvelé la méthode 
déductive en économie politique. Il a soumis à une analyse pro- 
fonde et subtile une somme remarquable de faits contem- 
porains. 

Marshall ne croit pas, comme Senior, qu' « avant de se faite 
une opinion dans les autres sciences, il faut faire de longs 
voyages, mais qu'en économie politique, on peut parler avec 
confiance quand on a été seulement jusqu'au bout de son 
jardin » (lndustry and Trade, p. 748.) 

Il s'est imposé de pénétrer dans la technique industrielle et 
commerciale par de nombreuses visites d'usines et d'établisse- 
ments. Cependant, il n'y puise que des éléments pour retrouver 
l'enchaînement des Causes. Nul moins que Marshall ne se laisse 
dominer par les faits; nul plus que lui ne cherche à formuler 
des lois ou des tendances. 

L'une des idées dominantes de son traité est la continuité des 
phénomènes dans l'ordre économique comme dans la nature. 
Il aime à montrer que des formes très dissemblables et d'appa- 
rence contraires passent insensiblement de l'une à l'autre par 
des formes intermédiaires. On lui doit notamment une extension — 1-25 Prix perpétuels. vraiment très féconde de la théorie de la rente. Personne 
n'a encore montré comme lui comment la théorie générale de 
l'équilibre de l'offre et de la demande s'appliquait aux problèmes 
fondamentaux de la répartition et de l'échange. 

Dans la théorie de la valeur, Marshall a le mérite d'avoir mis 
au point une série de notions et de principes. Il est l'inventeur 
du terme « utilité marginale » qui est devenu courant aujour- 
d'hui, et l'idée d'où il procède est encore une idée de continuité: 
celle que nos observations, dans le monde physique comme dans 
le monde moral, se rapportent moins à des quantités absolues 
qu'à des accroissements de quantités. De là, il envisage la 
demande dune chose comme une fonction continue dont 
l'accroissement « marginal » ou limite est, au moment d'équi- 
libre, contrebalancé par un accroissement correspondant dans 
son coût de production, — synthèse intéressante des deux 
explications classiques de la valeur que l'on considérait comme 
contradictoires. 

Rien d'étonnant à ce qu'un esprit comme le sien ait fait 
emploi des mathématiques. Mais il l'a fait avec discrétion, 
usanl de diagrammes plutôt (pie de formules. Il dit quelque 
part <pie les mathématiques en économie politique servent 
surtout au chercheur qui veut écrire rapidement et exacte- 
ment sa pensée pour son propre usage, de façon à s'assurer 
qu'il n'y a rien de plus dans ses conclusions que dans ses 
prémisses, mais quand il faut employer un grand nombre de 
symboles. « ils deviennent trop compliqués pour tout autre que 
pour l'auteur lui-même ». 

11 n'y a plus de mathématique dans le volume Industry and 
Trade, mais on y retrouve toute la vigueur et toute la finesse 
de pensée de l'auteur des Principes. 

C'est une mine d'observations sur la vie industrielle contem- 
poraine, toul particulièrement en Angleterre, en France, en 
Allemagne, aux États-Unis. Les problèmes de l'organisation 
des usines et du monopole sont étudiés avec une hauteur de «2<; Prix Emile rie Laveleye. vues et une sagesse, on voudrai! dire impressionnantes. C'est 
le livre d'un penseur qui a su condenser en quelques cen- 
taines de pages toute une vie de réflexion sereine et indépen- 
dante des contingences, une œuvre dont la valeur dépend moins 
de son contenu que de la suprême logique de sa méthode. 

On ne sait ce que l'on doit le plus admirer de la souplesse 
du jugement ou de la profondeur de l'analyse. 11 y a, notam- 
ineiil dans les appendices, une profusion de remarques de 
psychologie sociale, entre autres sur les relations de vendeur et 
d'acheteur, qui dénotent une géniale connaissance des choses el 
des hommes. 

En dehors de son grand ouvrage, Marshall a peu écrit. C'est 
un des traits caractéristiques de sa biographie que cette sobriété 
de plume, comme l'austérité de son travail. Marshall a su 
éviter cette dispersion où la vie inquiète de notre temps entraîne 
parfois le savant. Chez lui, point de participation à la vie poli- 
tique ni à l'action sociale, point d'articles de journaux, point 
de conférences et même très peu de livres. 

Il serait cependant injuste d'oublier sa collaboration à cer- 
taines commissions royales, où il a présenté des rapports dont 
la valeur scientifique est considérable. Tels sont son témoignage 
et son mémorandum à la Gold and Silver Commission de 1887, 
véritable traité sur la question monétaire; son mémoire à la 
Commission monétaire de l'Inde en 1899; sa participation 
à la Commission on the Aged Poor de 1893, et à la Commission 
on local taxation en 1899. 

En résumé l'œuvre de Marshall apparaît dans son ensemble 
comme une de celles qui marquent, dans les dernières trente 
années, un progrès éminent, digne du Prix Emile de Laveleye. 
On s'en voudrait de ne pas ajouter qu'Emile de Laveleye a connu 
les Principles of Economies avant sa mort et les avait en grande 
admiration. 11 aurait certainement approuvé qu'on conférât 
a l'auteur un Prix qui porte son nom. 127 — Prix perpétuels. PRIX ADELSON CASTIAU. 

(Douzième période triennale : 1914-1916, prorogée au 31 décembre 1920.) 
Rapport de M. G. De Greef, premier commissaire. 

Trois œuvres ont été soumises au concours : 

La première l'a été par M. Lucien Caille, inspecteur honoraire 
de renseignement; elle est représentée par un manuscrit inédit 
consacré à l'assurance-vieillesse et à la mutualité scolaire. Ce 
manuscrit rentre seul dans la période du concours actuel; toute- 
fois l'auteur a cru devoir l'accompagner d'un « Album » consi- 
dérable contenant les documents relatifs à tout ce qu'il a fait 
pour l'amélioration des conditions de la classe laborieuse depuis 
quarante et un ans. Cette œuvre est certes louable; elle a du 
reste fait l'objet de plusieurs distinctions que l'auteur a soin de 
rappeler lui-même. Ici cependant il ne peut être question que 
du manuscrit nouveau, sauf à examiner si celui-ci apporte une 
contribution complémentaire et relativement assez importante 
aux travaux antérieurs. Tel n'est pas malheureusement le cas. 

Le manuscrit nouveau ne fait que rappeler les convictions 
acquises et formulées par l'auteur au cours de ses quarante et une 
années d'enseignement et qu'il y résume lui-même comme suit: 
le problème social est surtout le problème de l'éducation. — La 
prévoyance doil s'inculquer et non s'imposer. — L'assistance 
doit faire place à la prévoyance. — La paix sociale n'est possi- 
ble (|ue par le développement des œuvres de prévoyance et d'as- 
surance de nature à procurer aux travailleurs une part plus 
grande de sécurité et de bonheur. En conséquence il faut 
introduire et développer le principe de la mutualité dans l'école, 

— 1-28 Prix Adelaon f'astiau. y organiser renseignement lui-même de la prévoyance, spécia- 
lement en ce qui concerne la vieillesse et l'invalidité; il faut en 
faire profiter les indigents avant tout, encourager les assistés à 
taire l'effort voulu pour ne plus être à la charge des pouvoirs 
publics. Dans le système de la mutualité, l'avantage est, suivant 
lui, de combiner l'obligation avec une certaine liberté. 

Ce simple résumé nous permet de conclure, au point de vue 
des conditions du concours, que l'auteur n'a l'ail dans son 
manuscrit (pie répéter ce qu'il avait dit antérieurement; il n'a 
fourni aucun apport nouveau. On s'étonne même que la 
terrible expérience de la guerre et de ses conséquences ne soit 
pas parvenue à ébranler ses anciennes convictions. 

Du deuxième ouvrage soumis à notre appréciation je dois 
malheureusement dire, comme pour le précédent, qu'il ne répond 
pas aux conditions du concours. Le titre en est : Les durs 
réveils, ouvrage destiné aux jeunes recrues de l'armée belge. 
Ces jeunes gens représentent bien une classe, mais de milice, et 
non dans le sens qu'y attachait le fondateur du Prix et que nous 
y attachions nous-même; cette classe spéciale comprend toutes 
les classes; elle n'intéresse que très indirectement les classes 
laborieuses. L'auteur de cette brochure très recommandable est 
M. André Hoornaert, avocat et volontaire de guerre; elle est 
précédée d'une Préface de M. le l) r Xavier Francotte, profes- 
seur à l'Université de Liège; cette recommandation, par elle- 
même, suffit à montrer le grand intérêt social qu'il y a à avertir 
les jeunes recrues du danger que présente cette terrible maladie 
qu'est la syphilis, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Cepen- 
dant, comme le dit justement M. Francotte, « si la connais- 
sance, la crainte de la maladie n'est, sans doute, pas le seul 
préservatif ni le plus puissant, c'est du moins un adjuvant qu'il 
ne faut pas négliger ». 

Louons donc l'auteur pour sa propagande intense autaui 
que désintéressée et pour son œuvre, dont des milliers d'exrm- 

— 129 — Prix perpétuels. plaires ont été distribués gratuitement; aidons-le même à lui 
procure]- le plus grand nombre possible d'acheteurs, au prix de 
2 francs, pour lui en faciliter la diffusion gratuite, mais con- 
cluons, sans hésiter, à contre-cœur, que son œuvre ne rentre 
pas dans les cadres du concours. 

Le troisième et dernier travail qui nous a été adressé est un 
volume rédigé et publié en flamand par M. Jules Storme, avocat 
près la Cour d'appel de Gand et docteur en philosophie et 
lettres. Son titre est Maatschappelijke Vrede en Economische 
Wederopbloei. (Paix sociale et restauration économique.) 

Le volume comprend trois parties : 
I. La Belgique avant la guerre. 
II. La Belgique et la catastrophe mondiale. 

III. Nouveaux temps — Nouvelles voies. 

Le titre du livre mentionne également que cet ouvrage a été 
couronné par la Société des ouvriers catholiques Het Volk de 
Gand, qui avait ouvert un concours sur cette question en 1918 
et lui avait attribué un prix. Le livre est donc la réponse à la 
question mise au concours et qui était formulée comme suit : 
« Quand la vie normale pourra être reprise en même temps que 
s'effectuera le relèvement de l'industrie, comment alors procéder 
pour que le travail soit repris dans d'équitables conditions pour 
1rs travailleurs et en vue de la bonne intelligence entre ceux-ci et 
leurs patrons? » 

Il faut signaler aussi que le livre de M. Storme a été imprimé 
par l'imprimerie Het Volk de la Société du même nom. 

Dans ces conditions convient-il de couronner à nouveau un 
ouvrage déjà couronné? Convient-il, en outre, dans l'affirmative, 
«pie la Classe, en attribuant le Prix Castiau à l'auteur du livre, 
semble par là même approuver le contenu de ce dernier en 
le récompensant? La question csi d'autant plus délicate à résou- 
dre «pic Het Volk de Gand, par l'attribution du prix et par l'im- 
pression du manuscrit par ses propres presses, parait avoir 
adhère aux vues de M. Si orme, dont le livre devrait être ainsi 

— 130 — Prix Adelson Casliau. considéré comme le programme, ou le manifesledu Parti ouvrier 
catholique de Gand. 

Demandons ce que nous ferions, dans les mêmes conditions, 
si nous avions à statuer, en ee qui concerne le Prix Adelson 
Castiau, sur une publication analogue du parti socialiste ouvrier, 
Le Peuple, de Bruxelles, ou bien des ouvriers libéraux? 

J'hésite, en ce qui me concerne, à entrer dans celle voie dan- 
gereuse, particulièrement aussi parce qu'il n'esl jamais entré, je 
pense, dans la pensée du fondateur du Prix de comprendre 
dans l'objet de sa fondation les travaux relatifs à l'ensemble de 
la politique sociale du pays, mais uniquement d'encourager les 
projets spéciaux et précis de nature à améliorer -les conditions 
matérielle, intellectuelle et morale des classes laborieuses. 

J'ai consciencieusement lu l'ouvrage de M. Storme; cet 
ouvrage je l'estime grandement; je considère cependant que sa 
description de l'état de la Belgique avant la guerre est insuffi- 
samment approfondie, qu'elle est superficielle; il en est de 
même de la deuxième partie, la Belgique et la catastrophe mon- 
diale. L'excuse légitime de l'auteur est que son travail a pour 
objet la politique sociale en général. Quant à la troisième partie 
du livre c'est le programme politico-social de la démocratie 
catholique, et l'on pourrait y objecter, au point de vue du con- 
cours, qu'elle ne renferme aucune idée, aucun projet qui n'aient 
été énoncés antérieurement tant à l'étranger qu'en Belgique. 

Je conclus en conséquence à la non attribution du Prix 
Adelson Castiau pour la période 1914-1920. 

Rapport de M. Ernest Mahaim, deuxième commissaire. 

Le Prix Adelson Casliau est destine ci nu meilleur travail d'un 
Belge sur les moyens d'améliorer la condition morale, intellec- 
tuelle el physique des classes laborieuses el des classes pauvres ■ 

Si l'on veut bien se mettre un instant dans l'état d'esprit qui 
liait celui du fondateur du Prix au moment où il formulait sa 

1921. LtïTItES. loi 9 Prix perpétuels. donation, on reconnaîtra, avec mon éminent confrère, le pre- 
mier commissaire, qu'aucun des ouvrages soumis à la Classe ne 
répond à ses intentions. 

M. Caille, inspecteur honoraire de l'enseignement primaire, 
est un apôtre de la prévoyance : il recommande avec ferveur 
l'assurance volontaire pour la constitution de rentes viagères, 
et la mutualité scolaire. Sans doute, ce sont d'excellents moyens 
d'améliorer la condition de la classe laborieuse, mais qui croira, 
aujourd'hui, à leur efficacité pratique, définitive? Nous aurions 
peine aussi à déclarer que, même sur ce sujet restreint, le 
manuscrit de cinquante-deux pages qu'on nous soumet est le 
meilleur ouvrage. 

La brochure de M. André Hoornaert est, à coup sûr, des 
plus louables et des plus utiles. Elle est, par endroits, d'une 
éloquence poignante. Mais vraiment, elle est trop « spéciale » 
[tour améliorer la condition morale, intellectuelle et physique 
des classes laborieuses et des classes pauvres. 

C'est un reproche qu'on ne fera pas au livre de M. Jules 
Storme sur la paix sociale. Ici, le problème est envisagé dans 
son ensemble, mais au point de vue exclusif d'un parti poli- 
tique. Le moyen-panacée recommandé, est la charte de la 
démocratie chrétienne. L'Académie peut-elle, en conscience, 
lui décerner la palme du « meilleur travail »? 

Encore, s'il s'agissait d'une œuvre vraiment originale, appor- 
tant une idée neuve et féconde. Le travail est réfléchi, soigneu- 
sement documenté et ordonné, mais on y chercherait en vain la 
marque du génie. 

En conclusion, je me rallie à l'avis du premier commissaire. 

Rapport de M. Van den Heuvel, troisième commissaire. 

Trois ouvrages ont été soumis à l'Académie pour le Prix 
Adelson-Castiau. 

Le premier est de M. Lucien Caille. C'est un manuscrit ayant 

— IÔ-2 — Prix Adelson Castiau. pour titre : A propros de la loi sur V assurance-vieillesse. 11 
comporte cinquante-quatre grandes pages el se trouve complété 
par un volume de multiples pièces documentaires. M. Caill 
plaide une thèse. Il estime que l'assurance pour la vieillesse 
doit reposer sur deux hases, une hase obligatoire et une hase 
libre. Celle-ci ne peul être que la mutualité d'assurance pra- 
tiquée dès l'enfance. 

11 y a dans ce travail des considérations fort justes Mais la 
démonstration esi seulement ébauchée. Elle n'a pas la profon- 
deur et l'originalité qu'on souhaiterait. 

Le deuxième travail est de M André Hoornaert. ("est une 
hrochure de propagande contre les ravages des maladies véné- 
riennes. Elle comporte cent trente-deux petites pages. Elle a 
déjà été répandue à plus de cinq mille exemplaires. Son auteur 
l'a écrite surtout en vue de mettre les jeunes recrues de l'armée 
belge en garde contre les conséquences directes et héréditaires 
du fléau vénérien. Le D r Xavier Francotte de Liège lui a donné 
une préface qui est un certificat d'exactitude médicale. 

Cette petite hrochure peut faire grand bien à la jeunesse. Elle 
l'instruit — comme l'annonce son titre — Des dur réveils, 
c'est-à-dire des dangers qui se révèlent au lendemain. Mais elle 
n'est ni assez importante, ni assez neuve pour mériter le prix 
Castiau. 

Le troisième travail est un livre publié en 11)19 par M. Jules 
Storme. Il est écrit en flamand et intitule « Paix sociale et 
retleurissement économique ». Il comporte 3:20 pages. L'auteur 
a divisé son exposé en trois parties. Les deux premières consa- 
crées, l'une à la situation sociale de la Belgique avant la guerre, 
et l'autre à son développement économique pendant la tour- 
mente mondiale, sont traitées assez sommairement. Toutes les 
complaisances de railleur sont pour la troisième partie qui con- 
cerne les « voies nouvelles » à suivre. M. Stornis défend le prin- 
cipe — si souvent méconnu — de la solidarité des intérêts. 
Après quelques considérations théoriques, il passe en revue les 135 Prix perpétuels. nombreuses questions sociales qui agitent aujourd'hui le monde 
ouvrier. 

L'ouvrage pourra être utile à la classe ouvrière flamande. Mais 
il demeure trop souvent dans le domaine des généralités. C'est 
un défaut inhérent au caractère encyclopédique du programme 
qu'a suivi l'auteur. 

Pour ces divers motifs je me rallie aux conclusions des deux 
autres commissaires. PRIX POLYDORE DE PAEPE. 

(2* période : 1912-1916, prorogée au 31 décembre 4020.; 
Rapport de M. G. De Greef, premier commissaire. 

Le fondateur a entendu « décerner tous les cinq ans un prix 
à l'auteur belge ou étranger du meilleur exposé de la philo- 
sophie spiritualiste fondée sur la raison pure ». « A mérite égal, 
a-t-il ajouté, je désire que la préférence soil accordée à l'ouvrage 
qui aura développé les principes que j'ai exposés dans mon 
opuscule : De l'Idée de Dieu, sa transformation, ses consé- 
quences morales et sociales, par Paul Le Moyne. » 

Aucun concurrenl ne s'esl présenté pour la première période 
1908-1910. La deuxième, 1912- J916, a été prorogée. Ayant 
consulté la plupart des publications philosophiques comprises 
dans celle-ci, je n'en ai trouvé aucune correspondant aux idées 
du fondateur et un seul manuscrit a été soumis à notre appré- 
ciation. Ce manuscrit est accompagné d'un pli cacheté renfer- 
mant le nom de l'auteur, avec renvoi par les mots Omnia 
libertate. !34 Prix Polydore De Paepe. Ajoutons immédiatement que cet le œuvre manuscrite répond 
au désir exprimé par le fondateur d'accorder la préférence 
à l'auteur du travail qui aura développé le mieux ses propres 
principes. 

J'estime que, lout au moins dans ces conditions, il n'y a pas 
lieu d'étendre notre examen à d'autres publications belges ou 
étrangères, non présentées du reste au concours, et je ne discute 
pas la question de savoir si des ouvrages non présentés peuvent 
ou non être retenus ou couronnés d'office. Cette discussion, dans 
les conditions existantes, ne présente aucun intérêt pratique. 

J'ajoute maintenant que nous n'avons pas à approuver ni à 
improuver les principes philosophiques du fondateur ni ceux de 
L'auteur du mémoire soumis au concours; nous avons simple- 
ment à juger, de la façon la plus objective et la plus impartiale 
possible, si le fondateur du concours et l'auteur du manuscrit 
présenté à ce dernier ont en commun les mêmes principes 
spiritualistes et rationalistes. En ce qui concerne le mémoire, 
notre devoir sera en outre d'apprécier si l'auteur a exposé 
les fondements de sa doctrine de la façon la plus conve- 
nable. 

Pour apprécier, si les principes du manuscrit correspondent 
bien à ceux de notre regretté collègue, nous avons d'abord à 
résumer ces derniers le plus fidèlement possible et puis à com- 
pléter ce résumé par un travail identique en ce qui concerne le 
manuscrit. 

Quant aux opinions philosophiques de notre regretté col- 
lègue, je crois devoir rappeler les pages émues consacrées par 
notre confrère M. Jules Lameere à son ami intime P. De Paepe, 
dans la Notice biographique consacrée à celui-ci et si remar- 
quable par l'exactitude dans la pensée ei par la tendresse, si je 
puis dire, du sentiment qui s'en dégage. 

11 convient dans ce rapport de retenir 1rs pages 1:20 à 122 
et 147 à H>2, qui se rattachent directement à notre sujet. 
(Annuaire de l'Académie royale, 1912. 1 135 Irix perpétuels. Suivant la doctrine expose*' dans « L'Idée de Dieu », l'expé- 
rience ne nous donne qu'une notion contingente, celle des 
phénomènes et de leurs rapports; elle n'atteint pas l'éternel, 
l'infini, l'immuable. La métaphysique, au contraire, est la 
science par excellence, celle de la cause première; cette dernière 
notion est immanente à l'homme même; elle est son guide; 
l'instrument de cette faculté ou notion, c'est la raison; celle-ci 
seule éclaire les observations des sciences. La métaphysique est 
la science de l'infini; elle est la raison s'analysant elle-même. 
La vie est infinie ; en s'analysant la raison trouve en soi l'infini 
où elle puise, dès lors, la notion de la cause et celle de l'être. 
La vie étant infinie, elle n'est pas seulement terrestre. L'idée de 
Dieu est, dès lors, elle-même éternelle; elle ne périt point, 
mais elle se (transforme; elle progresse. Elle n'est plus ce 
(pi'enseigne le christianisme; elle s'épure; elle est l'idée de la 
cause première, d'où toute vie découle. Le germe divin enseigne 
à l'homme la loi à observer pour se conformer à la loi divine. 
Toutefois, l'homme reste libre de régler sa vie d'après cette 
règle ou de l'enfreindre; dans le premier cas, il grandit; si, au 
contraire, il s'en écarte, il subit une dégradation. 

L'ancienne notion de Dieu perd son empire, mais il n'en 
faut pas conclure qu'il n'y a point de Dieu. Sa négation n'est 
qu'une forme trompeuse de la pensée humaine; elle n'est 
qu'apparente; le Dieu historique est seul en réalité conteste. 
Seule la conception philosophique reste debout; grâce à la 
science elle s'est perfectionnée. Dieu n'est plus l'ordonnateur 
de l'Univers; il n'assigne pas à chaque individu sa destinée; 
il n'y a pas de plan divin, de causes finales. Dieu n'a pas la 
direction et la prescience des événements; il n'est pas la Provi- 
dence ni le gouverneur temporel du monde; ce il a donné à 
l'Univers le germe île l'être et, avec ce germe, la liberté sans 
laquelle aucun être n'a une existence propre ». Dieu, en un mot, 
ne soit pas de l'Infini; il ne descend pas dans l'espace et le 156 — Prix Polydore l><> Paepe. temps où l'Univers se forme ei évolue librement; Dieu reste 
seulemenl la cause première sans laquelle rien n'existe. 

Taudis que la science du relatif mène au scepticisme, la méta- 
physique basée sur la notion de l'Infini ou cause première, el 
avec son instrumenl qui es1 la raison pure, atteint la certitude 
absolue, car elle remonte au premier principe el rattache l ou- 
ïes chaînons qui unissent à celui-ci ses effets les plus lointains. 
Penser, agir, c'est appliquer l'idée de cause, c'esl altester Dieu, 
la cause première. La preuve de son existence est que celle-ci 
est infinie et qu'il n'y a aucune limite qui la borne. « Dieu esl 
donc parfait, infini, immuable, éternel. Il n'est pas seulement 
la loi suprême, la plus baute abstraction, il est la réalité vivante 
par excellence. » 

Cette cause première existe par sa propre volonté, mais il est 
de son essence de reproduire à l'infini l'infini qui est en elle 
et d'appeler à la vie l'infinité des êtres avec une plénitude de vie 
égale à la sienne, car l'infini ne conçoit et ne peut engendrer 
que l'infini ; le monde inorganique lui-même contient les 
germes d'êtres infinis; il est l'infini en travail pour produire des 
êtres organisés. En somme tout ce qui est a la même substance 
contenant virtuellement l'infini. Dans la mesure où la vie 
pénètre dans l'infini, le fini disparait; il n'y a pas deux principes : 
le spirituel ou l'âme et le matériel ou le corps ; l'infini et le fini 
forment un mélange où le fini n'est que la l'orme sans cesse 
changeante que revêtent les deux êtres finis dans les diverse- 
phases de leur évolution vers l'infini dans l'espace et le temps; 
dans l'évolution de l'être vers l'infini, l'espace et le temps tendent 
à disparaître; l'être devenu partait échappe a tout changement; 
il vit dans l'infini ; il perd, en passant d'un monde inférieur à un 
monde supérieur, la mémoire de ses conditions antérieures 
d'existence. « L'être ne progresse qu'à l'aide d'oublis successifs. 
11 n'arrive à la perfection, à l'infini, que par un oubli final de 
tout ce que, dans sa longue période de formation, il a lait dans 
l'espace et le temps. » 1Ô7 Prix perpétuels. Le mal est donc ce qui est contraire aux lois constitutives de 
l'être; est mal tout ce qui arrête le développement de l'être; le 
mal n'existe que dans le mode d'existence de l'être, mode 
transitoire et non inhérent à son essence. Dieu ou l'Infini ne 
connaît pas le mal. De même tout être doit finir par échapper 
au mal, car sinon celui-ci serait lui-même l'infini; c'est par la 
triple opération de la raison, du cœur et de la volonté que 
l'homme perfectionne la vérité, le beau et le bien qui sont en 
lui, et rend vivant l'infini latent au fond de son être; de même 
l'évolution des êtres inférieurs se fait par la force qu'éveillent en 
eux leur sensibilité et leurs besoins, leurs attractions. Ainsi, 
tous les êtres gravitent ensemble vers leur destinée finale et la 
loi qui gouverne la nature est le résultat de la spontanéité des 
êtres qui la composent. 

L'intelligence humaine prépare la fraternité et l'amour de 
tous les êtres; elle leur sert de guide, et la volonté met la puis- 
sance à la disposition de la première pour atteindre sa fin. 

« Quand, par l'action de la liberté, l'infinité des êtres créés 
aura atteint l'infini, la création sera consommée », comme elle 
l'a été éternellement pour Dieu; les êtres créés perdront tout 
souvenir, en entrant dans l'infini, de leurs évolutions antérieures. 

Tel est, d'après P. De Paepe, le système spiritualiste, et 
uniquement basé sur la raison, d'interprétation de tout ce 
qui est. 11 n'est pas sans analogie avec la conception également 
grandiose de Fechner; malheureusement il est comme celle-ci 
invérifiable, puisque de l'aveu même de leurs auteurs, les êtres 
finis perdent à chaque stade de leur évolution le souvenir du 
stade antérieur et que le jour où ils s'absorbent dans l'infini, ils 
perdent, ainsi que Dieu, tout souvenir, clan! comme celui-ci en 
dehors de l'espace H du temps. 

Dans la seconde partie de son ouvrage, le fondateur du prix 
exposai! les conséquences morales et sociales de l'idée de Dieu. 
Elle comprend une critique du christianisme : toutefois celui-ci 
n'est pas hors de la voie spiritualiste tracée par le progrès de 

— 138 — Prix Polydore De Paepe. l'humanité, mais malheureusement il n'est qu'un stade histo- 
rique et dès lors incomplet, insuffisant. 

Il critique aussi l'agnosticisme de Comte et de Spencer, qui 
sépare le domaine de la religion de celui de la science, en attri- 
buant a la première l'inconnaissable. Quant à lui, dans sa méta- 
physique, il ramène le tout à l'unité et il explique le un sine 
([lie la religion admet sans réserve et avec tout au plus l'inter- 
vention du miracle. L'homme n'esl pas un être déchu. La femme 
n'est pas inférieure a l'homme; par eux s'accomplit l'union 
féconde de la force et de la tendresse. 

La justice sociale est encore tout imbue du dogme de la 
déchéance ; elle ne doit pas être un acte de vengeance et la 
société n'a qu'un droit de défense; tout malfaiteur étant un 
homme n'esl mauvais (pie passagèrement et s,- relèvera. 

L'Etat assure le respect du droit; il n'a pas seulement besoin 
de tribunaux et de prisons, mais d'écoles; il doit éclairer la 
liberté de chacun en montrant la voie à suivre. Le droit est le 
domaine de la loi; la morale ne relève que de la conscience 
individuelle et libre. 

« A mesure que les diveîSês classes se rapprochent par leur 
culture, la société doit élargir ses rangs. » Elle n'est constituée 
au profit de tous que lorsque tous, aptes a connaître leurs droits, 
sont incorporés à elle. 

La plus grave question sociale esl celle de la distribution des 
richesses. Le libre travail doit être le fondement de la propriété. 
Celle-ci doit être subordonnée à l'intérêt général; le socialisme 
a raison, en principe, dans ses revendications, mais non quand 
il veut obtenir par la violence et instantanément ce qui ne 
peut être (Rie le résultat de la liberté et du temps; de la sa ten- 
dance au matérialisme et à la légitimation des abus de la force. 
La loi ne saurait régler la rémunération du travail. 

De son côte, la fixation du prix du travail par le choc entre 
l'offre et la demande n'esl qu'un fait; elle n'est pas une règle 
de justice. 

1921. LETTRES. — 139 — 9* Prix perpétuels. La société économique où l'harmonie sera établie ne peut 
être l'œuvre que de la liberté éclairée par le principe de la jus- 
tice. En attendant, la loi doit garantir les droits des faibles 
contre les entreprises des forts. 

La propriété individuelle n'est pas en opposition avec la 
propriété collective, pas plus que le capital individuel avec le 
capital social. Leur part respective varie avec les conditions 
historiques et les nécessités sociales. Les seules inégalités légi- 
times sont celles qui correspondent à des différences de mérites. 
Le droit de succession devrait être fortement limité, y compris 
le droit de tester. Tout homme ayant droit de vivre, la société 
doit organiser l'assistance publique pour les infirmes, pour les 
malades et, pour les autres, elle doit leur ouvrir la voie du 
travail qui est leur seul droit. 

Dans l'ordre économique, l'événement capital est le progrès 
continu de l'esprit d'association. « Ce mouvement prodigieux, 
irrésistible, est l'indice certain que la solution du problème 
économique est dans l'association universelle des travailleurs. » 
L'association universelle remplacera un jour la lutte universelle. 

Ainsi, toute organisation sociale a pour fondement un 
ensemble de principes dérivés eux-mêmes de l'Idée que la 
société se forme de la cause première, c'est-à-dire de Dieu. 

Tels sont, en résumé, les principes fondamentaux de la doc- 
trine du fondateur du prix; cette doctrine est essentiellement 
spiritualiste et rationaliste; étant invérifiable, elle est surtout 
métaphysique. Voyons maintenant si et commenl les idées de l'auteur du 
mémoire s'en rapprocbenl et dans quelle mesure : 

Le chapitre premier a pour intitulé « Les Nombres >>. L'Infini 
se présente à l'intelligence et, tout d'abord, comme nombre et 
quantité. Si Vidée de Nombre est la plus évidente expression du 
relatif, les lois des nombres sont la plus claire expression de 

— 140 — Prix Polydore l)e Paepe. l'absolu; elles nous amènent à la contemplation de l'Infini. En 
tout ordre de choses, notre pensée remonte de cause en cause 
sans jamais comprendre la cause initiale que l'Humanité appelle 
Dieu. Ce mot indique le point où notre .ignorance commence 

relativement à l'Infini qui nous émeut et (Jonl la réalité est 
incontestable. 

Le chapitre 11 traite de l'Espace. S'il est vrai que l'objet delà 
géométrie est exclusivement matériel, puisque sans matière il n'y 
a pas de géométrie, cependant l'œuvre de la géométrie esl intel- 
lectuelle; ses théorèmes, ses lois sont des idéalités créées par elle ; 
ils sont vrais pour l'espace infini, pour l'espace « inépuisable » 
auquel ils s'appliquent en réalité, bien que le cercle de nos 
connaissances soit limité. 

Il en est de même du Temps (chap. III i. Le temps conduit 
la pensée humaine à l'éternité, au temps absolu, comme l'espace 
la conduit à l'infini, à l'espace absolu; sur celui-ci et sur celui-là 
nous n'avons aucune prise; mais tous deux, malgré notre igno- 
rance, s'imposent comme une nécessité correspondant à la 
réalité. 

La science est aussi arrivée progressivement à formuler des 
lois de plus en plus générales et exactes en ce qui concerne la 
chaleur, la lumière et l'électricité (chap. IV). Elle nous explique 
par ses hypothèses comment les phénomènes y relatifs se 
passent, mais là aussi elle est impuissante à pénétrer l'essence 
ei la substance des choses, là aussi elle se heurte à l'absolu et a 
l'Infini; forces el matières sont pour nous en elles-mêmes 
inconnaissables; l'interprétation de leur nature mystérieuse a 
échoué surtout au point de vue matérialiste et purement méca- 
nique. « En langage matérialiste; la chaleur est l'état actif de la 

1 ~ D 

matière ; en langage spiritualisle elle esl le début de la puissance 
créatrice. » La cause première, l'Infini, reste mystérieuse dans 
l'une el l'autre hypothèse, mais avec cette supériorité pour la 
dernière d'être un concept légitime et nécessaire de 1 esprit. 
Une des parties les plus intéressantes du manuscrit et où Ml Prix perpétuels l'auteur manifeste brillamment ses vastes connaissances scienti- 
fiques est celle consacrée (chap. V) à la Vie. Gomme précédem- 
ment, sa conclusion en ce qui concerne l'essence et l'origine de 
la Vie est que « la science récente se complaît à remplacer le 
mot force par le mot énergie » ; mais on a vainement cherché à 
les définir. Ils restent, ces mots, aussi obscurs que force ou 
énergie mécanique, aussi bien que force • ou énergie vitale. 
« Rien n'a diminué notre ignorance à l'égard du moteur 
initial. » « Le moteur est dans l'Infini. » 

Le chapitre VI, Esprit et Matière, systématise en les coor- 
donnant les conclusions particulières des précédents; signalons 
que l'auteur nous y apprend sa longue et intime collaboration, 
avec Ch. Buis, à l'œuvre de l'enseignement. Buis était absolu- 
ment matérialiste comme beaucoup de grands savants. Cepen- 
dant <c si l'on réduit l'homme à la matière, les incohérences ne 
sont pas moins frappantes ». Ce qui était hors de la matière se 
place dedans ; les mêmes questions surgissent. « Pour matéria- 
liser l'esprit, la spéculation idéalise la matière ». Sauf cela, rien 
ne change. Or, « l'Idée n'est pas seulement la pensée subjec- 
tive de l'homme; elle existe objectivement; elle a en elle-même 
une force... Par cela l'esprit crée un monde que la matière est 
incapable de réaliser... Dans toute la nature on ne trouve pas 
une forme géométrique exacte... C'est par l'Idée que l'homme 
est en relation avec l'esprit universel. L'Esprit conduit l'huma- 
nité vers la réalisation d'un monde idéal ». 

Le chapitre VII a pour objet l'homme. « L'humanité est faite 
d'êtres individuels, libres, vivant d'une vie personnelle, res- 
ponsables d'eux-mêmes, non responsables de leurs voisins. Et 
cependant elle est une unité, comme un organisme dont les 
individus seraient les organes. Elle a une intelligence d'ensem- 
ble, o L'homme n'est supérieur aux autres animaux que par son 
âme. « La vie corporelle de l'homme lui est commune avec les 
animaux: sa vie psychique esl autre. » « Notre supériorité pro- 
cède uniquement de notre intelligence », spécialement de notre 

— 14-2 Prix Polydore De Paepe. puissance de généraliser et d'abstraire, de concevoir l'infini e< 
même l'immortalité de la vie, car rien ne va au néant. 

Chapitre VIII. L'Univers physique. — Il n'a ni commence- 
ment ni fin; il est éternel, il est infini dans le temps et dans 
l'espace; « jamais la puissance créatrice n'a eu à commencer son 
œuvre, parce que' l'œuvre et sa cause se confondent dans 
l'éternité ». 

L'auteur suppose que l'unité de l'Univers en fait un être 
animé par la vie, un être doué d'intelligence et dont l'homme 
serait la cellule. Mais « c'est un domaine où notre mentalité n'a 
pas d'accès. » 

De même que P. De Paepe, dans Vidée de Dieu, l'auteur du 
manuscrit complète sa philosophie du monde physique, orga- 
nique et psychique par une philosophie morale (chap. IX). « Il 
v a dans l'Univers une vie immatérielle : La force morale. » 
Celle-ci est-elle une conception sans fondement et inutile? Indé- 
pendamment de toute influence extérieure actuelle, en dehors 
du langage destine à nous mettre en relation avec autrui, nous 
avons un for intérieur inaccessible à toute contrainte; il s'est 
formé par hérédité et il se fortifie de plus en plus en évoluant 
sans cesse bien que lentement. Cette vie morale édifie la cons- 
cience; elle développe nos sentiments de justice, d'amour et de 
solidarité, lesquels sont tous connexes. Il applique ces considé- 
rations aux relations entre le capital et le travail, œuvre morale 
dominant la force physique, œuvre de l'esprit dominant la 
matière dans le progrès de la vie en société. Le droit primera 
de plus en plus la force au point de vue national et internatio- 
nal: comme pour les stades antérieurs, la civilisation progres- 
sera par le développement mental des individus. Le Christia- 
nisme s'établit et grandit par sa force morale jusqu'au jour où 
l'Eglise mit celle-ci au service de la puissance publique et 
despotique. 

Tandis que noire organisme physique est peut-être arrivée 
sa forme-limite, il semble, au contraire, que les forces de 

— 14-> — Prix perpétuels . l'intelligence augmentent; c'est donc seule la pensée créatrice 
qui réalisera le progrès. 

Les chapitres X et XI traitent de Dieu et du sentiment reli- 
gieux. Il en décrit l'évolution et l'épuration progressive. 
« L'athée est le théologien de la matière ; il chasse l'esprit du 
fétiche, mais conserve le fétiche. » La pensée qui est une qualité 
est présentée par le matérialisme comme un produit de la 
matière, comme une substituée dérivée de celle-ci. 

Souvent, dans des livres de science, les auteurs remplacent le 
mot Dieu par des équivalents comme la « Puissance créatrice », 
la « Puissance cosmogénique », le « Mystère de l'Energie 
totale », etc.; c'est un indice de poltronnerie devant les athées 
qu'on n'ose répudier franchement. « Partout où notre compré- 
hension finit, un appel au sentiment de Dieu commence » ; Dieu 
est le maximum infini de toutes les qualités de la nature que 
nous ne comprenons pas, y compris ses qualités morales et 
humaines de Justice, de Bonté, de Puissance. A défaut d'un 
langage divin il faut bien se servir du langage humain. 

« Toute aspiration à la science, tout amour, tout besoin de 
vie est une adoration de Dieu. » 

Le sentiment religieux, par cela même qu'il a pour objet 
l'Infini, est indestructible; il a droit au respect de tous et pas 
seulement à la tolérance; il est un sentiment en rapport avec 
notre faiblesse et notre ignorance ; il s'épure par la science, 
l'amour et la beauté, dont l'idéal est infini, par conséquent 
inépuisable. 

Chapitre XII. — Pusse, Présent, Avenir. Il s'y critique 
modestement lui-même et essaie de résumer sa pensée malgré 
l'insuffisance des mots. « Le corps de l'homme se forme par 
l'action delà vie universelle. L'espril universel pénètre le corps 
par l'action de l'Instinct. Ensuite surgit en lui l'Intelligence ; 
celle-ci introduit dans l'homme une force que les autres animaux 
ne connaissent pas : le besoin de savoir; ainsi, il échappe aux 
lois de la matière et prend conscience de Vidée de Cause et du 

— H4 — Prix Polydore De Paepe. sentiment de Dieu: il se demande de quelle manière il participe 
lui-même à la perpétuité de l'Etre universel. »... « La science 
esl le moyen dont Dieu se serl pour éclairer l'homme, el l'amour 

de la science el l'amour de Dieu sont une même chose. » 

L'histoire «le l'Univers esl donc l'histoire de la vie et l'histoire 
de l'humanité est un fragmenl de l'histoire de l'esprit dont 
l'auteur essaie alors de discerner quelques traits principaux dans 
le passé, le présent el dans un avenir probable. 

Ce chapitre est entièrement écrit sur des feuilles d'épreuves 
d'un ouvrage dont j'ai eu l'honneur de rendre compte récem- 
ment à l'Académie et consacré à Bruxelles. — Choses à fane. 
Par cette inadvertance heureuse, l'auteur dévoile le mystère de 
son anonymat; nous savons ainsi que M. Pierre ïempels esl 
l'auteur du mémoire. Or, il esl né en 1825, peu après M. I*. 
De Paepe, dont il fui l'ami intime, ainsi que celui de Ch. Buis, 
dont il nous a lui-même indiqué la pensée matérialiste différente 
de la sienne. Ceci n'empêcha pas les trois amis de collaborer 
pratiquement à l'œuvre de renseignement public, à laquelle leurs 
noms resteront indissolublement attachés. 

Les observations et réflexions contenues dans la partie du 
mémoire dont s'occupe le chapitre en question sont .du plus 
haut intérêt pour l'historien, pour le juriste, le gouvernement 
politique et le sociologue; elles se relient bien entre elles ef 
avec la philosophie générale de l'auteur. 

La conclusion du travail soumis à notre appréciation est 
empreinte de modestie, d'optimisme et de vaillance : « Mon 
livre est inférieur à ma conception...; mes conceptions sont 
sans doute inférieures aux réalités ». « Partout nous nous 
cognons à l'Infini inconnaissable...» « La grandeur de l'homme 
tient à ce qu'il discerne dans l'Univers quelque chose de vivant 
qui n'est pas la matière et que nous nommons par le mol 
Esprit... » 

« Notre vie morale, notre mentalité est tout imprégnée de 
cette émotion qui esl le point de départ de toute religion et de 145 — Prix perpétuels. toutes nos spéculations philosophiques, que c'est cela que 
L'humanité exprime par le mot Dieu. Que ce sentiment de Dieu 
est notre plus haute pensée, commune à tous les hommes. » 

Il termine en disant à l'homme : « Pourquoi faut-il que tu 
passes par l'ignorance et la douleur? Tu oublies que tu sors 
de l'Infini, incarné dans un atome de poussière. Pour arriver 
au but, tu passes par les évolutions nécessaires. Vis avec con- 
liance, meurs avec sérénité ! » 

Je me suis efforcé d'exposer de la façon la plus impartiale et 
la plus objective possible la doctrine du fondateur du prix et 
celle du mémoire soumis à notre appréciation. 11 me semble 
résulter de cet exposé que l'une et l'autre sont spiritualistes; 
elles diffèrent seulement en ce sens que la première l'est d'une 
façon absolue et essentiellement métaphysique, tandis que la 
seconde aboutit au spiritualisme comme résultat de l'évolution 
universelle. La première prétend dévoiler et expliquer le mys- 
tère de l'inconnaissable; la seconde affirme seulement son exis- 
tence réelle, et à ce point de vue elle se rattache d'un côté à la 
philosophie d'A. Comte, qui proclamait simplement l'existence 
de l'Inconnaissable; de l'autre à celle de H. Spencer, qui ajoutait 
que le sentiment que nous en avons correspond à la réalité 
mais transfigurée dans el par notre conscience; de mon côté 
j'estime que l'Inconnaissable nous es! totalement inconnaissable, 
sans affirmation ni négation absolues possibles, d'autant plus que 
le départ entre le connaissable et ce «pii ne l'est pas n'est pas 
encore suffisamment tranché et ne le sera peut-être jamais. 
Comte lui-même n'avait-il pas affirmé que la biologie s'arrêtait 
a la connaissance des tissus el depuis lors la cellule elle-même 
n'a-t-elle pas été connue et à son tour analysée? 

Nous n'avons pas ici à entrer dans ce débat mais simplement 
à constater que l'auteur du mémoire, toul en n'étanl pas un 
disciple de notre regretté collègue, dont il était le contemporain 
el l'ami toul à l'ail intime, est spiritualiste comme lui mais base 
le triomphe de l'esprit sur la matière, sur les lois mêmes de 

— H6 — Prix Polydore De Paepe. l'évolution de II Divers en y comprenanl celles relatives à 
l'homme et à son intelligence, par laquelle ce dernier se dis- 
tingue des autres organismes. 

L'auteur du mémoire remplit donc les conditions principales 
du concours en l'absence d'autre concurrent à mérite égal. 
Le fondateur u'eûl certainement pas hésité à lui décerner le Prix. 

Reste a juger si son œuvre esl suffisamment bien traitée pour 
être couronnée. Sous ce rapport aussi le doute ne me semble 
pas possible. L'auteur a fait preuve de connaissances véritable- 
ment encyclopédiques qui ne sont pas pour étonner ceux qui 
savent qu'il a consacré la plus grande part de sa vie a l'enseigne- 
ment du peuple; ses connaissances il les développe très 
simplement et très clairement sans le moindre pédantisme, mais 
avec une cohérence remarquable qui s'épanouit finalement en 
une philosophie générale dont les détails eux-mêmes sont tou- 
jours suggestifs et souvent profonds. 

A tous égards, j'estime donc que cette œuvre mérite le Prix 
constitué par le fondateur du concours. 

Rapport de M. De Wulf. deuxième commissaire. 

Le Prix Polydore De Paepe est établi dans des conditions spé- 
ciales qui rendent -on attribution délicate. 11 resuite des volontés 
du fondateur qu'il entend favoriser les œuvres dont les auteurs 
développent les principes philosophiques «pie lui-même a exposés 
et défendus. En certaines occurrences — c'est le cas présent — 
l'excès de fidélité aux idées d'autrui nuira a l'originalité, et le 
juge de ce concours se demandera à laquelle de ces deux qualités 
i fidélité et originalité il donnera le pas. 

Le rapport de M. Dr Greef, premier commissaire, marque 

avec netteté le- doctrines de M. De Paepe et résume le- ten- 
dances de l'ouvrage soumis au concours. 

L'auteur développe une conception du monde qui n'offre rien 
de neuf et qui est basée sur le panthéisme, ou plutôl sur le ii: Prix perpétuels. « panenthéisme » de Krause. Il suit les évolutions de l'Etre 
unique qu'il appelle l'Infini. Dans quel sens entend-il l'Infini? 
Il ne le dit pas. Cependant il importait de fixer, au début, le sens 
attaché à cette notion qui l'ait l'âme du mémoire. La preuve, c'est 
que dès le chapitre premier consacré à l'étude des nombres, l'au- 
teur se meurt dans une confusion de Y Infini mathématique et 
de Y Infini réel, et que sa théorie de l'espace ne se rapporte qu'à 
l'espace imaginé, indéfiniment expansible — chose bien diffé- 
rente d'un Infini réel. Temps, espace, chaleur, écrit-il au cha- 
pitre IV, sont les trois grands aspects de l'Infini. La vie et l'esprit 
sont, dans sa pensée, d'autres aspects de l'Infini unique. Mais 
alors se dresse une grosse difficulté. Si l'Infini devient chaleur 
et esprit : ou bien le même devient divers (et le panthéisme se 
contredit) ou l'esprit est de même nature que la chaleur (et alors 
c'en est fait du spiritualisme). 

L'auteur ne soupçonne ni cette difficulté, ni les autres diffi- 
cultés du panthéisme. Il convenait cependant dans une concep- 
tion « basée sur la raison pure » de justifier le caractère ration- 
nel de chaque conception et de ne pas violer « les lois de 
l'universelle intelligibilité ». 

11 ne peut être question de suivre ici les problèmes complexes 
agiles par l'auteur, mais je liens -i signaler deux particularités 
de sa méthode : D'abord l'auteur accumule les digressions. Sa 
pensée, servie par un style primesautier qui aime les images, 
bondit d'une réflexion à une autre, sans qu'on aperçoive tou- 
jours le lieu qui les rattache à son sujet. 

Ensuite, parmi ces hors-d'œuvre, il affectionne à l'endroit du 
christianisme des anecdotes ironiques, des railleries qui ne sont 
pas ad rem el qu'il emprunte à des sources parfois douteuses 
par exemple il cite saint Augustin d'après Larousse). S il devait 
publier le mémoire sous sa forme actuelle, ce double procédé 
serait jugé avec sévérité. 

Je ne propose |»;is de couronner ce mémoire en raison de son 
originalité, mais il est incontestable qu'il suit avec fidélité les 148 Prix l'olydure De Paepe. directives de M. De Paepe. Tenant compte de ce fait et (1rs 
intentions du fondateur; considérant, d'autre part, que nul autre 
mémoire de philosophie spiritualiste n'est soumis à notre exa- 
men, je me rallie, sous les réserves que je viens d'exprimer, à 
l'avis de .M. De Greef. Rapport de M. J.-J. van Biervliet, troisième commissaire. 

Ayant reçu le mémoire intitulé « L'Intini » très tardivement 
cl dans un temps où j'étais accablé de besogne, je n'ai pu en 
prendre connaissance que de façon fort superficielle. Toutefois 
j'ai l'impression que l'auteur mérite certainement le Prix 
Polydore De Paepe. Adopté. 14) — LECTURES. 
La persécution dans l'armée sous Dioclétien. 

par Hippolyte DELKHAYE, membre de l'Académie. 

Les grands événements que nous venons de traverser ont mis 
à Tordre du jour nombre de questions qui se rattachent à 
l'histoire militaire. Parmi les problèmes intéressants qui ont 
été agités, il l'aut compter celui du régime religieux des soldats 
chrétiens dans l'armée romaine. Quelle était, à leur égard, 
l'altitude de l'Eglise? Quelles étaient les dispositions des chefs de 
l'armée? Quel sort leur fut réservé en temps de crise, notamment 
durant la grande persécution ? Telle sont les questions aux- 
quelles des recherches récentes nous invitent à répondre. 

Le sentiment de l'Église primitive sur le service militaire 
n'est pas si difficile à démêler qu'il paraît à première vue ( 1 ). 
Lorsqu'on met bout à bout les témoignages des anciens, on est 
d'abord un peu déconcerté ; car, en choisissant bien, un avocat 
habile y trouverait matière à défendre successivement le pour et 
le contre: à montrer que l'Eglise avait horreur de la milice du 
siècle, ou bien que la profession militaire était pour elle l'objet 
de la plus large tolérance, voire de la sympathie la plus déclarée. 

Il serait difficile de mettre en doute l'esprit pacifique de 
l'Evangile; l'Eglise n'a cessé de regarder la guerre comme un 
fléau, que sa doctrine reconnue et appliquée supprimerait fatale- 
ment. Mais elle ne vit pas dans l'abstraction. Elle ne condamne ( J ) La bibliographie complète du sujet sérail très longue. On en trouvera les 
éléments dans les ouvrages suivants : Uarnack, Militia Christi. Tûbingen, 1905; 
Vacandard, Études de oitique et d'histoire religieuse, 2 e série (Paris, 1910), 
pp. 127-168; C.-J. Cadoux, The early Christian altitude to War. London, 1919; 
L'Église et le droit de guerre, par Me r !'. Batiffol, 1'. Monceaux, etc , 2° édition. 
Paris, 1920. 

— 150 — //. Delehoye. — La persécution dans l'armée sous Dioclélien. 

pas le métier des aimes sous prétexte que la guerre ne devrait 
pas exister. Le soldat n'est pas seulement à ses yeux le repré- 
sentant de la force, mais aussi le champion du droit; l'armée est 
une sauvegarde indispensable contre l'injustice el l'oppression. 

La littérature chrétienne des premiers siècles nous fait assis- 
ter, dans ce domaine, a la lui le entre l'idéal et la réalité. Les 
théoriciens cherchent péniblement à concilier les principes avec 
les conditions concrètes de l'existence; les moralistes ne voient 
pas, d'abord, le moyen d'accorder les brutalités du droit de la 
guerre avec le commandement qui défend de verser le sang, 
avec le précepte du Christ qui ordonne de remet Ire l'épée au 
fourreau. Les esprits larges n'ont pas de peine à trouver un 
terrain d'entente; c'est celui du lion sens, qui prévaut dans les 
mœurs. Les rigoristes s'obstinenl à ne voir qu'un côté des choses, 
semblent vouloir ignorer qu'il existe une subordination des 
devoirs et font au chrétien une obligation absolue de garder 
ses mains pures de sang. 

Les solutions extrêmes trouvent toujours de l'écho dans les 
consciences timorées, et l'on cite quelques exemples illustres 
inspirés par les doctrines de Tertullien et d'Origène condamnant 
le service militaire. Mais les faits de ce genre sont rares. La 
thèse de l'incompatibilité de la carrière des armes avec le chris- 
tianisme n'esl pas admise dans la pratique, et Tertullien lui- 
même, avant que l'esprit de secte eut obscurci sa grande 
intelligence, constate, non sans fierté, que les chrétiens, qui 
déjà sont partout, onl également envahi l'année (*). Les textes 
historiques, assez connus, montrent qu'à aucune époque les 
soldats chrétiens ne sont dv> exceptions, et à la veille de la 
grande persécution un magistral proclamait «pic les chrétiens 
avaient fourni leur contingent à la garde impériale ( 2 ). (*) Tertullien, Ap logeticum, ^7.4; '•■.!. I. 

(*) Dans les Acia Maximiliani "2. le proconsul Dion s'exprime » K "C>o 

comitatu dnminnrum nostrorum Dv>cletùtni et Maximiani, Qmsta tii t mimi 
milites christiani sunt et militant. 

1921. LETTRES. — "A " H. Delehaye. — La persécution dans C armée sous Dioctétien. 

Au premier abord, on s'étonne de cette faveur que rencontre 
un état où la profession de la foi chrétienne devait, à ce qu'il 
semble, se heurter à de très sérieux obstacles. Mais l'étude des 
documents autorise cette conclusion que la situation du soldat 
chrétien dans l'armée romaine n'était pas particulièrement 
difficile. Les écrivains ecclésiastiques les plus hostiles ne l'ont pas 
grand état du danger d'idolâtrie que l'on courait dans les camps, 
et il y a lieu de se demander comment Tertullien, dans le De 
Corona, n'a pas fait porler sur ce point le poids de son réqui- 
sitoire, qu'il a voulu faire violent et qui nous paraît si faible ( 1 ). 

L'année avait sa religion officielle. Mais en temps normal, 
les simples soldats et les officiers subalternes n'étaient person- 
nellement astreints à aucun acte religieux. Les officiers, à partir 
d'un certain rang, étaient seuls obligés de sacrifier. Tertullien 
pose cette question : An fidelis ad militiam converti possit, et 
an militia ad /idem admitti, etiam caligata vel inferior quaeque, 
cui non sit nécessitas immolationum vel capitalium iudi- 
ciorum ( 2 ). Ce n'est pas pour s'être refusés à une démonstration 
imposée par les règlements militaires que nous voyons ailer au 
martyre les soldats mentionnés par Denys d'Alexandrie. Bésas 
périt victime de la vengeance populaire pour avoir voulu pro- 
téger les confesseurs de la foi ( 3 ) ; Ammon, Zenon, Ptolémée, 
Ingenès, après avoir essayé de fortifier dans la foi un chrétien 
près de faiblir devant le tribunal, vont se déclarer chrétiens : ils 
se jettent eux-mêmes au devant de la mort ( 4 ). Marinus, qui, à 
Césarée, choisit héroïquement entre le glaive et le livre des 
Evangiles (pie lui présente l'évèque ïhéoteene, était officier : 
Tfôv év orpaTc'la».; y.luiiu.a7'. TETt.ij.Yiaivwv, et n'eût point été inquiété 
sans la dénonciation d'un rival (•'). Nous ne voulons pas nier (<) Tertullien, De Corona, 11. 

(«] De Idololatria, 19. 

( 3 ) Dans Eusèbe, Hist. eccL, VI, 41, 16. 

(*) Id.. Ibid., VI, 41, 22 et 23. 

(») to., Ibid., VII. 15. — 152 — //. Delehaye. — La persécution dans l'armée sous Dioclétien. 

que les premières persécutions aienl l'ail des victimes dans 
l'armée; mais les soldais n'ont pas été l'objet de mesures spé- 
ciales, et rien n'indique qu'ils aient été plus exposés que les 
simples fidèles. 

La longue accalmie qui précéda la grande persécution eut 
sans doute pour résultat d'introduire dans les armées romaines 
un grand nombre de chrétiens. Elle est caractérisée par Eusèbe 
comme un régime de tolérance qui confinait à la protection f 1 ). 
Même dans les rangs des gouverneurs il y avait des chrétiens 
notoires, et l'on poussait la bienveillance jusqu'à les exempter 
des sacrifices auxquels les obligeait leur situation. Dans les 
palais impériaux régnait la liberté de conscience. Ne faut-il pas 
en conclure qu'il en élail de même dans les camps ; que grâce à 
une large condescendance, on était arrivé à réserver aux païens 
l'exercice du culte officiel, à favoriser par le fait le recrute- 
ments des officiers chrétiens? Ce que nous savons de la persécu- 
tion militaire, qui fut le prélude de la grande catastrophe, 
confirme cette supposition. 

Dans un de ces chapitres où, s'inspirant trop, à notre goût, 
des préceptes des rhéteurs, Eusèbe évite la précision des détails 
pour s'en tenir à de belles généralités, il raconte comment il fut 
procédé à l'épuration de l'armée. Les militaires chrétiens furent 
mis en demeure de renoncer à leur religion ou de quitter le 
service. Un grand nombre restèrent, lidèles au Christ et sacrifiè- 
rent sans hésiter leur situation. Quelques-uns payèrent de leur 
vie leur attachement à la foi ; mais ce n'est que par exception 
qu'on alla jusqu'à l'effusion de sang ( 2 ). 

Dans tout ce passage il n'est question que des officiers. A 
condition d'obéir aux ordonnances impériales, les militaires 
conservent leur grade : y,; uctt.v aÛToîç àTcoAaJc-.v t-.u/,;. Refuser, 
c'est préférer sa croyance aux honneurs et aux avantages de sa (*) Eusèbe, But. eccl., VIII, I, 1-4. 
(*) Id., Ibid., VIII, 4. 153 //. fklehaye. — La persécution datis l'armée sous Dioclétim. 

position : T?i; oqxo'Jt/,*; Bô&rjç xal jeÛTcpaytaç y,; ctyovco ( 1 ). Ailleurs 
Eusèbe a noté que Galère fut le premier à déchaîner la persécu- 
tion sur l'armée ; il obligeait les chrétiens à changer de religion 
ou à perdre leur grade : h. -/,; trrpaTK0Tt.x7J<; T'.ayjç ditoxtvoûvTa ( 2 ). 
Après Galère, ce fut Dioclétien qui sévit contre les chrétiens du 
palais et de l'armée. Ceci nous le savons par Lactance : 

Tune ira furens sacrificare non eos tantum qui sacris minis- 
trabant, sed universos qui erant 'm palatio iussit, et in eos si 
detrect assoit, verberibus animadverti, datisque ad praepositos 
litteris, etiam milites cogi ad nefanda sacrificiel praeeepit, ut 
<fui non paraissent, militia solverentur ( 3 ). 

Il n'est pas certain qu'il soit question ici des simples soldats. 
Milites peut fort bien s'entendre des militaires gradés ( 4 ). 

A quel procédé eut-on recours en exécution des décrets impé- 
riaux, et sous quelle forme a été proposée l'alternative? Eusèbe 
ne précise pas et se contente de dire que l'obéissance à l'ordre 
supérieur, to) izpocrzoi.yit.am, est la condition exigée ("'). En quoi 
consistait cet ordre? Nous n'hésiterions pas à dire que les 
officiers ont été invités à sacrifier. C'est ainsi que l'a compris 
lîiih'n. qui paraphrase ici le texte d'Eusèbe, non sans commettre (') Eusèbe, Hist. ercl., VIII, 4. 3. 

(») Id., Ibid., Mil. append. I 

(3) Lactance, De wortibus persec, 10. 4. — M. Bahut, dans la Revue historique, 
i. CXXIII, p. 247, applique ce passage à Galère et affirme que Galère seul obligea 
tous les milites à sacrifier, (l'est de Dioclétien qu'il s'agit en cet endroit. 

(*) On a trouvé, il y a peu d'années, une inscription provenant de Malimudia, 
l'ancienne Salsovia, dans la Dobroudja, et qui se ratiache à notre sujet: Dei sancti 
sali s) simulacrum conseer. die Xllll k«l. deremb. débet si?içjulis annis iusso sacro 
il il. n. a. Licini aug. et Licini cae(saris) ture cereis et profusionibus eo>lem die 
a praep(ositn) et vexitlatfùme) incast(ns) Salsoviensib. agentib. exornri. Val(eriu.<) 
liniii/iliis v(ir) p(erfectissimus) aux secutus iussionem describsit. Fac-similé dans 
P, Netzhammer. Die cliristlichen Altertùmer <ter Dorudscha (Bukarest, 19l8), 
p H). - Il n'esl pas certain que tous les soldats du détachement ont dû prendre 
p.. ri à ces sacrifices. Il s'agit d'ailleurs ici, non de Dioclétien, mais de Licinius, et, 
d'après VI. Pârvan, <|ui l'a éditée et commentée, l'inscription est de l'année 322. 

(S) Eusèbe, Hisl eccl., VIII, 4, 3. 

154 //. Delehaye. — l.a persécution dans l'armée sous Dioctétien. 

une inexactitude sur un point de détail, niais à qui l'idée n'est 
pas venue qu'on ait employé quelque moyen nouveau : cum <l<- 
ligerentur si qui essent inter milites christiani, ut <iut immolan- 
dum sibi scirent aut militiam pariter vitamque panvndam f 1 ). 
D'ailleurs, à propos de la persécution de Licinius, qui parait 
avoir été organisée connue celle de Galère et de Dioclétien, 
Eusèbe dit expressément (pie les militaires étaient mis à part, et, 
sur le refus de sacrifier, dégradés : èxxptveo-Oat xat dwro(3àXXe<j9ai -où 
ty;ç T'.a?i; à;uopa-:oç el u.r t toÎç Baîp.o<nv 8uetv alpoîvro ( 2 ). Lac tance, 
un témoin indépendant d'Eusèbe, parle expressément des 
nefanda sacrificiel. C'est ce qu'il fallait entendre, en concor- 
dance avec tout ce que nous savons de l'histoire des persécu- 
tions, et aucun érudit, à notre connaissance, ne s'était avisé 
d'une autre explication. 

Mais il est une école historique qui attache moins d'impor- 
tance à ce que disent les textes les plus clairs qu'à ce qui se lit 
entre les lignes, et nous lui devons de la persécution dans 
l'armée une version nouvelle que l'on chercherait en vain chez 
les auteurs. 

Yoici le point de départ : On sait que Dioclétien, voulant 
rehausser le prestige de la dignité impériale, introduisit au 
palais un cérémonial emprunté aux cours orientales, dont l'un 
des rites voulait (pie l'officier ou le haut fonctionnaire, admis en 
présence de l'empereur, s'agenouillât à ses pieds, saisit un pan 
de son manteau de pourpre et le portât à ses lèvres. C'est 
Yadoratio ou 7tpo<yxiiv7i<7'.<; ( 3 ). Avant de prendre son commande- 
ment, le nouvel officier devait rendre cet hommage au prince. 
C'était là, nous dit-on, un acte religieux, une reconnaissance de 
la divinité de l'empereur. Le moyen était tout trouvé d'opérer (*) Mommsen, p. 747. 

( 2 ) Eusèbe, Eist. eccl., X, 8, 10. — Voir plus haut p. 5, not<> i. 
(») Sur l'adoration, voir les noies de Godefroy sur Cod. Theod., VI, 8; Sekck, 
Adoratio, dans Pauly-Wissowa, Realencyklopaedie der Altertumsurissenschaft, t. I. 

— 155 — IL Delehaye. — La persécution dans Car niée sous Dioctétien. 

la sélection entre les soldats païens et les soldats chrétiens. Le 
TîpdarayjjLa, dont parle Eusèbe, c'est l'ordre « d'adorer » le prince. 
L'épreuve imposée aux officiers, ce n'est pas le sacrifice, c'est 
l'adoration ( 1 ). 

Tout naturellement on objectera que, s'il en était ainsi, le fait 
aurait laissé quelque trace dans les textes. Eusèbe en particulier 
n'aurait pas manqué d'en dire un mot, et au lieu de se 
servir d'un terme vague, npoirray^a, il aurait mentionné expres- 
sément l'acte d'idolâtrie grossière qu'était la -oonv.ù^rpic,, innova- 
tion diabolique introduite par le tyran. 

L'objection a été prévue par l'auteur de la thèse, et tout un 
système construit pour y répondre. Si Eusèbe ne parle pas, 
c'est qu'il avait de graves raisons de se taire. Au moment où 
il écrit, l'empire est devenu chrétien. Mais le rite de l'adoration 
n'est pas aboli. Il subsiste sous Constantin; il durera sous ses 
successeurs. Comment expliquer cette survivance? 

M. Babut n'a rien trouvé de mieux que d'imaginer une con- 
vention entre l'Eglise et l'empereur converti. Nous disons bien 
d'imaginer; car nulle part les textes ne donnent à soupçonner 
pareil accord. Donnons la parole à l'auteur : 

« Le maintien de l'adoration était l'un des articles du 
concordat implicite qui avait été passé entre les évèques et 
Constantin; les conditions de ce pacte, en effet, avaient été 
d'autant plus favorables à l'empereur qu'au moment où il s'était 
déclaré pour la religion du Christ, les Eglises grecques étaient 
soumises à un régime de terreur, les unes dissoutes, les autres 
réduites à une misérable existence clandestine, toutes mena- 
cées d'une ruine totale par les supplices et les défections, et que ( l ) E.-Ch. Babut, L'adoration des empereurs et les origines de la persécution de 
Dioctétien, dans Revue historique, t. CXXIII, (4916), pp. 224--2S2. — Il me sera 
permis d'exprimer ici, comme j< j l'ai fait ailleurs (Analecta Boliandiana, t. XXXVIII, 
p. 5), le regrel d'avoir à combattre un érudît glorieusement tombe sur nos champs 
de bataille. 

— lo(» — //. Delehaye. — La persécution (huis l'armée, sous Dioctétien. les chrétiens latins eux-mêmes, relativement ou même toul à fail 
épargnés jusqu'alors, savaient leur sécurité précaire el >;iiten- 
daienl à voir la grande tribulation gagner l'Occident. Constantin 
n'était pas seulement pour les Églises un converti illustre el un 
puissant patron; c'étail un sauveur providentiel auquel il étail 
impossible de rien refuser. 11 se trouva ainsi en situation de 
faire aisément accepter des évêques le maintien de l'adoration, 
bien que ce rite eùl dû jusqu'alors leur paraître impie ( 1 ). » 

Dans cette conception, on tâche de montrer qu'Eiisèbe n'a pu 
faire autrement que de s'en tenir à des phrases vagues; qu'il a 
dû s'abstenir de citer des noms d'officiers martyrs et confesseurs. 
La situation créée par la condescendance de l'Église aux volontés 
de l'empereur rend compte aussi de la rareté des passions de 
martyrs militaires et du petit nombre de saints de cette caté- 
gorie inscrits dans les calendriers (-). « Les évêques de l'empire 
catholique ont jugé nécessaire de faire le silence sur les actes 
d'héroïsme chrétien qui étaient aussi des actes de rébellion 
contre la discipline militaire, contre l'autorité de l'empereur, 
contre des usages qui subsistaient à peine modifiés et n'étaient 
plus jugés repréhensibles ( 3 ). » En d'autres mots, glorifier les 
héros morts pour avoir refusé l'adoration, c'était critiquer l'état 
de choses existant, sanctionné par l'Église elle-même, en vertu 
d'une convention tacite conclue avec le souverain. 

Si l'on fait abstraction, avec l'auteur, d'un certain nombre 
de textes suffisamment clairs pour renverser ses combinaisons, 
celles-ci peuvent offrir des dehors séduisants. On est exposé à 
oublier qu'elles reposent uniquement sur des hypothèses, qui 
s'enchaînent avec une certaine logique, mais qui vont à ren- 
contre des faits. (*) Babit, article cité, p. 235. 

{-) M. Bahut semble s'être inspiré ici de H. Aciielis, Das Chris tentum in <len 
ersten drei Juhrhunderten, t. II (Leipzig. 1919), pp. 442 et 443. 
(*) Babut, p. 242. 157 //. Delehaye. — La persécution dans Cannée sous lioclélien. Du moment que l'on admet que Vadoratio, telle que l'a insti- 
tuée Dioclétien.a été jugée par les soldats chrétiens incompatible 
avec la profession de leur toi ; s'ils ont préféré quitter le ser- 
vice ou mourir plutôt que de se soumettre à cette formalité, c'est 
que l'adoration était une reconnaissance formelle de la divinité 
de l'empereur et que l'acte était estimé équivalent au sacrifice. 
Dans ces conditions, l'acceptation tacite du maintien de ce rite 
par l'Église devient une absurdité. Imagine-t-on Constantin 
embrassant la religion chrétienne et exigeant, pour prix de 
sa protection, la reconnaissance de ce qui serait la négation même 
du christianisme, et cela au moment où le peuple chrétien vient 
de verser des flots de sang pour protester contre l'idolâtrie à 
tous les degrés? Où trouver un évêque pour faire accepter par 
les fils des martyrs et par les confesseurs qui avaient survécu 
en grand nombre à la persécution une situation aussi para- 
doxale? Si le nom et la pratique de l'adoration impériale ont pu 
être maintenus par Constantin et par une longue suite de ses 
successeurs f 1 ), c'est qu'elle n'éveillait point dans les esprits 
d'alors les mêmes idées que dans les nôtres ; c'est que Vadoratio 
relevait de l'étiquette plutôt que de la religion. 

Du moment qu'il y avait, comme nous le savons, un culte 
impérial organisé, nous nous figurons malaisément que l'adora- 
tion introduite par Dioclétien n'en devint pas du premier coup 
une partie essentielle. Mais nous oublions que le mot adoration, 
dans le sens religieux, comporte deux acceptions : il désigne 
l'acte extérieur, qui est de nature à exprimer le respect et la 
soumission, ou l'acte intérieur, qui seul a une portée morale, 
el donne sa signification au geste qui l'accompagne. L'acte maté- 
riel ne devient un acte de religion (pie par l'intention qui ( l ) Sur cette question, voir L. Bkéiiier et P. Batiffoi., Les survivances du culte 
impérial romain. Paris, I9 U J0. L'ouvrage ?e compose de deux mémoires où le 
sujet esl traité, au double point de vue historique et théologique, d'une façon 
approfondie. M. Hréhier a peut-èire exagéré la portée du rite de l'adoration. IS8 — //. Delehaye. — La persécution dans l'armée sous Dioctétien. 

ranime; il n'équivaut à une profession de foi et ne devient une 
cérémonie du culte que si les circonstances supposent, dans 
L'opinion des hommes, <[iie cette intention existe. Or, de tons 
les actes qui peuvent, par leur nature, avoir une valeur cultuelle, 
le seul qui implique la reconnaissance de la divinité de l'être 
auquel il s'adresse, c'est le sacrifice. Saint Augustin, qui en 
parlait à une époque où les anciens cadres religieux n'avaient 
pas cessé d'exister, le constate : Sacrificium verte nullus liunii- 
num est qui niaient dicere deberi nisi Deo. Multn denique de 
cultu divino usurpata sunt, <fuae honoribus deferrentur luima- 
nis, sire humilitate nimia sire adulatione pestifera ; ita tamen 
nt quibus ea deferrentur liomines haberentur <iui dicuntur 
colendi et venerandi, si autem multum eis additur, et adorandi; 
<fiiis vero sacrijîcandum (ensuit nisi ci quem deum aui scivit, aut 
putavit, tint finxit ( l ). 

Le passage est d'autant plus intéressant pour nous que 
l'adoration y est expressément mentionnée. Saint Augustin la 
place à l'extrême limite des honneurs que l'on peut rendre à un 
homme, sans lui attribuer, par le fait, la nature divine. Le seul 
acte qui ait essentiellement et exclusivement cette portée est le 
sacrifice ; l'adoration n'équivaut pas au sacrifice. Et l'on ne dira 
pas que saint Augustin a cherché à excuser les empereurs de 
maintenir l'ancien usage, ou les évêques de s'y être prêtés II ne 
songe, à cet endroit, qu'à réfuter les Platoniciens, et se confine 
dans la théorie abstraite. 

Le sentiment du grand docteur pourra nous surprendre. 
Nous sommes mauvais juges, à distance, des questions où l'ap- 
préciation morale, dépendant de mille circonstances qui nous 
échappent, joue le rôle principal. Nos solutions sont dictées par 
des principes rigides ; les contemporains seuls étaient en 
possession de l'élément impondérable qui est décisif en ces 
matières. (') De civitate Dei, X, 4. 

— 159 H. Delehaye. — La persécution dans l'armée sous Dioctétien. 

Il a lieu de rappeler ici un épisode de la grande persécution 
où nous voyons, en matière d'idolâtrie, un cas de conscience 
résolu par de simples ouvriers avec une hardiesse et une décision 
qui nous étonnent, mais qui n'étonnaient personne alors. Des 
sculpteurs chrétiens, au service de Dioclétien, sont chargés de 
traiter un certain nombre de sujets profanes et même liés à la 
pratique du culte païen : des amours, des cupidons, des victoires, 
une statue du dieu soleil, une statue d'Asclepios. Ces pieux artisans 
se prêtent à exécuter toutes les commandes qui ne leur paraissent 
impliquer aucune participation à l'idolâtrie; mais ils donneront 
leur vie plutôt que de manquer à des devoirs essentiels. Un 
moraliste de notre époque croirait se montrer large en tolérant 
les sujets secondaires, y compris les victoires; livrer une statue 
du dieu soleil lui semblerait une coopération évidente à l'abomi- 
nation. Eh bien non! Nos sculpteurs n'hésitent point à l'entre- 
prendre, mais ils refusent de se charger de la statue d'Asclepios, 
et c'est leur arrêt de mort ( 1 ). Avouons qu'il nous est impos- 
sible de saisir le nœud de la distinction. Nos martyrs, qui 
n'étaient pas de subtils raisonneurs, n'hésitent pas. 

Voici encore un cas où nos appréciations ne concorderaient 
guère avec celles des contemporains. Nous restons toujours dans 
la période antérieure à la paix de l'Eglise, et il s'agit précisé- 
ment du culte impérial. Ce culte est desservi dans les cités par 
les flammes, choisis parmi les citoyens riches et influents, 
en état de supporter les dépenses qu'entraîne la fonction. Il est 
difficile, à ceux qui sont favorisés de la fortune, de se dérober 
à cet honneur; mais il s'y attache des obligations spéciales : il 
faut donner des jeux et présider des sacrifices. Qui ne verrait 
dans l'acceptation du (laminât l'équivalent de l'apostasie? Le 
concile cl'Illibéris, qui s'est occupé de la question, a été moins (*) Acta SS., novembre t. III, pp. 76n-779 ; H. Dei.ehaye, Les passions des 
martyrs et les genres littéraires (Bruxelles, 1921), pp. 342 et 343. 160 //. Delehaye. — La persécution dans l' armée sous Dioctétien. 

rigoureux : Il u'interdil pas expressémenl le (laminât aux fidèles ; 
mais il porte des peines coude 1 exercice de certaines fonctions 
entraînant le péché d'idolâtrie on d'au lies crimes, et ces peines 
sont proportionnées à la gravité du délit. Les Ûamines assez 
avisés pour se dispenser de toul acte qui constituerait une infi- 
délité échappent à toute sanction ecclésiastique ('). 

Nous avons tort de nous étonner de certaines solutions qui 
inarquèrent la liquidation de l'empire païen et d'imaginer 
que des mesures extrêmes ne purent être évitées que grâce 
à des équivoques. Constantin repoussa progressivement, mais 
loyalement, tout ce qui, dans le culte impérial, aurait entraîné 
la reconnaissance de sa divinité. Une loi interdit de placer 
ses portraits dans les temples des idoles ( 2 ). S'il autorisa 
par décret les habitants d'Hispellum, en Ombrie, à élever 
un temple à la gens Fia via, pour leur permettre de donner 
annuellement des jeux sur leur propre territoire, il y mit la 
restriction expresse : ne aedis nosfro nomine dedicata cuius- 
quam contagiosae superstiiionis fraudibus polluatur ( 3 ). Si 
le rite de l'adoration n'a pas été proscrit sous son règne, c'est 
qu'il n'avait pas le caractère idolàtrique que nous serions tentés 
de lui prêter, et n'était plus autre chose qu'une marque d'hon- 
neur donnée au souverain. 

Nous croyons, d'ailleurs, qu'à aucun moment, dans la pensée 
de Dioclétien. il n'euteette portée. Des historiens, comme Eutrope 
et Ammien Marcellin, ne voient dans l'innovation de Dioclétien 
qu'une lorme de l'étiquette royale qu'il fut le premier à intro- 
duire à Rome, et qu'il emprunta à l'étranger. Eutrope s'exprime 
ainsi : Imperio Romano primus regiae consuetudinis formam 
magis quam Romanac libertatis invexit ; adorarique se iussit, (') t.. Duchbsne. Le concile d'Elvire et les flamines chrétiens, dans Mélanges 
Renier (Paris, 1887), pp. 159-174; Bkéhier et Batiffol, ouvntgo cité, p. 15. 
( 2 ) Eusèbe, Vila Cnnstantini, IV, 16. 
(*) C. /. /.., XI, 5-265. 

— 161 — H. Delehaye. — La persécution dans Cannée sous Dioctétien. 

cum ante eum ciincti salutarentur f 1 ). Le texte d'Ammien 
Marcellin accentue davantage cette pensée : Omnium primus 
extero ritu et regio more instituit adorari, cum semper antea 
ad similitudinem iudicum salutatos principes legerimus ( 2 ). 
Lorsque Lactance, voulant donner une idée de l'orgueil de 
Maxence, nous dit qu'il refusait l'adoration à son père Maximien 
Hercule et à son beau-père Galère : adeo superbus et con- 
tumax ut neque patrem neque socerum solitus sit adorare ( 3 ), 
il affirme évidemment qu'il se mettait au-dessus des exigences 
du protocole impérial ; pas davantage. 

Il y a entre l'idée de modeler le cérémonial sur celui des 
cours orientales et la prétention de se faire adorer comme dieu 
une distance que Dioctétien r;'a guère pu songer à franchir. Il 
n'était point de ces fous couronnés capables, comme Néron ou 
Caligula, de toutes les extravagances, et s'il acceptait, ainsi que 
d'autres l'avaient fait avant lui les hommages que la servilité et 
la flatterie exagéraient jusqu'à l'adoration formelle, il n'avait pas 
l'esprit assez borné ni l'âme assez basse pour vouloir, qu'en se 
prosternant à ses genoux, officiers et dignitaires reconnussent 
en lui un être divin. 

On n'en venait pas à pareille extrémité par le seul fait d'ac- 
cepter et d'encourager le culte impérial. 11 faut bien distinguer 
le culte rendu aux empereurs après l'apothéose et le culte rendu 
à l'empereur vivant, surtout ne pas s'imaginer que les homma- ( 1 ) Breviar., IX, °26. — Sur la leçon cuncti, consulter l'apparat critique de 
Drovsen, dans .V. C, Auct. Antiq., t. II, pp. 166, 467. 

( 2 ) Rerum ç/est. lib., XV. 5, 18. — Aurelius Victor (Caes., XXXIX, 4) s'exprime un 
peu différemment : Namqne se primus omnium, Caligulam post Domitianumque, 
dominum palam dici passus, et adorari se appellarique'vti deum. Les trois textes 
d'Ëutrôpe, de Victor et d'Ammien Marcellin sont parallèles; la forme de la phrase 

prunus... adorari se iussit... instituit... passus) semble indiquer une source 
commune, où il n'était question que de l'adoration. Victor y a mêlé d'autres traits 
qui modifient le sens uenéral et qui sont i\e^ inexactitudes. Il n'est pas vrai que 
depuis Dominer) aucun empereur ne s'était l'ail appeler dominus ni même deus. 
f J ) Lactance, De mortibus persecutorum, 18, 9. 1C.2 — H. Delehaye. — La persécution dans l'armée sous Dioclétien. ges rendus au maître en sa présence fussent de même nature 
que eeux qu'on lui réservait au fond des provinces. L'éloigne- 
inent rendait possibles certains excès d'adulation ; la réalité trop 
crue suffisait à en préserver les foules et imposait au maître lui- 
même l;i réserve nécessaire, pour peu que l'orgueil n'eût point 
trouble sa raison. Il était dans la nature des choses que les 
marques de vénération qui pouvaient, à distance, prendre une 
signification religieuse, fussent réduites, devant le souverain en 
personne, à de plus justes proportions. L'empereur aurait 
refusé qu'en sa présence on lui immolât des victimes ; pouvait-il 
songer à se faire adorer comme dieu? 

Il nous parait donc difficile d'accorder que l'adoration était 

u le rite essentiel de l'ancien culte impérial ( l ) ». A l'époque 

où ce rite fut emprunté au cérémonial asiatique, il avait sans 

doute perdu depuis longtemps sa signification primitive. Il avait 

dépouillé sa valeur religieuse et ne représentait plus qu'une 

idée politique. On conçoit très bien dès lors que Constantin 

n'ait pas songé à le répudier. C'eût été dépouiller l'institution 

impériale d'une partie de son prestige, et du moment que 

l'horreur de la contagiosa superstitio ne l'exigeait pas, il n'était 

pas dans son rôle de supprimer une pratique qu'un assez long 

usage avait l'ail passer dans les mœurs ( 2 ). L'Eglise n'avait pas 

d'objections à formuler et le maintien de Yadoratio ne pouvait 

faire l'objet d'aucun concordat ni exprès ni tacite. Il n'y a pas 

lieu de se demander si les soldats chrétiens n'ont pas été sommés 

de se prosterner aux pieds de l'empereur pour faire acte de 

renonciation au christianisme. On oublie d'ailleurs un peu trop 

que, s'il était très aisé d'organiser des sacrifices jusque dans les 

moindres garnisons, il l'était un peu moins d'y promener le (*) Bréhier, ouvrage cité, p. o9. 

( 2 ) Il est fait mention de l'adoration à propos de la rencontre des empereurs à 
Milan (en 288-289). Cl. Mamertini, Paneg. genethl. Maximiano Aug. dictus, il. 163 — //. Delehaye. — La persécution dans l'armée sous Dioctétien . dieu dont la présence était indispensable pour la cérémonie de 
L'adoration. 

Nous n'avons rien dit de l'argument tiré de la littérature hagio- 
graphique en faveur de la thèse nouvelle. Celle-ci n'y trouve 
pas le moindre appui. Si dans la catégorie des documents histo- 
riques les actes des martyrs militaires sont peu nombreux, cela 
tient tout d'abord à la rareté des passions de bon aloi en 
général et n'est point l'effet d'une censure attentive à ménager 
le pouvoir ou à écarter de fâcheux exemples. Du fait que 
certains saints militaires ne figurent pas dans les anciens calen- 
driers, on ne peut pas tirer de conclusion. Nous n'avons aucune 
idée du choix qui a présidé à la composition des anciens mar- 
tyrologes; nous y remarquons des omissions inexplicables. De 
plus, la plupart d'entre eux nous sont parvenus dans un état de 
délabrement qui ne permet d'en tirer aucune statistique. Il est 
bon de se souvenir que le martyrologe syriaque, dont on 
souligne les lacunes, représente très incomplètement le martyro- 
loge oriental qui est incorporé dans le martyrologe hiéronymien. 
Au moyen de ce dernier on arrive à s'assurer que plusieurs de 
ces lacunes n'existaient pas, par exemple celles des XL martyrs 
de Sébaste, de Tarachus et Probus, de Jules, de Nicandre et 
Marcien, de Dasius ( 1 ), que leurs actes nous représentent comme 
des militaires. La Depositio martyrum romaine, également tron- 
quée, doit être de même rapprochée de l'hiéronvmien où l'on 
voit (iue les soldats Nérée et Aclnllée étaient dûment inscrits au 
férial romain. Si l'on veut s'étonner que d'autres saints militaires 
n'aient laissé aucune trace dans ce qui nous reste des anciens 
calendriers, qu'on explique d'abord pourquoi tant d'autres 
martyrs authentiques, dont la fête se célébrait certainement, (*) Nous citons Dasius pour montrer combien sont inexacts les relevés sur 
lesquels on s'appuie, et non avec l'intention «le le ranger parmi les saints mili- 
taires. Voir Les passions des martyrs et les genres littéraires, pp. 3'21-326. 164 //. Delehaye. — La persécution dans C armée sous Dioctétien. 

ne s'y retrouvenl pas davantage (*). Dira-t-on que ceux-là aussi 
ont été L'objet d'une élimination systématique? 

Le nombre des passions historiques dont les héros sont des 
militaires a été réduit également plus que de raison, pour les 
besoins de la cause. .Nous serions porté à croire qu'il n'y en a 
que deux, celle de Marcellus et celle de Maximilien ( 2 ), dont 
nous pouvons atteindre à peu près le texte primitif. Mais il en 
existe d'autres qui ont subi la loi commune des textes hagio- 
graphiques et ont été soumises à des retouches et des remanie- 
ments plus ou moins profonds, suffisants pour les rendre prati- 
quement inutilisables, mais non pour faire disparaître en entier 
la trame historique de la première rédaction ( 3 ). On la recon- 
naît sans trop de peine dans des passions comme celles de Jules, 
de Méandre et Marcien et d'autres encore, et cette circonstance 
suffirait à ruiner l'argument tiré du nombre restreint des pas- 
sions militaires historiques. Les actes primitifs de ces saints 
n'existent plus, mais ce n'est pas pour avoir été supprimés ; au 
contraire, c'est une trop large diffusion qui leur a été fatale. 

Il faut bien dire un mot des actes de Marcellus et de Maximi- 
lien, parce que tout le monde les cite à propos de la persécution 
de Dioclétien et prétend y trouver un appui pour sa thèse par- 
ticulière. S'il est un système qui ne doit pas se réclamer de ces 
documents, c'est bien celui que nous essayons de combattre. A 
considérer ces récits du point de vue de la discipline militaire, 
il n'en est guère dont le caractère subversif soit plus accusé et 
dont la proscription eut pu être exigée à plus juste titre. Ni 
Marcellus, ni Maximilien ne sont punis pour refus de sacrifice; 
et d'une mise en demeure d'adorer l'empereur, il n'est pas 
question. L'action héroïque qui les a mis au rang des martyrs (!) Nous renvoyons pour ce point à notre ouvrage : Les origines du culte des 
martyrs, ch. V- VIII. 
(2) Bibl. hag. latina, 5253, 5813. 
( 5 ) Voir Les passions des martyrs et les genres littéraires, ch. I". — «65 //. Uelehaye. — La persécution dans Cannée sous i ioclétien. n'est pas aisée à justifier au nom des principes, et il n'y a que 
leur indiscutable bonne foi pour les élever au-dessus de la caté- 
gorie des rebelles et des déserteurs. Ils appartiennent à une 
série qui, pour nous, commence à Lambèse, sous Septime- 
Sévère, par le soldat anonyme qui refuse de porter la couronne 
de laurier. Il est seul, parmi ses camarades chrétiens, à juger 
cette protestation nécessaire (*). Le refus de Maximilien de se 
laisser enrôler est également motivé par la profession de chris- 
tianisme, que tant d'autres soldats n'estiment pas incompatible 
avec le service, comme le proconsul le lui fait remarquer. Le 
jour de la fête de l'empereur, le centurion Marcellus fait un 
éclat et jette ses armes. On ne voit pas que rien l'y obligeât ( 2 ). 
Plus tard, saint Martin, au moment de la distribution du tlona- 
tivum, demande son congé, en disant : Christi ego miles sum : 
pugnare mihi non licet ( :! ), mais il n'ajoute pas ses raisons. 
Saint Victrice eut une inspiration analogue et renonça au 
métier des armes dans une circonstance solennelle ( 4 ). Aucun 
de ces hommes ne fut, par les nécessités du service, acculé à 
l'apostasie. Ce sont des cas d'exception qui ne nous apprennent 
rien sur le régime de la persécution. 

En résumé : La persécution militaire aboutit à chasser de 
l'armée un grand nombre d'officiers, mais lit relativement peu 
de martyrs dans le sens strict du mot. On eut recours aux 
moyens ordinaires; l'épreuve choisie lut le sacrifice et non 
point l'adoration de l'empereur, qui n'avait probablement aucun 
caractère religieux. (*) Tertullien, De Corona, \. 

(«) La phrase citée par M. Bahut, t. c, p. 232 : Si talis est condicio militantium 
ut diis et iinperatoribus sacra facere compellantvr, n'appartient pas à la rédaction 
primitive, comme nous nous proposons de le montrer dans les Analecta Bollan- 
diana, où une nouvelle édition de la l'assio Marcelli sera publiée. 

(3) Sulpice-Sévère, Vita Martini, 4, 3. 

(*) Paulin de Noi.e, Epist., 18, 7. 16« — Assemblée générale du mardi 3 mai 1921. Prennent place au bureau : MM. G. Cesàro, président de 
l'Académie, directeur de la Classe des sciences ; A. Rolin, 
directeur de la Classe des lettres; Hulin de Loo, directeur de 
la Classe des beaux-arts, et le Secrétaire perpétuel. 

Sont présents : 

Classe des sciences. — MM. J. Deniyts, J. Neuberg, A. Gravis, 
A. Lameere, F. Swarts, Jean Massait, A. Demoulin, A. Rutot, 
A. de Hemptinne, Victor Willem, Paul Stroobant, Ch. Julin, 
G. Lecointe, E. Marchai, Pierre Nolf, membres; A. Brachet, 
correspondant, G. -A. Boulenger, associé. 

Classe des lettres et des sciences morales et politiques. — 
MM. Paul Thomas, J. Leclercq, H. Pirenne, Jules Lameere, 
Maurice Vauthier, J. Vercoullie, G. De Greef, J.-P. Waltzing, 
Eugène Hubert, Maurice De Wulf, Ernest Mahaim, R. P. Dele- 
haye, dom Ursmer Berlière, G. Cornil, Léon Du priez, G. Des 
Marez, membres; Léon Leclère, J. Cuvelier, G. Doulrepont, 
Jean Capart, correspondants. 

Classe des beaux-arts. MM. G. De Groot, J. Winders, 

E. Mathieu, L. Frédéric, J. De Vriendt, Lucien Solvay, Jules 
Brunfaut, S. Dupuis, F. Khnopff, Paul Bergmans, Ernest 
Verlant, K.~ Mestdagh, membres; Emile Wambach, IL van 
Bastelaer, correspondants. 

1921. LETTRES ,6T l1 Assemblée générale du 5 mai 1921 Absences motivées : MM. Fredericq, Bordet, van Aubel et 
Dony, de la Classe des sciences ; van Biervliet, de la Classe des 
lettres. 

Le procès-verbal de l'Assemblée plénière du 5 juin 1920 
est lu et approuvé. 

PRÉROGATIVES DE L'ACADÉMIE. 

Il est donné lecture de la lettre de M. le Premier Ministre, 
faisant connaître le sentiment du Gouvernement. 

L'Académie décide qu'il sera donné réponse à cette lettre et 
nomme une Commission chargée, avec le Bureau, de la rédiger. 

150* ANNIVERSAIRE DE L'ACADÉMIE. 

Il est l'ait rapport à l'Académie sur l'exécution des décisions 
prises en 1920 et sur les nouvelles propositions faites par la 
Commission du 150 e anniversaire. Celles-ci sont adoptées. 

BIOGRAPHIE NATIONALE. 

M. Paul Bergmans, secrétaire de la Commission de la 
Biographie nationale, donne lecture de son rapport, publié 
ci-après, sur l'année 1920-1921. 1GÎ Rapport sur les travaux de la Commission de la 
Biographie nationale pendant Tannée 1920-1921, 
par Paul Bergmans, secrétaire de la Commission 
et membre de la Classe des beaux-arts. 

Messiei us. 

Depuis mon dernier rapport, deux modifications se sonl pro- 
duites au sein de la Commission : dans sa séance du 3 juillet 
1920, la Classe des sciences a délégué .M. Ci). Julin en rempla- 
cement de .M. Gilkinet, démissionnaire; d'autre part, dans sa 
séance du 11 octobre l ( J2<>, la Classe des lettres a désigné 
M. Georges Cornil en remplacement de feu M. Paul Fredericq. 

Trois collaborateurs on! été enlevés par la mort : nuire con- 
frère M. Ernest Nys, le juriste éminent qui ne nous avait 
donne qu'une petite notice sur le jurisconsulte Arnould de 
Reyger, niais nous avait promis une collaboration plus étendue; 
M. Gustave Caullet (*) , qui avait spécialement étudié les archives 
de Courtrai et y avait recueilli des notes intéressantes pour 
l'histoire artistique; M. Joseph Defrecheux ( 2 ), bibliothécaire 
honoraire de l'Université de Liège, qui a écrit de nombreux et 
consciencieux articles sur des écrivains liégeois. Je tiens à 
rendre à leur mémoire un juste tribut de regrets et de recon- 
naissance. 

L'exercice écoulé a été marqué par l'apparition du deuxième 0) Il a fourni à notre dictionnaire les deux notices suivantes déjà imprimées : 
Roger le Fèvre (Smeti et Henri Schorrenbergh, et en avait rédigé plusieurs autres 
pour la suite de la lettre S. 

(•-) Voici la liste de ses cinquante-deux articles : F.-J.-A. Peclers; H.-L.-J. Peclers ; 
Pierre-Jos. Peurette; Jac.-Jos. Pinsar; Pli. de Quercu; G.-J.-E. Kamoux; Nicolas- 
Antoine-.Iosepli Remacle; Jean-Baptiste Renard; Jean-Georges-Lucien Renard; 
François-Joseph Rennoir ; Jacques-Joseph-Richard Renoz; Pierre Renson; Pierre- 
Josepli Ritzen; Charles-Bonaventure Roberti; Frédéric-Jean-François Roberti-Lin- 
termans; Achille-Jean-François Rodembourg; Toussaint-Joseph Romsée; L.-F.-O.-A. 
Rongé; L.-J.-B.-E. Ronge; C. de Rouillon; J.-P. Rousseaux ; Florent de Saint- 
Gilles; Henri d'Aumerie, en religion Saint-Ignace; Mathieu de Saint-Jean; Louis- 
Pierre-Martin de Saint-Martin; Hubert-Joseph de Saint-Nicolas; Louis-Alexandre- 
Callet Saint-Paul de Sinçay; Laurent de Saint-Roch ; Martin de Saint-Servais ; 

— 169 — P. Bergmans. — Travaux de la Biographie nationale. 

fascicule du tome XXII de notre publication, contenant la suite 
de la lettre S, de Siger de Gand à Smyter, soit \6il notices. 
Parmi les principaux personnages figurant dans cette série, je 
mentionnerai, dans l'ordre alphabétique : Simon de Tournai, 
professeur à l'Université de Paris dans le dernier quart du 
XII e siècle; Simon de Vermandois, le dernier des évêques qui 
cumulèrent les deux sièges de Tournai et de Noyon; Pierre 
Simon, deuxième évêque d'Ypres; Adolphe Sirel. l'auteur du 
Dictionnaire des Peintres, qui fut secrétaire de la Commission 
de la Biographie nationale de 1S8 V 2 à 1888; l'historien et diplo- 
mate Jean Sleidan, un des précurseurs du droit publie moderne; 
les sculpteurs Slodts, d'origine anversoise, mais établis à Paris 
et <]ui occupent une place importante dans l'histoire artistique 
de l'époque de Louis XIY; le célèbre géomètre liégeois llené- 
François de Sluse; le sculpteur Clans ou Nicolas Sluter, 
« ymagier » et valet de chambre du duc de Bourgogne, Phi- 
lippe le Hardi, qu'on ne pouvait omettre dans notre répertoire, 
quoiqu'il ne soit pas né sur le territoire actuel de la Belgique, 
puisqu'il est le plus glorieux des artistes flamands attirés en 
Bourgogne, et que son éducation artistique s'était vraisemblable- 
ment faite en Brabant; l'historien gantois Joseph -Jean De Smet; 
les peintres malinois S meyers, artistes estimables du XVIII e siècle; 
le député et ministre des finances Jean-Baptiste Siuits; le statis- 
ticien et dramaturge Matthieu-Edouard Smits, personnalité 
intéressante de notre histoire littéraire dans la première moitié 
du XIX e siècle. 

La suite de la lettre S est en composition, quoique le manu- Placide de Sainte-Thérèse ; Jean-Joseph-Alexis Salraon ; Jean-Baptiste-Augustin 
vanden Sande; Théodorie de Sarto ; Dieudonné-Huhert Sarton; Martin-Joseph- 
Frédéric Schiffers; Jean-Pierre-Auguste Schlim; Pierre-Joseph-Hubert Sehmitz ; 
Jean de Schoonhoven; Jean Schott; Martin Schoubben; Alexandre Seghers; 
Olivier-Ferdinand-Joseph Serulier; Mathieu Serwier; Guillaume-Hyacinthe-Joseph 
de Simoni ; Jean-Martin-Grégoire Simonis ; Charles-Nicolas Simonon ; Pascal 
Simonon; Ambroise-Simon Simons-Pirnea ; Edouard Slaughter; Jean-Gautier 
de Sluse; Eugène-Oscar Smits; Jean-Joseph Smits. 

— 170 — I\ Bergmans. — Travaux de ta Biographie naliona e. scril présente encore quelques lacunes. Je dois renouveler de 
façon pressante l'appel que j'ai déjà adressé à nos collaborateurs 
l'an dernier. Plusieurs d'entre eux semblent ne pas se rendre 
compte dès exigences impérieuses de l'impression d'un diction- 
naire alphabétique : ils ne livrent pas leurs travaux dans les 
délais indiqués ei nous occasionnent ainsi trop souvent de pré- 
judiciables retards, en immobilisant la mise en pages et, par con- 
séquent, en entravant l'avancement du recueil. LU peu d'empres- 
sement de la part des auteurs qui nous sont encore redevables 
d'articles peut seul nous mettre à même de distribuer au début 
de l'année prochaine un nouveau fascicule. 11 sciait hautement 
désirable aussi que nos collaborateurs s'occupent de rédiger les 
notices dont ils sont chargés dans la Ici Ire T. 

La liste provisoire de la lettre V a été imprimée et distribuée 
au mois de septembre dernier. Elle forme un volume in-i° de 
121 pages, contenant l'indication de plus de 2,000 noms, y 
compris les renvois. Tous évidemment ne seront pas maintenus 
dans la Biographie nationale. 

La rédaction de cette liste a présenté de grandes difficultés, à 
cause du manque de fixité des règles suivies pour le classement 
alphabétique des noms composés. 

Au début de la publication, la Commission avait adopté cer- 
tains principes dont la pratique a fait reconnaître le> inconvé- 
nients. Aussi a-t-il été décidé qu'à partir du tome XIII (lettre M), 
on suivrait les règles suivantes déjà appliquées partiellement 
dans les tomes X. XI et XII (lettres I-L) : 

1. Les noms précédés des particules d' , de, van, vande, van 
<icn, van der, sont classés au mot qui suit cette particule. 

2. Toutes les autres particules : del, delà, dele, délie, îles, du, 
la, le, (es, 7. ter, uyter, ver, etc., sont considérées comme tai- 
sant corps avec le mot qui les suit et ne peuvent en elle séparées. 

11 résulte de l'adoption tardive des règles précédentes que la 
liste \ présente, à première vue, un caractère assez incohérent; 
il a fallu, en effet, y inscrire les noms précédés d'une particule 171 P. Bergmans. — Travaux de la Biographie nationale. 

actuellement élidée, pour autant qu'ils se rapportent à des 
volumes parus avant la mise en pratique de l'élision. Les tables 
alphabétiques jointes aux volumes imprimés remédieront à cet 
inconvénient. Mais déjà il est apparu à la Commission qu'il sera 
nécessaire de reprendre dans la lettre Y tous les noms commen- 
çant par la particule van ou ses dérivés, en indiquant, le cas 
échéant, le renvoi au volume où la biographie a paru. 

L'attribution des notices de cette immense liste a été, on le 
comprend, un travail considérable Le sous-Comité est parvenu à 
le terminer en six séances seulement, grâce au >:èle intensif dont 
ses membres ont bien Voulu témoigner, et qui leur a fait plus 
d'une lois dépasser la durée habituelle des séances de commis- 
sion. Deux mille quarante-six notices ont été réparties ainsi 
entre cent quinze auteurs. Plusieurs de ceux-ci sont des forces 
nouvelles, auxquelles nous avons eu recours pour grossir les 
rangs des collaborateurs, pour tacher aussi de confier le plus 
possible les biographies aux spécialistes les plus compétents. 

La Commission croit pouvoir compter sur leur concours 
dévoué, mais elle lient aussi à demander aux membres de l'Aca- 
démie de prendre part, en plus grand nombre, à l'élaboration 
de -on entreprise à la fois scientifique et patriotique. \1'2 LISTE DES TRAVAUX 

publiés 

par l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique 
de mai 1920 à mai 1921. BULLETINS. 

Classe des Sciences. 
1920, n os 4 à 12; 1921, n os 1 à 4. 

Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques. 
19-20. n os ià 12; 1921, n os 1 à 4. 

Classe des Beaux-Arts. 

1920, n° i à 1-2; 19-21, rT ! à i. 

ANNUAIRE. 

L'Annuaire pour 1921 comporte <>i -j- 388 pages, compre- 
nant, outre les renseignements ordinaires, les notices biogra- 
phiques des personnages suivants : 

Baron de Limnander van Nieuwenhove (avec portrait), par 
Paul Berffmans ; 

Charles Piot (avec portrait), par J. Cuvelier; 

Le chevalier Edmond Marchai (avec portrait), par Lucien 
Solvay ; 

Charles Potvin (avec portrait), par Maurice Wilmotte; 

Jan Blockx (avec polirait), par Lucien Solvay. 

— 175 — Liste des travaux publies par <" Académie. MÉMOIRES. 

Classe des Sciences. 

Collection in-8°, 2° Série. 
Tome IV. 

F asc. 2. Contribution à l'étude des Calâtes belges (50 p., 
,24 iig.), par H. Buttgenbach. 

Fasc. 3. Recherches sur les variations numériques des chro- 
mosomes dans la série végétale (108 p., -4 pi.), par Emile 
Marchal. 

Fasc. 4. Note sur la Spermiogenèse et la double Spermatoge- 
ttèse des Lépidoptères (28 p., 2 pi.), par L. Verlaine. 

Fasc. ,'). Contribution à ('étude des minéraux du Vésuve et du 
Monte-Somma (182 p., 35 fig.), par G. Cesaro. 

Fasc. 6. Esquisse d'une monographie des couches quaternaires 
visibles dans l'exploitation de la Société des Carrières du 
Hainaut, à Soignies (78 p., 60 fig.), par A. Rutot. 

Fasc. 7. Etude sur la reviviscence des végétaux (90 p., 2 fig., 
6 pi.), par Jeanne Terby. 

Fasc. 8. Congruences de cubiques gauches (200 p.), par 
Modeste Stuyvaert. 

Tome V. 

Les variations et leur hérédité chez les Mollusques (826 p., 
287 fig.), par Paul Pelseneer. 

Tome VI. 

Fasc. I. Contribution expérimentale à l'étude des fours élec- 
triques, par 0. Dony-Hénault (37 p. li fig.). 

Fasc. 2. Sur la mesure de mobilité des ions par la méthode du 
condensateur plan, par S. Pienkowski (48 p. li fig-). 

Fasc. 3. Notes sur le genre <■ Chloraea » Lindley, par L. Hau- 
man (31 p.. 5 fig., 1 carte). 

174 Liste des travaux publies par l'Académie. Fasc. 4. Recherches anatomiques et physiologiques sur les 
racines respiratoires, par Maria Ernould V2 p., 24 fig.). 

Fasc 5. Description des éléments des sulfures, chlorures, etc. 
du sol belge, par II. Buttgenbach (70 p., 39 fig.). 

Collection ix-4°. 
Tome IV. 

Fasc. 5. Observations <iu sujet du tracé de la carte géologique de 
la région sud-ouest du massif de Stavelot i 15 p., 8 fîg.j, 
par L. de Dorlodot. 

Fasc. (>. La tectonique du Brabant et des régions raisinés 
(95 p., 2:2 fig., I cartel, par Fourmarier. Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques. 

Collection in-8°, 2 e Série. 

Tome XI. 

Fasc. 1. Recherches sur le Traité d'isis et d'Osiris de 

Plutarque (131 p.), par Léon Parmentier. 
Fasc. 2. Bio- Bibliographie de Gemma Frisius, fondateur de 

l'Ecole belge de Géographie, de son fils Corneille et de ses 

neveux les Arsenius (418 p., 3 fig., 8 pi.), par Fern. 

Van Ortroy. 
Fasc. 3. Les Fraternités monastiques et leur rôle juridique 

(28 p.), par dom Ursmer Berlière, 0. S. lî. 
Fasc. 4. La Lorraine belge (218 p., 3 fig., 5 pi.), par 

Louis Verhulst. 

Tome XII. 

Nikolaus Lenaus Lyrik, ihre Geschichte, Chronologie und 
Textkritik (xvi-815 p.), par H. Bischoff. 17"> Liste des travaux publiés par l'Académie. Tome XIII. 

Fasc. I. La rie et ics voyages d'un ouvrier foulon du pays 

de Verriers au XVIII e siècle, d'après un manuscrit inédit 

(59 p.), par H. Carton i>e Wiart. 
Fasc. 2. Le Condroz. La population agricole au XIX e siècle 

(2(M> p., 1 carte), par Robert Ulexs. 
Fasc. 3. Met llagelund, par Emile Yliebergh (486 p., 1 carte). 
Fasc. ï. La Poésie de la Nuit et des Tombeaux en Lurope 

au XVIII siècle i 177 p.), par P. Vax Tieghem. 

Tome XV. 

Fasc. 1. Les sources du (ivre « De l'Allemagne », de M mc de 
Staël (313 p.), par Henri Gl^sener. 

Collection in-4°, 2 e Série. 
Tome VII. 

Fasc. 2. Notes et documents sur l'Histoire du Protestantisme 
dans le duché de Luxembourg au XVIII e siècle (111 p.), par 
Eugène Hubert. 

Fasc. 3. Les préliminaires de la Révolution brabançonne. 
Un complot politique a Bruxelles octobre llciO) (70 p.), par 

Kl GÈNE HlBERT. 

Tome VIII. 

Étude liistori<jue et critique sur la Dette publique en Belgique 
(453 pages, 18 tableaux), par Ekm. Nicolaï. Classe des Beaux-Arts. 

Collection in-4°. 
Tome I. 

Fasc. 1. Un essai de reconstitution plastique des races humaines 
primitives (172 p., v 241 fig., 32 pi.), par A. Rutot. 

— 176 — Liste des travaux publiés par l'Académie. Fasc. 2. Lis origines de la parure aux temps paléolithiques 
(170 p., 160 fig.), par (i. Van Wetter. 

Collection in -8°. 
Tome I. 

Fasc. 1. Pourrait-on retrouver les ruines de la capitale <les 

Atlantes? (37 p., 3 ûg.), par A. Rutot. 
Fasc' 2. Quatorze lettres inédites du compositeur Philippe 

île Monte (30 p. I fig.), par Paul Bergmans. 
Fasc. 3. Histoire de la création et du développement <Ju Drame 

Musical particulièrement en Italie, depuis /' « Euridice » de 

Péri jusqu'à /' « Orfeo » de G/wc/c (391 p., M fig.), par 

Ludovic BlAreau. TRAVAUX SOUS PRESSE. Classe des LettTes et des Sciences morales et politiques. 

Tome XIII. 

Fasc. -). Deux « Typica Byzantins ■> de l'époque des Paléoloques, 
par le P. H. Delehaye. 

Collection in-8°. 
Tome XIV. 

Le régime juridique et économique du commerce de l'argent au 
moyen âge, par (îeokces Bigwood. 

177 Liste des travaux publiés par l'Académie. Tome XV. 

F asc. 2. Grammatik der Areler Mundart, par àlfreli Bertrang. Collection in-4°. 
Tome VII. Fasc. ï. Correspondance de Maximilien de Chestret, agent diplo- 
matique du Prince-Êvêque de Liège, à Paris et à La Haye 
(178") 11 ( J4), par Eugène Hubert. TRAVAUX A IMPRIMER. Classe des Sciences. 
Étude microchimique du Bulbe d'ail; par Marie Braecke. Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques. 

Histoire du Paganisme dans l'Empire d'Orient depuis le règne 

de Théodose le Grand jusqu'à l'invasion arabe, par A. Kuge- 

m:iî. (Prix Gantrelle.) 
Zuster Hadewijk, par le K. P. Van Mierlo, Jr., S. J. (Mémoire 

couronné.) 
Chronologie des Archontes athéniens, par Paul Graindor. (Prix 

Gantrelle.) 
Les relations commerciales de la Belgique et de l'Espagne, par 

Joseph Lefèvre. (Mémoire couronné.) 
Un capitaliste du XIV e siècle, par .1. Cuvelier. 178 — Séance publique du mercredi 4 mai 192 Prennent place au bureau : MM. A. Rolin, directeur de la 

(Classe, M. Maurice Vanillier, vice-directeur, et le Secrétaire per- 
pétuel. 

Sont présents : 

Classe des sciences. - MM. A. Lameere, Cli.-J. de la Vallée 
Poussin, F. Swarts, A. Demoulin, Paul Stroobant, membres; 
G. -A. Boulenger, associé. 

Classe des lettres et des sciences morales et politiques. — 
MM. Paul Thomas, Jules Leclercq, M. Wilmotte, H. Pirenne, 
J. Lameere, J. Yercoullie, G. De Greef, J.-P. Waltzing, Eugène 
Hubert, Maurice De Wulf, Ernest Mahaim, Léon Parmentier, 
H. P. Delehaye, dom Ursmer Berlière, J. Bidez, G. Cornil, 
Léon Dupriez, Paul Hvmans, membres; Léon Leclère, 
J. Cuvelier, Jean Capart, H. Vander Linden, correspondants. 

Classe des beaux-arts. — MM. G. De Groot, J. Winders, 
E. Mathieu, Léon Frédéric, Lucien Solvav, Jules Brunfaut, 
G. Hulin de Loo, Sylvain Dupuis, F. Khnopff, Léon Du Bois, 
Paul Bergmans, Ernest Verlant, K. Mestdagh, J. Jongen, 
membres; Emile Wamhach, R. van Bastelaer, correspondants. 

Le programme de la solennité comportait : 

I" Le Droit de la guerre aérienne, discours par M. Albéric 
Rolin, directeur de la (Classe; 

2° La Jeunesse de l'Empereur Julien, lecture par M. J. Bidez, 
membre de la Classe; 

)\ Proclamation, par M. le Secrétaire perpétuel, des résultats 
des Concours annuels, des Prix perpétuels, des Prix du Gou- 
vernement et des Elections. 

19-21 I.KTTRES. 1"9 12 Le droit de la guerre aérienne. 

Discours prononcé par ALBÉKIC ROLIN. 

Mesdames, Messieurs, 

Il y a peut-être quelque témérité de ma part dans le choix 
de ce sujet, bien qu'il soit neuf et d'un caractère assurément 
élevé. Je commence par m'excuser de l'aborder devant l'Aca- 
démie et devant le public distingué qui veut bien s'intéresser 
à nos travaux. Le droit de la guerre aérienne ! Qu'est-ce que 
cette nouveauté? Est-il bien raisonnable, d'ailleurs, de parler du 
droit de la guerre aérienne, lorsque le droit de la vieille guerre a 
subi, de la part de certaines nations, des atteintes si rudes que 
beaucoup de bons esprits vont jusqu'à nier qu'il existe encore. 
Il y avait cependant, en cette matière, certains principes con- 
sacrés, les uns par des conventions internationales expresses 
et solennelles, les autres par d'anciens usages que reconnais- 
saient toutes les nations civilisées. Il y avait surtout certaines 
règles de justice et d'humanité que les Conventions de La Haye 
n'ont pas même jugé nécessaire de proclamer en termes exprès, 
parce quelles s'imposent à toute nature saine, droite et géné- 
reuse. En veut-on un exemple? Aucune des stipulations des 
deux Conventions de La Haye n'interdit d'attenter à la liberté 
des habitants inoffensifs en pays occupé, bien qu'elles ordonnent 
de respecter la propriété privée. Or de doctes auteurs allemands 
s'en sont prévalus pour soutenir que les odieuses déportations 
individuelles, que les infâmes déportations en masse opérées 
avec une cruauté sans égale dans toutes les régions de notre 
malheureuse Belgique, ces déportations contre lesquelles ont 
protesté avec une si courageux' énergie les plus hauts fonc- 

— 180 — Albéric Rolin. — Le droit de la guerre aérienne. 

tionnaires belges et surtout noire admirable Cardinal, étaient 
légitimes. Ils oubliaient que, dans le préambule de la quatrième 

Convention de La Haye, les Puissances reconnaissaient qu'elles 
n'avaient fait qu'une œuvre incomplète et déclaraient solen- 
nellement ([lie dans les cas non compris dans ses dispositions 
réglementaires, les populations et les belligérants restaient 
sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des 
gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations 
civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la con- 
science publique. 

Les lois de l'humanité ! Les exigences de la conscience 
publique ! Avec quelle impudence n'ont-elles pas été foulées 
aux pieds par un peuple qui se considérait comme le peuple 
élu. pendant l'horrible guerre dont nous subissons encore, 
quoique victorieux, les désastreux effets ! C'est parce que ces 
attentats ont été tels, si nombreux, si systématiques, que beau- 
coup se sont demandé s'il y avait encore un droit international 
de la guerre, et l'on raillait agréablement ceux qui avaient con- 
sacré leur vie à l'étude de ce droit, à son développement, à ses 
progrès, comme si les violations, même multipliées, du droit 
prouvaient quoi que ce soit contre le droit lui-même, contre son 
existence. Cette objection enfantine a été tant de fois réfutée 
qu'il est inutile de s'y arrêter. Et cependant un jurisconsulte 
hollandais estimé, un pacifiste convaincu, soutenait récemment 
encore qu'il est superflu et nuisible d'essayer de réglementer 
la guerre, qu'il faudrait rayer de l'enseignement et des ouvrages 
de droit international tout ce qui concerne le droit de la 
guerre, la guerre elle-même étant un crime irrémissible, que 
c'est comme si l'on voulait réglementer le crime lui-même. 
Est -il besoin de faire observer que, si la guerre est un crime 
de la part d'un des belligérants, elle est licite, elle est louable 
et souvent glorieuse de la part de l'autre, qu'elle est même 
nécessaire parfois, à moins que l'on ne veuille donner libre 
carrière aux ambitions les plus insatiables et les plus odieuses. 

— 18) — Albéric Rolin. — Le droit de la guerre aérienne. 

Nul n'est un pacifiste plus convaincu que moi. Je suis de 
ceux qui ont salué respectueusement les efforts que l'on a faits, 
que l'on fait actuellement encore pour organiser, d'une manière 
efficace, cette Société des Nations que les plus grands penseurs 
de l'antiquité et du moyen âge ont signalée comme étant 
d'institution divine et comme une inéluctable nécessité. Je la 
veux, comme eux, munie des forces et des organes nécessaires 
pour assurer son existence réelle et régulière, pour y garantir le 
respect des lois et de la foi jurée entre ses membres, et par cela 
même pour empêcher la guerre dans la mesure du possible. 
C'est une grande et noble pensée que celle qui a inspiré le 
Président Wilson, dont on a tant médit depuis, parce qu'il 
a trop présumé de l'esprit international, de l'international mind 
de ses concitoyens, et ne s'est point assuré de leur adhésion 
au préalable. C'est une noble et grande pensée que celle qui 
inspirait tous les représentants de la plupart des Etats civilisés, 
réunis dans les solennelles Assises de la Conférence de la Paix 
à Versailles. Peut-être ce généreux effort n'aboutira-t-il pas. 
Mais la tentative est louable, et Ion aurait mauvaise grâce 
à la tourner en dérision. Quelle soit ou non couronnée de 
succès, qu'elle ait ou non pour effet de faire régner entre 
les nations un peu plus d'ordre, de justice et d'humanité, 
ses auteurs auront du moins l'honneur de l'avoir entreprise. Nul 
effort loyal accompli dans ce domaine n'est complètement 
perdu. Il nous rapproche insensiblement du but, quelque éloigné 
qu'il paraisse, et un échec même est un enseignement. 

Mais cette Société des Nations empêchera- t-elle à tout jamais 
la guerre, lors-même qu'elle s'appuierait sur une force interna- 
tionale assez puissante pour faire respecter ses décrets ? 
Nullement. Elle porte la guerre dans ses lianes. Comment 
pourra-t-on mettre à la raison ceux qui ne les respecteraient 
pas ? Par la guerre. Il pourra toujours arriver, je laisse parler le 
vieux Vatel (il paraît (pie cela arrivait déjà de son temps) 
« qu'il y ait quelque nation inquiète et malfaisante, toujours 

— 182 — Min rie liolin. — l.e droit de la guerre aérienne. prête à nuire aux autres, à les traverser, à leur susciter des trou- 
bles domestiques. Il n'est pas douteux », dit-il, « que toutes ne 
fussent en droit de se joindre pour la réprimer, pour la châtier 
et pour la mettre à jamais hors d'état de nuire ». C'est précisé- 
ment à cela que devrait les préparer la Société des Nations, 
telle qu'elle a été conçue par ses fondateurs. 

La paix perpétuelle est donc une séduisante chimère. Ah oui ! 
Si la Société des Nations comprenait tous les États du monde 
entier, on pourrait espérer la disparition de la guerre. Encore 
faudrait-il que l'on pût faire fond à tout jamais sur la 
loyauté, sur l'honneur de tous, sur leur fidélité à leur parole. Mais 
les Nations se composent d'hommes ; elles ont les passions, les 
emportements des êtres humains qui les composent, et les répu- 
bliques n'inspirent pas plus de confiance sous ce rapport que 
les monarchies. Il y a eu des républiques fourbes, follement 
ambitieuses, dont l'intérêt était la seule règle. Il y a eu, il y a 
encore des rois dont le nom est synonyme de courage, de loyauté 
et d'honneur, mais il y en a d'autres dont la mauvaise foi et la folie 
meutrière seront toujours redoutables. La possibilité d'une 
guerre future ne disparaîtra donc jamais. 

Il se peut, il est vrai, que cette guerre ait besoin d'une régle- 
mentation nouvelle. Les anciens auteurs, Grotius et tous ceux 
que l'ont suivi, distinguaient entre la guerre juste et la guerre 
injuste. Celui qui faisait une guerre juste jouissait de certains 
privilèges que Ton refusait à son adversaire. C'est ainsi, pour 
n'en donner qu'un exemple, qu'ils lui reconnaissaient unanime- 
ment, mais à lui seul, le droit de passer par un territoire neutre 
en cas de nécessité. Cette distinction a été abandonnée unanime- 
ment par les auteurs modernes. On n'en voit aucune trace dans 
la réglementation de La Haye. C'est qu'au début d'une guerre 
surtout, il est souvent assez difficile d'apprécier de quel côté est 
le bon droit. 11 faut souvent un peu de champ pour juger les 
combattants, pour décider de la justice de leur cause. Il n'arrive 
pas souvent que le monde assiste à une aussi flagrante injustice I :..-, Albéric Siolia. — Le droit de la guerre aérienne. 

que la violation de la neutralité de la Belgique, au mépris des 
engagements les plus solennels et les plus librements consentis, 
au mépris de traités impudemment assimilés à des chiffons de 
papier. Les lois modernes de la guerre ont statué en vue de la 
généralité des cas où le crime de l'un des belligérants, le bon 
droit de l'autre ne sont pas aussi manifestes. Mais s'il arrivait 
qu'un jour la Société des Nations, devenue plus vaste, plus 
universelle, fût dans la douloureuse nécessité de prendre les 
armes pour mettre à la raison quelqu'une de ces Nations 
inquiètes et malfaisantes dont parle Yatel, un autre droit de 
la guerre s'imposerait. Elle agirait en justicière, et il serait 
absurde d'assimiler le justicier au criminel quant aux droits que 
la guerre confère. Il serait inadmissible que les neutres ne lui 
livrent point passage, non seulement en cas de nécessité, mais 
dès qu'elle y trouverait avantage. Il serait inadmissible qu'un 
neutre quelconque, se retranchant derrière d'anciennes tradi- 
tions, d'ailleurs douteuses, quelque peu incertaines, formées dans 
d'autres temps et fréquemment interrompues, put se soustraire à 
ses devoirs internationaux. Que dis-je î 11 n'y aurait pas plus 
d'État neutre devant le crime international qu'il n'y en a dans le 
sein d'un État bien ordonné devant le crime de l'un de ses 
membres. 

Mais nous n'en sommes pas là. Cette heure bénie n'a point 
sonné, bien que nous nous en rapprochions péniblement et len- 
tement, et, en altendant, il faut bien que nous nous contentions 
du vieux droit de guerre, de ses conceptions peu logiques, tout 
en l'améliorant dans la mesure du possible. 

Ce vieux droit de la guérie ne règle cependant que la guerre 
terrestre et la guerre maritime. Il est à créer, à définir du moins 
en ce qui touche la guerre aérienne, cette nouveauté à la fois 
admirable ci terrible, due au génie de la science moderne. 

Cette nouveauté (levait se produire des que l'homme avait 
réalisé la complète de l'air. 11 n'esl vraiment jamais arrivé que la 
physique, la mécanique cl même la chimie, la redoutable chimie, 

1S4 — Albéric lîolin. — Le droit de la guerre aérienne. 

aient fait quelque invention nouvelle sans que les nations, cer- 
taines nations surtout, ne se soient appliquées à les utiliser aux 
lins de s'entre-détruire. 

Il y avait si longtemps que l'humanité, la race audacieuse de 
Japhet, dit Horace, la rêvait cette conquête de l'air, el !<• poète 
s'indigne contre ces audacieux. La tentative légendaire de Dédale, 
qui s'était déguisé en oiseau pour l'accomplir et qui perdit dans 
eette aventure son tils, le malheureux Icare, lui inspire de 
l'horreur et il appelle sur cet impie les foudres vengeresses de 
Jupiter. Horace n'était pas un héros, lui qui avait jeté ses armes 
pour fuir plus vile lors de la bataille de Philippes et qui s'en 
vante avec une amusante impudence. Le courage intrépide de 
nos aviateurs modernes l'aurait frappé de stupeur. 

Quoi qu'il en soit, après cette ridicule et maladroite tentative, 
on ne s'est plus guère occupé du problème pendant une longue 
série de siècles, et le premier essai important de navigation 
aérienne fut, si nous ne taisons erreur, celui des frères Mont- 
golfier, vers 1740. Ils inventèrent le ballon, mais le ballon 
primitif, instrument indocile et fantasque, livré au hasard du 
vent, dont il fallait attendre le bon plaisir et subir les caprices. 
On songea cependant bientôt à s'en servir pour la guerre. On 
le mit à la chaîne, et les ballons captifs purent rendre certains 
services pendant la guerre de la République française. Le ballon 
captif L'Entreprenant, sous la direction de Coutelle, contribua, 
parait-il, à la victoire de Fleurus. On est toutefois en droit de 
croire que ces services furent médiocres, puisque Napoléon 1 er 
ne jugea pas à propos de s'en servir une seule fois pendant tout 
If cours de ses nombreuses campagnes, puisqu'il fit même 
fermer la fameuse école d'aéronautes de Meudon dès son retour 
de l'expédition d'Egypte et dissoudre les compagnies d'aéros- 
tiers. On songea à utiliser les ballons captifs du côté de l'Alle- 
magne, lors du siège de Strasbourg en IS70. Mais, la violence 
du vent ayant gravement contrarié les premiers essais et endom- 
magé les appareils, on y renonça bientôt. Quant à la France, 

1X5 — A Ibrric Rolin. — Le droit de la guerre aérienne. elle n'utilisa que les ballons libres et seulement comme moyen 
de correspondance entre Paris assiégé, d'une part, et les dépar- 
tements où même les pays étrangers à la guerre, de l'autre. La 
plus célèbre de ces ascensions est celle par laquelle Gambetta se 
transporta de Paris assiégé à Tours, qui devint alors le siège du 
Gouvernement. J'oubliais de mentionner la tentative avortée de 
l' Autriche-Hongrie, en 1849, d'employer de petits ballons 
non montés (manquait-on de béros?), mais cbargés de bombes 
qui devaient tomber, après un espace de temps limité par l'effet 
de la combustion d'une mèche, dans Venise assiégée et y semer 
l'incendie et la mort. Le résultat de cette entreprise odieuse fut 
heureusement presque nul. Plusieurs mèches se consumèrent 
plus tôt qu'on ne l'avait calculé, et certains de ces ballons furent 
rechassés par le vent sur ceux qui les avaient lancés, leur causant 
beaucoup plus de mal qu'à l'ennemi. 

Après la guerre de 1870 on étudia avec ardeur le problème de 
la dirigeabilité des ballons, en France surtout, sous l'énergique 
impulsion de Gambetta, et l'on créa des compagnies d'aérostiers 
qui participèrent aux expéditions françaises dans l'Extrême- 
Orient, dans le Tonkin, à Madagascar et en Chine. On se servit 
des ballons avec des résultats importants dans la guerre du 
Transvaal, dans celle du Soudan, dans celle d'Abyssinie. Mais 
bien que le problème de la dirigeabilité des ballons eût été 
résolu, bien qu'après beaucoup d'essais infructueux et parfois 
désastreux le comte Zeppelin eût réussi à construire en Allema- 
gne des machines colossales de sinistre mémoire, qui tirent du 
reste fréquemment des naufrages non moins colossaux; bien 
que, faisant un pas de plus, on eût fabriqué avec succès des appa- 
reils plus lourds que l'air, ce fut seulement dans la guerre 
italo-turque que l'un des belligérants, l'Italie, utilisa régulière- 
ment pour la première l'ois des appareils perfectionnés obéissant 
avec précision à la direction de l'aéronaute. On sait que si, dans 
la guerre mondiale, remploi des Zeppelins n'a été souvent 
qu'un misérable avortement, les appareils plus lourds que l'air, 18(5 — Aibéric Rolin. — Le droit de la </uerre aérienne. 

de dimensions beaucoup plus modestes el quelquefois minimes, 
et de formes très diverses, ont jour un rôle considérable. On 
a même vu se produire de véritables batailles aériennes entre des 
groupes d'aéronefs montés par des audacieux dont l'adresse el 
l'intrépidité ont dépassé toutes les prévisions humaines. 

La guerre aérienne était née avec ses prodiges, avec ses hor- 
reurs. 

Était-elle légitime? Et si elle l'était, si elle l'est, n'est-il pas 
souhaitable que, par un accord général, universel, les Etats 
renoncent à recourir à ce moyen d'hostilités? 

Sur la première question il n'est plus possible de conserver 
quelque doute. A partir du moment oii la Conférence de La Haye 
de 1904 refusait de maintenir l'interdiction décrétée par la pre- 
mière Conférence de la Paix, de lancer du haut des ballons des 
projectiles ou des explosifs, on peut dire que la guerre aérienne 
était reconnue légitime. On ne pouvait imaginer, en effet, que le 
belligérant qui serait l'objet d'agressions de ce genre se résignât 
à les subir passivement et ne fit pas tous ses efforts pour détruire 
les engins ennemis. Nul ne s'est fait illusion du reste lorsque la 
question du lancement des projectiles a été discutée à La Haye. 
On a très bien vu qu'ainsi se trouvait introduit et consacré un 
nouveau genre de guerre qui n'avait été écarté par un vote pres- 
que unanime en 1899, comme on l'a fait remarquer avec une 
ironie un peu cruelle, que parce que le problème de la dirigea- 
bilité des ballons paraissait encore loin de sa solution. 

On l'a si bien vu que lord Reay, l'un des délégués de 
l'Angleterre, en formulant, dans un fort beau discours, des objec- 
tions multipliées contre ce nouveau genre de guerre, s'est écrié : 
« N'est-il pas suffisant qu'il y ait deux éléments où les Nations 
puissent donner libre cours à leurs animosités et vider leurs 
querelles, sans qu'il soit besoin d'en ajouter un troisième ? » Il 
ne réussit pas a convaincre l'assemblée, et la proposition belge, 
car c'était une proposition belge, fut rejetée par plusieurs Etats. 
notamment par l'Allemagne, la France et l'Italie. A-t-on jamais is: Albéric liolin. — Le droit de la guerre aérienne. 

vu, du reste, des Etals renoncer à l'emploi d'un moyen puissant 
pour triompher de leurs adversaires, lorsqu'ils se figuraient, à 
tort ou à raison, avoir acquis une certaine supériorité ? Des pro- 
testations se sont produites chaque ibis (pie l'on s'est trouvé en 
présence d'un moyen d'hostilité plus ou moins nouveau, et le 
Concile de Latran a prohibé, au XII e siècle, l'emploi de l'arc 
et des flèches comme un moyen barbare, lâche et perfide. Nous 
avons fait des progrès depuis dans l'art de nous entre-détruire, 
et des protestations de ce genre ont toujours été vaines. 

La question de la légitimité de la guerre aérienne fut disculée, 
quatre ans après la II e Conférence de la Haye, au sein de 
l'Institut de Droit International, dans sa session de Madrid. La 
discussion fut ardente et passionnée. La navigation aérienne 
avait fait dans l'intervalle des progrès foudroyants; le mot 
n'a rien d'excessif. On vit cette fois des représentants de 
certains petits États se ranger eux-mêmes parmi les défen- 
seurs de la légitimité de cette guerre. Ils voyaient dans 
l'aéronef l'arme des faibles. N'est-elle pas aussi cependant 
l'arme des forts et n'en avons-nous pas fait dans notre pays 
la douloureuse expérience ? 

Quoi qu'il en soit, par treize voix contre sept, l'Institut se 
prononça pour la légitimité de la guerre aérienne, mais avec une 
restriction prudente : « La guerre aérienne est permise, mais à 
la condition de ne pas présenter pour les personnes et la pro- 
priété de la population pacifique, de plus grands dangers que la 
guerre terrestre ou maritime. » Il ne faut pas se le dissimuler, 
en votant cette résolution, l'Assemblée n'a pas seulement voulu 
affirmer sa légitimité en droit positif. C'eût été enfoncer une 
porte ouverte. Elle a refusé d'émettre le vomi qu'elle lût interdite 
par une convention internationale et que les Etals y renoncent 
dans un grand intérêt d'humanité. Il est bien vrai (pie cette 
majorité de l'Assemblée de .Madrid ne représente peut-être pas 
l'opinion de la majorité des membres de l'Institut, puisqu'ils 
sont plus de cent. Mais nul ne peut le dire, et ce n'en est pas 

— 188 — Albéric liolin. — Le droit de la guerre aérienne. moins une manifestation importante, en tant qu'elle émanait de 
jurisconsultes libres de toute influence gouverne ntale. 

Peut-on s'imaginer qu'après les expériences faites pendant 
la guerre mondiale les États s'accordenl un jour pour l'interdic- 
tion de la guerre aérienne? Ce sera plus difficile que jamais. 
D'une part, en effet, les divers Étals se sont armés puissamment 
pour ce genre de guerre, et ils ne consentiront pas à une prohi- 
bition qui rendrait leurs efforts et leurs armements stériles, et, 
d'autre part, si la guerre mondiale a donné à l'humanité le triste 
spectacle des horribles dévastations et des véritables massacres 
d'innocents auxquels cette guerre a conduit, elle a révélé l'énorme 
puissance des avions comme moyens d'attaque et de défense. Et 
puis, il faut bien le dire, si e'est une illusion que d'envisager 
l'aéronef comme étant uniquement ou spécialement l'arme des 
faibles (comme s'il ne pouvait être utilisé par les forts !), il 
n'en est pas moins vrai que cet appareil constitue pour les 
petits pays, s'ils sont habités par un peuple énergique, une arme 
suprême qui, si la fortune lui est favorable, — et la fortune 
favorise les audacieux, -- lui permettra d'infliger à son agres- 
seur, quelle que soit la puissance de celui-ci, les plus cruelles 
et peut-être les plus irrémédiables blessures. De tous les modes 
de guerre, c'est peut-être la guerre aérienne qui exige le plus 
de courage, d'héroïsme individuel. L'homme s'y trouve seul 
exposé aux caprices des éléments, aux imperfections toujours 
possibles de son appareil, à l'attaque soudaine de l'ennemi. 11 
est livré à lui-même; il n'a pas la contagion, l'entraînement de 
l'exemple. 11 lui faut, plus encore qu'au marin, celte àme blindée 
d'une triple armure d'airain que glorifiait la poésie antique, aes 
triplex circa pectus. 

La Belgique, moins exercée à la navigation aérienne que ses 
puissants voisins, distancer par eux, je pense, dans la science 
aéronautique, n'en a pas moins trouvé parmi nos compatriotes 
des candidats nombreux aux dangereuses luttes aériennes; elle 
n'a eu que l'embarras «lu choix entre ces âmes d'élite, entre ces — 189 Albéric Fiolin. — Le droit de la guerre aérienne. 

jeunes gens ardents à y prendre part, et les exploits de nos 
aviateurs belges, nous pouvons le dire avec orgueil, ne 
pâlissent point devant ceux des aviateurs français et anglais. 

Dans ces conditions, on peut dire non seulement que la 
guerre aérienne est légitime, mais qu'elle le restera aussi long- 
temps que l'on n'aura pas supprimé définitivement la guerre. 

Mais le droit de la guerre aérienne, puisqu'il existe, doit être 
soumis à certaines règles. Quelles sont-elles? Quelles doivent- 
elles être? 

Quelles sont-elles? 

Celles qui ont été édictées par la Conférence de La Haye 
sont bien peu nombreuses. Il n'y eu a que deux : Je cite d'abord 
l'article 25 du règlement de 1907 relatif aux lois de la guerre sur 
terre. Il est certain que cet article est applicable à la guerre 
aérienne. Les discussions le prouvent. Or il interdit de bom- 
barder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, 
habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus, c'est-à-dire, 
d'après une interprétation unanimement reçue, qui ne se défen- 
dent pas. Or une ville qui n'est ni attaquée ni assiégée ne se 
défend pas. La légitimité du bombardement d'une ville suppose 
qu'elle soit assiégée, tout au moins attaquée au préalable. Cette 
condition doit être réalisée avant qu'elle puisse être bombardée. 
Les bombardements de Paris et de Londres dans le cours de la 
guerre mondiale, alors que ces villes n'étaient ni assiégées ni 
attaquées, apparaissent donc comme des actes de barbarie, et les 
bombardements, d'ailleurs assez rares, de quelques villes alle- 
mandes de second ordre, qui ont suivi, ne s'excusent que comme 
mesures de représailles dont le but était de mettre un terme aux 
premiers. Quant à l'objet de ceux-ci, il n'était manifestement 
que de terroriser les populations inoffensives. C'étaient des 
bombardements psychologiques, pour nous servir de l'expression 
du célèbre jurisconsulte allemand Bluntschli. qui, appliquant 
«•.lie qualification au bombardemenl de Strasbourg par le géné- 
ral prussien Werder, a la assez d'indépendance pour condamner 

— 190 — Albéric Holin. — Le droit de la guerre aérienne. 

et pour flétrir ces actes sauvages. Quel a été du reste l'effet de ces 
bombardements? Quel effet pouvait-on en espérer? Il n'y a pus 
un peuple assez abjecl pour cesser huile résistance parce qu'un 
ennemi sans scrupule massacre ainsi, au mépris des lois de la 
guerre, des femmes, «les entants, des vieillards. Cela ne sert qu'à 
creuser un abîme plus profond de haines et de colères entre la 
nation insensée qui se livre à des actes pareils et la nation qui en 
est victime. Leur résultat, en Angleterre par exemple, a chaque 
fois été d'accroître, dans une mesure considérable, le nombre 
des engagements volontaires. C'est ainsi que le respect des lois 
de la guerre et, disons-le, des lois de l'humanité, dans la mesure 
du possible, s'accorde plus souvent qu'on ne le croit avec l'intérêt 
véritable, avec l'intérêt durable des belligérants. 

Il est une autre disposition du règlement de 1907 qui con- 
cerne spécialement la guerre aérienne : c'est celle de l'article 29, 
dernier alinéa. On ne peut traiter connue espions, d'après cet 
article, « les individus envoyés en ballon pour transmettre des 
dépêches et, en général, pour entretenir les communications 
entre les diverses parties d'une aimée ou d'un territoire » 
11 serait étrange que l'ont eût cru nécessaire de proclamer 
une chose aussi simple si, au début de la guerre de 1870, 
le gouvernement allemand n'avait déclaré qu'il traiterait comme 
espions suivant les lois de la guerre, c'est-à-dire qu'il fusillerait 
les aéronautes qui tomberaient entre ses mains. 11 est vrai qu'il 
a reculé devant l'injustice sanglante d'un pareil procédé. Un 
aéronaute nommé Verreke, étant tombé en Bavière, fui capturé 
et emprisonné. Il ne fut mis en liberté que deux mois après la 
signature de la paix. In autre. M. Nobécourt, fut condamne 
à mort, mais ne fut pas exécuté. Dans la guerre mondiale on ne 
songea pas même à considérer comme espions et à traiter 
comme tels les aéronautes qui ne se bornaient pas à transmettre 
des dépêches, mais observaient la marche, les manœuvres et 
les dispositions des années ennemies. Maints aéronautes charges 
d'une mission d'observation oui cependant été faits prisonniers 
de part et d'autre. 

— 191 — Albéric Holin. — Le droit de la guerre aérienne. Telles sont les règles formellement déclarées applicables à 
la guerre aérienne. En dehors d'elles, on en est réduit pour 
déterminer les lois qui la régissent, et qui doivent la régir, 
à s'en référer, soit aux conventions générales régissant la guerre 
sur terre, au règlement de La Haye surtout, soit aux coutumes 
et à quelques conventions partielles relatives à la guerre mari- 
time. C'est ainsi qu'il faudra procéder aussi longtemps que 
des conventions nouvelles n'auront pas réglementé la guerre 
aérienne. Certains actes accomplis par les aéronefs dans le 
cours de la guerre mondiale ont été si sévèrement critiqués et 
condamnés qu'ils sont impuissants à former la base d'un droit 
coutu mier, surtout si l'on prend en considération le caractère 
tout à fait exceptionnel de cette guerre. Il faut donc choisir 
entre les règles qui gouvernent la guerre sur terre et celles qui 
gouvernent la guerre maritime, pour autant qu'elles diffèrent, 
et elles diffèrent sur des points importants. 

Pour être bref, je n'en signalerai qu'un seul : La saisie 
et la capture de la propriété privée ennemie sont admises dans 
la guerre maritime. Dans la guerre sur terre la propriété privée 
est respectée, bien qu'à en juger d'après ce qui s'est passé dans 
notre pays pendant l'occupation allemande, on ne pût guère 
s'en douter. On sait, en effet, que grâce à un système de 
contributions de guerre odieusement exagérées et inouïes et à 
des réquisitions à outrance, indépendamment d'innombrables 
actes individuels de pillage, le respect de la propriété privée n'a 
été dans notre pays qu'un vain mot. Cette différence entre les 
règles de la guerre terrestre et celles de la guerre maritime n'en 
subsiste pas moins et a toujours été admise, quelque bizarre 
qu'elle soit. 

xMais, avanl d'examiner la question, je dois vous dire un mot 
d'un problème à la solution duquel la subtilité des jurisconsul- 
tes s'est appliquée avec délices. L'air est-il libre comme 
plusieurs l'ont soutenu ? La couche atmosphérique, ou plutôt 
l'espace aérien, car la couche atmosphérique est mobile et — 19-2 Albéric Rotin. — Le droit de la guerre aérienne. 

changeante, appartient-il, au contraire, au propriétaire du sol 

que domine cet espace aérien? Peut-il être au moins l'objet, sinon 
d'un droit de propriété, du moins d'un droit de souveraineté, ce 
qui n'esl pas du tout la même chose? La question du droit de 
propriété ne nous intéresse pas. Beaucoup de législations décla- 
rent cependant que le propriétaire du sol est aussi le proprié- 
taire de l'espace qui le domine. Notre grand jurisconsulte inter- 
prète en ce sens l'article 552 du Code civil, et la jurisprudence 
belge, comme la jurisprudence française, a puni comme ayant 
chassé sur le terrain d'autrui le chasseur ardent qui s'était permis 
de tirer des perdreaux survolant ce terrain. Quant au droit de 
souveraineté de l'Etat sur l'espace aérien, il est admis par la 
plupart des auteurs, mais on le limite de manière la plus bizarre. 
Pour von Bar, la souveraineté territoriale comprend l'espace 
aérien jusqu'à 50 à 60 mètres de hauteur; pour Holtzendorff 
jusqu'à 1 ,000 mètres; pour Rivier, aussi haut que le canon peut 
porter; pour Rolland, jusqu'à la hauteur de la tour Eilïel avec sa 
tlèche ; pour von Listz, jusqu'à la hauteur où il peut être dominé 
par des aéronefs. La dernière de ces solutions parait, après tout, 
le plus logique, et c'est celle qui a prévalu pendant la guerre 
mondiale. On a considéré comme violant la neutralité les aéro- 
nefs qui évoluaient au-dessus d'un territoire neutre. On ne s'est 
pas fait faute, en Hollande par exemple, de tirer, sans grand succès 
d'ailleurs, sur les Zeppelins qui, en route pour accomplir leurs 
exploits meurtriers en Angleterre, passaient régulièrement au- 
dessus du territoire de nos voisins. Les Pays-Bas ont même 
adressé des réclamations diplomatiques au Gouvernement alle- 
mand, qui a promis de ne pas recommencer. Le lendemain on 
recommençait. L'autorité hollandaise a même interné de mal- 
heureux aviateurs qui atterrissaient en Hollande par suite d'un 
cas de force majeure, pour peu qu'ils n'eussent pas été tues 
dans leur chute, et l'on a saisi leurs appareils. 

Jamais une protestation ne s'est produite contre ce procédé 
des États neutres, et l'on a ainsi reconnu implicitement que 

— 195 — Albéric liolin. — Le droit de la guerre aérienne. 

l'espace aérien est soumis à la souveraineté de l'Etat sous-jacent. 

Mais cette solution n'intéresse que la neutralité, et il nous 
reste à examiner si, pour le surplus, la guerre aérienne est sou- 
mise aux lois et usages de la guerre sur terre ou à ceux de la 
guerre maritime. De bons auteurs, parmi lesquels M. Fauchille, 
une autorité importante en la matière, se prononcent pour 
l'application des lois de la guerre maritime, spécialement en ce 
qui concerne la saisie-capture de la propriété privée ennemie. 
« 11 y a », disent-ils, « de grandes analogies par le lieu où l'une 
et l'autre guerre s'exercent. L'espace aérien, par sa nature, 
ressemble plus à la mer qu'à la terre. Les machines qui 
flottent dans l'atmosphère ont, d'autre part, des liens très étroits 
avec celles qui voguent sur l'océan. Ne les appelle-ton pas 
souvent des navires aériens ? » Il aurait pu ajouter que l'on 
appelé pilotes ceux qui dirigent ces espèces de navires. 

Les analogies que l'on signale apparaissent assez frappantes 
au premier abord, et il ne suffit pas de dire, comme M. Meurer, 
pour réfuter les conclusions que l'on en tire, que l'air n'est 
cependant pas la mer et qu'un ballon n'est pas un navire. 

Il faut serrer la question de plus près. 

Lorsqu'un aéronef participe à des opérations de guerre, sous 
quelles formes se manifeste son activité hostile? Il peut remplir 
un rôle d'observateur ou d'agent de liaison, de correspondance. 
S'il le fait au-dessus du territoire d'un des belligérants, son 
activité nocive, bien que se produisant d'en haut, se réalise et 
se déploie en réalité sur terre. S'il lance des projectiles ou des 
bombes sur Londres ou sur Paris, elle se réalise encore sur terre. 
S'il les lance sur un navire elle se produit sur mer. S'il prête 
sou appui à une armée de terre, son action est terrestre. Elle 
est maritime s'il prête son appui à une Hotte. Ce qui différencie 
essentiellement l'action des aéronefs (espèces de navires aériens) 
de celle des navires proprement dits, c'est que sous ces derniers 
il n'y a que la mer, véritable théâtre de la guerre maritime, 
tandis que sous les navires aériens il y a tantôt la mer, tantôt 
la terre. 

— 1fl4 — Albéric Holin. — Le droit de la guerre aérienne. Il paraît si simple de dire, et c'est la solution à laquelle ont 
été conduites certaines autorités de premier ordre en matière de 
guerre aérienne, que si l'activité nocive des aéronefs se déploie 
au-dessus de la terre on appliquera les lois de la guerre sur terre, 
et si c'est au-dessus de la mer, celles de la guerre maritime. Le 
vrai théâtre de la guerre aérienne, c'est la terre ou la mer. 
C'est sur la terre ou sur la mer que doivent se réaliser les effets 
meurtriers et destructeurs de la guerre aérienne. Les hydroaéro- 
planes qui, de tous les aéronefs, ressemhlent le plus à des 
bateaux, n'échapperont point à cette règle. 

Le développement plus complet de ce système m'entraînerait 
trop loin. 

Au point de vue de la saisie-capture de la propriété privée 
ennemie, l'assimilation de la guerre aérienne à la guerre mari- 
time, lorsqu'elle se développe sur terre, ne pourrait, pour le sur- 
plus, produire que rarement des résultats, et si elle en produisait, 
ils blesseraient le bon sens. Mais il n'est pas impossible que 
l'assimilation de cette guerre à la guerre maritime en produise 
lorsqu'elle se développe au-dessus de la mer. Il est arrivé, dans 
le cours de la guerre mondiale, que des hydroaéroplanes aient 
fait de véritables prises. Un fait assez amusant s'est même pro- 
duit en août 11)17 : Un hydroaéroplane allemand a procédé à 
l'arrêt d'une petite barque destinée à la pêche aux crevettes, le 
Vlissingen, ayant pour équipage deux pilotes belges désœuvrés. 
Ils reçurent du commandant de l'hydroaéroplane allemand 
l'ordre d'appareiller pour Zeebrugge, et, pour assurer l'exécution 
de cet ordre, l'olïicicr allemand fit monter à leur bord un soldat 
et un marin armés. Les marins belges, se fondant sur ce qu'il 
leur était impossible de naviguer à la voile vers Zeebrugge, par 
le motif que le vent était absolument contraire, prirent des 
rames et dirigèrent leur bateau (qui du reste avait peut-être été 
arrêté dans les eaux territoriales hollandaises), de manière à se 
rapprocher encore de la côte. Ils furent bientôt aperçus par un 
bateau-patrouille hollandais, qui les accosta, prit à son bord 

1921. LETTRES. 188 13 Albéric tiolin. — Le droit de la guerre aérienne. 

l'équipage, y compris les soldats allemands, et remorqua l'embar- 
cation jusqu'au port de Flessingue, où celui-ci fut interné. Cette 
saisie-capture effectuée par un hydroaéroplane se termina donc 
piteusement. Mais il paraît que d'autres ont été faites avec plus 
de succès. Elles étaient légitimes. Il faut appliquer à la guerre 
aérienne les lois de la guerre maritime lorsque cette guerre se 
déroule au-dessus de la mer. 

Mais ce n'est là qu'une solution provisoire. Lorsque le monde 
civilisé, ébranlé jusque dans ses fondements par l'horrible guerre 
dont nous avons été les témoins, les acteurs et les nobles vic- 
times, aura retrouvé sa stabilité et son équilibre, la réglemen- 
tation spéciale de la guerre aérienne devra constituer une des 
tâches de la troisième Conférence de la Paix. Cette Conférence 
aura d'ailleurs bien d'autres questions à solutionner. On a 
raillé, non sans quelque amertume, les deux premières Confé- 
rences, parce que, malgré leurs aspirations pacifiques, malgré 
leur nom plein de promesses, elles s'étaient tant occupées de la 
guerre. Le reproche n'est pas fondé. Si la paix perpétuelle n'est 
qu'un rêve, un rêve séduisant et enchanteur, n'en déplaise au 
célèbre maréchal de Moltke, qui a fait le panégyriquede la guerre, 
il faut bien assujettir la guerre à certaines règles d'humanité et 
surtout de justice. En le faisant, on travaille encore dans l'in- 
térêt de la paix. C'est la méconnaissance, la violation flagrante 
de ces principes qui, en creusant un abîme de haines entre les 
États, en noyant l'Europe dans le sang, en la couvrant de 
dévastations et de ruines lamentables, rend plus difficile et plus 
ardue cette paix véritable et pleinement réparatrice que Dieu 
promet à tous les hommes de bonne volonté et par cela même 
aux nations qui ont confié à de tels hommes la direction de 
leurs destinées, et qui, au prix des plus grands sacrifices, suivent 
fermement leurs guides dans la voie qu'ils leur tracent, dans la 
voie droite de la justice et de l'honneur. — 19fi La jeunesse de l'empereur Julien. 

Lecture faite par M. .1. BIDEZ. 

L'attention ne s'est jamais détachée tout à l'ail de la figure de 
l'empereur Julien, et elle semble se fixer à présent sur lui avec 
mie nouvelle curiosité. Les drames el les romans que des litté- 
rateurs Mrs connus onl publiés sur L'Empereur et le Galiléen ou 
sur La mort des dieux sont de ceux qu'il convient d'avoir lus. 
Mais, il faut bien le dire, les livres qui nous retracent avec le 
[dus d'agrémenl la vie de Julien renferment beaucoup d'erreurs 
et de fictions. Trop fréquemment, leurs auteurs paraissent croire 
qu'ils ne peuvent trouver le pittoresque qu'en dédaignanl les 
scrupules d'une stricte exactitude; ils remanient au gré de leur 
fantaisie ou de leurs préjugés les narrations d'une histoire 
surannée et ils ne se donnent guère la peine de recourir aux 
écrits de celui qu'ils prétendent faire connaître. Or, il nous reste 
de Julien une correspondance copieuse, dont une partie a été 
retrouvée récemment, et, dans cette correspondance, il y a beau- 
coup de lettres confidentielles. Nous ne disposons de documents 
de ce genre pour aucun autre des empereurs romains. 

De plus, en maint endroit, de ses discours, Julien nous parle 
de lui-même. Souvent empesé et filandreux lorsqu'il veut 
disserter à la manière des rhéteurs et des philosophes de son 
temps, il devient expressif et attachant dés qu'il nous révèle 
ses affections, ses antipathies, ses aspirations et ses souvenirs. 
A tout propos, il lui arrive de faire des retours sur les événe- 
ments dont il a été le témoin. C'est de quelques-uns de ces 
textes autobiographiques que je voudrais tirer parti dans la pré- 
sente étude. 

En racontant la jeunesse de l'empereur Julien, je m'attacherai 

— 197 — J. Bidez. — La jeunesse de l'empereur Julien. surtout à décrire les impressions qu'il avait gardées de son 
premier séjour à Constantinople et à Nicomédie, puis de sa 
réclusion dans le château de Macellum en Cappadoce. Il importe 
grandement d'en tenir compte, si l'on veut comprendre les compli- 
cations de sa mentalité. Mais il faut, au préalable, dire un mot 
des incidents du début de sa vie. Je rappellerai donc qu'il est né 
à Constantinople en 331-332 et qu'il était le fils de Julius 
Constantius, un des frères de Constantin. D'un premier mariage, 
Julius Constantius avait eu trois enfants, entre autres Gallus, 
dont le nom reviendra plus loin. Quant à la mère de Julien, elle 
s'appelait Basilina et elle descendait dune famille patricienne. 
Julius Constantius l'épousa en secondes noces, alors qu'elle était 
encore très jeune 

Julien ne fut pas de ceux pour qui les soins d'une mère 
adoucissent ou écartent ce qui peut se présenter de rude dans 
les premières expériences de la vie. Basilina eut à peine le temps 
de tenir dans ses bras son unique enfant. Quelques mois après 
la naissance de Julien, elle mourut, laissant l'orphelin à des 
mercenaires, qui relevèrent au fond d'un gynécée, dans un des 
palais de Byzance. 

Julien eut toujours pour le souvenir de Basilina un culte 
attendri. Bien qu'il détestât le luxe, il garda longtemps par devers 
lui les joyaux qu'elle avait portés, et il tint à honorer son nom 
en fondant près de Nicée une ville qu'il appela Basilinopolis. 

En 337 — alors que Julien était dans sa sixième année — les 
Perses menaçant les frontières de l'Empire, Constantin se décida 
à marcher contre eux. Mais il avait à peine quitté sa capitale 
qu'il sentit ses forces s'affaiblir. Passant à proximité des eaux 
thermales de Sotériopolis (aujourd'hui Coury-les-Bains, près de 
Yalova), il en profita pour l'aire une cure. De là, il alla prier 
devant les reliques d'un martyr fameux* Lucien d'Antioche, pour 
qui sa mère Hélène avait eu beaucoup de dévotion. Mais ni les 
bains, ni le prestigieux sanctuaire qui fascinait les pèlerins du 
haut du promontoire de Drépanum, ne rendirent au malade 198 — J. Bidez. — La jeunesse de l'empereur Julien. 

la santé qu'il redemandait. Bientôt, il l'ut pris d'une fièvre 
violente. On le transporta en hâte dans la villa impériale 
d'Acyron, non loin de Nicomédie, et, après six jours de souf- 
frances, Constantin y mourut pendant les fêtes de la Pente- 
côte ( 1 ). 

Celle disparition soudaine causa beaucoup d'émotion. Dans 
l'armée surtout, le deuil fut impressionnant. Les soldats tirent 
embaumer le corps; ils le déposèrent dans une bière somptueuse 
et ils le portèrent à Constantinople. Une des salles du palais fut 
transformée en chapelle ardente. Puis, couvert de la pourpre et 
le front ceint du diadème, le mort fut exposé sur un haut cata- 
falque, au milieu de chandeliers d'or et de tentures. Pendant un 
long temps, une garde le veilla, exigeant <jue l'on observât 
vis-à-vis de lui le même cérémonial que pour un empereur 
régnant. Tous, à leur heure accoutumée, sénateurs, magistrats 
et dignitaires devaient venir saluer le cadavre dont on se servait 
ainsi, afin de paralyser les intrigues, jusqu'à l'arrivée d'un des 
héritiers légitimes de l'Empire ( 2 ). il eût été dangereux pour le 
père de Julien de se singulariser. Sans doute, ce « nobilissime 
patrice » dut, lui aussi, avec ses fils, rendre ses hommages à la 
dépouille rigide. Bientôt ils allaient voir la mort encore de 
plus près. 

Lorsque Constance, le deuxième des fils de Constantin, fut 
arrivé au palais, avec sa connivence sans doute, d'inquiétantes 
rumeurs ne tardèrent pas à se répandre. Dans la main du mort, 
quelqu'un, disait-on, avait trouvé un testament plein de révéla- 
tions. Constantin y déclarait qu'il avait été empoisonné par ses 
frères, et il léguait l'Empire à ses trois tils, en leur demandant 
de prendre, vis-à-vis des empoisonneurs, la plus sûre des pré- 
cautions ( 3 ). L'effet de ces accusations ne se fit pas attendre. Les (') Cf. mon édition de Philostorge, pp. 26 et suiv., et p. 209. 
(*) Eusèbe, Vie de Constantin, IV, 66 et suiv. 
( 3 ) Cf. Philostorge, l. L, p. 27, etc. 

1921. LETTRES. 199 15* J . Bidez. - — La jeunesse de l'empereur Julien. 

soldats se précipitèrent vers la demeure des frères de Constantin. 
Un oncle et plusieurs cousins de Julien, puis son père et son 
frère aîné furent massacrés. Quant à Gallus, on l'épargna, parce 
qu'il était malade. Arrivés devant Julien, les assassins furent 
attendris par son jeune âge. D'après une tradition qui n'a rien 
d'invraisemblable, tandis que les soldats hésitaient, ou bien 
même avant qu'ils aient eu le temps d'atteindre l'enfant, des 
prêtres survinrent à point pour le sauver; par des issues 
dérobées, ils allèrent le mettre à l'abri d'un autel dans une 
église (*). Julien conserva de cette sanglante journée un sou- 
venir obsédant. Il y fait une allusion fort claire, dans le 
récit d'une vision qu'il eut plus tard, et où le dieu Hélios 
lui révéla le sens de ses destinées : Ce jour-là, dit-il ( 2 ), « tout 
fut plein de carnage. Par l'intervention divine » — comme pour 
les fils d'OEdipe — « la malédiction tragique fut accomplie et 
le patrimoine de mes aïeux fut partagé par le tranchant du fer. » 
Puis, à la place des prêtres du Christ, il fait intervenir le dieu 
qui présida à son apostasie; ce fut Hélios, d'après lui, qui le 
conduisit 

« Loin du sang, du tumulte et des cris et des morts. » L'orage passé, nous retrouvons Julien dans les palais déserts 
et les rues tranquilles de Nicomédie, — aujourd'hui Ismid, — au 
fond du golfe d'Astakus, sur la côte asiatique de la Propontide. 
C'est là. en effet, que, par ordre du nouvel empereur d'Orient, 
Constance, Julien fut conduit après le meurtre de son père. 

Capitale décline, où désormais les souverains ne devaient 
plus faire que de rares séjours, Nicomédie était cependant encore 
une des « perles » de l'Asie. Avec tous ses monuments, sénat, (i) Cf. Grégoire de Nazianze, Orat. IV, 21 et 91; Philostorge, éd. Bidez, p. clxii. 
(») Pages 228 B et suiv. ; cf. p. "270 Cl). 

— 200 — ,/. Bidez. — La jeunesse de l'empereur Julien. 

portiques, temples, bains et théâtres, dominant la rade et les 
remparts, elle émerveillait de loin le voyageur, des que, venant 
de Nicée, à la sortie des montagnes, il la voyail toul d'un coup 
resplendir devant ses yeux ('). Lorsque, en 358, Julien, alors 
en Gaule, apprit qu'un tremblement de terre venait de dévaster 
la belle ville où il avait passé une partie de sa jeunesse, il en fut 
si attristé qu'il écrivit à Libanius une lettre pleine de regrets 
louchants ( 2 ). 

L'évèque de Nicomédie, Eusèbe, se vit amener le jeune 
orphelin, dépouillé de tout et menacé par des colères mal 
éteintes. Se charger de former l'esprit d'un des derniers Fla- 
viens, tout en l'entourant d'une surveillance attentive, c'était 
rendre à Constance un service d'ami. Eusèbe accepta cette tâche. 
Vis-à-vis de Julien, il ne put manquer d'avoir une attitude bien- 
veillante et des égards pleins de circonspection. C'est tout ce 
que nous pouvons dire, car Julien ne nous a laissé aucune 
confidence au sujet de l'évêque qui lui servit de tuteur et qui lui 
choisit ses premiers maîtres. 

Par contre, il parle abondamment du pédagogue qui le tenait 
par la main, quand il se rendait aux écoles de Nicomédie. Mar- 
donius était un vieil eunuque scythe qui, jadis, avait servi de 
lecteur à Basilina. Il pouvait donc répondre aux questions de 
l'enfant, lorsque celui-ci l'interrogeait sur sa mère. Comment 
n'aurait-il pas éprouvé de la sympathie pour l'intéressant 
orphelin qui lui était confié? De son côté, Julien s'attacha à lui 
fortement et l'on s'explique sans peine l'ascendant qu'il lui 
laissa prendre sur ses pensées. En même temps, on voit se 
marquer un des traits particuliers de son éducation. Tandis que 
les plus illustres de ses contemporains, les deux Grégoire, 
Basile, Jean Chrysostome, Augustin, durent leurs sentiments 
les plus profonds à des influences de famille et spécialement (*) Libanius, Orat. LXI, 8 et suiv. 
( 2 ) Cf. Libaxius, Ép. 33. — 201 J. Hidez. — La jeunesse de l'empereur Julien. à celle de leur mère, Julien fut pour ainsi dire le fils spirituel de 
son pédagogue. Toujours il parle de Mardonius avec vénération; 
il l'appelle son éducateur; il reconnaît que c'est par lui qu'il 
fut conduit jusqu'aux propylées de la philosophie (*). Et 
effectivement, c'est Mardonius qui éveilla en lui ce noble enthou- 
siasme pour la grandeur de l'hellénisme, auquel il doit ce qu'il 
v a de plus sympathique dans les mobiles de ses entreprises. 

Très différent des pédagogues vicieux et vulgaires que tant 
de satiriques nous représentent, Mardonius était un vieillard 
exempt de faiblesses et absorbé par l'accomplissement scrupu- 
leux de ses devoirs. Lettré, doué d'un goût sûr et plein du feu 
sacré qui l'ait les bons professeurs, tout en protégeant le jeune 
prince contre les dangers d'une vie amollissante, il lui servit de 
répétiteur et même il le guida dans le choix de ses lectures. Là 
où Julien parle des rapports qu'il avait eus avec Mardonius ( 2 ), 
il en dit assez pour que nous puissions nous le représenter lui- 
même, tel qu'il se revoyait aux heures où lui revenaient ses 
impressions d'enfance, suivant les pas de son pédagogue, 
du palais à l'école, le long de la route accoutumée. Sage et 
docile, appliqué à bien faire, Julien tenait les yeux modeste- 
ment baissés, et déjà cet enfant, qui fut étonnamment précoce, 
prenait l'habitude de pencher vers le sol une tète pensive et 
sérieuse. 

Toutefois, à cause de ce grand besoin d'affection dont il donna 
plus tard à ses amis tant de témoignages, il se sentit souvent 
très seul, aux côtés de son maître, et il eut l'impression que ses 
promenades riaient réglées avec une rigueur désespérante. Après 
les heures de classe, maintes fois, à ce qu'il dit. il aurait voulu 
prendre avec des camarades le chemin du cirque ou du théâtre. 
Mais toujours la voix du pédagogue lui avait rappelé que l'étude 
était préférable a ces amusements. Julien avait dû retenir ses (*) Pages 198 A et 235 A. 

(*) Cf. surtout le Misopogon, |»p. 351 A et suiv. — 202 J. Bidez. — La jeunesse de l'empereur Julien, 

élans, ses larmes aussi peut-être, et il s'était résigné à voir 
partir sans lui la bande folle et rieuse. Parfois, il l'avoue, il eut 
des mouvements de révolte. 

Heureusement, Mardonius était un bon maître. Il réussissait 
à consoler l'enfant, en lui mettant en mains les plus beaux des 
livres. Il lui apprenait à y découvrir des sources toujours 
nouvelles de joies vives et pures. S'inspirant d'un thème bien 
connu des rigoristes du Portique, il lui montrait que, à qui sait 
le lire, Homère offre des spectacles plus attrayants que les 
représentations où se complaît le vulgaire. 

« Veux-tu des courses de char? disait Mardonius, il y en a 
dans Homère qui sont fort bien représentées. Prends le livre 
et iis. On te parle de danseurs pantomimes? Laisse-les de côté : 
la jeunesse phéacienne a des danses plus viriles. Là aussi tu as 
le citharède Phémios, le chanteur Démodocos. Tu y trouveras 
encore des arbres plus beaux que tous ceux que l'on peut voir : 

» Car jadis — dit le poète — abordant à la sainte Délos, 
» Je vis, près d'Apollon, à son autel de pierre, 
» Un palmier, don du ciel, merveille de la terre. 

» Et puis l'île de Calypso avec ses bois, et les grottes de Circé, 
cl le parc d'Àlcinoùs : non ! crois-moi, tu ne découvriras rien 
d'aussi attrayant ailleurs. » 

Nous savons où le jeune prince aimait à passer ses vacances. 
Sa grand'mère lui avait donné un bien-fonds composé de 
quatre terres et d'une maison, située apparemment dans 
les environs de Cbalcédoine, en vue de Constantinople et de la 
mer. Servant de campagne à une famille patricienne alliée à 
celle des empereurs, cette résidence devait ressembler aux villas 
romaines dont les écrivains latins font valoir le confort et les 
splendeurs. Dans une de ses lettres, Julien prend plaisir à la 
décrire (*). Elle avait de vastes dépendances : un bain, des pres- ( l ) Ép. 46 (éd. Hertlein) = n° 4 de l'édition que nous préparons, M. F. Cumont 
et moi. 203 J. Bidez. — La jeunesse de l'empereur Julien. 

soirs et des celliers, un jardin, des bosquets, des sources. Dans 
ce milieu champêtre, Julien éprouva des joies qu'il aimait à se 
rappeler encore durant les années les plus occupées de son séjour 
en Gaule. Comme tous les entants rêveurs, il savait s'amuser à 
des riens. Tantôt (*), le long d'une plage paisible, il guettait le 
moment où les pêcheurs retiraient de l'eau leurs filets chargés 
de poissons frétillants; tantôt, il suivait les jardiniers dans les 
enclos pour les regarder à l'ouvrage. Plus d'une fois, il leur prit 
des mains la bêche ou le râteau, et il finit par planter tout un 
petit vignoble, qui fit longtemps ses délices, et qu'il entretint 
avec conscience. On voit par ses écrits qu'il avait retenu, de ses 
travaux de vigneron, comment on soignait les boutures; comment 
il fallait, autour des jeunes ceps, concasser les mottes de terre 
avec un choix d'instruments spéciaux; comment on dressail les 
échalas, pour y attacher les sarments, de façon à faire courir les 
vignes d'arbre en arbre et à maintenir les grappes au-dessus 
du sol, en plein dans l'air el la lumière ( 2 ). 

Il savait aussi où se réfugier pour goûter le plaisir d'une 
retraite reposante. A quelque distance de la villa, il connaissait 
une riante colline, où l'on se sentait sous le charme d'une 
grande solitude. Il s'y étendait sur un gazon plein de fleurs de 
mauve et de thym, mêlées à une herbe embaumée. Il ouvrai! 
un livre. Puis, quand ses yeu\, fatigués de lire, se relevaient 
du côté de la mer, il y découvrait un de ces panoramas où le 
regard peut errer indéfiniment sans en éprouver de lassitude : à 
ses pieds il voyait le sable et les galets d'une grève immaculée; 
plus loin, le scintillement des vagues, avec le lent passage des 
navires qui balançaient leurs voiles entre le ciel et l'eau; plus 
loin encore, le profil bleuâtre des îles des Princes; enfin, dans 
les brumes de l'horizon, la grande ville avançant, entre la (<) Cf. I. L, |>|>. 427 A et suiv. 
(*) Cf. Oral. III, }). 1-25 AB. -204 ./. liidez. — La jeunesse de l'empereur Julien. 

Propontide et le Bosphore, son promontoire chargé de palais, 

de temples et d'églises. 

Si l'on tient compte de ces fortes impressions d'enfant soli- 
taire, on comprend la l'orme particulière qu'il donne quelque 
part à de curieuses réminiscences de V Odyssée : ce qu'il admire 
le plus chez Pénélope (*), c'est qu'elle ait su s'attacher Ulysse 
à tel point qu'il dédaigna pour elle des mariages divins. 
Cependant Calypso, Circé et Nausicaa furent éprises de lui. el 
ces amoureuses avaient de puissants moyens de séduction. Les- 
quels? Elles avaient, dit Julien, des palais magnifiques, des 
paradis plantés d'arbres à la ramure ombreuse, des prairies 
pleines de Heurs et où des fontaines faisaient ruisseler des eaux 
limpides. Autour de la maison de Calypso, une jeune vigne 
étalait sa frondaison, chargée des grappes d'un raisin généreux. 
Les Phéaciens aussi, ajoute-t-il, avaient des jardins merveil- 
leux, mais, étant l'œuvre de l'art, leurs parcs présentaient 
quelque chose de plus pompeux, et l'on y éprouvait moins 
l'irrésistible attrait des sites où la nature n'est pas apprêtée. 
Julien se laisse particulièrement séduire par « la paix et la tran- 
quillité » de l'île enchantée de Calypso, et il s'expliquerait fort 
bien qu'Ulysse, au lieu de reprendre la mer pour retourner à 
Ithaque, eût accepté d'y finir sa vie. 

Toujours, Homère resta le poète préféré de Julien, et c'est à 
Mardonius qu'il doit de l'avoir tant goûté. N'ayant point à 
s'occuper de la Bible et des Évangiles, son pédagogue lui rem- 
plit le cœur d'admirations littéraires auxquelles il se livra tout 
entier. Son amour pour la Grèce devint une sorte d'enivrement. 

En Occident, un tel genre d'éducation n'aurait pas eu (W* 
suites pernicieuses pour la foi. Les premières études classiques 
de saint Augustin, par exemple, n'aboutirent qu'à lui faire prendre 
Homère en aversion. Quant à la lecture de Virgile, elle n'expo- (*) Cf. Oral. III, pp. t i'2 I) et suiv. 

— -205 — J. Bidez. — La jeunesse de l'empereur Julien. sait pas les âmes à de grands dangers. Par contre, en pays de 
langue et de culture grecques, l'étude des poètes pouvait échauf- 
fer les ardeurs d'un patriotisme hellénique peu compatible avec 
l'esprit de celui que Julien appellera plus tard « le Galiléen ». 
Il y eut donc, chez ceux qui croyaient le tenir en tutelle, une 
singulière inadvertance. Il est vrai, ils ne tardèrent pas à réagir, 
en entourant le jeune prince d'une surveillance renforcée. Au fond de l'Anatolie, sous les cimes neigeuses du mont 
Argée, d'où les anciens prétendaient découvrir un horizon 
presque infini, s'étend une région de contreforts boisés qui est 
une des plus sauvages de l'âpre Cappadoce. On y trouvait jadis, 
du côté de la plaine de Césarée, une délicieuse et paisible rési- 
dence : le domaine impérial de Maeellum ( 1 ). Entouré de pâtu- 
rages et de forêts, et comme perdu loin des cités affairées de 
la côte, ce palais convenait fort bien pour servir de prison dorée 
à des princes que l'on voulait rendre inaccessibles à l'esprit de 
révolte. C'est là que, vers l'âge de onze ou de douze ans, Julien 
fut tout à coup transporté. Eusèbe de Nicomédie était mort, 
et Constance avait alors à lutter contre l'ingérence tracassière 
de son frère Constant II, devenu le seul maître de l'Occident. 
Entre le danger perse et les menaces de complications inté- 
rieures, Constance ne devait pas se sentir à l'aise, et l'on com- 
prend sans peine qu'il ait songé à mettre en lieu sûr deux jeunes 
cousins dont il pouvait, d'un jour à l'autre, avoir à craindre 
l'ambition naissante. Il n'eut pas besoin de conseils sans doute 
pour se décider à l'aire interner à Maeellum et Gallus et Julien. 

En partant de Nicomédie pour sa nouvelle retraite, Julien dut 
laisser chez lui son premier maître ( 2 ). Eloigner l'enfant de 
Mardonius, c'était l'arracher à tout ce qui avait captivé les plus (*) Sozomène, V, 2, 9, etc. 

(*) Cf. Julien, Orat. VIII, p. 241 C, etc. — 206 — ./. liidez. — La jeunesse de l'empsreur Julien. chaudes de ses affections. Le coup fut très dur pour lui. Dan-- sa 
détresse, il n'eut qu'une consolation, celle de retrouver enfin son 
frère. 

Après quatre années environ passées au fond d'un exil 
sévère ( 1 j, Gallus lui réapparaissait dans tout l'éclat d'une 
robuste et insoucieuse adolescence. Mais si Julien fut entraîné 
vers lui par un élan du cœur, il dut se sentir bientôt déçu. 
Gallus était peu fait pour répondre à des attendrissements. Sous 
des dehors avantageux, il cachait un fond d'instincts violents et 
grossiers. Il différait de Julien, dit un contemporain, autant que 
Domitien de Titus ( 2 ). Julien ne prit cependant pas Gallus en 
aversion. C'est avec une indulgente pitié qu'il parle de lui. Il le 
plaint d'avoir souffert des suites d'une éducation négligée ( ! ). 

De quoi Julien pouvait-il bien lui parler, quand ils avaient 
la chance de se trouver seuls, dans quelque recoin du château, 
ou bien dans leurs promenades? D'Homère et de lectures 
sérieuses, il ne pouvait guère être question entre eux. Gallus 
n'avait pas suivi les leçons d'un Mardonius, et il était de ceux 
qui aiment « les chevaux, les oiseaux et les fauves » plus que 
les livres. Exercices et jeux bruyants, peut-être, à l'occasion, 
quelque bon tour à jouer aux eunuques chers à Constance, voilà 
ce à quoi Julien devait s'intéresser, s'il tenait à ne pas rester 
tout à fait étranger à son frère. 

A Macellum, d'ailleurs, les deux orphelins subirent les 
ennuis causés par une même contrainte, par un même espion- 
nage, enveloppé d'attentions obséquieuses; c'est dans une 
même rancœur sans doute qu'ils apprirent surtout à frater- 
niser, et ils durent se rappeler plus d'une fois l'un à l'autre la 
journée fatale où leur père avait été tué. On devait appréhende] 
autour d'eux de telles confidences, et, pour diminuer le danger, on (*) Cf. Julien, p. 271 B, etc. 

(») \mmikn Marcellin, XIV, 14, 28. 

( 3 ) Pai?e 271 D. 207 ./. Hidez. — La jeunesse de l'empereur Julien. recourut à un système d'insinuations captieuses : « Constance 
avait été trompé; il avait été obligé de céder à la violence 
d'une soldatesque indisciplinée » ; il ne fallait pas le rendre res- 
ponsable des crimes commis. Telles étaient, d'après Julien ( 1 ), les 
« chansons » qu'on taisait entendre aux deux frères durant leur 
réclusion. En même temps, on les sevrait autant que possible 
de tout libre entretien. On les empêchait de recevoir aucune 
visite d'amis. Pour partager leurs jeux, ils n'eurent pas d'autres 
compagnons que leurs propres esclaves. Élevés dans l'apparat 
d'un train de vie princier, ils se sentaient comme gardés à vue 
par une camarilla d'eunuques, au point que, plus tard, 
Julien se plaignit d'avoir été traité alors comme l'étaient, chez 
les Perses, ceux dont on se débarrassait en les enfermant dans 
les « châteaux de l'oubli » ( 2 ). 

Un jour cependant, le palais de Macellum fut mis en émoi par 
l'arrivée de personnages considérables. Se rendant en 347 
d'Ancyre à Hiérapolis, Constance eut la curiosité de visiter son 
domaine, et il put ainsi observer les dispositions que l'on avait 
prises autour des deux séquestrés. Comme il était d'ailleurs 
grand amateur de sports, coureur agile, bon cavalier et archer 
sûr de son coup, il profita de l'occasion pour se livrer à une 
partie de chasse. Julien lui vit abattre, dans les enclos annexés 
au parc du château, des ours, des lions et des panthères ( 3 ). Des 
deux frères, ce fut Gallus assurément que ce spectacle réjouit le 
plus. Quant à Julien, s'il eut le loisir de parler à l'empereur, 
il ne put être que médiocrement charmé par l'aspect de ce 
personnage solennel et figé, qui s'étudiait à ne laisser voir l'appa- 
rence d'aucune impression sur son visage. Les entrevues, d'ail- 
leurs, ne se multiplièrent pas. Constance ne fit à Macellum qu'une 
courte balte. Bientôt, l'escorte brillante du souverain disparut, (») Page "211 15. 

(*) Cf.' p. 271 C; cf. Procope, De bello persico, I, 5. 

(*) Cf. Julien, pp. t>7 i A, 53 li. etc. 

— 208 — ./. lïidez. — La jeunesse de l'empereur Julien. laissant les salles et les vestibules du palais retomber dans leur 
morne quiétude. 

Un tel isolement aurai I pu à la longue produire chez Julien 
de la dépression. Mais il était de ceux qui savent se suffire. II se 
replia sur lui-même. Ce qu'il avait de sérieux et de concen- 
tré s'accentua, avec une vive exaltation pour les choses de 
l'esprit. Il tâcha d'oublier sa détresse en se livrant à ces absor- 
bantes imaginations de l'adolescent privé de confident et obligé, 
pour trouver avec qui s'entretenir, de se lancer dans les excur- 
sions de la fantaisie et de faire vivre et parler autour de lui les 
moindres des choses. 

Il n'est pas certain que ses études profanes furent entravées à 
Macellum autant qu'il le donne à penser (*). En tout cas, elles 
y furent étroitement surveillées, et surtout on s'attacha à par- 
faire alors son instruction religieuse. Le régime de claustration 
auquel il était soumis dans cette résidence s'y prêtait fort bien, 
et il subit les effets d'une sorte de retraite spirituelle. Des maî- 
tres de choix furent chargés de lui expliquer l'Ancien et le 
Nouveau Testament. Il s'y mit avec ardeur et y ti t des progrès 
rapides. Bientôt, dit Eunape ( 2 ), on n'eut plus rien à lui 
apprendre. Il est de fait que ses écrits les plus tardifs sont 
remplis de réminiscences scripturaires. 

Nous connaissons l'un de ceux qui intervinrent dans cette 
éducation : Georges de Cappadoce, l'évèque arien qui prit pour 
un temps la place de saint Alhanase à Alexandrie. 

Fils d'un ouvrier foulon, cet aventurier s'était élevé rapide- 
ment par son énergie et par ses intrigues. Quand il fut mis en 
rapport avec Julien, il devait avoir déjà la confiance de l'empe- 
reur. 11 réussit à la garder, car il se faisait volontiers délateur 
et il était capable de justifier les plus mauvais coups avec des 
arguments de légiste retors. A l'occasion — d'après Am mi en ( 3 ) — (i) Page 271 B, etc. 

(-) Vies des sophistes, pp. 473, 4t et suiv. (éd. Didot). 

(3) XXII, H, 3. 

— -209 — J. Bidez. — La jeunesse de l'empereur Julien. il mordait comme une vipère. Cet insolent parvenu du 
pouvoir finit par devenir le plus impopulaire des évèques 
amis de l'empereur. Avec son manque de retenue et ses empor- 
tements de sectaire, il contribua peut-être à donner à Julien 
l'idée que les chrétiens se déchirent entre eux comme des bètes 
fauves ( 1 ). Quoi qu'il en soit, là où Julien parle de lui, il ne 
lui témoigne aucune sympathie. 

Georges de Cappadoce avait une belle bibliothèque et il 
permit au jeune prince de venir la voir. Julien la trouva bien 
fournie. D'abord, et cela va de soi, il y aperçut beaucoup d'au- 
teurs chrétiens. Sûrement, Origène, Lucien d'Antiocheet Eusèhe 
de Césarée y avaient une place d'honneur. Puis, à côté de cette 
littérature, Julien en découvrit une autre, plus nouvelle pour lui : 
Georges, en effet, possédait une collection de rhéteurs, de philo- 
sophes et de commentateurs de toute espèce. Les derniers des 
platoniciens, Porphyre et Jamblique, ne pouvaient manquer 
d'en être. Au lieu de passer vite à côté de volumes remplis 
d'aussi sataniques influences, Julien s'attarda à y faire des 
découvertes dont il reparle encore quinze ans plus tard. En 362, 
après le meurtre de Georges, qui périt écartelé par une populace 
en furie, Julien prit la peine d'écrire au préfet d'Egypte pour 
lui recommander de mettre en lieu sur les restes de sa pré- 
cieuse bibliothèque, et il lit remarquer à son fonctionnaire qu'il 
connaissait personnellement les livres de Georges, « sinon tous, 
au moins en grande partie; car — et c'est par cette déclaration 
que sa lettre se termine ( 2 ) — jadis, quand il était en Cappadoce. 
Georges lui avait passé plus d'un de ces volumes, en lui per- 
mettant d'en prendre copie ». Avec un étudiant qui se livrait à 
d'aussi hardies curiosités, les maîtres de Macellum risquaient 
d'avoir un jour les plus graves des mécomptes. (*) Cf. Ammien Makceu.in, XXII, ,'i, 4. 

(-) Ép. H (éd. Hertlein) = n° •107 de notre édition. Cf. ép. 36 (éd. Hertlein) 
-- n° 106. 

— 210 — J. Bidez. — La jeunesse de l'empereur Julien. Toutefois, malgré le danger où ses croyances fiaient mises 
par raideur de son hellénisme et par tant d'incursions dans des 
régions troublantes, Julien, pendant la première partie de sa 
jeunesse, ne cessa jamais de se comporter comme s'il avait les 
ferveurs d'un chrétien sincèrement pratiquant. H finit même 
par entrer, semble-t-il, dans les ordres mineurs du clergé. Les 
derniers de ses écrits sont pleins encore des impressions qu'il 
avait reçues et des observations qu'il avait laites, en apprenant 
à connaître les beautés de la religion du Christ et les multiples 
ressources de sa propagande. Julien n'a jamais dissimulé qu'il 
avait été d'abord séduit par les doctrines des Galiléens. « Vouons 
ces ténèbres à l'oubli », se contente-t-il de dire une l'ois (*), 
pour couper court à des aveux sur lesquels il n'aimait pas de 
s'étendre. Seulement, il l'ait remonter assez loin le point de 
départ d'une sorte de mysticisme astrolâtrique, qui finit par 
provoquer les premiers ébranlements de sa foi chrétienne. 
Dans son discours sur le Hoi Hélios, il raconte qu'il avait eu, 
de très bonne heure, des moments de demi-lucidité, marqués 
par un pressentiment de révélations à venir. 

C'était lorsque, tout jeune encore, se promenant seul, dans 
la campagne de Macellum sans doute, et s'abandonnant aux 
impulsions d'une sensibilité rêveuse, il s'était senti comme 
saisi par les prestiges de l'âme du monde. Tantôt, en plein jour, 
il lui avait semblé que le soleil l'enveloppait de ses rayons, 
l'attirait vers lui et, dans une élévation mystique, lui faisait 
reconnaître et admirer sa toute-puissance; tantôt, au milieu des 
silences du soir où s'éteint si complètement le bruit des hommes 
que nous réentendons la voix des choses, il s'était arrêté 
longtemps à regarder le ciel et les étoiles. 

Ce spectacle lui avait paru si captivant qu'il étail tombe en 
extase et n'avait d'abord rien entendu des appels de ceux qui (*) Orat. IV, p. 431 A. 

— 2n — ./. Bidez. — La jeunesse de l'empereur Julien. voulaient le ramener aux vulgarités de la vie. Plus d'une fois, il 
avait renouvelé cette expérience. Il s'était, dit-il, tellement 
familiarisé avec les figures formées par les constellations et les 
astres voyageurs que, par exemple, il avait noté d'un jour à 
l'autre leurs diverses positions. Il avait remarqué que la lune a 
sa marche à elle et qu'elle s'écarte du cours des étoiles au milieu 
desquelles elle se promène. Et pourtant, à l'en croire, il 
n'avait pas encore eu en mains les traités des astronomes; il 
n'avait rencontré « aucun de ceux qui philosophent sur ces 
matières » ( 1 ).- 

Ces contemplations l'émurent profondément, et il en de- 
meura préoccupé. Les voix qui s'y faisaient entendre n'étaient 
pas celles qui parlent dans les Évangiles. A ces moments-là, 
se dit-il plus tard, la lumière du ciel lui fut envoyée par 
les dieux pour provoquer en lui un premier trouble, avant- 
coureur de la délivrance, et il faut noter qu'il en parle un peu 
à la manière de ceux qui racontèrent la vision fameuse du 
chemin de Damas. 

Dans l'expression de ces souvenirs, en effet, nous sommes 
frappés de trouver une façon de sentir et de s'observer étonnam- 
ment chétienne, et même déjà moderne à certains égards. 

Certes, quand Julien décrit ses méditations juvéniles devant 
le ciel du jour et de la nuit, il s'inspire de conceptions essen- 
tiellement helléniques. Il n'éprouve point, comme nous, l'émoi 
causé par un insondable mystère ; il ignore les profondeurs 
vertigineuses de l'espace; il ne voit pas dans les constellations une 
poussière de feux dispersés à l'entrée d'abîmes béants. Au con- 
traire, pour lui comme pour toute l'antiquité, le ciel est une 
sphère aux contours nettement définis, tournant éternellement 
sur ses deux pôles, avec les gerbes et les guirlandes d'étoiles 
qui la fleurissent, divinement belle par le calme auguste (*) Orat. IV, pp. 130 C et suiv. 

— 212 J. Bidez. — La jeunesse de l'empereur Julien. et la régularité harmonieuse qui régnent dans son immensité. 
Les chœurs des astres qu'il considère sont ceux-là mêmes qui 
faisaient la joie des élus dans la vie future rêvée par les émules 
et les disciples de Posidonius. Seulement, Julien s'exprime 
tout autrement que les anciens philosophes. Pour eux, le 
bonheur de l'âme, dans l'au-delà, dépend des satisfactions de 
l'esprit plutôt que des émotions du cœur et l'on y goûte le plaisir 
d'une intelligence découvrant soudain les révélations d'une 
science parfaite. Quand ils en parlent, dans le songe de Scipion 
ou dans les nombreux morceaux consacrés au même thème, ils 
ne s'attachent à décrire que les visions offertes aux bienheureux, 
et ils ne disent pas grand chose des jouissances que l'àme ressent 
devant elles. Au contraire, Julien, sans s'attarder à détailler ce 
qu'il appelle les beautés célestes, n'a guère d'attention que pour 
les impressions qu'elles provoquent en lui. Son émotion d'ado- 
lescent qui laisse son regard se perdre dans les régions éthérées, 
l'état d'extase où il tombe, tandis qu'il est illuminé et transporté 
par les rayons venus d'en haut, voilà de quoi il nous entretient. 
On pourrait trouver dans certaines strophes de nos roman- 
tiques d'excellentes transpositions faisant valoir les impres- 
sions de Julien avec un relief et une ampleur qu'il aurait été 
ravi de pouvoir leur donner : 

Parfois, lorsque tout dort, je m'assieds plein de joie 
Sous le dôme étoile qui sur nos fronts flamboie ; 
J'écoute si d'en haut il tombe quelque bruit ; 
Et l'heure vainement me frappe de son aile 
Quand je contemple, ému, cette fête éternelle 
Que le ciel rayonnant donne au monde la nuit. 

Souvent alors j'ai cru que ces soleils de flamme w 

Dans ce monde endormi n'échauffaient que mon âme ; 

Qu'à les comprendre seul j'étais prédestiné; 

Que j'étais, moi, vaine ombre obscure et taciturne, 

Le roi mystérieux de la pompe nocturne; 

Que le ciel pour moi seul s'était illuminé! (*). (*) Victor Hugo, Feuilles d'automne, XXI. 

— 213 — ./. Bidez. — La jeunesse de l'empereur Julien. On ne trouve rien de pareil à ce lyrisme ni chez Marc-Aurèle, 
dont le poêle des Feuilles d'automne a pris une pensée (IV, 23) 
pour épigraphe, ni chez Jamblique, le philosophe que Julien 
lui-même pratiquait le plus au moment où il écrivait son dis- 
cours sur le Roi Hélios. Les néo-platoniciens les plus tardifs 
prétendaient encore laisser à la dialectique le soin de préparer 
à la suprême initiation. Quant à la théurgie des mystères, les 
disciples de Jamhlique et de Maxime d'Éphèse s'attachent beau- 
coup à en décrire les fantasmagories et les effets extérieurs : 
illuminations et transfigurations de statues, apparitions qui 
menacent ou sourient et parfois même élèvent l'adorateur jusqu'à 
dix coudées au-dessus du sol ; mais nulle part nous ne voyons les 
théoriciens des cultes mystiques analyser les impressions que 
leur liturgie produisait dans l'âme même des initiés. Porphyre se 
borne à faire observer que les cérémonies rituelles ont pour but de 
purifier les imaginations ( 1 ), et Jamblique disserte sur les vertus 
cathartiques — c'est-à-dire sur celles des théurges — avec le 
même étalage de froide raison et de scholastique pédantisme 
dont il se sert pour faire valoir les vertus philosophiques. 

Au contraire, l'évolution intellectuelle de Julien est remplie 
de scènes où interviennent des mouvements du cœur avec des 
voix intérieures, auxquelles il répond par l'expression de son 
dévoùment filial, de son amour et de son admiration. Tandis 
que beaucoup de ses coreligionnaires prétendaient rester païens 
par raison, on le voit revenir aux croyances de ses ancêtres par 
une conversion en grande partie sentimentale. 

Quand chassés, sans retour, des temples vénérables, 
Tordus au vent de feu qui soufflait du Thabor, 
Les grands Olympiens étaient si misérables 
Que les petits enfants tiraient leurs barbes d'or; 

Durant ces jours d'angoisse où la terre étonnée 
Portait, comme un fardeau, l'écroulement des cieux, 
I n seul homme, debout contre la destinée, 
Osa, dans leur détresse, avoir pitié des dieux (*). (') Cf. ma Vie de Porphyre, fragments du De regressu animae, p. 28*. 
(-) Louis Bouiî-het, La Colombe ( Dernières chansons) . — 214 J . Ridez. — La jeunesse de l'empereur Julien. 

En effet, par leurs oracles et par leurs prêtres déchus (*), les 
dieux firent adresser à Julien des plaintes qui les rendirent à 
ses yeux aussi touchants qu'ils semblaient vénérables, et l'on 
peut sans doute taire place à une « grande pitié » parmi les 
sentiments qui inspirèrent la chimérique aventure de l'Apostat. 
Nos poètes ont eu raison de s'écarter de l'opinion de Voltaire et 
du marquis d'Argens, qui ne voyaient dans Julien qu'un ratio- 
naliste ennemi des superstitions. Julien fut surtout un homme 
de foi, et rien ne ressemble plus à certains égards aux effusions 
de piété dont ses discours sont remplis que le lyrisme — déjà 
si moderne — des Confessions de saint Augustin. 

Julien demeura interné à Macellum durant six années ( 2 ). 
En 348-349, un nouveau revirement de la politique de Constance 
lui permit de reprendre le chemin de Nicomédie. Il avait alors 
dix-huit ans environ et il était dans toute la beauté de son 
adolescence. Pas très grand, il avait le corps bien fait, et sur- 
tout une physionomie attirante. Ses yeux étaient pleins d'éclat 
et lui donnaient le regard émouvant d'une jeunesse prête à 
s'exalter pour tout ce qui paraissait juste et noble. Dès qu'on 
le vit apparaître dans les auditoires des rhéteurs, il fut l'été et 
choyé, et bientôt il éveilla des espérances et il rencontra des 
sollicitations qui devaient finir par déterminer son apostasie. 
Toutefois, au moment où il quitta Macellum, il n'y songeait pas 
encore, et il ne soupçonnait pas qu'il considérerait un jour 
comme un devoir de conscience de choisir entre l'hellénisme et 
l'Église. 

Bref, chrétien par ses premières croyances religieuses, mais 
pénétré d'idées païennes par ses études littéraires; plein d'admi- 
ration pour le génie de la Grèce ancienne, mais moderne et 
presque romantique par le sentimentalisme avec lequel il se (*) Cf., par exemple, les doléances de l'oracle de Delphes, chez Philostorge, 
VII, le. 
(») Julien, p. 271 C. 

— 215 — ./. Bidez. — La jeunesse de l'empereur Julien. reportait vers le passé et aussi par l'importance qu'il attachait 
aux mouvements de son âme inquiète et ardente, dès sa jeunesse, 
Julien eut une mentalité dont il est plus facile de raconter la 
formation que de définir le caractère. C'est ainsi que son attitude 
a donné lieu aux interprétations les plus opposées. Julien a pu 
devenir le héros d'Alfred de Vigny, puis celui d'Ibsen, après 
avoir été admiré par Voltaire. La multiplicité des sympathies 
qu'il a provoquées répond à une complication réelle de son être. 
On s'en rendrait mieux compte encore, si j'avais le temps 
d'achever le récit de sa vie et de montrer comment, en Gaule 
d'abord, en Orient ensuite, l'enfant méditatif et rêveur de jadis 
se révéla tout d'un coup homme d'action, libérateur audacieux 
et lapide, puis restaurateur intelligent tic provinces dévastées, 
enfin réorganisateur de tout l'Empire, jusqu'à l'heure où le 
javelot d'un Perse vint le frapper et lui donner, à l'âge de 
trente-deux ans, la mort d'un soldat. Mais ma tache est finie. 
Je voulais simplement, aujourd'hui, dépeindre certaines de ses 
impressions d'enfance et de jeunesse. Lorsqu'il nous est permis 
d'en saisir le jeu, de telles impressions peuvent, en effet, nous 
aider à découvrir, par une sorte d'intuition, les plus lointaines 
et les plus durables, sinon les plus apparentes des influences 
auxquelles obéissent les grandes personnalités de l'histoire. 916 — PROCLAMATION PRIX ANTON RERGMANN. 

Cinquième période (1912-1917. prorogée au 21 mars 1920). 

Le prix n'est pas décerné. 

PRIX JOSEPH DE KEYN. 

XXI e Concours, première période, (enseignement primaire (1919-1920). 

Un prix de 3,000 francs est décerné à M" e Marie Delcourt, 
docteur en philosophie et lettres, à Liège, pour son ouvrage 
manuscrit intitulé : Grands Cœurs. Récits de l'occupation pour 
les enfants. 

PRIX ADELSON CASTIAl. 

Douzième période (1914-1916, prorogée au 31 décembre 1920). 

Le prix n'est pas décerné. 

PRIX JOSEPH GANTRELLE. 

Quatorzième période (1919-1920). 

Question posée : « On demande une. édition critique de la 
Vie de Pythagore par Diogène Laërce, avec introduction et 
commentaire. » 

Le prix de 3,000 francs est attribué à M. Armand Delatte, 
professeur à l'Athénée royal de Liège. 

— il 7 — Proclamation. PRIX EMILE DE LAVELEYE 

Quatrième période (1913-1918, prorogée au 31 décembre 1920). 

Le prix de 2,400 francs est décerné à M. le D r Alfred Marshall, 
professeur éméritede l'Université de Cambridge, pour l'ensemble 
de ses travaux. 

PRIX POLYDORE DE PAEPE 

Deuxième période prorogée 1 1912-1920). 

Le prix de 4,500 francs est décerné à M. Pierre Tempels, 
auditeur général honoraire à Bruxelles. 

PRIX ERNEST ROUV1ER-PARVILLEZ. 

Deuxième période prorogée (191 '2-1920.) 

Le prix de 1,200 francs est partagé entre MM. Grégoire 
Le Roy, homme de lettres à Bruxelles, et Horace Van Ofïel, 
homme de lettres à Saint-Cloud. 

PRIX AUGUSTE BEERNAERT. 

Troisième période prorogée (1914-1920). 

Le prix de 1,000 francs est partagé entre (eu M. Louis Bou- 
mal, pour son recueil de poésie : Le Jardin sans soleil, et 
M. Pol Stiévenart, pour son livre : // Fiammengo. 

PKIX DE STASSART. 
Notice sm: un Belge célèbre. 

Onzième période (1911-1916, prorogée au 1 er novembre 1920). 

Le prix n'est pas décerné. 

— tm — Proclamation. PRIX DE STASSART. 

Histoire nationale. 

Huitième période (1911-1916, prorogée au 1 er novembre 1920). 

Le prix n'est pas décerné. 

PRIX DE SAINT-GENOIS. 

Sixième période (1912-1917, prorogée au 15 novembre 1920). 
Le prix n'est pas décerné. 

PRIX AUGUSTE TEIRLINCK. 

Septième période (1910-1915, prorogée au 1 er novembre 1920). 
Le prix n'est pas décerné. 

PRIX EUGÈNE LAMEERE. 

Troisième période (1913-1918, prorogée au 1 er mai 1920). 
Le prix n'est pas décerné. 

PRIX ERNEST DISCAILLES. 

Deuxième période (1912-1916, prorogée au 31 décembre 1920). 

Histoire contemporaine. 
Le prix n'est pas décerné. 

FONDATION HENRI PIRENNE. 

Pour favoriser les études relatives à i histoire de Belgique. 

Aucune subvention n'est accordée. 

1921. LETTRES. 219 1 * Proclamation. PRIX DU GOUVERNEMENT. 

Prix décennal des Sciences philosophiques. 

Troisième période (1908-1917). 

Par arrêté royal du 30 novembre 1920, le prix d'une valeur 
de 5,000 francs est décerné à M. Maurice De Wulf, membre de 
l'Académie, pour son ouvrage intitulé : Histoire de la Philo- 
sophie médiévale, ses éditions des Philosophes Belges et ses 
études relatives à l'esthétique. 

Prix décennal de Philologie. 

Quatrième période (1910-1919). 

Par arrêté royal du 12 décembre 1920, le prix de 5,000 francs 
est décerné à M. Joseph Ridez, membre de l'Académie, pour son 
édition critique de YHistoire ecclésiastique de Philostorge. 

Prix quinquennal des Sciences historiques. 

Septième période (1911-1915). 

Par arrêté royal du 30 décembre 1920, le prix d'une valeur de 
5,000 francs est décerné au R. P. Hippolyte Delehaye, membre 
de l'Académie, président de la Société des Rollandistes, pour 
son ouvrage intitulé : Les Origines du culte des Martyrs. 

Prix quinquennal des Sciences sociales. 

Septième période (1912-1910). 

Par arrêté royal du 22 décembre 1920, le prix de 5.000 francs 
est attribué à feu Emile Waxweiler, membre de l'Académie, 
directeur des Annales sociologiques (de l'Institut de sociologie 
Solvay). 

— 220 — Proclamation. Prix triennal de littérature dramatique française. 

Dix-neuvième période (1912-1914). 

Par arrêté royal du 14 août 1920, le prix de 8,000 francs 
est décerné à M. Gustave van Zype, correspondant de l'Académie, 
pour sa pièce Les Liens. 

Vingtième période (1915-1917). 

Par arrêté royal du 14 août 1920, le prix de 3,000 francs 
est décerné à M. Paul Spaak, pour sa pièce Malgré ceux qui 
tombent. 

Prix triennal de littérature française. 

Quatorzième période (1913- 191o). 

Par arrêté royal du 31 juillet 1920, le prix de 3,000 francs 
est attribué à ML Hubert Krains, pour son ouvrage manuscrit 
intitulé Mes Amis. 

Quinzième période (1916-1918). 

Par arrêté royal du 31 juillet 1020, le prix de 3,000 francs 
est attribué à M. Albert Mockel, pour son ouvrage intitulé 
Emile Verliaeren. NÉCROLOGE. 

Depuis le 3 mai l!)20, la Classe a eu le regret de perdre : 

Un membre titulaire : Ernest Nys. 

Quatre associés : Paul Le Jay, Luigi Bodio, Fockema Anureae 
et Georges Hàgerup. 

— 221 — Proclamation. ÉLECTIONS. 

Ont été élus : 

Dans la Section d'histoire et des lettres : 

Le 6 décembre 1920 : 
Membre titulaire : M. G. Des Marez. 
Associé : M. R. Lanciani. 

Le -2 mai 1921 : 
Correspondant : M. H. Vanderlinden. 

Dans la Section des sciences morales et politiques 

Le 6 décembre 1 920 : 
Membre titulaire : M. Paul Hymans. 
Associé : M. André Weiss. 

Le 2 mai 1921 : 
Correspondant : M. A. Nerinckx. 
Associés : MM. Lowell, Dupuis et Ferraris. 223 — PRIX PERPETUELS («' PRIX DE STASSART (2,000 francs). 

NOTICE SUR UN BELGE CELEBRE, PRIS ALTERNATIVEMENT PARMI LES 
HISTORIENS OU LES LITTÉRATEURS, LES SAVANTS ET LES ARTISTES. 

(Douzième période sexennale : 1 er novembre 1920 au 1 er novembre 1925) 

QUESTION POSÉE : 

Notice sur Jehan Boutillier, auteur de « La Somme rurale ». 

Déterminer la nature et la portée de ses fonctions de lieute- 
nant du bailliage de Tournai-Tournaisis . 

Indiquer les sources auxquelles il a puisé. 

Comparer ses solutions et ses décisions avec celles des juristes 
du temps. 

N. B. — Il y aura peut-être lieu de les mettre en rapport 
avec les décisions des échevins d'Ypres sur le référé des éche- 
vins de Saint-Dizier. PRIX DE STASSART (8,000 francs). 

HISTOIRE NATIONALE. 

(Neuvième période sexennale : 1 er novembre 1920 au 1 er novembre 1925.) 
QUESTION POSÉE : 

Étude sur l'organisation financière bourguignonne jusqu'à la 
création du Conseil des finances par Chartes-Quint. (') Les programmes des prix perpétuels, avec leurs développements, ainsi que 
ceux des concours annuels, sont déposés au secrétariat de l'Académie (Palais des 
Académies), rue Ducale, 1, à Bruxelles, où les intéressés peuvent les demander. 

Le montant des sommes annoncées pour les prix n'est donné qu'à titre d'indica- 
tion subordonnée aux variations du revenu des fondations. 

— 2-25 — Prix perpétuels. PRIX DE SAINT-GENOIS (1,000 francs). 

HISTOIRE OU LITTÉRATURE EN LANGUE NEERLANDAISE. 

(Septième période, ou troisième quinquennale : 
1 er novembre 1920 au 1 er novembre 1925.) 

QUESTION POSÉE '. 

Faire l'histoire du siège d'Anvers par Alexandre Farnèse. 
PRIX AUGUSTE TEIRLINCK (4,000 francs). 

LITTÉRATURE FLAMANDE. 

Sixième période quinquennale : 1 er novembre 1920 au 1 er novembre 1925. 

QUESTION POSÉE : 

Faire l'histoire des lettres néerlandaises dans les Pays-Bas 
espagnols depuis la paix d'Anvers par le duc de Parme (1585) 
jusqu'à la paix d'Ltrecht (1713). 

Les travaux peuvent être écrits en langue française ou en 
langue flamande. 

PRIX ANTON RERGMANN. 

(Un prix de 2,000 francs, cinq prix de 1,000 francs.) 

(Sixième période, ou troisième quinquennale : 21 mars 1920 au 21 mars 1925,) 

Histoire ou monographie, écrite en néerlandais, d'une ville 
ou commune flamande de la Belgique, quelle que soit sa popu- 
lation. 

La monographie imprimée doit avoir paru dans la période 
quinquennale. 

— 224 — Prix perpétuels. Les auteurs étrangers au pays ne sont pas exclus, pourvu 
que leur ouvrage soit écrit en néerlandais et édité en Belgique 
ou dans les Pays-Bas. 

PHIX JOSEPH DE KEYN 

(3,000 francs à répartir.) 

Destiné à des ouvrages d'instruction et d'éducation laïques, 
alternativement d'année en année : 1° à l'usage des écoles pri- 
maires ou d'adultes; 2" d'instruction ou d'éducation moyennes, 
y compris l'art industriel. (Réservé aux auteurs belges.) 

Vingt et unième concours, deuxième période : 1920-1921. — 
Enseignement moyen et art industriel. 

Vingt-deuxième concours, première période : 1921-1922. — 
— Enseignement primaire. 

PRIX ADELSON CASTIAU (1,200 francs). 
(Treizième période triennale : 1921 au 31 décembre 1923.) 

Destiné au meilleur travail d'un Belge sur les moyens d'amé- 
liorer la condition morale, intellectuelle et physique des classes 
laborieuses et des classes pauvres. 

Les travaux concernant la petite bourgeoisie peuvent prendre 
part au concours. 

PRIX JOSEPH GANTRELLE. 
philologie classique (réservé aux auteurs belges) . 

(Quinzième période biennale : 1921-1922.) 

première question. (Prix : 3,100 francs.) 

On demande une étude sur la langue et la grammaire d'un 
auteur latin du III e au VII e siècle. 

jV. B. — Cette étude sera une contribution à l'histoire de la langue et 
de la syntaxe latines. Voyez H. Goelzer, Histoire du latin du IIP au 
VIP siècle {Revue internationale de l'enseignement, 1907. t. LV, 
pp. 97-129). Prix perpétuels. deuxième question. (Prix : 3,100 francs.) 

On demande, pour un groupe d'auteurs grées ou latins (par 
exemple pour les tragiques, ou bien pour les lyriques, pour les 
historiens, etc,), un répertoire critique des traductions françaises 
publiées depuis la Renaissance. L'auteur tiendra compte des 
traductions partielles insérées dans les travaux de critique ou 
d'histoire littéraire. PRIX EMILE DE LAVELEYE (3,000 francs). 

(Quatrième période sexennale : 1913-1918, prorogée au 31 décembre 1920.) 
(Cinquième période sexennale : 1921 au 31 décembre 1925.) 

Économie politique et science sociale. Destiné au savant, 
belge ou étranger, vivant au moment de l'expiration de la 
période de concours, et dont l'ensemble des travaux sera consi- 
déré par le jury comme ayant fait faire des progrès importants 
à l'économie politique et à la science sociale, y compris la 
science financière, le droit international et le droit public, la 
politique générale ou nationale. PRIX EUGENE LAMEERE (oOO francs). 
(Quatrième période quinquennale : I e1 ' mai 1920 au 1 er mai 1925.) 

Destiné au meilleur ouvrage d'enseignement de ihisloire à 
l'usage des écoles primaires, moyennes ou normales de Belgique, 
dans lequel l'image joue un rôle important pour l'intelligence 
du texte. ±26 Prix perpétuels. PRIX CHARLES DUVIVÏER (4,300 francs) 

Cinquième période ( 1919-1921 1. 

QUESTION POSÉE : 

On demande une étude sur le droit successoral, soit en liel- 
gique, soit dans une province belge à la fin de l'ancien régime. PRIX POLYDORE DE PAEPE 

(Troisième période quinquennale : 1921 au 31 décembre 1925.) 

Destiné à l'auteur belge ou él ranger du meilleur exposé de 
la philosophie spiritualiste fondée sur la raison pure. 

A mérite égal, la préférence sera accordée à l'ouvrage qui 
aura développé les principes exposés par Paul Le Moyne [Pol. 
de Paepe] dans l'opuscule : De l'idée de Dieu, sa transforma- 
tion, ses conséquences morales et sociales. PRIX ERNEST BOUVIER-PARYTLLEZ 1,500 francs). 
(Troisième période quadriennale : 1921-31 décembre 1924. 

Destiné tous les quatre ans au littérateur belge, de langue 
française et de fortune modeste, dont les oeuvres, déjà publiées, 
attesteront une activité littéraire prolongée. 1921. LETTRES. 227 14* Prix perpétuels. PRIX ERNEST DISCAILLES (600 francs). 

Destiné alternativement à l'auteur du meilleur travail sur 
l'histoire de la littérature française ou l'histoire contemporaine. 

Peuvent seuls concourir : 1° les Belges; 2° les étrangers étu- 
diants ou anciens étudiants de l'Université de Gand. 

(Troisième période quinquennale : 1917-1921.) 

HISTOIRE CONTEMPORAINE. 

(Quatrième période quinquennale : 1921-1924.1 

HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANÇAISE. PRIX AUGUSTE BEERNAERT (1,100 fr). 
(Quatrième période biennale : 1921 au 31 décembre 1922. ) 

Attribué à l'auteur belge ou naturalisé qui aura produit l'œu- 
vre de langue française la plus remarquable sans distinction de 
genre ou de sujet. 

FONDATION HENRI PIRENNE. 

Destinée à faciliter des voyages d'études ou de recherches 
dans les universités, bibliothèques, dépôts d'archives, mu- 
sées, etc., du pays ou de l'étranger, à subvenir aux frais de 
publications ou entreprises scientifiques et, en général, à venir 
en aide à tous travaux ou moyens d'encouragement qui paraî- 
tront utiles pour favoriser les études relatives à l'histoire de 
Belgique conçue dans le sens le plus large. 2-28 — BESTENDIGE PRIJSKAMPEN (») PRUS 1>E STASSART (2,000 frank). 

VERHANDELING OVER EEN BEROEMDËN BELG, BEURTELINGS GEKOZEN 
UIT DE GESCHIBDSCHRIJVEBS OF LETTERKUNDIGEN, DE GELEERDEN 
EN DE KUNSTENAARS. 

(Twaalfde zesjarig tijdvak : 1«» November 1920 tôt I e " November 1925.) 
GESTELDE PRIJSVRAAG : 

Verhandeling over Jehan Boutiluer, schrijver van de « Somme 
Hurael ». 

De natuur en de bevoegdheid van ^ijn ambt van luitenantvan 
liet baljuwschap van Doornik en het Doorniksche bepalen. 

De bronnen waaruit hij geput heef't, aanduiden. 

Zijne oplossingen en beslissingen met die van de rechtsge- 
leerdeii van dien tijd vergelijken. 

L. W. — Het zou wellicht passen ze in verband te stellen 
met de beslissingen van de schepenen van Ieperen over het 
verslag van de schepenen van Saint-Dizier. 

PRUS DE STASSART (8,000 frank). 

VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS. 
(Negende zesjarig tijdvak : l en November i920 toi l en November 1925. | 
GESTELDE PRIJSVRAAG : 

Studie over de Bourgondisclie jinancieele inriclitinq tôt aan 
de oprichting van den liaad der finaneien door Keizer Karel. ( 4 ) De programmai der besterulige prijzen, met Imnne uiteenzettingen, alsmede 
die der jaarlijksche prijskampen, liggen op het sekretariaat der Académie (Paleis 
der Academiën), Hertogstraat, 1, te Brussel, alwaar de belanghebbenden ze zich 
kunnen aanschaffen. 

De aanduiding van het bedrag der prijzen is slechts een aanwijzing, die van de 
▼eranderlijkheid van de inkomsten der stichtingen afhankelijk is. 

— 229 — Bestendige prijskampeti. PRIJS DE SAINT-GENOIS (1,000 frank). 

GESCHIEDENIS OF LETTERKUNDE IN HET NEDERLANDSCH . 

(Zevende tijdvak of derde vijfjarig tijdvak : 
l en November 1920 tôt l en November 1925.) 

GESTELDE PRIJSVRAAG I 

De gescliiedenis schrijven van de belegering van Antwerpen 
door Alexander Farnèse. PRIJS AUGUST TEiRLINCK (4,000 frank). 

NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE. 

Zesde vijfjarig tijdvak : l en November 1920 tôt l en November 1925. 
GESTELDE PRIJSVRAAG : 

De geschiedenis schrijven van de Nederlandsche letteren in 
de Spaansche Nederlanden van de inneming van Antwerpen 
door den liertog van 9 arma (188Ô) tôt aan den vrede van 
Utreeht (171 S). 

De werken niogen in de Fransche of in de Vlaamsehe taal 
gesehreven worden. 

PRIJS ANTON BERGMANN 
(Een prijs van 2,000 frank en vijf prijzen van 1,000 frank/ 

(/.csde tijdvak of derde vijfjarig tijdvak : 21 Maart 1920 toi 21 Maart 1925.) 

Een in 't Nederlandsch gestelde handschrif'telijke of'gedrukte, 
geschiedkundige verhandeling over een gemeente uit het 
Vlaamsehe gedeelte van het land, welke ook haar hevol- 
king zij. 

— 230 — Bestendige prijskampen. De gedrukte verhandeling moet binnen het aangeduide tijd- 
vak verschenen zijn. 

Vreemdelingen zijn niet uitgesloten, als maar hun werk in 
't Nederlandsch geschreven, en in België of Nederland uitge- 
geven is. PRIJS JOSEPH DE KEYN. 

(3,000 frank te verdeelen.) 

Toe te wijzen aan werken voor wereldlijk onderwijs en 
wereldlijke opvoeding, om het jaar beurtelings : 1° voor de 
lagere scholen en scholen voor volwassenen ; 2" voor het mid- 
delbaar onderwijs, de nijverheidskunst er inbegrepen. (Alleen 
voor Belgische schrijvers.) 

Een en twintigste prijskamp, tweede tijdvak : 1920-4921. — 
Middelbaar onderwijs en nijverheidskunst. 

Twee en twintigste prijskamp, eerste tijdvak : 1921-1922. — 
Loger onderwijs. PRIJS ADELSON CASTIAIJ (1,200 frank). 
(Dertiende driejarig tijdvak : 1921 tôt 31 December 1923.) 

Voor het beste werk over de middelen tôt verbetering van 
den zedelijken, verstandelijken en lichamelijken toestand der 
werkende en der behoej'tige standen. 

De verhandelingen betreffende de kleine burgerij mogen ook 
aan den wedstrijd deel nemen. "251 Bestendige prijskampen. PRIJS GANTHELLE. 
classieke philologie (alleen voor Belgische schrijvërs). 

(Vijftiende zesjarig tijdvak : 1921-1922. ) 
EERSTE PRIJSVRAAG (3,100 frailk) . 

Men vraagt een studie over de taal en de spraakkunst van 
een Lalijnsch schrijver uit de III e tôt de VIP eeuw. 

N. B. — Deze studie moet een bijdrage zijn tôt de geschiedenis van de 
Latijnsche taal en syntaxis. Zie H. Goelzer, Geschiedenis van het Latijn 
van de III e tôt de VII e eeuw (Bévue internationale de l'enseignement, 
1907, t. LV, blz. 97-129). TWEEDE PRIJSVRAAG (3,100 IVaiîk) . 

Men vraagt, voor een groep Grieksche of Latijnsche schrijvërs 
(b. v., voor de tragici, of voor de lyrici, voor de lùstorici, enz.), 
een critisch repertorium van de sedcrt de Renaissance uitgegeven 
Fransche vertalingen. De stetler zal rekening houden met de 
gedeeltelijke vertalingen. in de Critische of letlerhistorische 
werken voortkomende. PR1JS EMILE DE LAVELEYE $,000 frank). 

(Vierde zesjarig tijdvak : 1913-1918, verlengd tôt 31 December 1920.) 
(Vijfde zesjarig tijdvak : 1921 tôt 31 December 1925.) 

Staathuishoudkunde en maatschappelijke wetenschappen. Toe 
te wijzen aan den bij het einde van het tijdvak nog levenden 
Belgischen of vreemden geleerde, wiens gezamenlijke werken 
door de Jury zullen geacht worden op het gebied der staat- 

25-2 — liestendige prijskampen . huishoudkunde en (1er maatschappelijke wetenschappen, met 
inbegrip van de financieele wetenschap, van het volkenrecht en 
het slaatsrecht, van de algemeene of nationale staatkunde, een 
belangrijken vooruitgang le hebben teweeggebracht. PRIJS EIGÈNE LAMEEKE (500 frank). 

(Vierde vijfjarig tijdvak : len Mei 1920 tôt 1™ Mei 1925.) 

Voor het beste werk van geschiedonderwijs voor de lugere, 
middelbare of normale schôlen van België, waarin het beeld 
een voorname roi speelt om den tekst le verduidelijken. 

PRIJS CHARLES DUVIVIER (1,300 frank). 
Vijfde tijdvak (1919-1921). 

GESTELDE PRIJSVRAAG : 

Men vraagt een studie over het opvolgingsrecht hetzij in 
België, hetzij in een Belgische provincie, aan het einde van het 
ond régime. 

PRIJS POLYDORE DE PAEPE. 

(Derde vijtjarig tijdvak : 1921 tôt 31 December 1925.) 

Toe te wijzen aan den Belgischen of vreemden schrijver van 
de beste uiteenzetting van spiritualistische wijsbegeerte, op de 
znivere rede gesteund. 

Bij gelijke verdienste, zal de voorkeur gegeven worden aan 
het werk dat de grondbeginselen ontwikkelt, door Paul Le 
Moyne (Pol. De Paepe) uiteengezet in het schrift : Over het 
begrip van God, zijn vervorming , zijn zedelijke en maatschap- 
pelijke gevolgen. 

— -233 — Programma der prijskampen voor 1924. PRIJS ERNEST DISCAILLES (600 frank). 

Beurtelings toe te wijzen aan den schrijver van het beste werk 
over de geschiedenis van de Fransche letterkunde of de heden- 
daagsche geschiedenis. 

Mogen slechts mededingen : 1° de Belgen; 2° de vreemde- 
lingen studenten of oud-studenten van de Hoogeschool te Gent. 

(Derde vijfjarig tijdvak : 1917-1921.) 

HEDENDAAGSCHE GESCHIEDENIS. 

(Vierde vijfjarig tijdvak : 1921-1924.) 

GESCHIEDENIS DER FRANSCHE LETTERKUNDE. STICHTING HENRI PIRENNE. 

Bestemd om studiereizen of opzoekingen in de universiteiten, 
bibliotheken, archieven, musea, enz., in het land of in den 
vreemde te vergemakkelijken, om tegemoetkomingen in de 
kosten van drukwerken of van wetenschappelijke onderne- 
mingen te verstrekken en in 't algemeen, om hulp te verleenen 
bij aile werken of aanmoedigingsmiddelen die nuttig zullen 
schijnen om de studiën te bevorderen, die op de geschiedenis 
van België, in den breedsten zin, betrekking hebben. PROGRAMMA DER PRIJSKAMPEN VOOR 1924. 

De prijs voor ieder dezer vragen is op l,n00 frank bepaaid. 
Termijn : 31» October 1923. 

I. — Afdeeling van Geschiedenis en Letteren. 
EERSTE VRAAG. 

Men vraagt een studie over den ivoordenschat en de spraak- 
kunst van een middeleeuwsch Latijnsch schrijver. 

— 254 — Programma der prijskampen voor 1924. TWEEDE VRAAG. Men vraagt een studie over de Ministeriales in Vlaanderen en 
in Lotharingen . DER DE VRAAG. Men vraagt een studie over de opheffing van de Societeit Jesu 
in de Oostenrijksclie Nederlanden in 1773. 

VIERDE VRAAG. 

De gesc/iiedenis opmaken van de uitbating der steenkool in 
liet Luikerland tôt aan de opkomst van de stoomwerktuiyen. 

II. — Afdeeling der zedelijke en staatkundige wetenschappen. 

EERSTE VRAAG. 

In de liedeiulaagsclie wijsbegeerte de sporen aanwijzen van 
een terugkeer tôt liet intellectualisme, 't is te zeggen tôt de erken- 
ning van de rechten van de abstractieve rede. 

TWEEDE VRAAG. 

Kenschets de werkzaamheid van de zoogenoemde vooruitstre- 
vende rechtskunde. Maak de balans op van de uitkomsten door 
deze rechtskunde, in Frankrijk en in \België, in zake van ver- 
plichtingen in liet burgerlijk redit, sedert de helft van de 
XIX e eeuw verkregen. Vergelijk die uitkomsten met de overeen- 
komstiye nieuwiglieden, die in liet Duitscli burgerlijk wetboek 
van 1896 en in liet Zwitserscli burgerlijk wetboek van 1907-1911 
ingevoerd werden. 

DERDE VRAAG. 

De strekkingen bestudeeren van de ontuikkeUng van liet 
marxisme sedert den dood van Marx. — '235 — Bulletin bibliographique. — Mat. BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

Canovai Titto et Ferraris Carlo. The Banks of Issue in Italy. Washington. 

1911; in-8° (345 p.). 
Capart (Jean). The memphite tomb of King Harenihab. Londres, 4921 ; 

extr. in-4° (pp. 31-35, pi.). 
Cohen {Gustave). Mystères et Moralités du manuscrit 617 de Chantilly 

publiés pour la première fois et précédés d'une étude linguistique 

et littéraire. Paris, 1920; in-4° (CXL1X + 134 p.). 

— Écrivains français en Hollande, dans la première moitié du 

XVII e siècle. Paris, 1920; gr. in-8° (756 p., planches). 
De Greef {Guillaume). L'Economie sociale d'après la méthode historique 

et au point de vue sociologique. Théorie et applications. Bruxelles, 

1921; gr. in-8° (X + 534 p.). 
Dupréel (E.). Pour la réforme du doctorat en philosophie. Bruxelles, 

1921 ; extr. in-8° (pp. 1-8). 
Erskine (Holland Thomas). Upon vvar and neutraiity (1881-1920), witb 

som commentary. Third édition. Londres, 1921; in-8° (XV + 215p.) 

rel. éditeur. 
Fauchille (Paul). Traité de droit international public. Huitième édition, 

entièrement refondue, complétée et mise au courant, du Manuel 

de droit international public de M. Henry Bonfils. Tome II. Guerre 

et Neutralité. Paris, 1921 ; in-8° (10 + 1,095 p.). 
Ferraris Carlo (F.). La statistica del movimento del métal li preziosi fra 

l'Italia et l'Estero. Borne, 1885; extr. in-8° (pp. 11-24). 

— L'assicurazione obbligatoria e la responsabilité dei padroni ed 

imprenditori per gli infortuni sul lavoro. Deuxième édition. Home, 
1890; in-8°(262 p.). 

— Gli infortuni sul lavaro e la legge. Deuxième édition. Vérone, 1897, 

in-8° (119 p.). 

— Ordinamenti politici ed educazione politica. Vérone, 1899; gr. in-8° 

(52 p.). 

— Socialismo e ri forma sociale nel tnorente e nel nascente secolo. 

Turin, 1900; extr. in-8° (pp. 1-40). 

— Il materialismo storico e lo stato. Turin, 1902 ; extr. in-8° (pp. 1-52). 

— 256 — Bulletin bibliographique . — Mai. Ferraris Carlo {F.). Le nuove université francesi. Rome, 1902; extr. in-8° 
(pp. 1-20). 

— Angelo Messedaglia. Mantoue, 1920; in-8° (36 p., 1 portrait). 

— Le leggi finanziarie inglesi in ordine al bilancio. Turin, 1903; 

extr. in-8° ipp. 1-15). 

— Programme pour une statistique internationale de l'enseignement 

supérieur. Rome, 1903; gr. in-8° (55 p.). 

— L'Administrazione locale inglese nel suo ordinamento générale. 

Rome, 1904; extr. in-8° (pp. 1-49). 

— Di alcuni caratteri internazionali dell' istruzione superiore. Rome, 

1911: gr. in-8° (20 p.). 

— Ferrovie. Rome, 1911 ; gr. in-8° (40 p.). 

— Statistica ed elenco dei Soci stranieri délia Reale Accademia dei 

Lincei dal 1873 al 1912 distinti per nazionalità. Rome, 1913; 
extr. gr. in-8° (pp. 263-281). 

— Annali di statistica. Rome, 1913; gr. in-8° (LVIII + 112 p.). 

— La responsabilita dello stato e degli enti locali pei loro impiegati 

nelle legislazioni germaniche. Milan, 1914; extr. in-8° (pp. 417-438). 

— Il personale délie ferrovie estere di stato. Rome, 1915; gr. in-8° 

(149 p.). 

— Il personale délie ferrovie estere di stato. Appendice. Rome, 1915; 

gr. in-8° (31 p.). 

— La classificazione délie persone morali di divitto pubblico. Milan, 

1920; extr. in 8° (pp. 433-464). 

— I divitti soggettivi e gli interessi legittimi. Rome, 1920 (24 p.). 
Ligne (Prince de). OEuvres posthumes inédites, publiées par Félicien 

Leuridant. Lettres de Fédor à Alphonsine. Rruxelles, Paris, 1921 ; 

in-8° (VIII + 107 p.). 
Leuridant [Félicien). Quelques épisodes de l'émigration dans le pays 

d'Ath. Bruxelles, 1921 ; extr. gr. in-8° (pp. 1-10.) 
Meurisse [Paul-Clovis). Les Sœurs du Tiers-Ordre. Notes pour servir à 

l'histoire des religieuses récollectines. Rruxelles, 1921; extr. 

gr. in-8° (pp. 1 10). 
Reinach (Théodore). Un code fiscal de l'Egypte romaine. Le Gnomon de 

l'Idiologue. Paris, 1920-1921; extr. in-8° (pp. 1-187). 237 e^ Séance du lundi 6 juin 192 M. A. Rolin, directeur de la Classe. 

Sont présents : MM. le comte Goblet d'Alviella, Paul Thomas, 
Jules Leclercq, Maurice Wilmotte, S. E. le cardinal Mercier, 
H. Pirenne, Jules Lameere, G. De Greef, J.-P. Waltzing, 
Eug. Hubert, Maurice De Wulf, Ernest Mahaim, Léon Par- 
mentier, 11. P. Delehave, dom Ursmer Berlière, J. Bidez, 
J. Van den Heuvel, J.-J. van Biervliet, G. Cornil, Léon Dupriez, 
G. Des Marez, Paul Hymans, membres; L. Leclère, Jean Capart, 
H. Carton de Wiart, P. Ladeuze, J. Cuvelier, correspondants, 
et le Secrétaire perpétuel. 

Classe des sciences. — MM. G. Cesàro, président de l'Aca- 
démie; A. Rutot, J. Massart, A. de Hemplinne, membres. 

Classe des beaux-arts. — MM. G. De Groot, J. Winders, 
E. Mathieu, J. Brunfaut, G. Hulin de Loo, F. Klinopff, L. Du 
Bois, K. Mestdagh, P. Bergmans, membres; E. Wambach, 
R. van Bastelaer, correspondants. 

Absences motivées : MM. Vautbier, vice-directeur, et Ver- 
coullie, membre de la Classe des lettres. 

M. le Directeur souhaite la bienvenue à M. Th. Homolle, 
associé étranger, qui remercie. 

1921. LETTRES. — 239 — 15 Séance du 6 juin 1921 . CORRESPONDANCE. 

S. E. l'Ambassadeur d'Italie, MM. le Premier Ministre et les 
Ministres des Affaires étrangères et de l'Industrie annoncent 
qu'ils assisteront à la séance publique extraordinaire, consacrée 
au 600 e anniversaire de la mort de Dante ; MM. les Ministres 
de la Défense nationale et des Sciences et des Arts expriment 
leurs regrets de ne pouvoir s'y rendre. 

M" e Delco urt et MM. Delatte, Marshall et Stiévenart remer- 
cient l'Académie pour prix qu'elle leur a accordés. 

M. le Ministre des Sciences et des Arts fait connaître que le 
Prix quinquennal d'histoire nationale (14 e période : 1911-1945) 
a été attribué à M. H. Pi renne. 

HOMMAGES D'OUVRAGES. 

Les archives de l'intendance sacrée à Délos (315-166 av. 
J.-C.) et 23 extraits différents, par Th. Homolle. 

Traité de droit international public, t. II, par P. Fauchille. 

Sir William Petty and the beginnings of statistics, par 
Sir William Ashley. 

L'Économie sociale d'après la méthode historique et au point 
de vue sociologie/ ne, par G. De Greef. 

Un code fiscal de l'Egypte romaine. Le Gnomon de l'idio- 
logue, par Th. Reinach. 

L'assicurazione obligatoria e la responsabilita dei padroni ed 
imprendatori, par C.-F. Ferraris ; — Annali di statistica, par le 
même. 

Letters to the Times on war and neutrality, par Sir Th. Ers- 
kine Holland. 

Les déprédations allemandes à l'Université de Liège, par 
.1. Brassinne. 

— 240 — Séance ilu 6 juin 1921, L'ordre monastique des origines au XI siècle, par (loin 
Ursmer Berlière. 

Les passions des martyrs et les genres littéraires, par le 
P. Delehaye, avec une note bibliographique. 

— Remerciements. 

UNION ACADÉMIQUE INTERNATIONALE. 

M. Bidez rend compte de la deuxième session de l'U. A. I., 
tenue du 2<> au 28 mai 1921. Ce rapport est publié ci-après. 

PRIX QUINQUENNAL D'HISTOIRE NATIONALE. 

Quinzième période (1916-1920.) 

La Classe complète la liste de dix noms à présenter au Gou- 
vernement pour la formation du jury de ce Prix. 

PRÉROGATIVES DE L'ACADÉMIE. 

Il est donné communication du projet de réponse à donner à 
la lettre de M. le Premier Ministre relative à cet objet. La 
Classe décide que ses délégués s'entendront avec ceux des autres 
Classes pour la forme définitive à donner à cette réponse. NOTE BIBLIOGRAPHIQUE. 

Hippolyte Delehaye, S. J., bollandiste. - Les passions des 
martyrs et les- genres littéraires. Bruxelles, Bureaux de la 
Société des Bollandistes, 22, boulevard Saint-Michel. 1921, 
vm-448 pages in-8?. 

L'ouvrage que j'ai l'honneur de présenter à la Classe n'est 
pas une histoire de persécutions et ne s'occupe que dune 
catégorie des sources de relie histoire. Les documents liagio- 

— 241 Séance du 6 juin 1921. graphiques consacrés aux martyrs ne sont pas aisés à classer. 
Rien de moins homogène que cette littérature, où se côtoient 
des textes historiques de premier ordre et des compositions qui 
relèvent presque uniquement de la fantaisie. Le contraste n'a 
pas cessé de dérouter la critique, et s'il paraît impossible de 
formuler des règles qui mettent à l'abri de toute erreur, on 
peut, en partant de quelques genres bien tranchés, aider à 
reconnaître la convention et l'amplification qui se mêlent si 
souvent à l'élément historique. 

Nous mettons en évidence trois séries principales : les rela- 
tions contemporaines ; les panégyriques ; les récits qui relève- 
raient de la poésie épique si l'inspiration poétique n'en était 
totalement absente. A ces genres bien définis se rattachent par 
quelque côté les pièces de caractère mixte. Dans chaque cas 
particulier il s'agira d'établir les liens de parenté d'une passion 
avec les types dont la valeur a été préalablement jugée. De 
nombreux exemples, souvent empruntés à des publications 
récentes, dont plusieurs ont échappé à l'attention du public, 
permettent de juger de l'efficacité de la méthode. Ces recherches 
sont complétées par un chapitre que nous nous permettons de 
signaler spécialement aux philologues, et qui fait connaître les 
conditions spéciales de la transmission des textes hagiogra- 
phiques. On verra qu'à ces textes ne s'appliquent que rarement 
les lois de la tradition manuscrite. 

H. Delehaye. 

COMMÉMORATION DU VP CENTENAIRE 
DE LA MORT DE DANTE. 

A 3 heures, dans la grande salle, la réunion se poursuit en 
séance publique extraordinaire, consacrée à commémorer le 
()()()' anniversaire de la mort de Dante par les trois lectures 
publiées ci -a près. 242 — UNION ACADÉMIQUE INTERNATIONALE. Deuxième session annuelle du Comité. 
(26-28 mai 1921.) 

Etaient présents : 

Pour la Belgique : MM. J. Bidez et H. Pirenne, délégués de 
l'Académie royale de Belgique ; 

Pour le Danemark : MM. J.-L. Heiberg et 0. Jespersen, 
délégués de l'Académie royale des Sciences de Copenhague; 

Pour les Etats-Unis : M. J.-T. Shotwell, délégué du Conseil 
des Sociétés savantes américaines ; 

Pour la France : MM. Th. Homolle et Imbart de la Tour, 
délégués respectifs de l'Académie des Inscriptions et Belles- 
Lettres et de l'Académie des Sciences morales et politiques 
de Paris ; 

Pour la Grande-Bretagne : Sir Fred. Kenyon et M. F. Tout, 
délégués de la British Academy ; 

Pour la Grèce : M. St. Séfériadès, délégué par le Gouverne- 
ment hellénique, pour l'Académie en voie de constitution à 
Athènes ; 

Pour Y Italie : MM. R. Lanciani et G. De Sanctis, délégués 
respectifs de l'Académie royale des Lincei et de l'Académie royale 
des Sciences de Turin ; 

Pour le Japon : MM. S. Mikami et S. Okamatsu, délégués 
de l'Académie impériale japonaise; 

Pour les Pays-Has : MM. J.-J. Salverda de Grave et C. van 
Vollenhoven, délégués de l'Académie rovale des Sciences 
d'Amsterdam; 

— 245 — Deuxième session de CU. A. I. Pour la Roumanie : M. V. Pârvan, délégué de l'Académie 
roumaine ; 

Pour la Russie : Sir Paul Vinogradoff, délégué officieux de 
l'Académie des Sciences de Pétrograd. 

M. Morawski, délégué de l'Académie polonaise des Sciences 
de Cracovie, n'a pu assister à la réunion ; les Académies royales 
des Sciences morales et politiques d'Espagne, royale espagnole 
d'histoire et royale serbe des Sciences et des Arts n'ont pu 
envoyer de délégués. 

En même temps que le Comité de l'U. A. I., s'est réunie une 
Commission consultative des vases antiques, composée de 
spécialistes en cette matière, convoqués par le Bureau de l'Union. 
Ont pris part aux délibérations de cette Commission : 
MM. C.-S. Blinkenberg (Copenhague), J. Capart (Bruxelles), 
G. De Sanctis (Turin), F. Mayence (Bruxelles), Ed. Pottier 
(Paris), Fr. Poulsen (Copenhague), A. Smith (Londres) et 
W. Vollgraff (Utrecht). 

Séance du jeudi 26 mai, à 10 heures du matin. 

M. le Président Pirenne souhaite la bienvenue aux délégués 
anciens et nouveaux des Académies étrangères. 

11 est procédé à l'élection d'un Vice-Président et d'un Secré- 
taire-adjoint, en remplacement de MM. Homolle et Gray, sor- 
tants et non immédiatement rééligibles. Sont élus : Vice-Prési- 
dent, M. Imbart de la Tour, et Secrétaire-adjoint, M. Shotwell. 

Le Comité approuve les comptes présentés par le Secrétariat 
administratif pour l'année se terminant le 30 avril 1921. Il est 
constaté que la plupart des « Membres » de l'Union ont versé 
leur contribution annuelle pour 19:20 el que les subventions 244 Deuxième session de l"U. A. I. suivantes ont été reçues pour le budget extraordinaire ou scien- 
tifique : 

De la Fondation Rask-Ûrsted . fr. 4,878.04 

Du Ministère de l'Instruction publique de France .... 10,000 » 
Des sociétés savantes américaines ... .... 3.821.65 

M. le Président fait savoir que, vraisemblablement, une 
subvention importante sera accordée par la « Fondation univer- 
sitaire » belge. Il exprime le vœu que les divers membres de 
l'Union versent prochainement leur contribution statutaire pour 
Tannée 1921. 

M. Séfériadès, annonçant à ce propos que la contribution 
annuelle de la Grèce parviendra sous peu, fait connaître que le 
gouvernement hellénique persiste dans sa promesse et sa réso- 
lution de procéder à la constitution d'une académie, promesse 
et résolution dont la réalisation a été retardée par l'état de 
guerre qui n'a pas encore pris fin. 

M. Mikami fait connaître au Comité qu'il existe au Japon un 
Institut spécial, rattaché à l'Université de Tokio depuis 1869, 
et ayant pour but de réunir tous les matériaux historiques 
nationaux et de les publier dans deux séries d'ouvrages : 

1° Documents de l'empire du Japon; 

2° Matériaux relatifs à l'histoire du Japon; 

L'une et l'autre actuellement en cours de publication (cent 
volumes parus et plus de mille en préparation). 

Comme spécimen, il est présenté un exemplaire des « maté- 
riaux relatifs à l'histoire du Japon », volume de 1000 pages, 
renfermant toutes sortes de documents provenant du célèbre mes- 
sage de Daté Masamune, grand seigneur féodal japonais (fin du 
XVI e siècle et commencement du XVII e ). Celui-ci a envoyé 
auprès du Pape et du Roi d'Espagne certains de ses vassaux 
et quelques légats, qui voyagèrent pendant huit ans avant 
de rentrer au Japon. Des matériaux ont été recueillis à ce 
sujet, notamment au Vatican, aux Archives de La Haye, à 

— 24o Deuxième session de ÏU. A. I. l'Hôtel de ville de Madrid, aux Archives de Séville, etc. ; et 
malgré la difficulté de la tâche, il semble que presque tous 
les documents importants ont été réunis dans ce volume : 
pièces officielles, correspondances, journaux personnels, impres- 
sions de voyage, écrits soit en langue japonaise, soit en langues 
étrangères, enfin une quinzaine d'illustrations. Cet exemple 
montre les résultats satisfaisants auxquels on peut atteindre. 

Les historiens japonais seraient donc très reconnaissants si 
leurs confrères des autres pays voulaient les aider dans ce tra- 
vail souvent difficile et compliqué, notamment en leur signalant 
les documents se rapportant à l'histoire nationale japonaise 
qu'ils auraient l'occasion de rencontrer. Les historiens japonais, 
de leur côté, leur communiqueraient tout ce qu'ils découvri- 
raient d'utile pour l'histoire des pays occidentaux. 

Le Comité se déclare favorable à la proposition. Il est décidé 
(|ue la question pourra être portée à l'ordre du jour de la session 
de 1922, après avoir été introduite, par M. Mikami, au nom de 
l'Académie japonaise, dans la forme prescrite par l'article 12 des 
Statuts. Elle sera communiquée aux divers membres de l'Union, 
qui seront priés de présenter leurs observations à ce sujet. 

MM. Salverda de Grave et Jespersen signalent à l'attention de 
l'Assemblée l'intérêt tout spécial que présenterait pour l'U. A. I. 
un projet consistant à faire établir, par un comité de savants 
compétents, un système de transcription phonétique applicable 
à toutes les langues parlées, civilisées et sauvages, et à tous les 
dialectes, -- et en même temps un système de translitération 
servant à rendre, d'une façon identique, les différents alphabets 
des langues écrites. 

Pour arriver à un résultat satisfaisant, il faudrait <jue ce 
comité fût composé surtout de phonéticiens, mais qu'il renfermât 
aussi, d'autre part, des spécialistes en langues exotiques. Ce 
projet aurait donc un caractère éminemment international. 

Ses auteurs se proposent de l'examiner sous toutes ses faces, 

— 246 — Deuxième session de CU. A. I. afin de pouvoir communiquer éventuellement à lTnion un pro- 
gramme détaille de la méthode à suivre et une évaluation des res- 
sources qui seraient nécessaires. S'ils annoncent dès maintenant 
leur intention, c'est afin de recevoir, de la part de ceux qui s'y 
intéressent, des suggestions et des offres de collaboration, — 
ensuite parce qu'ils croient utile de soumettre à l'appréciation 
de l'Assemblée la question de savoir si les « collaborateurs », 
prévus par l'article 12 des Statuts, pourront ou non être choisis 
parmi les savants qui, tout en appartenant à l'une des nations 
participantes, ne font pas partie des Académies qui ont adhéré 

à ru. a. i. 

L'Assemblée décide que la proposition sera soumise aux divers 
membres de l'Union, avec prière de l'examiner et de faire con- 
naître leurs observations aux auteurs. 

L'Union des Associations internationales ayant demandé à 
l'Union académique internationale de se faire représenter au 
sein du Conseil d'administration de l'Université internationale, 
le Comité décline cette offre, — l'objet de ses travaux étant tout 
différent de ceux de la susdite Université. 

Le Comité nomme ensuite les diverses Commissions chargées 
de l'étude des questions à l'ordre du jour : 

Commission des manuscrits alchimiques et du répertoire des 
collections et des catalogues de manuscrits grecs : MM. Bidez, 
Heiberg, Homolle, Sir Fred. Kenyon et Mikanii ; 

Commission des œuvres de Grotius : MM. Homolle, Imbart 
de la Tour, Séfériadès et van Vollenhoven; 

Commission du droit coutumier d'Indonésie : MM. Okamatsu, 
van Vollenhoven et Sir Paul Vinogradoff ; 

Commission de la Forma romani imperii et des compléments 
au Corpus des inscriptions grecques et romaines : MM. Homolle, 
Sir Fred. Kenyon, Lanciani, Pàrvan, Séfériadès et Shotwell ; 

— 247 Deuxième session de l'U. A. 1. Commission du Glossarium de Ducange : MM. De Sanctis, 
Homolle, Imbart de la Tour, Jespersen, Pàrvan, Pirenne, Sal- 
verda de Grave, Shotwell et Sir Paul Vinogradoff. 

Ces diverses Commissions ont tenu séance les 26 et 27 mai. 

Séance du samedi 28 mai, à 10 heures. 

I. Corpus des vases antiques. — Conformément à la décision 
prise en 1920, des spécimens des quatre planches de vases du 
Musée du Louvre ont été exécutés, avec le texte correspondant. 
Ces spécimens ont été remis aux délégués présents et soumis 
aux membres de la Commission consultative. 

Cette dernière a transmis au Comité le rapport suivant, rédigé 
par M. Blinkenherg : 

La Commission se range à l'avis de M. Pottier, que la publi- 
cation d'un Corpus Vasorum sera d'une grande utilité pour les 
études archéologiques et que le Corpus ne fera pas double 
emploi avec les grands catalogues scientiliques des Musées. On 
adopte l'opinion exprimée par MM. Pottier et Blinkenberg, 
qu'il ne faut pas séparer les vases à décor en relief de ceux qui 
ont une décoration peinte ou incisée. Quant à la délimitation 
du Corpus, des opinions différentes ont été exprimées. On s'est 
mis d'accord sur les points suivants : le Corpus doit admettre 
tous les genres de vases en terre cuite et aussi les vases en émail 
(faïence égyptienne) ; il faut commencer par la publication des 
vases classiques (grecs, italiques, romains) et orientaux, y com- 
pris les vases préhistoriques, provenant de Grèce et d'Italie, 
sans exclure en principe les poteries préhistoriques des autres 
pays européens, et il faut concentrer d'abord les forces sur la 
publication des vases complets (ou presque complets) et des 
fragments de quelque importance. 

M. Pottier présente une évaluation du nombre de vases à 
publier, dont il résulte que le total des volumes d'un Corpus 
Vasorum n'excédera pas le nombre d'une cinquantaine. M. Blin- 

-248 Deuxième session de l'U. A. I. kenberg présente un bref rapport sur la partie danoise du travail, 
Taisant observer que la Fondation Rask-Orsted a voté les crédits 
nécessaires pour la publication des vases classiques et orientaux 
des Musées danois. M. de Sanctis mentionne les difficultés 
(jue présente la question du personnel scientifique : il faudra 
recourir à des spécialistes pour l'exécution de la partie archéo- 
logique du travail, les fonctionnaires des musées pouvant être 
retenus par leurs devoirs professionnels. 

M. Pottier présente des spécimens des planches exécutées 
à Paris. Les frais de l'impression de ces planches, tirées au 
nombre de 500 exemplaires, n'excéderont pas (pour le moment) 
25 centimes par planche; on peut encore diminuer les frais et 
en même temps la grosseur des volumes en imprimant les pho- 
tolypies sur l'un et l'autre côté de la planche. 

Les clichés photographiques ne doivent pas excéder la gran- 
deur de la pholotypie définitive. M. Smith présente des spéci- 
mens de diverses expériences photographiques. M. Mayence 
propose de munir chaque planche d'une échelle-mesure. 

Quant à la classification des vases, M. Pottier voudrait rem- 
placer le terme « régions de fabrication » (voir son rapport du 
28 décembre H) 19) par « groupes stylistiques ». M. Blinkenberg 
présente un projet de classification qu'il prie la Commission 
d'examiner avant la prochaine séance. 

En ce qui concerne la classification, la Commission se pro- 
nonce en faveur de la division suivante : 

I. — Orient. 
IL — Iles de la Méditerranée orientale. 

III. — Grèce. 

IV. — Italie et Sicile. 

V. — Espagne et Afrique du Nord. 
VI. — Gaule, Germanie, Vallée du Danube. 
VIL — Bretagne, Scandinavie. 
VIII. — Pologne, Russie et pays voisins. 

U9 — Deuxième session de CU. A. 1. Les chiffres de ces groupes principaux doivent être considérés 
comme invariables : chacun de ces groupes ne comprend que les 
vases qui, d'après leur style, appartiennent au pays indiqué. 

Les planches du Corpus porteront en haut (à gauche) le nom 
du Musée, suivi d'un chiffre romain correspondant à cette division 
principale. 

Quant aux subdivisions à établir, plusieurs membres de la 
Commission se prononcent contre le système proposé par 
M. Blinkenberg et préfèrent les catégories établies par M. Pottier 
(voir le rapport du 28 décembre 1919). 

On a discuté la possibilité de concéder, à cet égard, une cer- 
taine liberté aux différents musées. M. Pottier s'est chargé de 
demander aux savants spécialistes leur opinion sur la classifica- 
tion particulière des vases dans certaines régions déterminées 
(par exemple : Egypte, Palestine, Chypre, Thessalie, Sicile, etc.) 
et de faire imprimer, aussitôt que possible, les renseignements 
qui lui seront fournis par cette voie. 

Planches. — La Commission approuve unanimement les spé- 
cimens présentés par M. Pottier. Quant à la manière de citer, la 
Commission adopte le système proposé par M. Mayence : les 
planches de chaque musée doivent porter en haut (à droite) un 
numéro d'ordre; les figures de chaque planche porteront égale- 
ment un numéro d'ordre; on citera le Corpus en donnant le nom 
du Musée suivi du chiffre invariable des grandes catégories et au 
besoin de la subdivision de série, puis du numéro de la planche 
et du numéro de la figure. Exemple : 

Louvre, Ill a , pi. 35, N° 8. 
ou plus brièvement encore : 

Louvre, [II a , 35, 8. 
M. Smith propose de munir toutes les planches d'un pays 
d'un numéro d'ordre placé en bas à gauche (par exemple : 
France 18), qui ne servira pas aux citations, mais qui facilitera 
le contrôle bibliographique. 

— 250 — Deuxième session de /T. A. 1. Texte. - Le texte peut être rédigé en français, en anglais, 
en allemand ou en Italien. La Commission recommande comme 
modèle le texte présenté par M. Poil ici-. M. Smith propose, 
dans les cas où les illustrations excluent tout malentendu, une 
rédaction encore plus concise (par exemple : « Sirène » au lieu 
de « Sirène aux ailes déployées »). 

La bibliographie ne doit pas être rigoureusement complète, 
mais elle doit contenir tous les renvois importants ou utiles. 

M. Pottier présente un spécimen de couverture. On est d'avis 
que les couvertures des fascicules du Corpus doivent avoir 
un aspect à peu près égal en ce qui concerne les titres, et qu'au 
contraire chaque pays choisira une couleur particulière. 

M. Blinkenberg propose de laisser d'ailleurs une certaine 
liberté aux différents musées participant a l'entreprise. 

Un musée d'une grandeur restreinte, qui ne pense pas publier 
d'autres catalogues descriptifs de ses vases, pourra donc, par 
exemple, donner, dans son volume du Corpus, des descriptions 
plus circonstanciées et des illustrations plus grandes que celles 
qui ont été adoptées comme modèle général, afin de ne pas être 
obligé de l'aire deux publications différentes. 

Toutes les reproductions et descriptions de vases insérées 
dans le Corpus restent la propriété du pays ou du musée qui a 
organisé la publication. 

Aucune modification n'a été apportée à l'article 5 voté par la 
réunion de 19:20 et concernant l'organisation générale de la 
publication. 

(s.) Ch. Blinkenberg. 

Ce rapport est unanimement adopté. 

L'Assemblée décide que chaque année un rapport sera fait à 
l'Union sur l'étal d'avancement de l'entreprise. Le frais entraînés 
par l'organisation générale préparatoire (U\ Corpus seront sup- 
portés par l'U. A. I. — 251 Deuxième session de l'U. A. 1. IL Catalogue des Manuscrits alchimiques et Répertoire des 
collections et catalogues de manuscrits grecs. — Au nom de la 
Commission, M. Bidez communique le rapport suivant : 

Voici l'état des recherches et des publications : 
A. Manuscrits grecs : 

1°) îles Britanniques. — Le catalogue entrepris par Madame 
Dorothea Waley Singer avec la collaboration de Miss Annie 
Anderson et de M. William Anderson est terminé. La première 
feuille sera tirée incessamment. 

2°) Italie. — M me Hammer Jensen vient d'achever la descrip- 
tion des Vaticani et des manuscrits de Florence. L'impression 
de ce second fascicule va commencer. 

La Commission décide de faire paraître en tête de la série, vu 
leur importance, les volumes consacrés aux Marciani et aux 
Parisini. 

Dès le mois de juin prochain, M. Lagerkrantz entamera l'in- 
ventaire des manuscrits de Venise, et la Commission décide de 
demander sur-le-champ à M. Henri Lebègue, de l'École des 
Hautes Études de Paris, qu'il veuille bien se charger des Parisini. 
M. Cumont met à sa disposition la description d'un volumineux 
Codex, le Parisinus 2419, qui renferme beaucoup de textes 
alchimiques. La Commission espère que la description des Mar- 
ciani et des Parisini pourra être publiée avant la fin de l'année. 

M. Heiberg a obtenu de la fondation danoise Rask-Orsted, 
pour le catalogue des manuscrits alchimiques, trois subventions 
annuelles de 3,000 couronnes danoises chacune. La première, affé- 
rente a l'exercice de l'année 19:21, a été versée déjà. Cette géné- 
reuse intervention permet à la Commission d'envisager l'avenir 
avec confiance. La section grecque du catalogue des manuscrits 
alchimiques comportera sans doute, pour 192:2. quatre fascicules 
déjà, avec une dépense de 10 à 12.090 francs tout au plus. 

— 252 — Deuxième session de ffj. A. I. Le Comité exécutif, composé de MM. J.-L. Heiberg, F.Cumont 
et J. Bidez, a pleins pouvoirs pour toul ce qui concerne ces 
publications. 

B. Manuscrits latins : 

M me 1). Walev Singer a rédigé déjà une description de tout ce 
que contiennent les diverses bibliothèques des îles Britanniques. 
M. J.-L. Heiberg reverra ce travail, qui pourra être imprimé cette 
année- même, si l'U. A. I. fournit au Comité les crédits néces- 
saires (soit 1:2 à 15,000 fr. tout au plus). 

C. Manuscrits orientaux (arabes, syriaques, etc.) : 

De ce côté également les recherches pourront commencer 
bientôt. M me D. Walev Singer s'offre à fournir les collaborations 
nécessaires pour les îles Britanniques. 

M. le professeur Mikami, dont la Commission se félicite d'ob- 
tenir la précieuse coopération, veut bien se charger d'attirer 
l'attention des corps savants du Japon sur l'utilité des recher- 
ches qu'il y aurait lieu d'entreprendre, dans les littératures de 
l'Extrême Orient, pour voir si les recettes de l'alchimie grecque, 
comme les formules ou les figures de l'astrologie, auraient péné- 
tré jusque-là. 

Quant au projet d'un répertoire nouveau des collections et des 
catalogues de manuscrits grecs, pour en faciliter la réalisation 
éventuelle, la Commission décide d'inviter les auteurs des divers 
fascicules du catalogue des manuscrits alchimiques grecs à 
dresser en appendice — ou bien en tête de leur travail — la 
liste des catalogues qu'ils auront consultés, en suivant l'exemple 
donné par les collaborateurs du catalogue des manuscrits des 
médecins grées. 

Le Rapporteur, 

J. BlDEZ. 255 Deuxième session de CU. A. I. Ce rapport est unanimement adopté. L'Assemblée autorise le 
Secrétariat administratif à disposer, pour cette entreprise, d'une 
somme de 6,000 francs prélevée sur le reliquat du budget admi- 
nistratif de 1920-1921. 

III. Édition des œuvres de Grotius. — Le Bureau fait connaî- 
tre les réponses des divers membres de l'Union au sujet de leur 
participation financière éventuelle à ce travail. Puis M. van Vol- 
lenhoven donne lecture, au nom de la Commission spéciale, du 
rapport ci-après : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner les réponses des 
membres concernant l'édition des œuvres de Grotius. 

1 . Quant au projet lui-même, la Commission n'a rien trouvé 
à y reprendre. Toutefois, se ralliant à une suggestion de la part 
de la délégation française, elle voudrait proposer de limiter le 
projet à la publication de la correspondance de Grotius, laquelle 
occupe déjà dix ou douze volumes. Elle n'a pas d'objection 
contre l'intention formulée dans la Notice sur les écrits de 
Grotius (septembre 1920), et tendant à faire rédiger les anno- 
tations biographiques et bibliographiques en latin et non pas en 
français. 

2. Quant à la question financière, le Bureau n'a pas encore 
réussi à obtenir des promesses précises. La Commission propose 
d'inviter le Bureau à continuer ses efforts dans ce but, en s'en 
tenant toutefois aux indications que lui fournira l'Académie 
d'Amsterdam. 

Pour le Comité : C. VAN VOLLENUOVEN. Ce rapport est adopté à L'unanimité. 

— 254 — Deuxième session de Cl 1 . A. 1. IV. Droit coutumier d'Indonésie. — Le rapport suivant est lu 
par M. van Vollenhoven : Rapport de l<i Commission chargée d'examiner le projet de 
l'Académie royale des Sciences d'Amsterdam /droit coutumier 
indigène de l'Indonésie). 

1. En 1920, l'Académie d'Amsterdam avait proposé de mettre 
au programme de l'Union un projet relatif au droit coutumier 
d'Indonésie. Les délégués des autres nations intéressées à l'In- 
donésie — l'Amérique, l'Angleterre, la France, le Japon et le 
Portugal — n'étant pas munis d'instructions à cet égard, on a 
invité la délégation hollandaise a remettre la présentation de son 
projet à la session de 1921, en y ajoutant des renseignements 
complémentaires. Se rangeant très volontiers à cette invitation, 
l'Académie d'Amsterdam a remanié sa proposition de la façon 
suivante : 

D'abord elle l'ait ressortir que son projet ne tend pas à faire 
instituer une enquête, faite sur les lieux d'après des question- 
naires dressés à cette fin, parce que des investigations de cette 
nature ne peuvent être faites avec succès que par une organisa- 
tion de personnes qui y sont préparées tout spécialement et 
qui travaillent sous un contrôle incessant. 

Ensuite elle propose de reléguer au second plan les publica- 
tions coûteuses et de commencer par deux choses assez sim- 
ples, savoir : 

A) Rassembler des documents indigènes illustrant la vie 
juridique des Indonésiens : 

B) Publier une espèce de dictionnaire du droit coutumier 
pour toute l'Indonésie, dictionnaire pourvu de traductions, soit 
en anglais, soit en français. 

A. Quant à la collection de documents indigènes, le Japon 
(pour Formose) et l'Angleterre (pour le territoire du Bornéo 

1921. LETTRES. — 255 — 16 Deuxième session de l'U. A. I. septentrional, qui ne constitue qu'un tiers du Bornéo britan- 
nique), ont fait connaître qu'il n'en existe pas dans ces pays; 
pour la péninsule malaise, un « Committee for malay stu- 
dies » s'occupe depuis longtemps de rassembler des écrits de 
ce genre L'Amérique et le Portugal n'ont pas répondu. La 
France propose, pour l'Indochine française, une enquête sur les 
lieux, embrassant tout aussi bien les us et coutumes des Anna- 
mites que ceux des Chams et des Khmers, et qui serait faite sur 
la base d'an questionnaire, — proposition dont le caractère obli- 
geant mérite d'être apprécié hautement, qui, telle qu'elle est, sort 
du projet élaboré par l'Académie d'Amsterdam, mais qui tout de 
même, dans une certaine mesure, pourrait contribuer à le réali- 
ser par les documents que, peut-être, l'enquête en question 
pourra révéler. La Commission constate donc que les intentions 
des pays intéressés ne lui sont pas encore suffisamment connues, 
de sorte qu'il y aurait lieu d'inviter à envoyer leur avis les 
pays suivants : l'Amérique, le Portugal, puis (pour ce qui 
concerne les royaumes de Sarawak et de Brunei) l'Angleterre, 
et enfin (pour ce qui concerne Madagascar) la France. 

H. Quant à la publication d'une espèce de dictionnaire du droit 
indonésien, dont les frais sont évalués à un total de 12,000 flo- 
rins hollandais, à répartir sur trois ou quatre années, la déléga- 
tion hollandaise est à même d'offrir, de la part de trois sociétés 
privées scientifiques (dont deux font partie du groupe hollandais 
de notre Union), un montant de 4,500 florins, c'est-à-dire plus 
d'un tiers. Le Japon s'est déclaré prêt à participer à ces frais 
d'une façon quelconque; l'Angleterre a fait savoir que la pénin- 
sule malaise ne pouvait pas intervenir financièrement. L'Amé- 
rique, l'Angleterre (pour Sarawak, Brunei et le territoire 
du Bornéo septentrional), la France et le Portugal n'ont pas 
répondu. 

±. Dans ces conditions, la Commission a l'honneur de pro- 
poser au Comité de l'U. A. I. : 

a) De voter le projet relatif au droit coutumier indonésien, vu 

256 Deuxième session de VU. A. I. qu'il s'agit là d'une matière de caractère international pour 
laquelle il importe de rendre l'ensemble de nos connaissances 
accessible aux savants et aux fonctionnaires de toutes les nations 
intéressées ; 

b) D'inviter le Bureau à demander aux délégations américaine, 
anglaise, française et portugaise de bien vouloir lui fournir sur 
la collection de documents indigènes les renseignements indi- 
qués à la fin du £ 1 : 

c) D'inviter le Bureau à demander aux délégations américaine, 
anglaise, française et portugaise de bien vouloir lui fournir sur 
la participation financière les renseignements indiqués au r ^ B, 
et à prier la délégation japonaise de bien vouloir préciser la 
part qu'elle pourra supporter dans les frais d'un dictionnaire 
pour le droit indonésien. 

Pour le Comité : 

C. VAN YOLLENHOYEN. 

Les conclusions de ce rapport sont adoptées à l'unanimité. 

Y. Réédition du Glossaire de Ducange. — M. Pirenne donne 
lecture du rapport suivant, présenté au nom de la Commission: 

La Commission chargée de l'examen du projet de rééditer le 
Glossarium de Ducange, après avoir pris connaissance des obser- 
vations émises par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
et par les Académies de Danemark, des Pays-Bas et de Belgi- 
que, a écarté tout d'abord l'idée de publier simplement un 
dictionnaire des termes techniques du latin médiéval, 11 lui a 
paru d'autre part que la confection d'un Thésaurus linguaelati- 
nae medii aevi serait une entreprise tellement vaste qu'elle 
dépasserait les forces et les ressources de l'U. A. I.. En se bor- 
nant à la période comprise entre le V e siècle (commencement 
des temps mérovingiens) et les environs de l'an mil (date à pré- Deuxième session de CU. A . /. ciser ultérieurement), on se trouverait, en revanche, en présence 
dune œuvre dès maintenant réalisable et qui constituerait en 
outre un travail préparatoire en vue d'un Thésaurus complet, si 
tant est qu'un ouvrage de ce genre soit abordé quelque jour. 
La latinité des premiers siècles du moyen âge présente, d'ailleurs, 
un intérêt beaucoup plus grand et beaucoup plus général que 
celle des siècles postérieurs. Enfin, la collaboration de philolo- 
gues rompus aux méthodes de la philologie classique serait cer- 
tainement acquise à l'entreprise. Les recherches du professeur 
Lindsay, de l'Université de Saint- Andrews, sur les Glossaires 
latins du moyen âge fourniraient, presque immédiatement, des 
matériaux dont la Commission a pu apprécier la haute valeur. 

A l'unanimité, la Commission s'est ralliée à l'idée de circon- 
scrire ainsi dans le temps le projet soumis à ses délibérations et 
qu'elle conçoit non plus comme une simple refonte du Glos- 
sarium de Ducange, mais comme un dictionnaire s'étendant au 
vocabulaire tout entier. 

Les dépouillements à effectuer porteraient donc sur tous les 
textes lutins de la période envisagée. Les mots pour lesquels 
aucune particularité de sens ou de fonction n'aurail été relevée 
figureraient sans plus a leur place alphabétique. Les autres 
seraient accompagnés d'un choix d'exemples exactement dates et 
méthodiquement classés. Il est en tendu que les mots latinisés 
empruntés aux langues celtiques, germaniques ou slaves, au 
grec, à l'arabe, etc., seraient compris dans les dépouillements. 
On y comprendrait de même les mots d'origine étrangère non 
latinisés, qui se trouveraient insérés dans des textes latins, lors- 
qu'ils n'y ligurenl pas a litre de glose, mais comme partie 
constituante du texte lui-même. En revanche les noms propies 
d'hommes ou de lieux seraient écartés. 

Vn Comité central, composé d'un nombre de délègues égal a 
celui des membres de l'Union désireux de collaborer au travail, 
sérail chargé de l'étude des questions d'organisation générale: 
répartition îles lextes a dépouiller, fixation de la période à envi- Deuxième session de /' U. A . /. sager, type à adopter pour le> fiches, système à employer dans 
les citations. 11 publierait, dans le plus bref délai possible, un 
spécimen pouvant servir de modèle an\ collaborateurs. A côté 
de ce comité central, chaque Académie ou chaque groupe 
national d'Académies constituerai! une commission spéciale qui 
travaillerait sous sa direction. 

\a Rapporteur, 

11. PlRENNE. 

Ce rapport est adopté par l'Assemblée, avec les réserves sui- 
vantes de M. Pârvan, au nom de l'Académie roumaine : 

Considérant que le plan tixé pour le Glossarium de Ducange 
s'arrête avec le dépouillement des matériaux au XI e siècle, l'Aca- 
démie roumaine, qui avait offert sa collaboration active, non 
seulement matérielle, mais aussi scientifique, en vue surtout du 
XII 1 au XVI e siècle, doit l'aire des réserves sur sa future partici- 
» pation scientifique. 

VI. Complément au Corpus des inscriptions grecques e iatines. 
— Au nom de la Commission, M. Pârvan communiqui le rap- 
port ci-après : 

La Commission a tenu deux séances le 2(> et une troisième 
le 27 mai, en décidant, après des débats auxquels ont pris part 
MM. Lanciani, Kenyon, Homolle, Séfériadès, Shotwell, Pârvan, 
ce qui suit : 

I. — On donnera des compléments aux volumes du Corpus 
Inscriptionum Latinarum, qui représentent un travail scienti- 
fique quasi définitif, en tenant compte du système de publication 
de l'ancien Corpus, niais admettant des modifications comme, 
par exemple, celles qui sont adoptées par les Français dans 
l'œuvre de M. Stéphane Gsell sur les Inscriptions de l'Algérie 

— 259 — Deuxième session de l'U. A. I. romaine, dont M. Homolle a présenté un spécimen à notre Com- 
mission. En connexion avec cette publication, faite en français, 
on admet qu'à côté du latin soient aussi employées, pour les nou- 
veaux volumes du Corpus, les principales langues admises dans 
les grandes publications scientifiques de caractère international. 

II. — On donnera des volumes nouveaux destinés à remplacer 
les volumes insuffisants du Corpus. SirFred. Kenyon communique 
à ce propos que la Britisk Academy a l'intention de refaire le 
septième volume du C. I. L., concernant la Grande-Bretagne. 

III. — Considérant les difficultés qu'on a, au moins pour 
quelque temps encore, à rétablir les rapports de collaboration 
scientifique internationale, on décide de charger une Commission 
permanente de six membres, représentant l'Amérique, l'Angle- 
terre, la France, l'Italie, la Roumanie et la Grèce, qui prendra les 
mesures dictées par les circonstances, afin de mettre à profit 
l'expérience de tous les savants et les importants matériaux accu- 
mulés par eux, ayant rapport aux territoires de l'Empire romain. 

IV. — Considérant les lenteurs qu'apporterait avec soi une 
organisation simultanée des recherches dans toutes les régions 
gréco-romaines, onest d'avis, sur la proposition de MM. Lan- 
ciani et Homolle, que les Académies représentées à cette session, 
pour le projet des compléments aux Corpora, continuent, ou 
commencent sans plus tarder, leurs travaux ayant rapport à ces 
Corpora, sur les bases ci-dessus fixées et dans les territoires dont 
leurs États sont souverains. 

V. — La même décision est prise à l'unanimité à propos des 
suppléments aux Inscriptiones Graecœ, dont la répartition, 
toujours par provinces romaines et Etats modernes, est provisoi- 
rement prévue comme suit : 

a) Addenda au volume de Kaibel : Italie. 

b) Addenda aux volumes de la Grèce propre : Grèce. 

— 2<;o — Deuxième session de /T. .4. 1. On prévoit en outre la distribution suivante des volumes 
dorénavant à créer : 

1. La Thrace, la Macédoine, l'Épire, avec les régions de l'Asie 
Mineure qui se trouveraient éventuellement sous la souveraineté 
ou sous l'administration de la Grèce, à celle-ci. 

2. Les Mésies et la Dacie, à la Roumanie. 

3. Le Begnum Bosporanum avec les colonies grecques du 
Nord de la mer Noire, à la Russie. 

4. En ce qui concerne l'Egypte, avec l'Arabie romaine, la 
Palestine et les territoires hellénistiques au delà des frontières 
de la Syrie française, la British Academy se mettra en relation 
avec la Commission archéologique du Caire, afin de trouver les 
moyens les plus indiqués pour l'exécution de l'œuvre. 

5. La Syrie à la France et aux collaborateurs qu'elle-même 
se choisira. 

6. Pour l'Asie Mineure, les parties intéressées prendront les 
mesures que leur dictera l'intérêt scientifique tout à fait excep- 
tionnel que présente cette région. L'Amérique, par son délégué 
M. Shotwell, se déclare prête à offrir son appui à l'entreprise. 

VI. — La répartition des provinces romaines de l'Ouest, de 
même que les principes et modalités acceptés à l'égard du 
Corpus latin, sont valables aussi pour le Corpus grec. 

La Commission est à l'unanimité d'avis que la préparation de 
volumes complémentaires ou refondus àesCorpora, proposée dans 
le présent rapport, est immédiatement désirable dans l'intérêt de 
la science historique et archéologique. Il n'est pas possible, 
dans les circonstances actuelles, d'arranger un programme com- 
plet qui comprenne tout le monde gréco-romain ; mais nous 
avons estimé comme notre devoir d"indiquer les parties de 
l'œuvre qui pourraient être entreprises sans plus de délai 
et avec le plus grand profit. Nous espérons que l'extension de 
notre programme sera possible dans un prochain avenir. 

Le Rapporteur, 
Y. Par van. 

— 261 — Deuxième session de i'U. A. I. M. Mo molle fait observer que, retenu à la Commission du 
Glossarium de Ducange, il n'a pas assisté à la réunion où ont 
été arrêtés les termes du rapport précédent. Il y aurait, sans cela, 
présenté quelques réserves qu'il résume comme suit : 

Il ne parait pas que l'entreprise soit destinée à réussir, car 
des publications d'inscriptions ont été commencées en Angleterre 
et en France (Inscriptions d'Algérie) sur un plan indépendant, 
qui ne peut plus être modifié; l'exécution en est déjà trop 
avancée pour que l'on demande aux auteurs de modifier le carac- 
tère de leur œuvre et de la rattacher aux publications de 
l'U. A. ï.; en ce qui concerne les inscriptions de l'Asie Mineure 
et de l'Orient, il semble difficile de procéder dès à présent à un 
partage, qui serait arbitraire; et d'autre part, il est nécessaire 
et juste de respecter les droits acquis par les travaux déjà 
entrepris, particulièrement par l'Académie de Vienne. 

Après un échange d'observations entre MM. Pirenne, Bidez, 
De Sanctis, Sir Fred. Renyon et le rapporteur, il est décidé que 
le Comité de l'U. A. I., ayant pris notification de ce rapport, 
le soumettra aux divers » membres » de l'Union, en les priant de 
l'examiner et de présenter éventuellement leurs observations sur 
les propositions qu'il formule. 

VII. Forma Romani Imperii. — Le rapport suivant est lu par 
M. Pârvan, au nom de la Commission : 

Les débats de la Commission ont abouti aux conclusions sui- 
vantes : 

I" On construira une carte du monde romain tel qu'il se pré- 
sentait vers l'an 200 de notre ère, à l'échelle du 250,000°. 

2" On notera sur cette carte, par des couleurs et des signes 
conventionnels, les principales phases de géographie histo- 
rique qui avaient cessé d'exister, ou celles qui n'existaient pas 
encore en l'an "200 après J.-C. 

3° Les nations et les savants auront à tenir compte, dans la 

— 262 — Deuxième session de 11'. A. I. mesure des possibilités, comme un desideratum pour l'avenir, de 

la proposition présentée par M. Shotwell, d'élaborer «les séries 
de cartes historiques, constituant une suite complète, pour les 
différentes régions du monde antique, depuis le néolithique 
jusqu'à l'époque byzantine. 

i° En même temps que la grande carte à échelle unique, cha- 
que Académie sera libre de donner, à la suite des travaux sur le 
terrain exécutés pour la Forma Romani fmperii, des cartes à 
échelles variées appropriées aux conditions locales : abondance ou 
rareté des vestiges anciens, caractère monumental ou tout à 
fait rustique des ruines, nécropoles, voies antiques, etc., rareté 
ou fréquence des stations préhistoriques, se continuant au 
travers des diverses époques ou apparaissant isolées dans le 
temps et l'espace, etc. 

5° Les règles III et IV du rapport ci-dessus sur le complé- 
ment au Corpus des inscriptions seront appliquées également 
à la Forma Romani fmperii. 

6° La répartition du travail entre les différents Etats se fera 
conformément à la proposition de M. Lanciani, complétée 
comme suit : 

A. La Belgique, la Suisse, la Roumanie relèveront la carte 
antique, exclusivement sur le territoire qu'elles possèdent en 
propre; 

B. La France et la Grande-Bretagne feront, dans la mesure 
du possible, œuvre commune en Syrie, Mésopotamie, Palestine 
et Arabie romaine, vu que les frontières anciennes y sont 
partout entrecoupées par les limites modernes ; 

C. La Grèce aura aussi à s'occuper de toutes les îles de la 
mer Egée. 

La Commission est unanime à reconnaître et à recommander 
à l'Union l'importance de l'œuvre que ce projet suggère. Sont 
également intéressés à ce projet les instituts de science pure 
(histoire, archéologie, philologie) et les simples instituts 
d'éducation et d'instruction de caractère élémentaire, secondaire 

1921. LETTRES. 263 17 Deuxième session de it\ A. I. ou supérieur. Le monde romain, d'où le monde moderne tire 
presque entièrement ses origines, même chez les nations qui 
ne sont pas néo-latines, doit avoir enfin une représentation 
graphique complète de son aspect sur le terrain. La Commission 
prie donc l'Union de se faire auprès des Académies qui la 
composent, et par celles-ci auprès des Gouvernements, l'inter- 
prète de ses instances pour que ce projet, qui demande de très 
importants sacrifices scientifiques et matériels, puisse être le 
plus tôt possible mis à exécution. 

À la demande de M. Lanciani, il est décidé que pour ce projet 
la procédure suivie sera celle adoptée pour le précédent. 

VIII. Personnalité civile de VIL Â. I. — L'Assemblée 
autorise le Bureau à solliciter pour l'Union l'attribution de la 
personnalité civile en Belgique, aussitôt que la loi générale 
permettant cette attribution aura été votée. 

M. Pireune, en clôturant les travaux de la deuxième session, 
constate avec joie la cordialité et la confiance qui se sont 
constamment manifestées au cours des discussions et des réso- 
lutions (\u Comité, grâce à l'idéal commun qui anime tous 
les délégués. Il se réjouit des résultats atteints et des réali- 
sations sagement, mais sûrement préparées; il y voit le pré- 
sage du développement prospère de l'Union dans l'avenir. 

M. Lanciani propose et le Comité adopte un vote de remer- 
ciements au Bureau et spécialement à son Président. 264 Le génie poétique de Dante. 

Lecture faite par S. E. le Cardinal D.-J. MERCIER. 

EïCELLEIVCES, MESDAMES, MESSIEURS, 

Juger, c'est comparer. 

Pour pouvoir porter sur l'œuvre de Dante Alighieri une 
appréciation à la fois juste et plausible, il faudrait lui trouver, 
dans la littérature contemporaine ou moderne, un terme de 
comparaison. Or j'avoue que je n'en connais pas. 

Aujourd'hui, l'idée de poème suggère aussitôt celle d'une 
création, où l'imagination et la sensibilité jouent les premiers 
rôles. Dans l'épopée dantesque, celles ci sont au second plan ; 
la pensée, philosophique et théologique, y est dominante. 

Les œuvres les plus retentissantes des derniers siècles, les 
tragédies de Shakspeare, les romans d'Alexandre Dumas, ou de 
Balzac, les épopées de Victor Hugo, se défendent de toute 
intention moralisatrice. La Divine Comédie est d'inspiration 
essentiellement inorale, œuvre d'apostolat. 

Quelle est, alors, la caractéristique de ce génie, devant lequel, 
néanmoins, tous les admirateurs du Beau s'inclinent ? De quels 
traits est-elle faite cette personnalité transcendante, que les 
peuples et les académies acclament, à laquelle les Papes dédient 
des Encycliques, dont la gloire grandit avec les siècles? 

L'auteur de la Divine Comédie est homme de science, un 
chercheur de vérité ; il est philosophe ; il est croyant et théo- 
logien. Cependant, il est aussi homme d'action ; il se fait le 
propagateur de ses croyances; son œuvre est animée du souille 
de l'apostolat. 

— 265 — fard. D.-J. Mercier. — Le génie poétique de Dante. 

L'unité profonde de cette synthèse d'intelligence et de vie 
donne au poème sacré de Dante Alighieri un accent de sincérité, 
une force de pénétration qui en font un chef-d'œuvre à part 
dans la galerie de l'histoire littéraire. Dante, savant et chercheur. 

Essayez de confronter, par exemple, la Légende des Siècles de 
Victor Hugo et l'œuvre du grand poète florentin : vous serez 
tôt désappointé. 

L'épopée française est toute d'imagination : les métaphores 
s'y accumulent, chevauchant les unes sur les autres dans un 
pêle-mêle ahurissant : les mots à effet résonnent, tantôt avec 
rythme, tantôt avec violence, dans une agitation qui ne laisse à 
l'âme qu'une impression de surface, trouble, éphémère ( x ). 

Au premier plan du poème italien se dresse l'idée, méditée, 
creusée, ordonnée : elle commande à l'imagination, à la passion; 
elle impose aux symboles leurs contours, à la sonorité son 
rythme, à chacune des parties, à chacun des détails de l'œuvre 
sa mesure, à leur agencement son harmonie, à la structure 
intégrale son équilibre. 

Et cette idée n'est pas une construction mentale, pareille à 
celles qui forment généralement la trame du roman moderne; 
elle est tirée de l'observation, de la science, s'appuie sur elles : 
Dante était, il voulait être un savant. 

« Insensés, disait-il, ceux qui, dépourvus de science et d'art, 
conliants en leur propre suffisance, osent se risquer à chanter 
la réalité sublime! Arrière, ces téméraires! Paresseux comme (») Voir Pâli. IIai.ii.a.n rs, La littérature française au XIX e siècle. (Le ROMAN- 
TISME, |). "253.) 

266 Gard. /).-./. Mercier. — Le génie poétique de Dante. 

des oies, que veulent-ils faire cortège à l'aigle, voler avec lui à 
la conquête des cieux! » (*). 

Lui. il a choisi pour son premier maître Virgile; avec respect 
et piété filiale, il le salue comme « son guide, son maître », 
l'appelle «le poète», «notre poète», «le poète par excellence», 
« altissimo poeta». C'est que Virgile est à ses yeux le symbole 
du savoir humain auréolé de beauté : « quel savio gentil, che 
tutto seppe» ( 2 ). 

Dans les limbes, au quatrième chant de YEnfer, au moment 
où Homère, Horace, Ovide, Lucain viennent fêter le retour du 
poète de Mantoue et faire place à Dante dans leur chœur 
glorieux, le disciple, pour exalter le maître, lui dit ce compli- 
ment : «0 toi, dont l'œuvre honore et la science et l'art». 

« tu che onori e scïenza ed arte » ( 3 ). 

Il a la passion du savoir, ce génie ardent; ce que l'on con- 
naissait de son temps, il le possédait. Les études préliminaires, 
rangées par le moyen âge dans le trivium et le quadriviuru : 
grammaire, dialectique, rhétorique, arithmétique, musique, 
géométrie, astronomie; puis, les sciences delanature: physique, 
géographie, botanique, zoologie; la mythologie et l'histoire; le 
droit et la politique; la psychologie et la métaphysique : il 
n'est pas un département de cette vaste encyclopédie humaine 
qu'il n'ait approfondi avant de se laisser aller aux élans de 
l'imagination et du cœur, en sorte que, entre son œuvre et celle 
des poètes épiques ou des romanciers du XIX e siècle, il n'v :\ 
ni accord, ni similitude, mais contraste fondamental. 

Davantage encore Dante a la soif de la découverte. (') « Et ideo confiteamur eorum stultitiara, — qui arte scientiaque immunes, de 
solo ingenio confidentes, ad summa summe canenda prorumpunt; et a tanta piae- 
sumptuositate désistant; et si anseres naturali desidia sunt, nolint astripetam aqui- 
tain imitari. » Vulg. EL, II, 4. 

(°-) Inf., VII, 3. 

(») Inf., IV, 73. 

— 267 — Card. D.-J. Mercier. — Le génie poétique de Dante. 

Il jubile lorsque, s'approchant du pôle antarctique, il aperçoit 
quatre étoiles que seuls nos premiers parents doivent avoir, dans 
l'Eden terrestre, goûté la joie de contempler : 

Io mi volsi a man destra, e posi mente 

AU' altro polo, e vidi qualtro stelle 

Non viste mai, fuor en' alla prima gente ( { ). 

Pareil aux héros de la Grèce antique, qui partent, à bord du 
navire Argo, à la conquête de la Toison d'Or, Dante a levé 
l'ancre, à la recherche de mondes inexplorés. Neptune, étonné, 
a vu l'Argo jeter son ombre sur les eaux de l'océan; Dante 
tressaille à l'idée qu'il est le premier à projeter la sienne sur des 
cieux inviolés ; il se plonge, jusqu'à perdre la conscience de lui- 
même, dans les infinies profondeurs de la vérité; il écrit à ce 
sujet une de ces strophes intraduisibles où il condense, en trois 
vers, des richesses de souvenirs mythologiques, d'histoire, de 
psychologie, de haute métaphysique : 

Mon àme, dit-il, a subi, en un instant, une force d'élan plus 
puissante que toute l'admiration vouée par vingt-cinq siècles 
d'histoire littéraire à l'expédition des Argonautes : Je contem- 
plais l'Absolu, la Valeur sans limites, « il Valore infinito », et 
ma pensée, absorbée et en suspens, regardait fixée, immobile, 
captivée, et plus elle regardait, plus ardemment brûlait en elle 
la passion de regarder. 

Un punto solo m' è maggior letargo, 
Che venticinque secoli alla impresa, 
Che fe' Nettuno ammirar l'ombra d'Argo. 
Cosi la mente mia, tutta sospesa, 
Mirava fissa, immobile ed attenta, 
K sempre di mirar faceasi accesa ( 2 ). (*) Pury., I, 22. 

(*) Parad., XXXIII, 94-99. — 268 — Card. D.-J . Mercier. — Le génie poétique de Dante. 

Dante nous a livré l'aveu que sa soif naturelle de connaître, 
il la sentait inextinguible ; avee candeur, il reconnaît que seule 
la source d'eau vive de la grâce, annoncée par le Christ à la 
Samaritaine, a pu apaiser les ardeurs de son âme. 

La sete natural clie mai non sazia, 
Se non con 1' acqua onde la femminetta 
Samraaritana domandô la grazia, 
Mi travagliava ( l ). 

Le doute lui-même, le poète le tient pour un bienfait, car il 
y voit un stimulant à la recherche du Vrai. Gracieusement, il le 
compare aux herbes folles qui poussent au pied de l'arbre de la 
vérité : la nature veut ainsi nous faire gravir de col en col 
jusqu'au sommet du Vrai absolu, source première unique d'où 
partent tous les fleuves de lumière qui se répandent sur le monde. 

Nasce par quello, a guisa di rampollo, 
Appiè del vero il dubbio; ed è natura, 
Ch' al sommo pinge noi di collo in collo. 
Io veggio ben che giammai non si sazia 
INostro intelletto, se il Ver non lo illustra 
Di fuor dal quai nessun vero si spazia (*). Dante philosophe. 

Le doute, la recherche, la science sont des échelons dont 
l'ascension élargit le champ de vision du poète et l'aident à 
embrasser d'un regard unique la nature, l'âme, l'histoire. 

Dante a une capacité de synthèse que peu de génies ont 
dépassée ou égalée. 

Cicéron et Boèce l'on conduit à la philosophie ; Averroes, (*) Purg., XXI, 1-4. 

(«) Parad., IV, 130-133; 124-126. -269 Card. D.-J. Mercier. — Le génie poétique de Dante. Platon, Aristote, « ce Maître des philosophes », «quello Maestro 
de' Filosoli f 1 ) », lui ont livré leurs secrets; la nature inanimée 
et l'âme humaine, ou plutôt l'homme, ce composé substantiel 
de matière, et d'une forme immatérielle ( 2 ), laquelle est, en 
union avec le corps qu'elle anime, principe de fonctions orga- 
niques et de sensations, et, dans sa subsistance indépendante, 
principe d'opérations spirituelles et libres ; les agitations de 
notre monde sublunaire ; la nature des corps célestes et la com- 
plexité déconcertante de leurs mouvements ; la moralité et ses 
lois; l'économie sociale et l'unité de l'Empire qui doit y prési- 
der; la finalité de toutes les substances de la nature et leur 
universel abandon à l'attrait immobile du Moteur Suprême : 
vaste conception du monde matériel et du monde moral formée 
par un acte de compréhension auquel aucun élément du réel n'a 
pu se dérober : telle est en raccourci la synthèse philosophique 
de Dante Alighieri. 

Nous sommes loin de la soi-disant « contemplation du 
monde », la « Weltanschauung » des idéalistes allemands! 

Hegel, aussi, a tenté une synthèse de la nature, de l'histoire, 
des civilisations ; il l'élabore par déduction ; il a l'audace 
d'imposer son idée au réel et la prétention de faire jaillir du 
moi pensant les lois qui créeront la nature et l'histoire et les 
subjugueront. 

Dante, précurseur de Vico, soumet volontiers sa pensée au 
contrôle des événements; respectueux de la liberté humaine, il 
lit dans ses démarches, même dans ses écarts, les desseins de la 
Sagesse Providentielle. 

L'idéaliste hégélien veut ne relever que de sa pensée solitaire; (<) Corn., IV. Cap., 8; 140. 

(*) A Platon qui croyait à la préexistence des âmes, Dante oppose l'union natu- 
relle de celles-ci aux corps qu'elles animent. « (Plato) dice che l'aima alla sua 
Stella riede, credendo quella quindi esser decisa, quando natura per forma la 
diede. » (Parad., IV, 52-54). Cf. Conv., IV, 21. — 270 Card. D.-J. Mercier. — Le génie poétique de Dante. 

il vogue, sans frein ni lest, dans le domaine indéfini de 
l'abstrait, saute les barrières, et ne recule pas devant la préten- 
tion de fusionner en un même amalgame le oui et le non, les 
contradictoires, dont l'irréductibilité, cependant, est la sauve- 
garde suprême de la Logique et de la santé intellectuelle. 

Dante, soit qu'il observe, décrive, analyse; soit qu'il combine, 
ordonne, syntbétise, est toujours le loyal serviteur de l'objet. 

Le Beau, lorsqu'il se dégagera de son œuvre, sera le resplen- 
dissement de l'ordre que le génie du poète aura perçu pour 
nous dans le réel, et nous aura aidés à saisir, à contempler. Dante croyant et théologien. 

En 1887, le Parlement italien avait décidé la création d'une 
chaire dantesque à l'Université de Rome. S'inspirant de l'am- 
biance d'alors, le Gouvernement n'avait pu se défendre de 
quelque arrière-pensée de combat; il entrevoyait, sans doute, 
le parti qu'un homme populaire aurait pu tirer, dans le voisi- 
nage du Vatican, des strophes fougueuses du grand exilé de 
Florence à l'adresse de Boniface VIII, de la cour romaine et 
des moines relâchés. 

Il s'adressa à Josué Carducci, idole du peuple italien, auteur 
d'écrits connus et remarqués sur la Divine Comédie. 

Carducci, loyal et franc, déclina l'offre flatteuse qui lui était 
faite. Pour répondre, dit-il en substance, au vœu du Gouverne- 
ment, tel qu'il se dégage des discours prononcés à la Chambre, 
il faudrait au nouveau professeur de littérature dantesque un 
sentiment que je ne puis partager sur les opinions et les doc- 
trines politiques et religieuses du poète. Ma conviction est que 
la réforme réclamée par lui ne portait atteinte ni à l'Église ni ;i 
ses dogmes; elle n'avait d'autre but, que d'introduire au sein de la 
société chrétienne plus de sévérité dans les mœurs, plus d'ascé- 
tisme dans la vie, plus de force dans l'exercice de l'autorité. Il se 

271 — Card. D.-J. Mercier. — Le génie poétique de Dante. 

peut, ajoutait Carducci, que je me trompe sur les idées, les 
doctrines, les sentiments de Dante, et je suis prêt à me laisser 
convaincre par qui me démontrerait mon erreur, mais ma per- 
suasion intime étant ce qu'elle est, je ne puis décemment 
accepter la chaire que m'offre le Gouvernement ( l ). 

En vérité, l'auteur de la Divine Comédie appartient au genre 
humain; les Universités et les Académies du monde entier 
s'honorent en lui rendant, en ce sixième centenaire, un unanime 
hommage; mais nul ne contestera à Léon XIII, ce théologien 
illustre douhlé d'un fin lettré, le droit de dire, en sa qualité de 
chef de l'Église catholique : « Dante è nostro », Dante nous 
appartient; nul ne s'offusquera des initiatives prises hier par 
Pie X, aujourd'hui par Benoît XV, dans sa magistrale Ency- 
clique « In praeclara », pour ranger le « Poète altissime » parmi 
les gloires les plus pures du nom catholique. 

L'emprise géniale, qui lui avait fait embrasser en une syn- 
thèse rationnelle la nature et l'humanité, Dante l'applique aussi 
à l'unification de ses croyances. 

Philosophe sous la conduite de Virgile, il est théologien à 
l'école de Béatrice. 

Au Chant XVIII' du Purgatoire, Virgile dit à son disciple : 
« Ce que l'esprit humain est capable de connaître, je puis te le 
dire; mais au delà, c'est le domaine de la Foi; compte sur 
Béatrice pour te le faire exposer. » 

Ed egli a me : Ouanto ragion qui vede 
Dirti poss' io; da indi in là t'aspetta 
Pure a Béatrice, en' opra è di fede ( 2 ). 

De son œuvre il serait aisé de tirer un sommaire quasi 
complet du dogme et de la morale catholiques, les enseigne- C) Voir la lettre de Carducci à Adriano Lemmi, en date du 25 septembre 1887, 
dans les Œuvres de Carducci, vol. XII, p. 348. 
(») l>urg., XVIII, 4(5-48. (lard. D.-.l. Mercier. — Le génie poétique de Dan le. ments fondamentaux de la Foi su r la divine origine et sur la 
constitution de l'Église. 

Dans son traité de la Monarchie, et tout le long de son 
épopée, le poète porte tour à tour sa méditation sur Dieu et la 
création du monde, sur Tordre de l'univers et le Gouvernement 
de la divine Providence; sur les hiérarchies angéliques; sur les 
deux grands Mystères du christianisme, l'Incarnation du Verbe 
dans une nature humaine élevée à la Personnalité divine, et la 
Trinité des Personnes en une nature unique : la doctrine de la 
grâce et du libre arbitre; la loi de la prière et la valeur méritoire 
de nos œuvres ; les vertus et leurs rapports avec les passions 
humaines; l'amour sous ses formes multiples : amour naturel, 
spirituel, céleste, divin; le trésor des divines Écritures sous la 
garde du Pasteur de l'Église; l'Église elle-même, dans sa divine 
constitution, son origine apostolique, son unité, sa catholicité; 
dans les vicissitudes humaines, tantôt glorieuses, tantôt humi- 
liantes de son histoire; les gestes surnaturels de ses martyrs et 
de ses héros, les faiblesses des tièdes, des relâchés qui la dés- 
honorent : tout ce monde qui vit, s'agite, écrivant chacune des 
pages des annales de l'humanité, pose ou passe sous le regard du 
Voyant et devient l'objet de tableaux dont chacun des traits défie 
la critique la plus rigoureuse des professionnels de la théologie. 

On a pu discuter certaines de ses opinions, louanger ou 
déplorer la sévérité acerbe de tel ou tel de ses jugements, où il 
voisine avec Savonarole plus qu'avec François d'Assise, encore 
qu'il ait l'âme toute pénétrée de tendresse pour la pauvreté 
franciscaine, mais on n'a relevé dans la somme prodigieuse de 
ses pensées aucune trace d'hérésie. Il est de l'école d'Albert le 
Grand et de Thomas d'Aquin, nourri de la moelle de leur 
doctrine, mais il les suit avec indépendance et ne s'interdit pas 
de leur opposer, à l'occasion, sur des points secondaires, son 
sentiment personnel; les querelles d'écoles, qu'il discerne d'ail- 
leurs avec finesse des croyances certaines, n'ont pas elles-mêmes 
échappé à la sagacité de son génie. 

273 Card. D.-J. Mercier. — Le génie poétique de Dante. 

Il est donc savant, métaphysicien, théologien, ce poète excep- 
tionnel. 

Et les deux ordres du connaissable, le donné de la nature et 
celui du révélé, se sont rapprochés dans sa pensée, sans se heur- 
ter ni se confondre ; la philosophie et la Foi ; l'art et la vitalité 
chrétienne; le Pouvoir civil et le Pouvoir spirituel se nouent 
chez lui en une synthèse plénière, qu'opère son génie chrétien, 
en sorte qu'au moment de déposer son pinceau, il pourra dire 
que «le ciel et la terre ont collaboré à son œuvre» : « Il poema 
sacro, 

Al quale ha posto mano e cielo e terra (*) ». 

La synthèse plénière. 

.Nulle part chez Dante il n'y a trace d'un sentiment de conflit 
entre ses spéculations rationnelles et ses croyances. Il pense avec 
liberté, il croit avec humilité. 

11 n'est pas, au surplus, de ces croyants de mauvaise humeur 
qui semblent accueillir le Vrai, le Beau, le Bien, avec défiance, 
ou avec pitié, chaque fois qu'ils les voient surgir d'une source 
naturelle. 

Dante se complaît aux harmonies de la philosophie et du 
dogme. Héritier du large esprit de Thomas d'Aquin, il appelle 
Aristote «le maître de ceux qui savent», «le maître de l'esprit 
humain», «le philosophe glorieux auquel la nature a ouvert, 
mieux qu'à personne, ses secrets», «il maestro di color che 
sanno» ( 2 ), «il maestro délia umana ragione, Aristotile» ( 3 ) 
« quello glorioso filosofo, al quale la Natura più aperse li suoi 
segreti » ( 4 ) ; il connaît Tite-Live, Salluste, Cicéron ; il a (<) Parad., XXV, 1 et 2. 
(*) Inf., IV, 131. 

< s i Conv., IV, 2. 
(*) Conv., [11,5. — 274 Gard. D.-.l . Mercier. — Le génie poétique de Dante. 

fréquenté les Universités de Padoue, de Bologne, probablement 
eelle de Paris; pour Virgile, surtout, il a un culte : le poète de 
Mantoue est à ses yeux l'homme le plus représentatif de la 
science païenne destinée, dans le plan providentiel, à ouvrir la 
voie au christianisme ; Dante l'invoque comme « son guide, 
son maître » : « Tu se lo mio maestro e il inio autore » (*), 
« le plus tendre des pères », « dolcissimo padre » ( 2 ), « sa 
force la meilleure, » « virtù somma » ( 3 ) et « son soutien », 
« il mio conforto » ('). 

Est-il besoin de dire qu'il s'est passionné pour l'art? Dès sa 
jeunesse, il en est épris. Il a demandé aux poètes latins, notam- 
ment aux Métamorphoses d'Ovide les secrets de la mythologie 
païenne; à Y Enéide, le rythme et la beauté du style. « A toi, 
dit-il à Virgile, à toi seul je dois les charmes du style qui a 
fait honneur à mon nom. » « Tu se solo colui, da cui io tolsi 
lo bello stile che m' ha fatto onore » ( 5 ). 

La Vita JSuova, œuvre de ses jeunes années, est déjà l'ébauche 
de la grande épopée qui le hantera sa vie durant. Et ce grand 
artiste, qui a toutes les hardiesses de l'imagination et du cœur, a 
la piété candide de l'enfant. Il tombe à genoux devant la Vierge 
Marie; il l'appelle tour à tour « la gracieuse Dame », « la 
Vierge », « la Vierge Mère », « la Reine du Ciel », la Reine 
bénie », « Notre-Dame » ; quatre fois, au cours de son œuvre, 
il redit et commente « Y Ave Maria »; le dernier chant du 
Paradis est parmi les louanges les plus pures et les plus chaudes 
que la piété filiale ait jamais décernées à Celle qui est la Mère 
de l'Homme-Dieu et notre Mère. 

Avec une vigueur et une netteté qui semblent présager les (') lnf., I, 85. 
(*) Purg., XXX, 50. 
( s ) lnf., X, 4. 
(') Purg., III, 22. 
( 5 ) lnf., I, 87. — 275 — Card. D.-J. Mercier. — Le génie poétique de Dante. 

Encycliques de Léon XIII, il distingue dans l'ordre social les 
deux fins, l'une éternelle, l'autre temporelle, de l'humanité. 
A l'Eglise est préposé le Souverain Pontife; à l'État, 
l'Empereur. Ils ont le devoir de s'accorder, et de leur mutuelle 
union dépend le bonheur du genre humain ( J ). Les invectives 
du polémiste à l'adresse de Boniface VIII lui sont inspirées 
surtout par la divergence de ses principes d'avec ceux du Pape, 
dans le domaine politique; par sa persuasion aussi que les 
troubles politiques de l'Italie ont pour cause principale l'atti- 
tude hostile ou défiante du Pape à l'égard de l'Empereur; mais, 
devant l'attentat d'Anagni, Dante se redresse pour le flétrir 
avec une éloquence sans égale. Cette t'ois, Boniface VIII, 
outragé par Sciarra Colonna et Nogaret, n'est plus l'ennemi 
personnel qu'il a poursuivi de sa haine, mais le Christ 
lui-même, captif, abreuvé de vinaigre et de fiel, crucifié dans la 
personne de son Vicaire ( 2 ). 

Dans les multiples domaines de la science, de l'art, de la 
politique, le poète est donc à la fois philosophe et théologien, 
épris des harmonies de la nature et de la surnature, en quête 
d'une synthèse intégrale de sa pensée. 

Aussi, si la puissance du génie se mesure à l'ampleur de 
son champ d'observation et à la somme de matériaux qu'em- 
brasse et domine son regard; à la longueur de portée des con- 
séquences qu'il voit surgir des principes; à la simplification de 
ces principes jusqu'à leur limite extrême, le front large et 
serein de l'altissime poète resplendit de toutes les marques du 
génie, à la fois humain et chrétien. ( J ) « Opus fuit homini duplici directive», secundum duplicera finem : scilicet 
summo Pontifice, qui secundum revelata humanum genus perduceret ad vitam 
yeternam; et imperatore, qui secundum philosopliica documenta genus humanum 
ad teraporalem felieitatem dirigeret. » De Monarchia, III, 46. 

( 2 ) Purg., XX, 86 et suiv. 

— 276 — Gard. D.-J. Mercier. — Le génie poétique de Danle Dante, homme d'action, propagateur de ses croyances. 

Génie, oui, il l'est, l'illustre Florentin, et nul ne le conteste, 
mais il est aussi homme d'action : il s'est fait le champion de 
ses croyances. 

Dante n'eût pas compris qu'un homme, conscient de son 
pouvoir d'agir sur autrui, se désintéressât des conséquences 
morales de sa philosophie ou de son art. 

Conséquences morales de la science ou de la philosophie, 
n'est-ce pas un non-sens? La science est la théorie et l'expres- 
sion du Vrai : le Vrai peut-il nuire au Bien? 

On se souvient de la désinvolture avec laquelle Taine narguait 
Hoyer-Collard d'avoir l'ait intervenir le souci de la moralité, de 
l'ordre, et le respect du sens commun dans le jugement à porter 
sur le sensualisme ou sur le scepticisme. « Quand j'entre dans 
la philosophie, écrivait l'auteur des Philosophes classiques 
du XIX e siècle, je lais deux parts de moi-même : l'homme 
ordinaire, qui boit, qui mange, qui l'ait ses affaires, qui évite 
d'être nuisible et qui tâche d'être utile. Je laisse cel homme à 
la porte. L'autre homme, à qui je permets l'accès de la philo- 
sophie, n'est pas, à vrai dire, un homme : c'est un instrument 
doué de la l'acuité de voir, d'analyser et de raisonner. S'il a 
quelque passion, c'est le désir d'opérer beaucoup, avec précision, 
et sur des objets inconnus. 11 note, décompose, compare, tire 
les conséquences pendues au bout de ses syllogismes, curieux 
de savoir ce que du fond du puits il ramène à la lumière, mais 
indifférent sur la prise, uniquement attentif à ne pas casser la 
chaîne el à remonter le seau bien plein. Il ôtera peut-être 
quelque chose à la certitude, peut-être beaucoup, peut-être tout, 
petit-être rien. Peu lui importe : il n'ôtera rien à la vérité ( 1 ). » (*) Taine. Les Philosophes classiques du XIX e siècle. Chap. II, pp. 36 et 37. 

— 277 — Card. D.-J. Mercier. — Le génie poétique de Dante. 

La boutade ne manque ni d'esprit ni d'élégance; elle n'est, 
malgré tout, qu'un sophisme. 

Si des faits que vous mettez scientifiquement en lumière vous 
étiez sur de ne jamais tirer que des inductions définitives, des 
conclusions vraies, vous auriez mille fois raison de les livrer 
sans réserve à la circulation générale. 

Mais vous n'en êtes pas sûr, nul n'en est sûr, infailliblement 
sûr ; vous n'avez donc pas le droit d'affirmer que vos spécula- 
tions sur le Vrai noteront rien à la vérité. 

Quand vous vous heurterez au bon sens ou à la loi morale, 
le choc en retour que le heurt vous fera subir vous avertira que 
vous avez dévié du bon chemin, qu'il est sage de faire machine 
en arrière et de chercher fortune dans d'autres directions. 

S'obstiner alors à répandre des théories qui favorisent l'im- 
moralité ou mènent au scepticisme, c'est braver l'ordre public, 
oui, mais c'est aussi faire fi de la vérité. 

D'autres ont revendiqué, pour l'art, l'autonomie que Taine 
attribuait à la science. 

L'art ne relève que de lui-même, a-t-on dit ; il n'est ni moral 
ni immoral, il est amoral. 

Erreur, irréflexion ! 

Le but intrinsèque de l'art est de faire impression, d'émou- 
voir. Une œuvre qui ne porte pas en elle-même une source vive 
d'émotions n'est pas une œuvre d'art. 

Or, si l'émotion n'est ni vraie ni fausse, elle est bonne ou 
mauvaise. 

Elle favorise les dispositions profondes de l'âme à aimer ce 
qui est honnête, élevé, porte a l'oubli de soi, au désintéressement, 
au sacrifice : elle est bonne, alors, bienfaisante, ennoblissante. 

Elle appelle à l'égoïsme, au culte de soi, flatte la volupté : 
elle est malfaisante, meurtrière. 

Toute œuvre d'art puissante incite au bien ou au mal, a done 
sa répercussion sur les dispositions d'âme de la société. 

— 278 — Card. D.-J. Mercier. — Le génie poétique de Dante. 

« Jeune homme de mon pays, écrivait Paul Bourget, je 
m'adresse à toi et à tes frères : Dans vingt ans d'ici, qu'auras-tu 
recueilli, qu'aurez-vous recueilli dans nos ouvrages? Pensanl à 
cela, il 1 n'est pas d'honnête homme de lettres, si chétif soit-il, 
qui ne doive trembler de responsabilité ( 1 ). » Le poète : son œuvre, sa mission. 

Voilà donc quel il est le poète altissime et comment il com- 
prend le rôle social de la poésie. 

Dante a le sentiment profond de ses responsabilités, 

La poésie, pour lui, est chose sérieuse. 11 ne conçoit pas 
que l'on en fasse un objet de curiosité. 

Il a tant aimé sa chère cité de Florence, bercail charmant où, 
agnelet, il a dormi son premier sommeil; « bello ovile, ov'io 
dormii agnello ». Ses concitoyens, les ingrats, les cruels l'ont 
harcelé comme des loups et contraint à vivre, exilé, loin de ceux 
qu'il aime. Sa pensée, mélancolique, se reporte vers la patrie 
absente, vers le baptistère où il a reçu la Foi, où Pierre, vicaire 
du Christ, l'a accueilli dans l'Église. Son œuvre est quasi achevée : 
il en est au vingt-cinquième chant du Paradis ; une lueur d'espé- 
rance traverse la nuit sombre de ses méditations. Qui sait, 
songe-t-il, si ce poème sacré, auquel le ciel et la terre ont mis 
la main, et dont la longue élaboration m'a tant fait maigrir, ne 
triomphera pas de la haine de mes ennemis; si je ne verrai pas 
les portes de ma chère cité se rouvrir; j'y entrerais, avec un 
autre accent dans la voix, une toison nouvelle, et je demande- 
rais que Florence couronnât son poète, là, sur les fonts baptis- 
maux de San Giovanni, premiers témoins de ma première ( l ) Paix Bourget, Le Disciple. Préface. 
1921. lettres. — 279 — 1S Card. D.-J. Mercier. — Le génie poétique de Dante. profession de cette foi qui voue les âmes à Dieu et les attache 
à l'Église. 

Se mai continga che il poema sacro, 
Al quale lia posio mano e cielo e terra, 
Si che m' ha fatlo per più anni macro, 
Vinca la crudeltà che fuor mi serra 
Del bello ovil' ov' io dormii agnello, 
Nimico ai lupi che gli danno guerra; 
Con altra voce oma'i, con altro vello 
Ritornerô poeta; ed in sul fonte 
Del mio baitesmo prenderô il cappello; 
Perôcchè nella fede, che fa conte 
L'anime a Dio, quivi entra' io, e poi 
Pietro per lei si mi girô la fronle f 1 ). 

Ces quatre premières stances du chant vingt-cinquième du 
Paradis, largement comprises, nous livrent une esquisse 
d'ensemble de la Divine Comédie. L'artiste ne fait qu'un avec 
l'homme, l'homme ne fait qu'un avec le citoyen, avec le patriote; 
il ne fait qu'un avec le chrétien; le chrétien ne fait qu'un avec 
l'Église, dont il est le fils. Dante serait vengé de ses dix-neuf 
années d'exil, récompensé de son labeur épuisant, si son poème 
sacré pouvait inaugurer au cœur de sa chère cité florentine le 
renouveau auquel il aspire, réveiller la justice et la charité chez 
ses concitoyens, les rappeler à la fraternité de la foi de son 
baptême et préparer ainsi l'œuvre universelle de Rédemption 
du Christ et de son Église, source d'espérance de l'humanité. 

Et ne dites pas : Mais, alors, rangez Alighieri parmi les 
hommes de bien, faites-lui une place d'honneur parmi les mora- 
listes ou les propagateurs de l'Évangile, mais ôtez-lui donc du 
front les lauriers du poète. 

Non, mille fois non! Poète, il l'est; il l'est par toutes les 
fibres de son être; il l'est dans la plénitude, incomparablement. 
La première qualité de l'artiste est la sincérité. 
Peignez, sculptez, décrivez, chantez : tant que vous ne met- 
trez pas quelque chose de vous-même dans le coloris, le dessin, 
la composition, la musique de votre œuvre, vous aurez fait des 
pastiches, des clichés, des copies, vous n'aurez pas franchi le 
seuil de la poésie et de l'art. (*) Paradis, XXV, 1-12. 

— 280 Card. D.-J. Mercier. — Le génie poétique de Dante. 

On parle couramment des beautés de la nature; on oppose au 
Beau de la nature le Beau dans l'art. 

A le prendre dans la stricte rigueur des termes, je ne puis 
me rallier à ce langage. 

Il ne suffit pas que la nature soit pour qu'elle soit belle. 
Il faut qu'elle soit comprise et aimée. 

La nature recèle, sans doute, des trésors de beauté, qui sont 
infinis, mais elle ne les ouvre qu'à ceux qui s'insinuent dans 
son intimité. L'art, une l'orme d'art, si rudimenlaire soit-elle, 
est nécessaire à la mise en valeur des charmes de la nature. 
D'elle-même, elle serait et demeurerait silencieuse. 

A vous, artistes, de la foire parler! 

Arrachez-lui ses secrets; communiez avec elle et faites-vous 
son interprète. Devinez, commentez, synthétisez ses charmes, 
dites pourquoi et comment elle vous captive, vous invite à 
l'aimer, à chanter sa vertu. Chantez-la; traduisez-nous, alors, 
en couleurs, en lignes, en images, vos vibrations intérieures; 
dites-nous ce qu'elle vous a permis de voir et de saisir; associez 
notre àme à la vôtre, faites battre nos cœurs à l'unisson du 
vôtre : alors, mais alors seulement, vous aurez pénétré dans le 
sanctuaire de l'art, et nous, qui bénéficierons des jouissances 
intimes et de la surélévation intérieure que vous nous aurez 
communiquées, nous saluerons en vous un bienfaiteur moral 
de L'humanité. 

Recueillez cette confidence délicieuse de Dante qui voudrait 
nous faire deviner, à nous profanes, comment on devient poète : 

« Je suis une àme que fait vibrer l'amour, dit-il; quand je 
» sens que son souflle passe, je note les vibrations que je 
» recueille, et, sous leur dictée, je les traduis en signes. » 

Io mi son un che, quando 

Amor mi spira, noto, ed a quel modo 

Che ditta dentro, vo significando (*). (*) Purg., XXIV, 52, 54. 

— -281 — Card. D.-J. Mercier. — Le génie poétique do Dante. 

L'amour, Dante en a connu les « simulacres » ; il a cédé à la 
passion aux jours des entraînements de sa jeunesse; mais depuis 
qu'il lui est apparu en la personne de Béatrice, dans la blancheur 
de son idéale pureté., le poète est son prisonnier. Ange d'immor- 
telle jeunesse, « Angiola giovanissima », fille du ciel, « non 
figliuola d'uomo mortale, ma di Dio », Béatrice le domine au 
point qu'il accomplit toutes ses volontés, « D'allora innanzi 
dico ch'Amore signoreggib l'anima mia, e comincio a prendere 
sopra me tanta signoria, che mi convenia fare tutti i suoi piaceri 
compiutamente (*) ». « Et alors, dit le poète, ma langue se mit 
à parler, comme si elle se mouvait d'elle-même. » « Allora dico 
che la mia lingua parlo quasi corne per se stessa mossa (~). » 

Arrêtez les élans spontanés de l'amour, vous tuez l'art. 

Plus la sincérité est profonde, plus complètement elle s'em- 
pare de la pensée, de l'imagination, de la sensibilité, de la foi, 
de la flamme d'apostolat de l'artiste, plus aussi s'intensifie 
la puissance de conception, d'imagination, d'émotion commu- 
nicative de l'œuvre d'art et plus l'œuvre est belle. 

Alors, vous qui, au nom de la critique littéraire, reprocheriez 
à Dante d'avoir fait œuvre de foi et d'apostolat, vous n'attein- 
driez pas le poète altissime, mais vous blesseriez de vos coups 
d'épingle la notion la plus élémentaire de l'art, de la poésie. 

Le genre littéraire de la « divine comédie ». 

L'amour céleste est le premier foyer d'inspiration du poème 
dantesque : le poème est sacré; la comédie est divine. 

Au point de vue littéraire, Dante est de la lignée des pro- 
phètes des deux Testaments ( 3 ). (') La Vita Nuova, II, 39 et suiv. 

(«) Ibid., XIX, 10. 

( 3 ) Il faut lire, à ce sujet, les recherches approfondies <le Luigi Pietrobono, 
Il poema -sacro, Bologne, 1915. et l'ouvrage de premier ordre du R. P. Allô, 
Saint- Jean : L'Apocalypse. Introduction. Paris, Gabalda, 4920. 

— 282 — Gard. D.-J. Mercier. — Le génie poétique de liante. 

. Le prophète est un homme inspiré, investi par Dieu d'une 
double mission, l'une immédiate, d'un caractère local, tempo- 
raire, l'autre, indirecte, plus éloignée, d'un caractère universel. 
Tandis que Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel travaillent à 
sauver la pureté de la foi, h affermir les espérances de leurs 
contemporains, ils projettent, sur l'avenir, des visions lointaines 
dont les événements donneront la clef aux générations futures. 
Le Prophète par excellence, le Christ, est venu apporter au 
monde « la bonne Nouvelle » et fonder le« Royaume des cieux ». 
Tous, Juifs et Gentils, y sont conviés. Le champ où la commu- 
nauté doit s'élever estétroit, mais il s'élargira jusqu'aux confins 
du monde. Vouz ne voyez qu'un minuscule grain de sénevé, 
mais un arbre croîtra, qui étendra ses rameaux sur toutes les 
nations de l'univers. Il durera tant que dureront les siècles. 

Les contemporains de Jésus de Galilée avaient entendu ces 
pronostics grandioses : faiblement, ils y avaient cru, attendant 
avec anxiété les solutions de l'avenir. 

Or, voici que le Fondateur du Royaume a succombé sous 

l'assaut de ses ennemis; il est mort sur une croix; il a disparu. 

11 a prédit, il est vrai, qu'il reviendra sur les nuées du ciel, 

mais quand ? Nul, a-t-il déclaré, ne sait ni le jour ni l'heure. 

En attendant, voici que les persécutions sévissent : Néron et 

Domitien, qui se font adorer comme des dieux, tiennent le 

sceptre du inonde; ils noient dans le sang les premiers disciples 

du Galiléen ; le royaume de Judée perd, en l'an 70, son 

autonomie nationale ; les aigles romaines, avec leurs insignes 

idolâtriques, « abomination de la désolation », ont pénétré dans 

la ville sainte. Il semble que le monde s'effondre. 

Qui donc relèvera les courages Y 

Dès avant l'ère chrétienne et, deux siècles durant, à la nais- 
sance du christianisme, des prophètes surgissent qui se donnent 
la tache de réveiller la foi de leurs contemporains en leur faisant 
entrevoir à proximité le triomphe à venir. Le Christ avait dit, 
on s'en souvenait : « Avez confiance, je suis le vainqueur du 

— -285 Card. O.-J. Mercier. — Le dénie poétique de liante. monde». Cette victoire annoncée ne peut plus tarder; regardez-y 
de près, les signes précurseurs d'un « siècle futur », de sécurité 
et de succès, se dessinent dans les éléments, sur terre et dans 
les cieux. Les prophètes prétendaient déchirer le voile qui 
dérobait l'avenir à leurs contemporains, ils peignaient, en litté- 
rature fantaisiste, des révélations, des « apocalypses ». 

D'une aftluence d'apocalypses apocryphes émerge Y Apocalypse 
inspirée, que l'apôtre saint Jean adresse aux Églises de l'Asie 
Mineure. 

Le thème en est fort simple: raffermir la foi des chrétiens 
déconcertés par les premières persécutions, leur inspirer con- 
fiance dans l'avenir. 

L'empire romain sombrera, le christianisme lui survivra. 

Mais au-dessus de cette scène d'histoire immédiate se déroule le 
drame de l'avenir de l'Église : le duel que décrira saint Augustin, 
entre la cité terrestre et la cité céleste et qui, à chacune des 
phases de l'histoire, se terminera par une nouvelle victoire de 
l'Agneau, immolé sur l'autel de la Croix, et par une défaite 
nouvelle de ses ennemis. 

Dante a décrit une de ces phases tragiques. 

Dans le petit monde de l'Italie médiévale, les Guelfes et les 
Gibelins s'entre-déchirent; la Papauté et l'Empire, destinés à se 
soutenir et à s'entr'aider pour la paix universelle et pour le pro- 
grès de l'humanité, sont aux prises. Le poète, qui s'est passionné 
pour l'union et la gloire de ses deux patries, celle du ciel et celle 
de la terre, est aux abois; chassé de partout, banni du sein de sa 
mère, sa chère cité florentine, vagabond à travers le monde, il 
porte partout la hantise sombre de ses désastres, de ses douleurs, 
de ses égarements, de ses échecs toujours renouvelés. Le siècle 
présent est mauvais, il est perdu. Hommes politiques, hommes 
de guerre, clergé et moines, empereurs et Papes, tous sont au- 
dessous de leur mission providentielle; coupables ou malheureux, 
ils laissent le monde dans le désarroi. 

Tournons-nous vers l'avenir; le Christ et son Église doivent 
sortir, un jour, vainqueurs de la tourmente; ayons foi, attendons. 

— 28* — Card. D.-.J. Mercier. — Le génie poétique de Dante. 

Qui nous décèlera les secrets de L'espérance chrétienne? 

Virgile est descendu aux Enfers : aux traditions populaires, 
conservées par les poètes ou les savants, aux systèmes des phi- 
losophes, il a demandé la révélation des secrets enfermés dans les 
profondeurs de la terre; suivons les pas de Virgile, interrogeons 
la poésie, l'histoire, la science, la raison humaine. 

Mais nous avons mieux. La Sagesse éternelle a parlé par les 
saintes Écritures, par le Christ et par son Évangile; elle 
parle par l'Église, par la Papauté, par les maîtres de la théologie 
chrétienne. Elle nous enseigne la morale, par la vie et la mort 
des héros, des martyrs, des vierges, des saints du Testament 
Nouveau. Purifions-nous; moralisons-nous; sanctifions-nous à 
la lumière des enseignements chrétiens, dont Béatrice est le 
symbole et l'interprète; et alors, de V Enfer du monde moral, à 
travers les épreuves du Purgatoire, les âmes désabusées entre- 
ront dans les splendeurs de vérité, de paix, d'amour du 
Paradis. 

Suivons cet itinéraire, où Virgile et Béatrice sont nos guides, 
et nous comprendrons les secrets de l'histoire, les défaillances 
et les douleurs du temps présent, et nous rajeunirons noire 
confiance au contact de l'éternité. 

Dans la Divine Comédie, comme dans le langage des pro- 
phètes inspirés et de l'Apocalypse johannique, le drame, fait 
des contrastes entre le temps et l'éternité, entre les péripéties 
de la cité terrestre et la paix de la cité céleste, est au premier 
plan de la conception et de la composition du poète. 

Lorsque l'artiste offre le pardon à ses concitoyens coupables, 
salue l'aurore de la paix qu'il souhaite renouer avec eux dans 
la fraternité de la foi et de l'amour, sous la coupole de 
San Giovanni, il pense à son exil, sans doute, et rêve de sa 
libération; mais la vision de l'Altissime monte plus haut : 
l'exilé, c'est l'humanité, l'ennemi cruel, ingrat, c'est la tourbe 
acharnée contre la justice et la bonté, et contre le véritable 
amour; la délivrance, c'est la Rédemption, c'est le salut du genre 

— 285 — Card. D.-J. Mercier. — Le génie poétique de Dante. 

humain; le poète couronné se présente un instant sous les dehors 
du Christ lui-même, aux accents pacifiques, Agneau trans- 
figuré, vêtu de la laine du Ressuscité, vainqueur de ses ennemis, 
clans l'éclat immortel de son triomphe. 

C'est à ces hauteurs qu'il faut viser d'abord, pour comprendre 
les images, les comparaisons, les heurts, les agitations qui 
s'entrechoquent et se bousculent plus 1ms, plus proche de notre 
sensibilité, dans les événements de l'histoire, dans les palpita- 
tions des cœurs. 

Le donné terrestre est le symbole du donné céleste qui 
domine la vision du poète. 

La continuité du symbole est l'allégorie. 

L'allégorie est à la fois la pierre d'achoppement et le charme 
profond de l'épopée dantesque. 

incomprise, elle est une énigme, elle agace, déconcerte, 
décourage. 

Devinée, pénétrée, savourée, elle devient pour l'esprit une 
source intarissable de jouissances de qualité supérieure. 

Se mettre à l'école de Dante, c'est scruter, tout d'abord, et 
interpréter son langage allégorique, déchiffrer le sens immédiat 
du symbole, la qualité du donné terrestre, l'idée de l'événement 
humain, alin de comprendre ensuite, plus haut, la révélation 
du mystère céleste, l'unité majestueuse de l'œuvre de la Rédemp- 
tion surnaturelle du monde par l'avènement de la justice, par 
la folie de la Croix et par le martyre de l'Eglise. 

La pérennité du charme de l'épopée dantesque a sa source dans 
les découvertes toujours renouvelée de l'intuition allégorique. 

Des écoles se sont formées, des siècles ont passé, et les 
disciplo cherchenl encore, trouvent toujours, ne se lassent pas 
de chercher à uouveau. Ils savent que chez ce génie supérieur, rien 
n'est laissé à l'arbitraire. Ils ne peuvenl se résoudre à croire à 
une contradiction. Tel symbole, ébauche dans la Vita Nuova 
ou dans les premiers chants de l'Enfer, s'harmonisera avec une 
image ressuscitée dans les chants du Purgatoire ou du Paradis', 

— 286 — Card. D.-J . Mercier. — Le génie poétique de Dante. 

la fixité du symbolisme accusera l'unité de la pensée el la 
solidité du dessin; à chaque effort d'exégèse répondra un 
degré nouveau de ce plaisir délicat, que l'homme savoure à 
entrer plus intimement en contact avec la vérité mieux connue 
el mieux aimée, et à mettre en œuvre à ce service la puissance 
croissante de se- énergies. 

Je cherche en vain, disais-je, dans la littérature profane ou 
dans les chefs-d'œuvre de l'art, un terme de comparaison à 
mettre en présence de la Divine Comédie. 

Lsl-ee ignorance de ma part? Peut-être. Toujours est-il que 
le poème sacre du Poète Allissime me paraît, parmi les produits 
du génie humain, un chef-d'œuvre à part, unique en son genre. 

Si je l'osais, toutefois, je risquerais ici, en terre belge, un 
rapprochement. LA «DIVINE COMEDIE» ET L « AGNEAU MYSTIQUE» DES FRERES VAX EYCK. 

L'Italie a son triptyque. Nous avons notre poème sacré, le 
retable de l'Agneau mystique des frères Yan Eyck f 1 ), glorifica- 
tion de l'œuvre du divin Rédempteur d'après les visions johan- 
niques de Y Apocalypse. 

Dans la zone supérieure du polyptyque, siège majestueux, le 
sceptre à main, la tiare en tête, le Christ ressuscité, vainqueur 
du péché et de la mort, auréolé de la gloire incontestée de son 
triomphe. À sa droite, règne avec Lui, Marie, sa Mère. Associée sur 
le mont Calvaire au sacrifice rédempteur, elle en recueille et, avec e*) Cf. Chan. Van dm Gheyn : L'interprétation du retable de Saint-Bavon, à 
Garni. — J)ieu le Père figure-t-il sur le retable de V Agneau mystique? — Fierens- 
Geyaeht : L'Exposition Van Eyck-Bouts à Bruxelles en 1920. — Nous tenons à 
déclarer que nous ne prenons résolument parti ni pour ni contre aucune des 
interprétations qui se sont fait jour, au nom de la critique artistique et de l'histoire, 
autour du chef-d'œ ivre, aujourd'hui reconstitué, des Van Eyck. Notre incompétence 
nous commande la discrétion. Nous nous contentons de traduire en liberté nos 
impressions sans nous attacher à les faire prévaloir. 

— 287 — Card. D.-J. Mercier. — Le génie poétique de Dante. 

son fils, en distribue les fruits à l'Église ; elle semble lire dans 
l'histoire la réalisation de son Magnificat. A gauche, le Prophète 
Jean-Baptiste, le Précurseur, dont le geste est un hommage à 
l'Agneau de Dieu qui a effacé les péchés du monde. Des deux 
côtés de ce groupe central, les Anges chantent, de leurs voix et 
de leurs instruments, le «Sanctus, Sanctus, Sanctus, hosanna in 
excelsis» du Paradis. 

Les panneaux latéraux présentent Adam et Eve, honteux de 
leur nudité, témoins et artisans de la déchéance morale et phy- 
sique de la race humaine ; ils semblent nous suggérer l'idée du 
pourquoi de l'immolation que va nous peindre la zone inférieure. 
Dans les encoignures, deux petites scènes réduites annoncent 
et préfigurent le drame central du Christ Rédempteur. Dans la 
petite scène de droite, Abel offre à Dieu un agneau, symbole de 
la victime qu'il devient lui-même, dans la scène de gauche où il 
tombe sous la haine et la cruauté de son frère. Cette double 
scène préfigure, d'une part, l'humanité pécheresse, d'autre part, 
l'œuvre de justice et de miséricorde réalisé par le sacrifice de 
l'Homme-Dieu. 

Dans la zone inférieure, au centre de l'œuvre, se dresse le 
héros du drame intégral, le divin Agneau; il y apparaît dans 
l'accomplissement de son sacerdoce éternel. Debout, de l'autel 
où II s'est immolé ( 1 ), il semble nous dire, à nous les soldats 
de l'Église militante, si prompts à fléchir sous l'épreuve, si lents 
à espérer : « Oh! que vous avez peine à croire ce qu'ont prédit 
les prophètes! Ne fallait-il pas que le Christ passât par ces 
souffrances pour entrer dans sa gloire ( 2 )? » 

Du côté transpercé de l'Agneau se déverse sur le monde son 
précieux Sang, qui deviendra la source vive de la grâce généra- 
trice de vertus et formatrice des saints destinés à peupler la 
Jérusalem céleste. (*) « Viiii... Atrium stantem tanquam occisum... » Apoc, V, 6. 
(*) « tardi ad credendum ... nonne haec oportuit pati Christum, et ita intrare 
in gloriam suam?». Luc, XXIV, 2S-27. 

— 288 — Card. D.-J. Mercier. — Le génie poétique de Dante. Les panneaux latéraux de cette zone inférieure nous fout voir 
«une grande multitude de toutes nations, de toutes tribus, de 
tous peuples, de toutes langues», l'humanité - - hommes d'ac- 
tion dans le mouvement et les luttes de la vie terrestre, hommes 
de prière et de pénitence dans le recueillement de la vie contem- 
plative, tous régénérés par la grâce du Christ — en marche vers 
le Royaume de la gloire. 

Le Christ, avant de remonter aux cieux, avait dit à ses disci- 
ples: «Je ne vous laisserai pas orphelins. Je remonte vers mon 
Père, et vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit, qui 
vous enseignera toute vérité, vous remettra en mémoire ce 
que je vous ai annoncé. De la zone supérieure où il siège, le 
Roi de gloire envoie son Saint-Esprit, qui projette sur le 
monde ses rayons lumineux et chauds; le ciel en recueille 
le resplendissement. 

Au pied du trône où siège le Rédempteur, désormais Roi 
immortel des siècles, brille une couronne destinée, semble-t-il, 
à rappeler le geste des vingt-quatre vieillards qui, dans la 
vision de l'Apocalypse, se prosternent devant le Christ ressuscité 
et glorifié, jettent à ses pieds leurs couronnes et lui disent : 
« Tu es notre Seigneur et notre Dieu, tu es digne de tous les 
hommages de la gloire, de l'honneur et de la puissance; car tu 
es le Créateur de toutes choses; oui, c'est par ta volonté 
qu'elles existent et qu'elles ont été créées ( 1 ). » 

Les frères Van Eyck, Dante Alighieri et Jean, l'auteur inspiré 
de l'Apocalypse nous ont décrit, en de mystérieux symboles, le 
cheminement de l'humanité chrétienne, à travers les luttes 
purificatrices et fécondes de la vie, du temps à l'éternité. t 1 ) Apoc, IV, 10 et 11 ; V, 6 et suiv.; VU, 9 et suiv. 289 — Les œuvres d'art inspirées par Dante. 

Lecture par Fernand KHNOPFF, membre de la Classe des beaux-arts. 

Un proverbe latin, riches assonances, disait autrefois Nomen, 
omen ; un nom est un présage. 

Il n'a jamais été mieux réalisé que par Raphaël, — l'Archange 
de la peinture et celui de la vue, — le deuxième des trois grands 
Italiens dont le monde civilisé a. successivement, célébré les cen- 
tenaires en ces trois récentes années. 

Léonard-Raphaël-Dante. 

Au quatrième chant du Paradis, le poète écrivait : « Afin que 
l'intelligence humaine saisisse les choses divines, force est de 
leur prêter des formes sensibles. Ainsi l'Écriture condescend à 
nos facultés en attribuant à Dieu des pieds et des mains, tout en 
signifiant par là bien autre chose, et représente sous un aspect 
humain la Sainte Église, Gabriel, Michel et l'autre qui rendit la 
santé à Tobie », E l'altro che Tobbia rifece sano. 

Le troisième archange n'est pas nommé; il n'est fait allusion 
qu'à son geste de charité vers le vieillard aveugle de la Bible. 

L'étude anxieuse des mystères de l'au delà s'arrête souvent à 
des précisions téméraires ou à d'inutiles hésitations. Qui peut à 
présent, devant certaines constatations troublantes, dire s'il y a 
là de simples coïncidences ou des prédestinations lointaines? 

Dieu seul le sait. 

Le mot poète signifie : celui qui accomplit. Avec leur admi- 
rable sens de la proportion, les Grecs n'avaient pas séparé le 
labeur de l'exécution de l'inconscience de la rêverie. 

Mais il advient parfois que l'enthousiasme créateur dépasse 

— 290 — Fernand Khnopff. — Les œuvres d'an inspirées par Dante. 

l'œuvre — comme un vin écumanl déborde la coupe qui devait 
le contenir. Le poète devient alors l'inspirateur, et, par d'autres 
moyens d'expression, «les œuvres nouvelles se produisent, 
parallèles à la sienne. 

Dante, inspirateur, ne peut être comparé qu'au prince des 
poètes, Homère, b ~ovr~r t <;, et à celui qu'on a nommé l'Homère 
du romantisme, le multiple Shakspeare. 

Tenter de réunir en une liste complète tous les ouvrages de 
peinture, de gravure, de sculpture el de musique que fit naître 
par son exemple le grand Florentin, serait un effort inutile : 
leur valeur est trop inégale, leur nombre trop grand. On peut 
dire même que la liste est loin de pouvoir être close, car 
les (\cm\ épisodes les plus connus de la Divine Comédie n'ont 
pas encore été traites par le moyen qui convient le mieux. 

Le supplice d'Ugolin, dont, avant tout, les violents effets du 
clair-obscur peuvent exprimer la sombre horreur, a été supé- 
rieurement représenté par des sculpteurs. 

L'émouvant récit de Françoise de Rimini, dont, seule, la 
musique peut suivre les phases douloureuses dans l'affreuse 
rafale qui l'enveloppe, a été forcément, mais avec succès, 
divisé par des peintres. 

Qu'il nous soit donc permis de rappeler trop brièvement le 
souvenir de noms très illustres et de n'étudier à part que quel- 
ques œuvres contemporaines que nous avons pu voir de près. 

Leur description sera d'autant plus exacte et, si leur nombre 
est réduit, la diversité de leur interprétation prouvera, assuré- 
ment, l'ampleur de l'inspiration, à qui elles doivent l'existence. 

On a retrouvé des miniatures dans des copies manuscrites de 
la Divine Comédie, dont la date remonte au XIV e et au XV e siècle. 

La première édition de Dante, accompagnée de gravures, est 
celle de Florence (1481) ; ensuite, celles de Brescia (1187) et 
de Venise (1491, 93 et 97). 

Le nombre des éditions s'accroît considérablement au XVI' 
siècle; il diminue au XVII e . 

1921. LETTRES. — 291 — y 9 Fernand Khnopjf. — Les œuvres d'art inspirées par Dante. 

Au XVIII e , paraissait la suite des dessins du sculpteur anglais 
Flaxman, dont la ligne simple retenait longuement l'attention 
d'Ingres, et au XIX e , l'illustration de G. Doré, qui prodiguait, 
dans cet énorme travail, son brillant talent d'improvisateur. 

Les gravures de la première édition de Florence étaient des 
interprétations, peu fidèles, des compositions que Botticelli 
avail commencées, à la demande de Lorenzo di Pier Francesco 
dei Medici. Ce fut son dernier ouvrage, inachevé. 

Tout l'art du maître de la grâce morbide et des élégances 
recherchées se voit encore dans l'illustration du vingt-huitième 
chant du Paradis. 

C'est cette grande page de poésie mystique, où Dante et Béa- 
trice s'élèvent au ciel, parmi les chœurs des anges, chantant 
éternellement la gloire du Très-Haut, et, comme si l'artiste avait 
espéré marquer sa place dans la Cité céleste, que Savonarole avait 
fait entrevoir à ses disciples, sur une tablette portée par un des 
anges, il a écrit, en lettres minuscules, son nom : Sandro di 
Mariano. Les plus grands noms de l'Art italien sont insépa- 
rables de celui de Dante, le créateur de la littérature nationale, 
le protagoniste de la réaction de l'individualisme contre la 
tyrannie du dogmatisme. Giotto a peint son portrait ; Raphaël l'a 
placé dans son Parnasse ; l'œuvre entier de Michel-Ange porte 
l'empreinte de son esprit. Signorelli, Fra Angelico, les Orcagna, 
les maîtres du Campo Santo et tant d'autres ont proclame 
l'autorité de son génie dans des œuvres fameuses qu'il serait 
impertinent de dénombrer ici. 

Les diverses Ecoles d'Italie n'ont pas cessé d'enrichir ce trésor 
d'hommages, auquel ont largement contribué les écoles étran- 
gères : d'Angleterre, avec Sir Joshua Reynolds et Lord Leighton, 
Watts et Rossetti; de France, avec Ingres et Delacroix. Schetîèr 
et Flandrin, Carpeaux et Rodin, Cabane! et Gérome, pour ne 
citer que des artistes défunts. 

Notre souvenir le plus lointain de la figure de Dante est la 
reproduction gravée d'un tableau de Gérome. 292 Fernand Khnopff. — Les œuvres d'art inspirées par Doute. 

Sous les murs de la ville, le soir, les citadins se reposent du 
labeur du jour H devisent, étendus sur l'herbe fraîche; les inères 
se joignent aux ébats des enfants, dont les cris joyeux résonnent 
plus clairs, à présent que le travail s'est tu. 

C'est l'heure qu'a chantée Virgile, en un vers qu'égalent, 
seules, les pages les plus sereines de Claude et du Poussin : 

Majoresque cadunt altis fie montibus umbrae. 

Déjà l'ombre s'allonge au pied de la montagne et voici que 
s'avance, silencieusement, un personnage sombre. Il marche si 
lentement qu'il semble parfois immobile, sous son long manteau 
aux plis droits. Un chaperon aux lignes dures encadre un visage 
{dus dur encore; l'horreur a scellé ses lèvres et son regard 
intérieur épouvante. 

Il passe, et un enfant, qui jouait, s'inquiète a sa vue. Il inter- 
roge sa mère : Qui est cet homme? Elle répond : Cet homme, 
c'est celui qui revient de l'Enfer. 

Puis, ce fut, au Louvre, La Barque du Dante, l'œuvre de début 
d'E. Delacroix, peinte il y a un siècle. Elle montrait déjà la 
qualité essentielle de son génie : l'expression dramatique par la 
couleur, et créait d'emblée cette atmosphère sulfureuse, si 
caractéristique du romantisme. Dès l'abord, l'impression est 
sinistre. Contre la barque, qui porte les deux poètes, les damnés 
haineux se tordent avec rage, dans le clapotis lugubre de l'eau 
morte. Au fond rougeoient des masses informes : vapeurs ou 
murailles, et le quatrain de Baudelaire revient à la mémoire : 

Delacroix, lac de sani;, liante des mauvais anges, 
Ombragé par un bois de sapins, toujours verl 
Où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges 
Passent, comme un soupir étouffé de Weber. 

A la Bibliothèque de la Chambre des Pairs, le maître peignait, 
vingt ans plus tard, le passage du quatrième chant de l'Enfer, 
où Dante et Virgile rencontrent, dans un lieu majestueux, 
les grands poètes et les plus grands hommes de l'antiquité. 

— 293 — Fernand Khnopff. — Les œuvres d'art inspirées par Dante. Dans le Jardin des Tuileries s'érige le groupe en bronze de 
Carpeaux, Ugolin et ses enfants. Le sculpteur a choisi l'instant 
où le prisonnier, entendant murer la tour et forcené de douleur, 
se mord les mains. Ses fils, croyant que la faim le pousse, se 
pressent contre lui et le supplient de reprendre ces chairs qu'il 
leur a données. 

Dans un groupe de Rodin, on voit Ugolin se traînant sur les 
genoux parmi les cadavres de ses enfants, avançant ses mâchoires 
démentes, mais saisi d'eiïroi à l'idée de cet horrible repas. 

Plusieurs peintres, sir Joshua Reynolds, notre compatriote 
de Biefve, Banfi et Diotti, ont aussi représenté cet épisode, qui 
a souvent inspiré les musiciens. 

Vincent Galilée, le père du philosophe, avait écrit : // lamento 
del comte Ugolino. 

La composition de Donizetti avait été dédiée à Lablache et 
celle de Zingarelli eut de nombreuses interprétations. 

Divers chants de la Divine Comédie avaient été mis en musi- 
que, au cours du XVI e siècle, par Josquin, Willaert et d'autres 
compositeurs belges, et l'on a pu entendre encore des ouvrages 
inspirés par le poète à Liszt et à Ambroise Thomas. 

Quatre grands peintres ont traité l'épisode divisé de Françoise 
de Rimini. 

Ingres et Rossetti, le crime; Scheffer et Watts, le châtiment. 

Le petit panneau d'Jngres montre avec quel intérêt il avait 
consulté les miniatures des anciens manuscrits. L'ingénuité 
charmante des attitudes, l'élégance précieuse du dessin, l'extrême 
fini de l'exécution font de cet ouvrage une délicieuse calligra- 
phie d'une puérilité savante. 

L'œuvre de lïossetti est toute de passion. Les amants sont 
assis, l'un contre l'autre ; le livre fatal est ouvert sur leurs 
genoux ; les mains se sont prises et, par un mouvement instinc- 
tif, se sont rapprochées des gorges qui s'étranglent ; les doigts 
s'étreignent a se briser ; les regards se pénètrent, les lèvres se 

— 294 — Femand Khnopff. — Les œuvres d'art inspirées par Dante. 

joignent. Le péché a fait d'eux sa proie. La mort est proche. 
L'expiation va suivre. C'est l'Enfer. Au fond d'un gouffre de 
ténèbres mugit l'ouragan, entraînant dans le noir tourbillon 
qui jamais ne s'arrête, les aines charnelles dont l'amour enivra 
la raison. Dans la violence de la tourmente, elles passent, 
rapides, en prolongeant de lamentables cris, et le poète est 
saisi de compassion. Il a vu deux ombres qui paraissent insé- 
parables; il les appelle à lui et il entend les paroles poignantes : 

« Il n'est plus grande douleur que se rappeler le souvenir du 
temps heureux, dans la misère. » 

Et c'est alors ce beau poème d'amour navré, doni Carlyle 
a écrit : Woven 'ni rainbows on a ground of eternal black. 

Dans le tableau d'A. Scheffer, popularisé par la gravure de 
Calamatta, le groupe des amants tristement enlacés est emporté 
dans l'espace, sous les yeux des deux poètes. Le peintre semble 
avoir cherché surtout, après l'effet dramatique du geste, la 
correction des lignes et la rondeur des modelés. 

Dans l'œuvre de Watts domine le sentiment du souvenir 
éternel et du désir infini. Les amants criminels sont enveloppés 
des longs plis du suaire, déchiré par la tempête. Leurs mains 
cherchent encore à s'étreindre; le frêle et livide visage de 
Francesca tend son regard noyé d'extase vers celui de Paolo, 
plus douloureux sous la conscience plus lourde de sa faute. 

Si amère est cette douleur, que le poète a senti son cœur 
défaillir de pitié. Il est tombé comme tombe un corps mort 
et le couple damné s'engloutit à jamais dans l'horrible ouragan 
de l'éternelle nuit. 

Des coureurs se passant le flambeau figuraient le symbole 
antique de la pensée en marche. 

Dans le grand courant d'histoire, qui se dirige du S.-E. vers 
le N.-O., le peintre-poète anglais D.-(î. Hossetti paraît avoir 
été prédestiné à transporter dans la Grande-Bretagne la lumière 
de l'art italien. Né à Londres, d'un proscrit napolitain, il ne vit 295 Femand Khnopff. — Les œuvres d'art inspirées par Dante. 

jamais l'Italie; pas plus d'ailleurs que Delacroix, l'introducteur 
du coloris vénitien dans la peinture française. Le père de 
Rossetti, que son fils, en un très beau sonnet, remercia de lui 
avoir donné le prénom de Dante, est considéré comme un des 
plus savants commentateurs de la Divine Comédie. 

11 avait élevé ses enfants dans l'admiration du grand vision- 
naire, et les plus belles œuvres du peintre-poète ont été conçues 
et exécutées sous l'influence de l'Alighieri. 

La première est une composition d'après un passage de la 
Vita Nuova, décrivant l'auteur en train de dessiner un ange, le 
jour anniversaire de la mort de son amie. 

Puis c'est un diptyque : La Salutation de Béatrice sur la terre 
(d'après la Vita Nuova) et La Salutation en Eden (d'après un 
passage célèbre du Purgatoire). 

C'est aussi dans ce poème, au cinquième chant, qu'est citée 
l'agonie de la Pia de Tolommei, la femme de xNello délia Pietra, 
de Sienne. Elle avait été enfermée par son mari dans une 
forteresse des Maremmes, pour qu'elle y meure, lentement 
empoisonnée par les miasmes. L'angoisse de son beau visage 
est pénible à regarder et le geste des mains effrayanl : l'une 
torturant l'autre de son anneau conjugal. 

Le dessin : La Barque d'amour, illustre un charmant sonnet 
adressé à (iuido Cavalcanti, et c'est la lecture, encore, de la 
Vita Nuova qui inspira les trois ouvrages les plus remarquables 
du peintre : Beata Beatrix, Le Rêve dé Dante et La Dame de Pitié. 

La lieata Beatrix fut peinte en souvenir de Lizzie Siddal, sa 
femme bien-aimée, morte si jeune et qui avait si souvent posé 
pour lui la figure de Béatrice. 

La pensée de la mort n'a jamais été exprimée avec plus de 
beauté. Il n'y a rien là de la déchéance physique; c'est le calme 
moral avec l'idée chrétienne de la béatitude finale pour l'élue, 
et l'exécution de cette peinture est d'une émotion si intense 
qu'il semble y vivre un charme analogue à celui du « Portrait 
ovale » décrit dans le conte d'Edgard Poë. 

— 296 — Fernand Khnopff. — Les ouvres d'art inspirées par hante. 

Le Rêve de Dante est la composition la plus importante de 
Rossetti. Elle est d'une noble ordonnance ; son dessin est de 
grande allure et sa couleur somptueuse. 

Dante raconte, vers la fin de son livre, qu'un jour, accablé 
de tristesse au souvenir de la niorl de Béatrice, il vit qu'une 
dame le regardai i de sa fenêtre, avec un sentiment de douce 
compassion. 

Cet incident est le sujet d'une œuvre supérieure dont le 
peintre chercha la réalisation à plusieurs reprises, sous les titres 
de : La Donna délia Finestra ou The lady <>( l'ity. 

II parait y avoir concentré tout l'esprit du grand visionnaire, 
dont la prodigieuse complexité, par les émotions directes de la 
vie, s'étend des plus brutales cruautés du châtiment infernal 
aux suavités les [dus immatérielles de la clémence céleste. 

Cette lhtmc de Pitié est une créature étrange, où se mêlent 
les élégances morbides de Botticelli et la rudesse puissante de 
Michel-Ange. Une chevelure violente couvre en partie un front 
volontaire. La barre courbée des sourcils domine des yeux où 
peuvent passer des lueurs de crime et resplendir l'illumination 
du don total. Les lèvres, pourpres et charnues, annoncent des 
amours périlleuses et mortelles. Les mains, aux doigts allongés, 
semblent passionnées jusqu'au meurtre. Elle était à la fenêtre; 
elle a vu la détresse profonde du poète; elle l'a comprise, et 
ses mains se sont croisées, simplement, sur la barre d'appui; 
de ses yeux émane une caresse apaisante pour une âme tour- 
mentée, ei de m's lèvres descend le baiser d'une sœur sur un 
front qui soutire. 

Au huitième cercle de VEnfer, Virgile, voyant Dante près de 
succomber à la fatigue, lui dit : « Helevez-vous ; ce n'est pas dans 
la mollesse que la gloire vous attend. La gloire, ce sillon lumi- 
neux que tout homme doit laisser après lui, s'il n'a pas 
glisse dans la vie comme la fumée dans l'air et l'écume sur 
l'onde. » — îtr, Fernand Khnopff. — Les œuvres d'art inspirées par Dante. 

En cet instant nous avons l'honneur de commémorer le 
sixième centenaire de la mort de Dante. Sa pensée, nous la 
comprenons; ses émotions, nous les éprouvons; ses visions, 
nous les voyons toujours, et celui que la marche divine de 
Béatrice conduisait vers la splendeur des astres et l'infini des 
étoiles, fait songer à ces soleils éteints, dont la lumière n'était 
parvenue à la terre qu'après des milliers de siècles et dont l'éclat 
rayonne encore à nos yeux éblouis. Dante et les Flandres, 

par M. Paul ERRERA, membre de l'Académie. 

A plusieurs reprises, Dante mentionne des gens et des choses 
de notre pays. 11 n'est sans doute pas indigne de lui de le rap- 
peler spécialement dans cette cérémonie où l'Académie royale de 
Belgique a voulu s'associer à l'hommage que le monde entier 
rend cette année au génie du poète. Il y a là comme un point 
d'attache qui nous met avec lui en contact direct et nous donne 
le droit de nous approcher de lui comme il s'est approché de 
nous. 

Sans nous arrêter à l'allusion faite à la duchesse Marie de 
Brabant, femme du roi de France, Philippe 111 le Hardi, la 
donna di Brabante, comme elle est appelée par Dante (*) ; sans 
nous arrêter même à un personnage plus intéressant, Siger de 
Brabant ( 2 ), philosophe averroïste ( 3 ) et professeur réputé que 
nous trouvons à côté de Robert de Sorbon, lors de la fondation 
de l'Université de Paris, et que Dante a sans doute voulu venger 
des soupçons d'hérésie dont il eut tant à souffrir, en le plaçant (•) Purg., VI, 23. 
(«) Par., X, -136. 

( J ) Franc. D'Ovidio, Sttidi sidla Divina Commedia. Palerme, 1901, dans l'étude 
sur Dante et Grégoire VII, p. 398. 

— 298 Puni Errera. -- Dante et les Flandres. I>;ii'iiii les docteurs au quatrième ciel du Paradis, nous vous 
demandons, Messieurs, la permission de vous entretenir quel- 
ques instants de deux passages de la Comédie où il est question 
des Flandres. Dans l'un et l'autre, Dante signale l'opiniâtreté 
avec laquelle leurs habitants refoulaient de leur sol, une fois les 
envahissements de> flots de la nier, l'autre fois les envahisse- 
ments du pouvoir royal, opiniâtreté qui formait déjà un Irait 
spécifique du caractère flamand : il serait aisé de le retrouver à 
travers les siècles et de montrer son influence sur les destinées 
de notre pays. 

La première allusion est une de ces comparaisons familières 
au poète, pour éveiller en nous la vision exacte des lieux où son 
imagination veut nous transporter. Nous sommes au septième 
cercle de l'Enfer ; Dante et Virgile marchent le lone d'une rive 
que les flammes ne peuvent atteindre, sur une berge qui rap- 
pelle les digues qu'élèvent les Flamands entre Wissantet Bruges, 
afin de se préserver contre les envahissements de la mer, alors 
qu'ils craignent (pie le flot ne s'avance et ne submerge leurs 
terres. D'ailleurs, les Padouans défendent de même leurs bourgs 
et leurs châteaux contre la crue subite de la Brenta, au moment 
de la fonte des neiges sur la Chiarentana ( l ) : 

Quale i Fiamminghi tra Giiisz-ante e liniggia, 

Temcndo il fxotto che vèr lor s'avvènta, 

Fanno lo schermo perche il mur si fuggia; 
E quale i Padovan lungo la Brènta, 

Per difènder lor ville e lor castèlli. 

Anzi che Chiarentana il caldo sènta. 

C'était donc déjà au temps de Dante une caractéristique de 
notre pays que ces constructions de digues auxquelles les Flan- (!) Enfer, XV, 4 à 9. — Est-ce le nom d'une montagne ou d'une région? 
La Carinthie, dont les limites étaient mal définies? Voir <'..- A.Sc.aktaz/.ini, Enciclo- 
pedia Dantesca. Milan, 1896. V° Chiarentana. t. 1, |>. 359. — Cet excellent ouvrage 
peut être consulté sur tous les noms cités au cours de cette notice, notamment sur 
les variantes deGuizzante. 

1921. lettres. 299 20 Paul Errera, — Dante et les Flandres. dres doivent en partie leur fertilité, leur existence même. Au 
XIII e siècle, comme plus tard au XVI e siècle, ce spectacle attirait 
l'attention des observateurs étrangers. Il devait faire dire à 
Guichardin. dans sa Description de tous les Pays-Bas, à 
propos du littoral flamand et avant de citer les vers du Dante : 
« Là et ez lieux voisins tirans à Bruges, à cause que la terre y 
est basse de son assiette, le flot et flus des ondes de la mer a un 
grand effort et violence et surtout lorsque règne et souffle le vent 
qui est entre le septentrion et l'occident i 1 ). » 

Faut-il reprendre la discussion relative à Guizzante, long- 
temps et parfois encore maintenant ( 2 ) confondu avec Catzand ? 
Le passage de Guichardin que nous venons de citer a été bien 
souvent invoqué en faveur de l'opinion commune. 11 assimile, en 
effet, Guizzante à Catzand et ajoute même assez ingénument 
que si l'appellation dantesque est incorrecte, « peut-être la faute 
vient-elle de l'impression » ! ( 3 ) Sans doute le voyageur du 
XVI e siècle avait visité Catzand et observé le système de digues 
qui, de ce côté, correspondait parfaitement au tiercet de l'Enfer; 
sans doute aussi ignorait-il l'existence de Wissant, localité loin- 
taine aux contins de la Flandre et de la Normandie. D'autre part, 
Dante eût peut-être été plus précis en parlant de Catzant. 

Toutefois un témoignage irrécusable nous permet d'identifier 
la bourgade citée avec Bruges. En effet, le chroniqueur toscan, 
Giovanni Villani. presque contemporain du Poète, trace, dans 
ses Histoires florentines, l'itinéraire de l'armée anglaise au 
lendemain de la bataille de Crécy et indique les villes suivantes: 
Mosteruolo (Montreuil-sur-Mer, Pas-de-Calais), Bologna Sor- 
lamere (Boulogne-sur-Mer) Guizante, comme dans notre texte, 
enfin Calese (Calais) ( 4 ). Wissant devait avoir alors une certaine («) Guichardin, Description de tous les Paus-bas, édition française. Calais. 1609, 
p. 372. 

( ! ) Ainsi dans un article du journal Het laatste Nieuws du t9 mai 19'Ji : Dante 
Alighieri. Ken Yriend der Ylamingen. 

(*) Guichardin, ibid. 

(*) Giovanni Villani, Storia, Firenze, 1587, liv. XII, p. 878. — 300 — Paul Errera. — Dan le et les Flandres. importance, car Villani le traite de villa qui, n'étant pas 
emmurée, fut mise à sac et à feu et entièrement abîmée par 1rs 
Anglais. On le voit, Wissant est ici correctement situé entre 
Boulogne et Calais. 

Une autre preuve encore nous est fournie par des documents, 
ceux-ci tout à fait contemporains de Dante et dont il n'est pas 
impossible qu'il eût connaissance: 11 s'agit d'abord d'un périple 
de l'an 1300 environ, connu sous le nom de Carte pisane ('). 
C'est même, paraît-il, le plus ancien document de ce genre 
appartenant à la famille des portulans pisans. Ne parlons pas 
des erreurs et des inexactitudes de celte carte rudimentaire, ô 
combien ! Bornons-nous à rappeler qu'entre les indications 
Normandia et Flandris, quelques noms de ports sont inscrits le 
long de la côte, parmi lesquels se trouvent, au Nord-Est, Brujis 
et au Sud-Ouest Chiusant, qui répond évidemment à Wissant, les 
Italiens ayant quelque peine à rendre le son W, qui n'existe pas dans 
leur langue ( 2 ). Sur une autre carte, datée de 1313 et faisant par- 
tie d'un atlas génois, nous retrouvons Cuisant correctement situe 
entre Boulogne et Calais ( 3 ). Nous donnons ces références, que 
nous pourrions multiplier, pour établir l'importance de Wissant 
et la connaissance que pouvait en avoir un Florentin de l'époque. 
Dante nous fait donc entrevoir la côte flamande tout entière, 
depuis sa métropole jusqu'à l'extrême ouest, là précisément oii 
les dunes sont remplacées par ces falaises blanches qui, le long 
de la côte française, semblent correspondre avec précision à ( J ) NordenskjôLD, Periplus. An Essay on the early BUtory ofdiarts. Stockholm, 
1897 ; R. Beazly, The Dawn of Modem Geography. Oxford, vol. III, 1906, p. 518. 

( 2 ) Voici les noms des ports que nous voyons sur cette carte : Brujis, Porto Nuovo. 
Sancta Maria Bulogna, Grava Lingua, San Gelhaby (?) et, enfin, Chiusant. L'ortho- 
graphe de ce nom varie de carte à carte : Guinzat, Guinsant, etc.. mais on le 
retrouve sur la plupart d'entre elles, dès le XIV e siècle. — Cf. Nordenskjold, 
loc. cit., p. 42. 

( 3 ) Atlas de Pietro Vesconte. Bibl. Nat. de Paris, Gé. f). D. 687, réserve. — 
Voici les ports flamands indiqués sur cette carte (nous mettons en italique ceux 
qui, vu leur importance, sont écrits à l'encre rouge : Bruges, Cavo Santa Catelina. 
Ostende, i\ovo Porto, Dumoqerqo, Gravelingas, Cales, Guisant, Belogna. 

— 501 — Paul Errera. — Dante et les Flandres. celles qui bordent la côte anglaise sur l'autre rivage de la 
Manche. Tra Guizzante et Bruggia comprend donc, non deux 
localités proches comme Bruges et Catzand, reliées par des digues, 
mais deux points extrêmes, limitant l'étendue du littoral flamand 
dans la partie susceptible d'être envahie par les flots de la mer 
ou plutôt par les crues des cours d'eau sur lesquels la marée se 
fait si vivement sentir. 

Afin de rendre la comparaison plus accessible à ses lecteurs 
italiens, Dante leur rappelle les travaux analogues exécutés en 
Vénétie. Mais comment connaissait-il lui-même si bien les 
Flandres? Faut-il s'en étonner? Non. Les rapports entre nos 
grandes villes et celles de l'Italie étaient alors constants et fré- 
quents : l'histoire économique des deux pays, aujourd'hui si bien 
étudiée, le démontre surabondamment. N'a-t-on pas dit qu'à 
l'époque de Dante, parler de la Flandre à Florence était chose 
courante autant que de parler de Buenos-Ayres de nos jours dans 
le port de Gènes. (*) ? Que l'on songe à l'importance qui devait 
s'attacher pour les gens du Trecento à ces grands travaux d'art 
dont la construction était alors encore rare et exigeait des res- 
sources techniques et financières importantes pour l'époque! 

Une preuve topique et encore inédite dans ses précisions sur 
les rapports entre l'Italie et les Flandres nous est fournie par un 
travail récent sur le commerce de l'argent au moyen âge. Votre 
Compagnie a couronné récemment le Mémoire que l'un de mes 
collègues de l'Université de Bruxelles, Georges Bigwood, consa- 
crai à <"' sujet ( 2 ). Il a relevé dans nos archives les noms de 
familles italiennes connues alors sous l'appellation générique de 
Lombards, appellation couramment appliquée à des Florentins, 
à (l<s Lucquois, à d'autres encore qui ne venaient point de 
Lombardie. Ces prêteurs d'argent, auxquels s adressaient les villes (') Pakodi. Lectura Dantis genovese, p. 113. 

(*) Georges Bigwood, Le Commerce de l'argent dans la Belgique du moyen âgé. 
Bruxelles, 1920 (mss). — 302 — Paul Errera. - Dante et les Flan/Ires. et les corporations flamandes, parlaient certes, dans leurs foyérs\ 
de ce qu'ils avaient vu au coins de leurs voyages.IÏ n'esl pas diffi- 
cile d'identifier les noms de quelques-uns d'entre eux, contem- 
porains de Dante, avec des membres de familles mentionnées 
dans la Comédie. Citons les Buonsignori, les Peruzzi, les Intei- 
minelli, les Gianfigliazzi, les Bardi (*). Si Dante ne les nomme 
pas tous, du moins ses allusions permettent-elles de les iden- 
tifier. 

Des esprits simplistes ont tiré des vers que nous commentons 
cette conclusion — semblable en hardiesse et en inexactitude à 
bien d'autres raisonnements analogues : le poète doit avoir vu 
ce dont il parle; ce n'est que de science directe que s'acquièrent 
des notions d'une aussi puissante réalité. De là est sortie l'hy- 
pothèse, aujourd'hui abandonnée, d'un voyage de Dante en 
Flandre. Poussant plus loin des déductions aussi erronnées, 
n'a-t-on pas voulu mener ainsi Dante jusqu'à Oxford? Ces deux 
hypothèses se greffent l'une et l'autre sur le séjour présumé à 
Paris, qui lui-même est contesté par les critiques les plus 
autorisés ( 2 ) et dont il nous semble avoir entendu sonner le 
glas funèbre jeudi dernier, en Sorbonne, dans la déclaration du 
président Poincaré ( 3 ). Nous n'aurions pas à chercher bien long- 
temps pour trouver des modes de raisonner analogues à propos 
d'un autre grand génie Mais prenons garde de nier la pré- 
sence de Dante sur les lieux qu'il connaît : nous risquons de 
tomber de Charybde en Scylla. Un logicien hypercritique pour- 
rait en tirer argument pour conclure que ce n'est pas lui qui a 
écrit la Divine Comédie, dont on ne possède d'ailleurs pas une (*) Buonsignori, Enfer, XXIX, 427 et 428; Peruzzi, Parad., XVI, 126; Intermi- 
nelli, Enfer, XVIII, 14S et 416; Gianfigliazzi, Enfer, XVII, 59 et 60; les Bakdi 
étaient de la famille du mari de Béatrice Portinari. 

( 2 ) D'Ovidio, op. cit., traite le voyage à Paris d'historiette, storiella, mais, d'autre 
part, Pio Rajna, Ver la questione dell'Andata di Dante a Parigi, dans les Sri m 
Danteschi, dirigées par Michel Bakbi (vol. II, 1920. pp. 75 à 87), considère, au 
contraire, ce voyage comme une réalité. Ses arguments sont-ils probants? 

('') L'orateur invoqua les travaux les plus récents de l'érudition française. 

■•- 505 Paul Errera. — Dante et les Flandres. ligne manuscrite. N'oublie-t-on pas que, lorsqu'il s'agit de ces 
rares esprits qui ont atteint les plus hautes cimes de la pensée 
humaine, l'argumentation banale est déplacée et que l'éclair du 
Lçénie peut opérer ce miracle de réalisation, à l'occasion d'un mot 
sur pris au vol, d'une indication même imprécise ou incomplète? 
Combien nous préférons la manière de voir de Sainte-Beuve, 
quand il nous parle des puissantes images dantesques : « ...de 
même qu'on a dit qu'un peu de philosophie et de science éloigne 
de la religion et que beaucoup de philosophie y ramène, de 
même il y a un degré de poésie qui éloigne de l'histoire et de 
la réalité, et un degré supérieur de poésie qui y ramène et qui 
l'embrasse ( i ). » D'ailleurs, qui sait si Dante n'était pas un de 
ces travailleurs acharnés se documentant, selon l'expression 
moderne, avant d'écrire et nourrissant leur imagination des 
aliments substantiels fournis par la mémoire? Combien a-ton pu 
relever d'erreurs dans son poème, si l'on se replace en l'état des 
connaissances de son temps? Assez peu. Ce serait alors le cas de 
rappeler cette judicieuse remarque de l'un des vôtres, Messieurs, 
qui traita il y a bon nombre d'années le sujet que j'ose 
aujourd'hui aborder devant vous. Dans une étude de M. le pre- 
mier président Lameere, nous lisons en effet : « Bien souvent 
ces fortes expressions qui communiquent le sentiment de la 
réalité ne sont que le fruit d'une information laborieuse et 
précise que l'art condense en un trait ( 2 ). » 

Ce n'est pas sur des arguments fragiles et des preuves aussi 
indirectes que se peut étayer un fait positif comme la venue de 
Dante en nos pays. Toute la Comédie n'est-elle pas un voyage 
dans des régions que Dante fait apparaître à nos yeux avec une 
puissance évocatrice insurpassée? N'arrive-t-il pas à confondre 
parfois, dans notre esprit, les lieux qu'il nous dépeint avec ceux (*) Causeries du Lundi. « Dante », Il décembre 1854, t. XI, p. 208. 
( 2 ) J. Lameere, Dante à Oxford et en Flandre, d'après M. Gladstone. (P.evuk de 
Belgique. Bruxelles, 1893, p. 11, du tiré à part.) — 504 l'aul Errera. — Dante et les Flandres. que nous avons visités? Un poète a pu dire qu'il en fit le 
tableau 

Avec tant d'énergie et tant de vérité, 
Que les petits enfants qui le jour dans Ravenne 
Le voyaient traverser quelque pl?ce lointaine, 
Disaient, en contemplant son front livide et vert, 
Voilà, voilà celui qui revient de l'enfer. 

Allons-nous en conclure qu'il y est allé, comme le faisaient 
naïvement ces enfants de liavenne, au dire d'Auguste Barbier (*)? 

La seconde allusion aux villes de Flandre que nous ren- 
controns dans la Comédie est de nature à ne surprendre personne, 
à aucun point de vue. Elle a trait, en effet, aux luttes qui 
ensanglantaient nos provinces au début du XIV e siècle et qui 
comptent parmi les laits les plus marquants du temps. Il suffit 
de rappeler la place qu'elles occupent dans les Histoires de 
Villani, auxquelles nous avons déjà fait allusion ( 2 ). 

.Nous sommes au Purgatoire, où le poète rencontre Hugues 
Capet, qu'il appelle Ugo Ciapetla. Il en tire occasion pour 
laisser libre cours à sa haine contre la monarchie française. Le 
chef de la famille alors régnante s'accuse d'ailleurs lui-même 
sans ménagement (il s'agit, ne l'oublions pas, d'une âme du 
Purgatoire). Hugues Capet se dit racine d'une mauvaise plante 
qui envahit toute la chrétienté et qui rarement a porté un bon 
fruit. Mais, ajoute l'ombre, si Douai, Lille, Gand cl Bruges lf 
pouvaient, lot il en serait tiré vengeance; je la demande à 
celui qui juge toute chose : 

lo fui radiée, délia mala piunta, 

Che la terra crùtiana lutta aduggia, 

Si che buon frutto rado se ne schianta. 
Ma, .sy Doagio, Lilla, Guanto e Bruggia 

Potesser, tosto ne saria vendetta ; 

lui in la chèggio a Lui che tutio giugqin ( s ). (*) Auguste Bakbieh, ïambes : Dante. 

(*) Giovanni Villani, Storia, t. I, pp. 326 et suiv, 

(») Purg., XX, 43-48. — 505 — Paul Errera. — Dante et tes Flandres. Et la diatribe continue contre les Philippe et les Louis, 
sous forme d'un tableau des invasions françaises en Italie, 
jusqu'au moment où le poète écrivait ces lignes, jusqu'aux luttes 
entre Philippe le Bel et Boniface VIII. 

Ici surtout nous devons admirer la précision avec laquelle 
l'auteur a indiqué les quatre villes plus que toutes autres 
hostiles aux Leliaerts. Les communiers de Gand et de Bruges 
figuraient nombreux dans les rangs des milices qui combat- 
tirent la chevalerie royale en 1302. Lille et Douai, bien que 
soumises plus directement à la domination du roi de France, 
furent des loyers de résistance et des lieux de refuge pour les 
adversaires de Philippe le Bel. Notre éminent confrère Pirenne 
en fait la remarque et vient ainsi apporter le témoignage de 
la science moderne en faveur de l'exactitude de l'indication 
dantesque ( 1 ). 

Une question plus haute se pose à l'occasion des vers que 
nous avons cités. Pouvons-nous découvrir la cause de cette haine 
du poète contre les Capétiens? Faut-il s'arrêter à certains détails, 
comme ce nom de boucher, beccaio, donné, à tort, du reste, au 
père d'Hugues Capet? Dante met, en effet, dans la bouche 'le 
celui-ci cet humble aveu : 

Figlinol fui d'un beccaio di Paruji (-). 

Peu nous importe : un chef de dynastie est toujours un par- 
venu, qu'il soit fils d'un maire du palais ou d'un commerçant. 
Tout le monde, il est vrai, ne raisonne pas ainsi. Etienne Pas- 
quier rappelle le courroux que ce mot suscita chez François 1", 
alors qu'il se faisait lire et commenter ce passage de la Comédie : 
« Le Roi », dit l'auteur des Recherches de la France, « fut 
indigné de cette imposture et commanda qu'on le lui ostast, voire (*) Pirenne, Histoire de Belgique. Bruxelles, t. I, 4900, p. 386. 
(«) Purg., X, 52. 

— 306 — Paul Errera. — Dante et tes Flandres. fut en emoy d'en interdire la lecture dedans son Royaume ( 1 ). » 
Mais cherchons plutôt la raison profonde des sentiments 
d'hostilité de Dante contre les Capétiens. Si des haines person- 
nelles peuvent l'avoir entraîné à l'égard de quelques compatriotes 
qu'il place en enfer, avec un certain parti pris, des mobiles d'un 
autre ordre doivent seuls inspirer un jugement aussi général et 
aussi absolu. Nous pouvons les découvrir sans doute dans les 
idées politiques si ardemment défendues par le poète. Il était 
monarchiste au sens qu'il a lui-même défini dans son traité de 
Droit politique, De Monarchia. Un pouvoir civil unique et 
suprême lui semblait nécessaire à la paix du monde. Ce pouvoir, 
qu'il faisait remonter au peuple romain et au titre impérial, il 
ne le concevait que selon les principes de la féodalité, c'est- 
à-dire attaché à la couronne du Saint Empire, héritier des Césars. 
En face du Pape, le fier Gibelin place donc l'Empereur; en face, 
mais non au-dessous, comme le démontrent l'image des deux 
soleils ( 2 ) et les vers qui la suivent, où est affirmée la séparation 
nécessaire du temporel et du spirituel, « i due reggimenti », 
comme il les appelle ( 3 ). Quiconque dispute à l'Empereur, 
suzerain pour tout le monde et vassal pour personne, sa supré- 
matie temporelle est l'ennemi de la monarchie ainsi comprise et, 
partant, ennemi de la paix de l'Europe occidentale. Une aussi 
haute idée du titre impérial explique seule que Dante mette au 
fin fond de l'enfer, à côté de Judas Iscariote,Brutus et Cassius ( 4 ); 
a côté du traître à la majesté divine la plus haute, les traîtres à 
la majesté humaine la plus haute. Car Brutus et Cassius n'ont (*) E. Pasquier, Recherches de la France, livre VI, chapitre I er : De la fatalité 
qu'il y eut en la lignée de Hugues Capet au préjudice de celle de Charlemagne : 
contre la sotte opinion de Dante, poète italien, qui estima que Capet estoit issu d'un 
boucher. Amsterdam, t. I, 1723, col. 514. 

(*) Purg., XVI, 107. Cf. H. Hauvette, Danteet la Pensée moderne. Revub de Paris, 
1« juin 1921, p. 611. 

(») Purg., XVI, 127 et suiv. 

(*) Enfer, XXXIV, 65 à 67. 

— 507 — Paul Errera. — Dante et les Flandres. pas toujours été traités aussi sévèrement; la condamnation pro- 
noncée ici contre eux n'est point en rapport avec l'opinion que 
Dante se faisait de la personne de Jules César : les textes ne 
manquent pas pour le démontrer (*). 

L'idée pacificatrice de l'unité civile qui avait sombré avec 
l'Empire romain s'était réalisée à nouveau avec Charlemagne. 
Sa descendance aurait dû la perpétuer ; mais il n'en fut pas 
ainsi. L'obstacle principal vint de la France, dont la puissance 
et la cohésion grandissantes donnaient un démenti à la suzerai- 
neté nominale du Saint Empire. Plus qu'aucune autre famille 
régnante, les Capétiens vinrent compromettre l'hégémonie 
impériale, qui s'affaiblit à mesure que s'affermit la royauté 
française. C'est elle qui depuis a conduit l'État dans la voie de 
l'unité rêvée par Dante ; sans doute a-t-elle mieux qu'aucune 
autre, mieux surtout que l'Empire germanique, incarné la 
notion romaine et impériale. Aussi un auteur tout récent a-t-il 
pu dire : « La nationalité française, adéquatement réalisée dans 
» la nation française, est la plus ancienne, la plus unifiée, la plus 
» cohérente de l'Europe. Nous portons en nous, comme un 
» héritage de la Rome des Césars et de la Rome des Papes, la 
» notion, le culte de l'unité ( 2 ). » 

A l'époque où Dante concevait son œuvre, la partie n'était 
pas encore définitivement gagnée par la France ; la Papauté, en 
tant que puissance temporelle, allait seulement devenir sa vassale 
à Avignon. Dante fut à l'avance aussi clairvoyant que devait 
l'être après sainte Catherine de Sienne. On sait à quel point 
l'inquiétait le péril qui menaçait l'Église. Il nous le dit lui-même 
en termes assez véhéments. Ainsi seulement s'explique l'appel 
désespéré du poète gibelin à l'empereur Albert de Habsbourg, (<) Enfer, IV, 123; Purg., XXVI, 9H à 98. 

( 2 ) René Pinon, La Reconstruction de l'Europe politique. Le Rhin i.ibue. Paris, l!)"20, 
chap. VII, p. 113. 308 Paul Errera. — Danle et les Flandres. Alberto Tedesco (*), afin qu'il vienne réconcilier les ennemis, 
redresser les abus, pacifier le pays : 

Vient a veder la tua Roma che piagne, 

Vedova e sola, e di e notte chiama : 

César e mio, perché non m'accompagne? 
Vièni a veder la gènte quant o s'ama ; 

E se nulla di noi pietà ti move, 

A vergognar ti vièn délia tua fama ( 2 ). 

Pour Dante, monarchie n'est pas synonyme d'absolutisme; 
l'Empereur devait être comme le chef et le modérateur de tous 
les gouvernements placés sous son autorité. Cet empereur aurait 
même dû être Italien, au moins de cœur, afin qu'il réalisât tout 
d'abord l'unité cisalpine : Rome n'était-elle pas sa capitale? Les 
haines de province à province, de ville à ville, de famille à 
famille, si amèrement déplorées dans les vers de Dante, amènent 
l'auteur à affirmer, dans De Monarchia, cette nécessité d'un 
gouvernement unique pour assurer sur terre la paix aux hommes 
de bonne volonté ( 3 ). 

Il ne s'agit, bien entendu, que de souveraineté temporelle, 
car la spirituelle des successeurs de saint Pierre est pour Dante 
un dogme intangible. Mais il ne peut concilier avec sa conception 
monarchique la puissance territoriale de l'Église, et l'on sait en 
quels termes il s'exprime à ce sujet. Ici encore réapparaît 
l'homme de parti qui enveloppe ses passions du manteau de la 
plus sublime poésie. Il confond dans une même réprobation et 
les richesses et le pouvoir temporels; il le dit dans un chant de 
Y Enfer ( 4 ); il le redit dans un chant du Purgatoire ( 5 ); il le ( 4 ) Purg., VI, 97 et suiv. 
(«) Ibid., H 2-1 17. 

( J ) Melius est humanum genus per unum régi quam per plura et sic per Monar- 
ckam qui unicus est princeps. Unde sequilur humanum genus optime se habere cum 
ab uno regatur. Lib. I, p. 556. 

(*) Enfer, XIX, spécialement 115 à 117. 

(5) Purg., XVI, spécialement 106 et suiv. 

— 309 — Paul Errera. — Dante et les Flandres. répète encore dans un chant du Paradis ( x ), « réservant ses 
foudres les plus ardentes pour les faire lancer par la main de 
saint Pierre, le premier et le plus grand des apôtres, le premier 
et le plus grand des pontifes ( 2 ) ». Aussi ne peut-on être surpris 
des sentiments que Dante inspirait à certains prélats, ses 
contemporains, sentiments qui embrassaient dans une haine 
commune l'homme et ses idées, sentiments que la mort ne put 
apaiser. Dans une étude récente sur Les refuges de l'Exilé, 
Corrado Ricci montre la fille d'Alighieri, à qui il avait donné le 
nom de Béatrice, retirée à Ravenne, au couvent de Saint- 
Etienne des Oliviers, inquiète du sort posthume de son père : 
« Dans l'humble cellule brûle la petite lampe devant l'image de 
Marie, et sœur Béatrice murmure la prière, afin d'écarter de la 
dépouille mortelle et des œuvres paternelles l'ire des ennemis 
proches et lointains. Car, comme on le sait, le lier Bertrand o 
del Poggetto, cardinal de San Marcello, neveu, sinon fils de 
Jean XXII, voulait enlever du sépulcre le corps du poète et. en 
même temps que le livre De Monarcliia, le brûler et en jeter les 
cendres au vent ( 3 ). » 

Que pouvait valoir l'appel du grand Italien à l'Empereur 
allemand? En face de cette ombre de toute-puissance se dresse 
Philippe le Bel, dont la réelle autorité pèse sur ses vassaux, sur 
ses pairs, sur celui-là même qui aurait dû être son superanus. 
Dante voit la royauté française se poser en adversaire et en 
ennemie du Saint-Siège lui-même, ce qu'en chrétien fervent 
il ne peut souffrir. On comprend qu'oubliant sa haine contre 
la personne du Pape encore vivant ( 4 ), ses sympathies aillent aux 
rebelles de Flandre qui osaient braver et tenir en échec la 
monarchie capétienne; on comprend son invocation aux quatre f 1 ) Par.. XXVII, spécialement 40 et suiv. 

('-) Corrado Ricci, Ore ed Ombre dantesche. Florence, 1921, p. 292. 

( s ) Ibid., p. 64. 

(*) Enfer, XIX, 52 et suiv. — 310 Paul Errera. — Dante et les Flandres. villes soulevées! Comme on comprend d'autre part que Boni- 
face VIII se soit fait réveiller en pleine nuit pour entendre le 
récit de la bataille de Courtrai (*) ! 

Peut-on induire de là que Dante était de sentiment plus 
germanique que français? Nullement. Son œuvre a contribué 
à la formation de l'idée, de l'âme et de l'unité italiennes 
à un point tel qu'il es1 permis de dire sans crainte d'anachro- 
nisme : il ne fut ni Français, ni Allemand; il fut Italien et parmi 
les plus ardents. Que son poème ait été composé à la plus grande 
gloire de Dieu et de l'Eglise; que l'on puisse appliquer à 
l'œuvre de ce fervent chrétien la parole d'un pape : « Quoi 
scripsit articulas, tôt miracula fecit » ( 2 ); qu'il ait voulu im- 
mortaliser le souvenir de sa Béatrice; qu'il ait satisfait à toutes 
ses passions, — à ses rancunes au moins autant qu'à ses sympa- 
thies, — cela est certain ; mais ce qui ne l'est pas moins, c'est que 
la Comédie constitue un des éléments et non des moindres de 
l'idée nationale italienne, idée-force s'il en fut, puisque malgré 
mille obstacles et six siècles de résistance, cette idée est devenue 
enfin une totale réalité. Heureux les pays qui comptent parmi 
leurs facteurs un chef-d'œuvre de la pensée humaine; heureux 
surtout ceux pour qui ce chef-d'œuvre est un poème qui dans 
son immatérialité défie le temps et dans sa perfection délie les 
contingences. (!) Pirenne, toc. cit., t. I, p. 385. 

(*) Ces paroles sont celles du pape Jean XXII, au sujet de l'œuvre de Thomas 
d'Aquin, lorsqu'il s'agit de la canonisation de ce saint, auquel on reprochait de 
n'avoir point accompli de miracles. 311 — Bulletin bibliographique. — Juin. BULLETIN BIBLIOGHAPHIQUE. Ashley {William). Sir William Petty and the beginnings of statisiics. 
Birmingham, 1921 ; extr. gr. in-8° (pp. 692-695). 

Berlière {dom Ursmer). L'ordre monastique des origines au XII e siècle. 
I. Les origines. II. L'apostolat monastique. III. L'œuvre civilisatrice. 
IV-V. Cluny. VI. Citeaux. Deuxième édition revue et complétée. 
Paris, 1921; in-8° (276 p.). 

Cavens (Q* Louis). Le canal de Willebroeck. A la mémoire de Jean 
Locquenghien et de ses compagnons, 16 juin 1551-11 octobre 1561; 
in-8° (40 p.), planches. 

Delehaye {le R. P.). Les passions des martyrs et les genres littéraires. 
Bruxelles, 1921 ; in-8° (vm+447 p.). 

Homolle (Théophile). Les archives de l'intendance sacrée à Délos. 
(315-166 av. J.-C). Thèse présentée à la faculté des lettres de Paris. 
Paris, 1886; in-8° (148 p.) 1 carte. 

— Bapport sur une mission archéologique dans l'île de Délos. Paris, 

1887; extr. in-8° (pp. 1-47), 1 carte. 

— Sur trois bas-reliefs de Phalère. Paris, 1920; extr. in-8° (pp. 1-81), 

planches. 

HulshoflA.) et Schreken (M.-J ). De kunst der oude boekbindersXV d « en 
XVT le eeuwsche boekbanden in de Utrechtsche universiteits-biblio- 
theek. Utrecht, 1921 ; in-8° (59-f xi p.), planches. 

Sabbe (M.). Les caractères de civilité de Bobert Granjon et les impri- 
meurs flamands. Anvers, 1921 ; in-8° (24 p.), planches. — 512 — Séance du lundi 4 juillet 1921 M. A. Rolin, directeur de la Classe. 

Sont présents : MM. M. Vauthier, vice-directeur; comte 
Goblel d'Aviella, le baron Descanips, Paul Thomas, Jules 
Leclercq, Maurice Wilmotte, H. Pirenne, Jules Lameere, Franz 
Cumont, J. Yercoullie, G. De Greef, J.-P. Waltzing, Eugène 
Hubert, M. De Wulf, Léon Parmentier, R. P. Delebaye, 
dom Ursmer Berlière, J. Bidez, J. van den Heuvel, G. Cornil, 
A. Gauchie, Léon Dupriez, G. Des Marez, membres; L. Leclère, 
J. Cuvelier, Paul Errera, G. Doulrepont, H. Van der Linden, 
correspondants; Charles Saroléa, associé, et le Secrétaire perpé- 
tuel. 

Absences motivées : MM. E. Mahaim, membre, et J. Capart, 
correspondant. 

CORRESPONDANCE. 

L'Académie d'Amsterdam adresse le programme de concours 
de \{yH pour la poésie latine. 

M. Lawrence Lowell remercie la Classe de l'avoir élu associé. 

M. le Ministre des Sciences et des Arts transmet la copie 
d'une note de la Légation d'Allemagne, relative à la reprise du 
service d'échange de publications qui existait avant la guerre, 
et demande l'avis de l'Académie à ce sujet. 

19'H. LETTRES — 3i3 :'/ Séance du 4 juillet 1921. HOMMAGES D'OUVRAGES. 

Leur Germanie, par M. Toutain, avec une note bibliogra- 
phique par M. le comte Goblet d'Alviella. 

Droit romain. Aperçu historique sommaire, par G. Cornil, 
avec une note par M. M. Vauthier. 

La question d'Occident, par L. Leclère, avec une note par 
M. Eug. Hubert. 

Maxime Collignon, par Th. Homolle, et Statue de bronze 
découverte à Del plies, par le même, avec une note par M. J. Bidez. 

La loi des Créations, par Eug. Bâcha, avec une note par 
M. G. De Greef. 

— Remerciements. RAPPORTS. 

Il est donné lecture des rapports de MM. Wodon, De Greef 
et Vauthier sur un mémoire de M. Ed. Vlietinck : Dhilosophie de 
l'Histoire; L'Homme et le Milieu. 

Conformément aux conclusions des commissaires, la Classe 
décide qu'il n'y a pas lieu de faire paraître ce travail dans les 
publications de l'Académie. ->u NOTES BIBLIOGRAPHIQUES. J'ai l'honneur de présenter à la Classe deux brochures de 
M. Th. Homolle, noire éminent associé, membre de l'Institut de 
France. 

La première (Statue de bronze découverte à Delphes, extrait 
des Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles- 
lettres, Paris, 1890) relate les conditions dans lesquelles le 
laineux aurige fut exhumé des ruines de Delphes. On y trouve 
ensuite le premier exposé de l'hypothèse que M. Homolle a 
vue se confirmer depuis, à la suite de découvertes nouvelles dont 
il nous a entretenus dans notre dernière séance. La lecture de 
cette étude est à recommander à tous ceux qui s'intéressent à 
l'art antique. La description de l 'aurige est présentée avec un 
sentiment des nuances et une justesse d'expression qui la rendent 
particulièrement instructive. Écrite en face et sous l'impression 
de l'original, à la fois pleine et sobre, attentive à toutes les 
données internes ou extrinsèques, curieuse et avertie de la 
technique, cette description n'omet aucun détail utile, mais 
n'en admet aucun qui ne soit significatif, et chacun est mis au 
rang que lui assignent sa valeur et les besoins de la démon- 
stration. M. Homolle voudra bien m'excuser si je reproduis ici, 
en caractérisant sa manière, les expressions dont il lui est arrivé 
de se servir lui-même pour définir la bonne méthode. 

La seconde des brochures est intitulée : Maxime Collignon, 
collaborateur et directeur des monuments et mémoires de la 
Fondation Eugène Piot (1894-1917), extrait des Monuments et 3 1 5 — Séance du i juillet 1921, Mémoires publiés par l'Académie des inscriptions et belles- 
lettres, t. XXIII, 1919. M. Homolle ne se contente pas de 
résumer les travaux publiés par Collignon dans ce recueil et 
d'en montrer l'importance et la place dans l'œuvre de leur 
auteur. Il analyse avec perspicacité l'idéal de loyauté et de 
distinction qui dirigea l'activité scientifique du célèbre historien 
de la sculpture grecque. Pleines de réflexions fines et judicieuses, 
ces pages devraient être mises à la portée de tous les jeunes 
archéologues. Elles font connaître et comprendre les principes 
dont s'inspire la science française. 

J. Bidez. Droit romain. Aperçu historique sommaire « ad usum cupidae 
legum juventutis », par Georges Corxil, professeur à l'Univer- 
sité de Bruxelles, membre de l'Académie royale de Belgique. 
Bruxelles, Imprimerie médicale et scientifique, 1921. 

En présentant à la Classe des lettres, au nom de notre confrère 
M. Georges Cornil, un ouvrage sur le Droit romain, je suis 
heureux d'avoir l'occasion de constater que l'étude approfondie 
des grands légistes de l'ancienne Rome a conservé dans notre 
pays des adeptes éclairés et convaincus. On ne saurait trop 
le redire : le jour où l'étude du droit romain cessera d'être 
à la base de notre enseignement universitaire, ce sera notre 
culture juridique tout entière qui subira un fléchissement. Les 
trois quarts de notre existence sociale, du moins en ce qui 
concerne les relations de droit privé, se meuvent encore dans les 
cadres solides que les Romains ont construits. Quelques-unes des 
règles qu'énonce le latin archaïque de la loi des XII tables n'ont 
rien perdu de leur vérité; et que de fois, en relisant un texte 
de Gains ou d'Ulpien, n'a-t-on pas été surpris de constater à quel 
point ces illustres juristes sont restés, par ia pensée, nos con- 
temporains! 

— 516 — Séance du i juillet 1921, .Mais si ces anciens légistes disent les mêmes choses que 
nous, pourquoi, feronl observer des critiques auxquels manque 
le respect du passe, étudier ces choses-là chez eux plutôt que 
chez les auteurs modernes? C'est parce qu'ils les ont dites les 
premiers et qu'en lisant leurs écrits nous voyons de quelle 
manière, dans le domaine du droit, une « vérité » prend nais- 
sance. Et pour la formation d'un juriste il n'est rien qui soit 
comparable au spectacle d'une genèse de ce genre; il n'est rien 
qui nous aide plus efficacement à nous prémunir contre le péril 
des solutions hâtives et improvisées. 

Le droit romain est un droit qui existe; mais c'est aussi et 
surtout un droit qui est devenu ce qu'il est. C'est ce « devenir » 
continu, et qui s'est prolongé à travers les âges, dont on ne sau- 
rait trop célébrer la vertu éducalrice. 

Cette évolution du droit romain est le caractère que M.Georges 
Cornil s'est attaché plus particulièrement à dégager; et, pour y 
parvenir, il a l'ait usage d'une méthode dont on doit louer sans 
restriction les mérites de justesse et de fermeté. 

S'abstenant de toute espèce de digressions ou d'amplifica- 
tions, il a demandé au droit romain de se révéler lui-même. 
Nous voulons dire par là qu'ayant nettement dégagé les innom- 
brables conceptions élaborées par le droit romain, il réussit à 
nous montrer comment ces conceptions s'engendrent et se 
combinent, se corrigent et se soutiennent mutuellement. Son 
livre nous donne l'impression d'un édifice aux lignes austères el 
pures, construit au moyen de matériaux apparents, agencés par 
l'architecte avec une telle sûreté que leur équilibre est obtenu 
sans le secours d'aucun artifice extérieur ou caché. 

Le droit romain est d'une si étonnante richesse, que l'on ne 
peut s'aventurer dans l'une quelconque de ses régions sans être 
tenté d'y séjourner. Ce n'est pas le moment de céder à cette 
tentation. Nous voudrions toutefois montrer, par un ou deux 
exemples, le vif intérêt que ne peut manquer d'offrir aux histo- 
riens et aux juristes l'ouvrage de M. Georges Cornil. 

— 317 — Séance du 4 juillet 1921 La notion de l'obligation, c'est-à-dire de ce lien intellectuel 
qui soumet une personne, dans une mesure plus ou moins 
large, à la volonté d'une autre personne, nous est, bien entendu, 
extrêmement familière. Nous la considérons comme simple et 
naturelle. Elle est en réalité fort subtile; elle est le fruit d'un 
long développement. L'origine de l'obligation est un problème 
des plus obscurs. S'appuvant sur les renseignements que nous 
fournit le droit romain, et, en même temps sur d'habiles 
inductions, M. Corail nous apprend cpie l'obligation, qu'elle 
naisse d'un délit ou d'une promesse, suppose, à ses débuts, l'en- 
gagement, en d'autres termes, l'assujettissement matériel du 
débiteur au créancier; cet assujettissement fut remplacé dans la 
suite par celui d'un tiers, d'une caution, et, plus tard encore, 
par celui du patrimoine, ce qui, nul ne l'ignore, est encore le cas 
actuellement. L'idée, beaucoup plus abstraite, d'un « devoir » à 
remplir, essence de l'obligation telle que nous la concevons, ne 
s'est dégagée que petit à petit et à la faveur d'une civilisation 
plus ratïinée. Les textes du droit romain nous mettent à même 
d'entrevoir les étapes d'une évolution aussi intéressante 

S'il faut en croire M. Cornil, l'obligation aurait pour source 
première le délit, le maléfice ou, pour parler plus exactement, 
la nécessité de réparer les conséquence d'un maléfice. La con- 
ception selon laquelle l'obligation peut naître d'un accord de 
volontés, d'une convention, n'apparut que bien longtemps 
après. Mais dans les législations primitives (et le droit romain 
a conservé jusqu\à la fin les traces nettes et précises d'origines 
lointaines), la forme et le fond d'une opération juridique se 
confondent volontiers. En d'autres termes, on ne parvient que 
difficilement à détacher un acte juridique des formalités exté- 
rieures par lesquelles il se manifeste. Cette loi historique est 
particulièrement visible dans la « stipulation » romaine. On 
n'apercevait pas la possibilité d'isoler la naissance d'un lien 
obligatoire, un contrat, de certaines paroles proférées solennel- 
lement. Par la suite, cela va sans dire, cette rigueur se relâcha, 318 Séance du 4 juillet 1921, et cet assouplissement graduel est l'un des spectacles les plus 
instructifs que nous présente l'histoire du droit romain. Chose 
assez curieuse, le procédé consistant à conserver au moyen de 
l'écriture la trace et, par conséquent, la preuve des actes juri- 
diques ne fut employé qu'assez tardivement, et surtout, d'après 
ce que nous apprend M. Cornil, grâce aux exemples de la Grèce. 
Le droit romain, création par excellence d'une cité du Latium, 
a naturellement subi des influences étrangères à mesure que 
Rome étendait son empire sur le monde. Ce qui est merveilleux, 
c'est qu'il ait réussi à s'assimiler, sans etfort apparent, ces 
acquisitions successives. Le rôle de la Grèce dans ce travail de 
synthèse est un problème qui n'est pas entièrement résolu et 
qui mérite de provoquer encore les recherches des historiens et 
des érudits. M. Cornil nous donne à cet égard des indications 
précieuses. C'est ce qui explique qu'il ait mis quelque complai- 
sance à insister sur la législation du Bas Empire. Si l'on ne 
s'en tient qu'au génie créateur, ou même à la sévère beauté de 
la forme, cette période est bien loin d'offrir le même intérêt 
que la période purement nationale, ou la période dite classique. 
C'est alors cependant qu'une espèce de fusion se réalise entre des 
tendances différentes, et parfois dissemblables. S'il est vrai que, 
dans le domaine du droit, la plupart de nos idées directrices et, 
en quelque sorte, les catégories de notre intelligence procèdent 
des grands juristes de l'ancienne Rome, on doit toutefois 
reconnaître qu'au nombre des institutions qui nous régissent, 
il en est plusieurs qui datent de l'époque où le siège de l'Empire 
romain était tixé à Byzance. 

M. Vautiuer. 519 Séance du 4 juillet 1921, Eugène Bâcha. — La loi des Créations. 
Bruxelles-Paris, 1921. 

Sous ce titre de La loi des Créations, M. E. Bâcha, directeur 
des services belges de Bibliographie et des Echanges interna- 
tionaux, publie un ouvrage de philosophie sociale où il résume 
sa conception de ce qu'il appelle la philosophie de l'histoire. 

Déjà ses publications antérieures, notamment Le Génie de 
Tacite, étaient caractérisées par une remarquable et brillante 
originalité, mais périlleuse à certains égards. 

La méthode dont se sert l'auteur dans la publication dont il 
fait hommage à l'Académie, en me priant de la lui présenter, 
n'est pas à vrai dire la méthode historique; elle tend toutefois 
à se rapprocher de celle-ci par le fait que M. Bâcha nous annonce 
qu'il se réserve de compléter la publication actuelle en expli- 
quant et en montrant l'application de la loi qu'il prétend avoir 
découverte, non plus seulement en l'illustrant d'exemples em- 
pruntés à des domaines particuliers du dynamisme social, mais 
à la généralité des manifestations de celui-ci ; par cela même, 
l'auteur reconnaît dès lors que la vérification de la loi qu'il 
a la conviction d'avoir découverte n'est pas encore complète; il 
se réserve très judicieusement de parfaire cette preuve ultérieu- 
rement. 

En somme, voici en quoi consiste cette loi. D'après M. Bâcha, 
toutes les créations de la pensée humaine sont déterminées par 
une seule et même loi psychologique, la loi des contraires. 
D'après cette loi, l'esprit, dans tous les domaines, est contraint 
d'imaginer des conceptions opposées à celles qui ont été précé- 
demment réalisées. 

L'auteur montre l'action de celte loi des contraires dans 
l'évolution politique, dans de multiples évolutions artistiques 

— 550 — Séance du i juillet 1921. ainsi que clans l'évolution de la philosophie grecque. Cette loi 
se dégage, suivant lui, de nombreuses observations qu'il a faites 
au cours de ses travaux. 

Je retiens seulement de ce qui précède que M. E. Bâcha me 
semble se rattacher à l'école psychologique en sociologie. Peut- 
être aussi sa loi des contraires n'est-elle pas aussi nouvelle et 
originale qu'il en est convaincu. En effet, l'interprétation 
philosophique ou sociologique de l'histoire proposée par lui me 
semble se rattacher aux conceptions analogues de Hegel, de 
J. Ferrari, de K. Marx et de G. Tarde, pour ne citer que les noms 
les plus marquants. 

L'originalité de M. Bâcha me paraît surtout consister dans le 
choix et l'exposé des preuves qu'il invoque, et cela a son impor- 
tance, car cela nous engagera à suspendre tout jugement 
définitif jusqu'à la publication complémentaire qui nous est 
promise par lui. G. De Greef. J. Toltain. — Leur Germanie. Paris, Belin, 
1 vol. de 235 pages, 1921. 

Au lendemain de la guerre de 1870, un historien français, 
Jules Zeller, publiait le premier volume de son Histoire d'Alle- 
magne; Origines de l'Allemagne et de l'Empire germanique, 
où il se montrait sévère pour les Allemands. G. Monod, alors 
au début de sa réputation historique, le lui reprocha amèrement. 
« M. Zeller, écrivit-il dans un article de la Hérite critique d'His- 
toire et de Littérature, n'a accompli qu'une partie de sa tache; 
en exagérant son point de vue, il l'a affaibli et comme réfuté 
d'avance.» Ce qui offusquait particulièrement Monod, c'est que 
Zeller déniait aux envahisseurs germaniques toute part dans la 
formation de la société occidentale et de sa civilisation. Un 
vétéran des études historiques en France, Fustel de Coulai i_ 

321 — Séance du 4 juillet 1921. releva le gant, en félicitant Zeller d'avoir montré que les 
envahisseurs d'outre-Rhin n'avaient fait que piller et détruire 
jusqu'au jour où ils se laissèrent pénétrer par la culture 
gallo-romaine. 

Les événements survenus en Europe depuis le milieu du 
dernier siècle nous ont bien délivrés de l'engouement qui nous 
faisait placer dans la forêt Hercynienne le lointain berceau des 
libertés modernes et regarder la race germanique comme le 
produit le plus achevé de la culture humaine. Cependant on ne 
rompt pas facilement avec les illusions dont se sont nourries 
plusieurs générations d'intellectuels. Il a fallu, pour achever 
la guérison, l'épouvantable agression au cours de laquelle 
nous avons vu l'Allemagne, ses hommes d'État, ses diplomates, 
ses princes, ses militaires, soldats et officiers, ses professeurs, 
ses savants, ses classes bourgeoises et ouvrières, en un mot la 
nation entière, sacrifier toutes les considérations de justice et 
d'humanité à l'idole du « Deutschland ùher ailes ». 

J'ai l'honneur de présenter a l'Académie un livre de 
M. Toutain, professeur à l'École normale de Fontenay-aux- 
Roses, où, sous le titre de Leur Germanie, il soutient que ces 
manifestations morbides de la mentalité germanique sont une 
conséquence logique et fatale des instincts qui lui paraissent avoir 
constitué de tout temps les traits essentiels et héréditaires des 
Germains. Dans ce but, recourant aux témoignages d'historiens 
contemporains des faits ou d'écrivains postérieurs, mais Alle- 
mands eux-mêmes, l'auteur passe en revue les faits et gestes des 
Allemands à travers les siècles, depuis les premières rencontres 
des Teutons avec la domination encore toute-puissante de Rome : 
leurs invasions dans l'Empire affaibli, qui furent simplement 
des expéditions de brigandage à travers la Belgique, la France, 
l'Italie, l'Espagne et même le nord de l'Afrique; leurs premiers 
établissements dans les provinces dévastées, où ils n'apportaient 
ni qualités morales, ni richesses intellectuelles, ni institutions 
rénovatrices ; leur régime féodal, où, du haut en bas de l'échelle, Séance du i juillet 1921. ils ûrent régner le Faustrecht, !e « Droit du poing », avec son 
cortège de rapines et de cruautés; leurs descentes périodiques 
dans la malheureuse Italie, où les armées impériales n'ont su, 
pendant des siècles, que « piller, brûler, massacrer »; leurs 
expéditions armées contre les Slaves de l'Oder et de la Vistule, 
dont ils poursuivirent systématiquement la dépossession ou 
l'extermination, afin de leur substituer des colons allemands, 
par des procédés qu'ils ont renouvelés de nos jours dans la 
Pologne orientale et qu'ils comptaient bien appliquer dans une 
partie de la Belgique; les troubles du XVI e siècle, où, suivant 
une ingénieuse remarque de l'auteur, la Réformation prit 
partout une physionomie en rapport avec le milieu national ; 
l'atroce guerre de Trente ans, « presque exclusivement alle- 
mande », dont les batailles, les ravages et les tueries enlevèrent 
aux pays germaniques à peu près la moitié de la population ; 
les guerres successives du XVIII e siècle, où les cruautés et les 
spoliations, sans cesser d'être aussi violentes, se firent plus 
hypocrites, sous le couvert de la diplomatie et sous le prétexte 
de l'intérêt national ou plutôt dynastique; les guerres de la 
Révolution et de l'Empire, où la Prusse, devenue prépon- 
dérante en Allemagne, « fut certainement, de tous les États 
européens, celui qui agit avec le plus de bassesse, de perfidie 
et de brutalité»; les invasions de 1814, de 1870 et de 1914 en 
France, lesquelles, à un siècle de distance, montrèrent que «les 
nobles et grandes idées répandues dans le inonde par la Révo- 
lution française ont été aussi impuissantes que le Christianisme, 
la Renaissance et la Réformation à détruire ou simplement à 
atténuer les instincts sauvages des bordes germaniques ». 

La dernière guerre, qui a débuté par une violation soudaine 
de traités violemment déchirés comme des chiffons de papier et 
qui s'est poursuivie avec des atrocités dont nous portons encore 
les traces sanglantes, ne tend que trop à appuyer la thèse sou- 
tenue par l'auteur en termes enflammés. 

Cependant il y ajoute un argument qui a bien sa valeur : C'est 

— 523 — Séance du 4 juillet 192 1 le caractère des personnages chez qui l'Allemagne a cherché 
de tous temps ses héros et ses modèles. Dis-moi qui tu hantes, 
ou du moins qui tu admires, et je te dirai qui tu es. Nous 
sommes loin du temps où M me de Staël — parlant des Nibe- 
lungen, que, paraît-il, elle n'avait jamais lus (*) — écrivait 
admirativement « qu'on y voit surtout l'héroïsme et la fidélité 
des hommes de cette époque où la nation germanique pouvait 
être considérée comme la plus belliqueuse du monde ». La 
dernière partie de cette sentence est toujours vraie, mais non la 
première. M. Toutain déshabille proprement les héros de 
l'épopée allemande, à commencer par Siegfried, auquel la 
bruyante musique de Wagner a essayé de refaire une auréole de 
fer-blanc : « Aucune noblesse, aucune loyauté, la perfidie, la 
traîtrise, un manque absolu de sens moral. ■» 

S'attaquant ensuite au personnage dont les Allemands ont 
fait le grand héros historique de leur race, et auquel ils onl 
élevé de nos jours un monument colossal : Arminius, dont la 
révolte, ou plutôt la trahison, amena le massacre des légions de 
Varus, il écrit : « Ce qui distingue le soulèvement germanique 
» de l'an 9 après Jésus-Christ, ce qui lui imprime, parmi tous 
» les autres faits analogues, une physionomie spéciale, c'est la 
» traîtrise et la perfidie dans la préparation, la fourberie et la 
» lâcheté dans l'exécution, le procédé raffiné et la bassesse dans 
» le- traitement infligé aux vaincus. » 

Et l'auteur ajoute : « Certes l'histoire connaît à toutes les 
époques et dans tous les pays des bandits de cette espèce. 
» Arminius est le seul qu'un peuple moderne, une race dite 
» civilisée, ait choisi pour son héros national. » Les Belges ont 
eux-mêmes adopté comme tel Charlemagne, dont la statue 
s'élève sur une place publique de Liège. Mais Charlemagne et 
sa race n'étaient pas de purs Germains, ainsi que le rappelle en («) Glaesener, La Révélatrice d'un peuple. (Mém. de l'Académie royale de Bel- 
GiQUE, t. XII, fasc. \, p. 136.) — 324 — Séance du i juillet 1921. ces termes un auteur français, M. Jullian, cité par l'auteur : 
« L'avènement des Carolingiens a marqué dans la Gaule, 
o non pas une recrudescence de barbarie, comme l'aurait été 
» une invasion, mais un renouveau des lettres et des arts du 

.Midi. » 

Witikind, l'adversaire du grand Empereur des Gaules; les 
Olhons; les restaurateurs de l'Empire sous forme germanique; 
Henri IV et Henri Y étaient bien, ceux-là, des Allemands, et 
nous pouvons les laisser pour compte à la Germanie. De même 
Barberousse, dont l'Allemagne a fait un de ses empereurs 
légendaires, « se révèle aussi cruel, aussi pillard, aussi ravageur 
qu'auraient pu l'être jadis les Hérules, les Vandales et les 
Lombards. » Ses successeurs à l'Empire ne valaient guère mieux, 
comme l'atteste l'historien allemand Gregorovius. Au moyen 
âge, nous avons les pillards seigneuriaux dont le type est 
Goetz de Berlichingen ; plus tard, Albert de Brandebourg, le 
sécularisateur du duché qui a été le berceau de la monarchie 
prussienne, celle-ci tirant son origine « d'une double félonie, 
félonie envers l'Eglise, félonie envers l'Empire ». 

Parmi les héros d'époque plus récente où l'Allemagne a 
cherché ses idoles, M. Toutain cite à juste titre Frédéric II, 
Blûcher, Bismarck et le dernier Kaiser. 

En ce qui concerne Frédéric II, c'est l'agrandissement de son 
royaume, per (as et nefas, qui est son seul mobile et son seul 
but. Cet agrandissement, c'est à la ruse et à la force qu'il le 
demandera, « Pour déclarer au voisin qu'il a décidé de le 
dépouiller, il ne s'embarrasse pas du droit des gens II se jette 
à limproviste sur le bien d'autrui, et c'est seulement après coup 
qu'il s'efforce hypocritement de justifier son action » : témoin 
ses agissements dans la conquête de la Silésie, dans le traite- 
ment infligé à la Saxe, dans ses rapports avec l'Autriche, la 
France et l'Angleterre. 

Quant à Blûcher, le vainqueur de Waterloo : « D'un seul 
mot, ce fut un bandit. Aussi perfide et menteur que Frédéric IL 

— 325 — Séance du 4 juillet 1921. pillard et voleur, il livra en 1814 et 1815 toute une partie de la 
France à une soldatesque qui ne le cédait en rien aux bandes de 
Tillv, aux reîtres du XVI e siècle. » M. Toutain parait ignorer 
le seul cri d'admiration qui échappa à ce soudard lorsque, après 
Waterloo, il visita Londres sur l'invitation de Wellington : 
« Was fur eine Stadt zu pliindern! » Bismarck, qui déchaîna la 
guerre de 1870 par le faux d'Ems, était le fidèle disciple de 
Frédéric II en politique et dans la conduite de la guerre. On se 
rappelle son mot atroce « qu'il ne faut laisser aux popula- 
tions des États vaincus que leurs deux yeux pour pleurer ». 
Quant au Kaiser, dont les Allemands avaient fait un dieu, et 
qu'il croyaient destiné à leur assurer la domination du monde, 
il est directement responsable de tous les crimes commis en son 
nom. Ce que. lui reprochent maintenant ses anciens sujets, 
c'est de n'avoir pu réaliser leur rêve, qu'ils sont sans doute prêts 
à reprendre, dès qu'ils jugeront l'occasion favorable. 

On pourrait reprocher au livre de M. Toutain d'assumer 
exclusivement les allures d'un réquisitoire, comme au reste pres- 
que tous les ouvrages qui ont raconté les épisodes de la guerre 
de 191 i, en France et en Belgique. 

Mais les faits sur lesquels il s'appuie sont suffisamment avères 
pour qu'on ne puisse lui faire un grief d'indignations trop justi- 
fiées. En tout cas, ce n'est pas moi qui y contredirai, après 
avoir participé, pendant et après la guerre, à la longue et con- 
sciencieuse enquête instituée par le Gouvernement belge pour 
établir les violations du droit des gens commises sur notre 
territoire. 

Cependant nos anciens apologistes de la Germanie, quand ils 
nous découvraient une Allemagne simple et naïve, rêveuse même 
et quelque peu mystique, disciplinée mais pacifique, accueillante 
a l'étranger, éprise avant tout de littérature et de philosophie, 
avaient-ils perdu le sens de la réalité et inventé tout d'une pièce 
une Teutonie idyllique? Si. d'autre part, leur enthousiasme 
était légitime, comment expliquer que les Kant, les Gœlhe, les 526 Séance du 4 juillet 1921, Lessing, les Schiller, tous ces philosophes, ces poètes, ces 
humanistes qui enseignaient dans les chaires des universités 
allemandes ou qui faisaient la gloire de la petite Cour de 
YVeimar, aient l'ail place si complètement, en moins de deux 
ou trois générations, à des Bismarck, des Klausewitz, des 
von Hartmann, des Nietzsche et des Karl Marx, ces seuls apôtres 
de la Germanie nouvelle ? 

M. ïoutain s'est posé la question et il nous semble qu'il la 
résouci trop aisément en se rejetant exclusivement sur l'atavisme. 
Ce qui est vrai, c'est qu'il s'est produit a un moment donné 
dans l'évolution sociale de l'Allemagne un mouvement émanci- 
pateur qu'a réussi à comprimer le réveil des influences ances- 
trales. Celle réaction a été favorisée par des circonstances 
diverses, telles que la protestation contre un morcellement 
politique qui faisait de l'Allemagne une proie facile, — l'espèce 
de fascination engendrée par la rapide croissance de la monar- 
chie prussienne, c'est-à-dire de l'État germanique le plus 
centralisé et le plus militarisé; — la déviation d'un courant 
philosophique qui aboutit à l'apologie de la force, à la sancti- 
fication du succès et a la déification de l'Etat; — le travestisse- 
ment de l'histoire qui a répandu dans la nation entière, par 
l'intermédiaire des écoles populaires, des gymnases et des 
universités, le dogme d'une Germanie ayant toutes les vertus, 
toutes les supériorités et, par suite, tous les droits; en un mot, 
la conception, en quelque sorte mystique, d'un peuple élu ayant 
pour mission d'assurer la prédominance de sa culture dans le 
monde. Comment toute cette ivraie morbide n'aurait-elle pas 
étouffé rapidement les germes prometteurs d'une civilisation 
plus élevée et plus saine : 

A tout dire, la floraison momentanée d'esprits d'élite entre 
le XVIII e et le XIX e siècle n'infirme point la thèse fonda- 
mentale de .M. Toutain sur l'influence prépondérante de l'héré- 
dité germanique. Sa thèse se trouve même confirmée par les 
recherches d'un savant anthropologue, le D' Houzé, dont Séance du i juillet 192/ . l'Université île Bruxelles déplore la mort récente. Il s'agit de 
son mémoire posthume, publié, sous le titre de L'Allemand à 
travers les âges, dans le dernier Bulletin delà Société d'Anthro- 
pologie de Bruxelles. L'auteur ajoute ce sous-titre qui résume 
sa thèse : Persistance du caractère primitif du crâne et du 
squelette chez les Germains et les Allemands ; arrêt de déve- 
loppement général et mental, stagnation sociale. 

Après avoir comparé les squelettes recueillis dans les cime- 
tières de l'aire occupée par la race germanique depuis les temps 
les plus reculés, Houzé montre que les traits prédominants 
sont le caractère primitif du crâne, surtout du côté frontal, la 
projection de la face, la mâchoire massive, la grosseur des os, 
ainsi que la faiblesse des variations individuelles. « Tous ces 
caractères archaïques, ajoute-t-il, sont constatés jusqu'au 
XIV e siècle. Sur le vivant, le type grossier est encore très 
fréquent à l'époque actuelle et se «encontre surtout chez les 
Allemands du Nord... Cet arrêt de développement social cor- 
respond à un arrêt d'évolution cérébrale et mentale. » 

11 y a là un démenti flagrant aux prétentions d'une race qui 
se croit la plus affinée et la plus cultivée d'Europe. Cependant, 
ici encore, nous nous trouvons en présence de problèmes qui 
restent à résoudre : 

Houzé reconnaît lui-même que le type le plus homogène de 
la race germanique, a laquelle il donne le nom de « Hallstadt », 
- bien que la civilisation, dont cette localité nous a fourni des 
vestiges, appartienne plutôt aux Celtes, — se rencontre surtout 
dans la péninsule Scandinave. Or, si les Scandinaves, dans leurs 
premières expéditions prédatrices en Europe, n'ont rien qui les 
distingue des Germains en fait de barbarie, comment rendre 
compte que, au cours de leurs conflits ultérieurs avec leurs voi- 
sins, ils se seraient distingués, par exemple, dans les guerres de 
(maries XII et de Gustave-Adolphe, sinon par une mansuétude 
extraordinaire envers les vaincus, du moins par un souci des lois 
de la guerre et de l'honneur, perpétuellement étranger aux 

— 528 — Séance du 4 juillet 1921, Germains? On voit que le caractère moral ne dépend pas uni- 
quement de la structure physique. 

En second lieu, il ne faut pas méconnaître que les Francs, les 
Burgondes, les Anglo-Saxons, les Visii;oths étaient de purs 
Germains. Absolument identiques à leurs congénères dans les 
premiers temps, comment expliquer qu'une fois établis dans un 
nouvel habitat, il soient devenus si rapidement un élément de 
civilisation et de progrès qui contraste avec la barbarie persis- 
tante des éléments restés à l'est du Rhin ? La seule explication 
possible, suivant Houzé, c'est qu'en France, en Belgique, en 
Angleterre, en Espagne, en Italie, ils se sont graduellement 
fondus parmi des populations plus avancées, depuis longtemps 
en possession d'une civilisation supérieure. Tel semble avoir été 
déjà auparavant le cas des Celtes, qui originairement étaient 
étroitement apparentés à la race germanique, comme l'attestent 
les fouilles de Hallstadt. Quoi qu'il en soit, il semble bien qu'il 
y ait une concordance certaine, bien (pie non absolue, entre 
raffinement du type physique et les progrès de la mentalité. 
D'autre part il parait bien que de ces deux éléments, c'est sur- 
tout le second qui façonne le premier. 

Peut-on espérer que des modifications analogues s'opéreront 
un jour dans la constitution morale de l'Allemand? C'est le 
secret de l'avenir. J'estime, pour ma part, qu'il ne faut jamais 
désespérer d'une fraction quelconque de l'espèce humaine. 
Cependant, comme l'écrit M. Toutain dans les dernières lignes 
de son livre, — et c'est une leçon qui s'applique à nos compa- 
triotes comme aux siens, — « n'oublions jamais en France ces 
leçons de l'histoire impartiale, mais inflexible ». C'est-à-dire, 
dirai-je comme conclusion : Instruits par les leçons tragiques 
de l'histoire récente, tenons les yeux ouverts et gardons notre 
poudre sèche. 

GoBLET 1) AlMELLA. 19-21. LKTTKES. 329 2* Séance du i juillet 1921, Léon Leclère, Correspondant de l'Académie royale, Professeur 
à l'Université libre de Bruxelles. — La question d'Occident. 
Les pays cT« Entre-Deux » de 843 à 1921. Régions rhoda- 
niennes, Alsace- Lorr aine, Belgique et Rhénanie. Bruxelles, 
Lamertin, 1921, 1 vol. in-8°, 218 pages. 

Au nom de noire distingué confrère Léon Leclère, j'ai l'hon- 
neur de faire hommage à la Classe d'un livre important qui 
vient de sortir de presse : 

Dans cette étude, fortement et patiemment documentée, 
l'érudit historien nous présente le tableau très vivant des chan- 
gements territoriaux qui se sont produits depuis le Traité de 
Verdun dans les contrées situées, d'une part entre le Rhin et 
les Alpes, de l'autre entre l'Escaut, la Meuse, la Saône et le 
Rhône, changements nés tantôt des progrès ou des reculs res- 
pectifs de l'Allemagne et de la France, tantôt de la naissance 
d'États nouveaux, tels que la Savoie, la Suisse, la Belgique et 
la Hollande. 

M. L. Leclère s'est spécialement attaché à rendre compte des 
modifications de frontières effectuées depuis le XIV e siècle jus- 
qu'à la Grande Guerre de 1914-1918, et il nous fournit ainsi 
une étude considérable de géographie politique, comprenant 
d'intéressantes vues d'ensemble sur l'histoire diplomatique de 
l'Europe pendant la période moderne. 

Son attention s'est naturellement portée d'une façon particu- 
lière sur les démembrements successifs de nos Pays-Bas, et il 
expose magistralement les vicissitudes de l'âpre débat qui se 
poursuit pour la possession des pays d'« Entre-Deux ». 11 serait 
impossible de résumer avec plus de clarté et de précision l'his- 
toire très compliquée des traités qui remanient si fréquemment 
la carte de l'Europe centrale et occidentale. Il y a là un travail 
considérable et méritoire de condensation, soigneusement dissi- 
mulé d'ailleurs, avec une espèce de coquetterie; on y admire à 
la fois le talent d'exposition de l'écrivain et l'objectivité sereine 

— 330 — Séance du 4 juillet 1921, qui ne se dément pas un instant; elle n'est certes pas l'impassi- 
bilité, mais elle dénote un esprit d'une constante modération et 
d'une parfaite équité. Les faits essentiels sont méthodiquement 
mis en lumière et les détails n'encombrent pas la narration, 
bien que rien d'important ne soit omis. A chaque page les 
réflexions profondes et les observations ingénieuses se pressent 
sous la plume alerte du professeur expérimenté. 

L'auteur recourt souvent à des comparaisons ingénieuses qui 
font mieux comprendre les situations souvent embrouillées. 

Parlant des revers prochains que va subir bientôt la politique 
du Grand Roi, il écrit : 

« Si la France de 4678 et celle de 1815 se ressemblent au 
point de vue de leur consistance territoriale, ce n'est pas 
qu'entre ces deux dates de grands efforts n'aient été faits par elle 
pour s'agrandir; c'est que ses chefs, Louis XIV ou Napoléon, 
abandonnant la tradition capétienne rajeunie par Richelieu, ont 
dépassé, le premier à partir du traité de Nimègue, le second à 
partir du traité de Lunéville, les bornes d'une politique raison- 
née ; ils n'ont plus seulement visé à éloigner la frontière de 
leur capitale, à conquérir ou à maintenir la ligne du Rhin, mais 
à imposer au continent leur domination, à rompre cet équilibre 
international qui est l'une des constantes les plus certaines de 
l'histoire de l'Europe. 

» C'est dans ce développement outrancier d'une politique 
sage en son principe qu'il faut chercher l'explication de l'arrêt 
de l'expansion française au nord-est des frontières du royaume : 
isolée et haïe, la France ne viendra plus à bout des coalitions 
redoutables qui se noueront contre elle... » 

Citons encore ces lignes de la conclusion, qui résument tout 
le livre : 

« Depuis mille ans et plus se sont produits, dans la zone 
intermédiaire, de vastes mouvements de va-et-vient. A travers 
les siècles, il est vrai, leur ampleur a diminué. Dans le sud et 

— 331 — Séance du 4 juillet 1921. même dans le centre de la Francia média, la stabilité territo- 
riale a été réalisée assez tôt, de la Méditerranée aux sources de 
la Saône, soit au profit de la France, soit au profit de la Suisse. 
Mais il n'en a pas été de même dans l'ancienne Lotharingie. 
Marées venant de l'est, puis de l'ouest, nouvelle avance alle- 
mande au XIX e siècle, nouveau progrès français au XX e siècle; 
vie difficile, entre ces puissantes attractions, des Etats comme la 
Suisse et la Belgique, tel est le spectacle que nous ont offert, 
pendant plus de mille ans, les régions dont la Meuse est l'artère 
centrale. Deux fois a prévalu une solution radicale du problème 
lotharingien : au moyen âge, le Saint-Empire a, pendant deux 
siècles et demi, étendu son action politique jusqu'à l'Escaut, la 
Meuse, la Saône et le Rhône (1 038- 1300); pendant vingt ans, 
la France révolutionnaire et napoléonienne a bordé le Rhin, de 
Baie «à son cours inférieur. Mais, somme toute, pendant les trois 
quarts de ce long espace de temps, pendant huit cents années 
au moins, ce sont des solutions transactionnelles qui l'ont 
emporté. France et Allemagne se sont partagé, dans des pro- 
portions diverses, la prédominance dans les pays de Lothaire I er , 
tandis qu'à côté de ces deux grands Etats se sont consolidées 
ces notions précieuses pour l'équilibre de la région intermé- 
diaire comme pour la santé même de l'Europe : la Suisse et la 
Belgique. Il y a là un fait historique d'une extrême importance 
et qu'à l'heure présente il ne faut pas perdre de vue. L'étude 
attentive des événements prouve que les solutions mesurées, 
respectant l'indépendance des États lotharingiens viables, balan- 
çant les forces des deux héritières modernes de la Francia occi- 
dentalis et de la Francia orientalis, les solutions appliquées le 
plus souvent dans le passé sont aussi celles qui ont les plus 
grandes chances d'avenir. Ce fut le cas, jadis, pour les clauses 
des traites de 1713-171 i, dont on a pu dire qu'elles semblaient 
avoir achevé le règlement de comptes légué par l'Europe du 
moyen âge à l'Europe moderne, et c'est le cas aujourd'hui pour 
les stipulations de Versailles relatives à la géographie politique 
des pays « d'entre-deux ». » 

— 332 — Séance du 4 juillet 1921. L'excellent ouvrage de notre savant collègue sera très favora- 
blement accueilli par la critique, nous en avons la conviction; 
nos hommes politiques feront bien <!<• le lire attentivement et de 
méditer les enseignements qui s'en dégagent. Eugène Hubert. COMMUNICATION L'Aurige de Delphes, 
par Th. HOMOLLE, associé de l'Académie. 

Monsieur le Président, 

Je vous remercie pour les cordiales et flatteuses paroles de bien- 
venue par lesquelles vous m'accueillez au nom de vos confrères. 
Les maîtres qui siègent ici n'honorent pas seulement ce noble 
pays par la science et le talent; ils ont montré, à des heures tra- 
giques, que l'âme du savant se hausse naturellement:! l'héroïsme ; 
je ne puis sans une respectueuse émotion être admis auprès d'eux 
dans ce Palais des Sciences, des Lettres et des Arts, que son 
caractères acre n'a point défendu des outrages de l'envahisseur. 

En me conviant à prendre part à vos travaux, vous m'accordez 
une faveur dont je sens à la fois l'honneur et le péril; je 
m'efforcerai de ne vous point trop décevoir. 

L'Aurige de Delphes n'a plus l'attrait de l'inédit ; mais sa 
beauté le classe au rang des chefs-d'œuvre <;ui gardent un 
fraîcheur toujours nouvelle et qui sont pour l'humanité comme 
un perpétuel bienfait. Il a suscité, depuis vingt ans, une copieuse 
littérature ( J ); mais tout cependant n'a peut-être pas été dil sur (*) On trouvera la bibliographie antérieure à L'année 1910 dans {'American 
tournai of Archaœology, Kl j (1908), pp. 198 et suiv. (O.-M. Washburn); Kéi 
poullos, Ath. Mitth., XXXIV 1 1909), p. 59; Bitzig-Blûmner, \Pausanias, III 1910 . 
pp. 718 et 719; jusqu'en 1913. dans le Jahrbuch de l'Inst. arch. de Berlin, XXVIII 
(1913). pp. 52 et. 33 (A. Frickenhaus). ajouter de Laonay, Rev. arch., 1913*, 
pp. 383-388; E. Boorguet, Les ruines de Delphes (1914), pp. 185,226-242 ei 254, 
fie. 72. 74, 75 et 77; .1. Six, Jahrbuch, XXX [1915), pp. 74 et suiv.; Dittenb 
Sylloge*, n« 35 I>; E. Lcewy, Scult. qreca 1920), pp. 20 h 21. fie. 40; Fred. 
Poulsen, Delphi (trad. angl., 1920), pp'. 221-238, «g. 101-104. 

1921. LETTRES. — 333 — Th. Homolle. — V Aurige de Delphes. celte admirable statue. Aussi bien, se recommande-t-elle à mes 
préférences, et elle méritera les vôtres, j'en suis persuadé, par 
une raison du cœur, le souvenir de Jean de Mot. Il était mon 
élève en Grèce vers le temps où elle fut découverte ; il la photo- 
graphia lui-même des premiers; il l'a publiée dans le Bulletin 
des Musées royaux de Belgique (*). Membre associé de l'École 
française d'Athènes, il préludait alors par la camaraderie des^ 
fouilles à la camaraderie des champs de bataille; elles l'ont fait 
toutes deux nôtre, presque autant qu'il est vôtre. J'aime à placer 
mon sujet et moi-même sous l'invocation de l'ami, de l'érudit 
et du vaillant, dont nous partageons avec vous le regret et la 
fierté. 

Les photographies exposées sur le tableau vous présentent 
sous divers aspects l'ensemble et les détails de la statue ( 2 ). Les 
mérites esthétiques de l'ouvrage et la rare perfection technique 
de l'exécution ont été universellement loués; ce n'est pas à des 
veux exercés comme les vôtres qu'il peut être besoin de les 
souligner. Ces images doivent être plutôt considérées comme 
les pièces d'un procès archéologique, que je voudrais instruire 
et ffasner devant vous. 

La première représente le coin du chantier où, entre le temple 
d'Apollon et le théâtre, à droite de la chambre qui contenait la 
fameuse Chasse d'Alexandre, la statue fut découverte ( 3 ) : on la 
voit émerger du sol, les pieds devant. L'aspect pittoresque et 
amusant de la photographie ne doit pas vous en dissimuler 
la valeur documentaire et la portée scientifique : elle montre, (*) Bull, des Musées royaux des arts décor, et industr., 1901, pp. 20-22, tig. en 
pleine page, p. 22 (tête de 5 / 4 ). 

(*) Comptes rendus de l'Acad. des Inscriptions, 1890, pi. I-1V ; Monum. et Mém. 
Piot, IV, 4897-1898, pp. 169-208, tig. 1-8, pi. XV et XVI; Fouilles de Delphes, IV, 
pi. XLIX et L. 

( 5 ) Vue prise le 28 avril 1896, publiée dans le Tour du Monde du 2o juillet 1896. 
p. 237. Cf. Boukguet, o. c, p. 239, fig. 77. 

534 Th. IlomoUo. I/Aurige de Delphes. réunis côte à côte, déblayés à la même heure, inséparables dans 
nos études comme dans la ferre, la statue et sa base, le person- 
nage et l'inscription, qui est, pour ainsi dire, son acte d'état civil. 

Anioiii' de l'homme, qui tenail encore en sa main droite les 
unes d'un attelage, gisaient dans un très étroit périmètre, ont 
été trouvés à de très courts intervalles (M, les accessoires, tous 
de bronze comme lui, de même style et de même patine, que 
vous voyez ici groupés : timon, joug, débris de rênes, restes 
d'un char et pièces de harnachement ; jambes el queue de cheval, 
débris d'un attelage; liras gauche d'un enfant, dont la main 
serre l'extrémité d'une courroie. 

La simultanéité des trouvailles, la relation logique des divers 
fragments, l'unité du style montrent que ce sont parties d'un 
ensemble unique, le groupe commémorâtif d'une victoire rem- 
portée dans la course des chars. La figure est celle du cocher 
vainqueur : il se dressait sur le char, rênes en mains, la tète 
ceinte d'un bandeau, dans l'attitude et sous le costume habituels 
des professionnels de l'hippodrome. Le char, à en juger par les 
dimensions de la base, était un quadrige. L'enfant, dont un bras 
seul subsiste, était debout à terre sur le côté des chevaux, les 
tenant en main ; ou bien, monté sur un cheval, il paradait auprès 
du char. Tels la peinture et la sculpture antiques nous montrent 
de jeunes garçons occupés à tenir ou à harnacher des chevaux, 
ou de petits cavaliers défilant; tels, dans Vex-voto de Hiéron 
a Olympie, Pausanias décrit des cavaliers accompagnant un 
cocher, pour rappeler la double victoire du cheval monté et des 
chevaux attelés ( 2 ). 

La date du groupe de Delphes se déduit des données chrono- 
logiques concordantes de la plastique et de l'épigraphie, (*) Les découvertes se poursuivirent du 28 avril au 8 mai, sous les fondations de 
la maison du « bakal » Counoupis; elles se répartissent dans l'inventaire entre les 
nos 3i84 et 3618. 

(») Pausanias, VI, 12, i ; V11I, 42, 9. 335 — 77/. Homolle. — L'Aarige de Delphes. traces persistantes, mais atténuées, d'archaïsme dans une œuvre 
d'ailleurs merveilleusement avancée, dans une inscription d'une 
gravure excellente (*), qui assignent le monument au premier 
tiers du V e siècle. 

L'auteur de la dédicace porte le nom de Polyzalos; il était 
de pays dorien, d'après le dialecte de l'inscription et l'ortho- 
graphe même de son nom. La forme exceptionnelle de 
l'epsilon, qui a quatre barres, ne nous est actuellement connue 
qu'en Phrygie, en Àrgolide, Béotie, Locride Ozole et dans la 
ville de Gela ( 2 ). A la date et dans les conditions indiquées, 
on ne peut choisir que celle-ci. A Gela régnait Pantarès ( :} ), 
l'auteur d'une dédicace qui présente l'epsilon à quatre barres, et 
où il se dit lui-même reXwaïbç. A Géîa régnèrent, après lui, Gélon 
et Hiéron, fameux par leur richesse, leurs écuries de courses, 
leurs exploits sportifs, leurs somptueuses offrandes de Delphes 
et d'Olympie, et qui avaient un frère cadet nommé Polyzalos. 

Tout irait à souhait sans les lacunes et les altérations du 
texte, vengeance trop commune de la Némésis archéologique, 
et que sa malignité a fait tomber, comme d'ordinaire, sur les 
points essentiels : le nom de Polyzalos est gravé en surcharge 
et dans une écriture différente du fond premier de l'inscription; 
toute la moitié gauche a disparu, et, dans la moitié de droite, 
une ligne sur deux; la première est martelée, la seconde ne 
contient qu'un appel banal à la faveur d'Apollon. 

1! y eut donc deux rédactions successives de la dédicace, soi! 
que le donateur ait, pour des raisons qui nous échappent, 
modifié la formule première; soit qu'un nom ait été surajouté 
ou substitué à celui du donateur primitif, pour partager avec lui (*) L'inscription est reproduite en photographie dans les Comptes rendus de 1896, 
pi. III. Comparer les fac-similés de Washburn et Kéramopoullos, dont il sera 
question ci-dessous, pp. 8 el 11. 

( 2 ) Ce sont, les seules indications fournies par les tableaux des alphabets 
archaïques de Larfeld, Griech. Epigr., pi. III. 

(») Roehl, IGA, n. 512 A. 336 Th. llomolle. — VAurige de Delphes. l'honneur de la dédicace on pour le lui ravir. Les exemples de 
tels changements ne manquent pas dans l'épigraphie. Ainsi lui 
modifiée partiellement, pour y spécifier le nom du donateur, la 
dédicace du pugiliste Euthymos, a Olympie ( 1 ). Ainsi, à 
Olympie encore, nous savons par Pausanias que Deinoménès, 
fils de Hiéron, avait uni son nom au nom de son père, dans la 
dédicace d'une offrande que celui-ci avait vouée à l'occasion de 
son grand prix d'Olympie, niais qu'il n'avait pu consacrer de 
son vivant ( 2 ). 

Ce rôle secondaire et postérieur parait avoir été celui de 
Polyzalos, qui n'est connu ni comme olympionique ou pythio- 
nique, ni comme tyran en titre; il est conforme à ce que nous 
savons des relations particulièrement intimes et affectueuses de 
Gélon et de Polyzalos. 

On peut donc admettre que, dans sa Corme originelle, le 
premier vers de la dédicace, celui qui a été martelé, portait le 
nom du donateur primitif, Gélon, qui fut tyran de Gela, puis 
de Syracuse; que ce vers lut ensuite refait et la ligne effacée, 
pour y introduire le nom de Polyzalos. Quant au second vers. 
il n'eut pas à subir de changement, les deux frères étant, l'un 
comme l'autre, fils de Deinoménès et dévots d'Apollon : 

[Huiôç As'.vcar/c'jç, xjov as;' s'jovju AtcoaJâov. 

Telle est l'hypothèse que j'admis ( 3 ) et eus la bonne fortune de 
voir accepter presque unanimement dès 1897; je la désignerai, 
pour la commodité de la discussion, par le nom d'hypothèse 
gélonienne. Sans me dissimuler ce qu'elle impliquait de conjec- 
tures, elle me paraissait liée par une trame solide de concor- ( 4 ) IGA, 388. 

l«) Pausanias, VIII, 42, 9. 

( 3 ) Ma première hypothèse avait été en faveur de Hiéron (télégr. du 11 mai ; 
l'Académie des Inscr., Comptes rendus, IS96, p. 178); mais, dan- le mémoire du 
5 juin (ilrid., pp. 378-382), mes préférences pour Gélon s'annoncent; elles se fixent 
définitivement dans les Monuments fiot, IV, pp. 173-177. 557 . — TU. IJomolle. — L'Aurige de Delphes. dances multiples, variées el en quelque sorte nécessaires. La 
confiance qu'elle m'inspirait était si ferme qu'elle a lenu bon 
contre les critiques et qu'elle a pu dédaigner des attaques 
moins courtoises, attendant la décision, d'où seulement elle 
pouvait venir, du déchiffrement espéré et prévu de l'inscription 
palimpseste ( 1 ). 

11 larda douze années et aboutit seulement en deux étapes : 
1905 et 1909. Tout ce temps-là, le champ demeura libre pour 
une véritable mêlée archéologique, et Ton y vit descendre tout 
ce que l'archéologie comptait de plus considérable. Veuillez me 
permettre de résumer les vicissitudes de la bataille ; on en 
peut tirer quelques enseignements de méthode : 

A l'hypothèse églonienne s'opposa presque aussitôt l'hypothèse 
cyrénéenne de M. Svoronos ( 2 ). A quoi bon, disait-il, tant de peines 
pour restituer et interpréter un monument décrit tout au long, 
tout au clair, par Pausanias, au livre X, chap. 15 et parag. (). 
Rien n'y manque ; nos personnages y retrouvent et leurs noms 
et leurs rôles. Le char dédié par les Cyrénéens avait pour fy'-°X°ç 
la déesse Cyréné ; à elle le bras juvénile et gracieux dont la main 
tient une courroie. Battos, le roi fondateur de Cyrène, était 
debout sur le char; notre aurige est son portrait fidèle, recon- 
naissable au diadème du souverain et du vainqueur, bien mieux 
encore à ce que les passeports désignent par le terme de signe 
particulier, la dissymétrie du visage, stigmate d'une hémiplégie, 
qui elle-même était la cause de son célèbre bégaiement. Arcé- 
silas, vainqueur à la course de 466, s'est représenté sous les 
traits, symboliquement libyens, — lèvres lippues, — de l'auteur 
de sa race. L'inscription n'a pas davantage de mystère : Arcé- 
silas avait consacré le monument à sa gloire ; mais il fut chassé (*) Comptes rendus, 1896, p. 378. n. t. 

( 2 ) Communication au SuXXoyoç [lapvaoao'ç, le 4 février 1897; Berlin. Phil. 
Woch., 1905, col. 1549; das Athener nat. Mus., (1908), pp. 13! et suiv. — li. G //., 
1897, pp. 582 ei 583. — 338 — Th. tlomolle. — VAurige de Delphes. par le peuple, qui effaça son nom de la dédicace el y substitua 
celui de son propre chef. Ce chef, c'est le philosophe cyrénéen 
Polyzalos, bien désigné comme un farouche révolutionnaire par 
son surnom d'cÊyéXaoToç, comme magistrat monétaire, par les 
deux lettres Ilo sur une monnaie de Cyrène. 

La critique était rude; fondée, elle eût été mortifiante, car elle 
imputait aux fouilleurs de Delphes une impardonnable ignorance 
ou une singulière incompréhension du guide officiel de Delphes ; 
mais le sublil interprète de Pausanias n'avait pas pris garde de 
se mettre d'accord sur tous les points avec le texte dont il se 
prévalait. Je citerai deux exemples seulement, renvoyant pour 
la critique générale à la séance du 11 février 1897 de l'Institut 
de correspondance hellénique : 1° emplacement du temple; il y 
a entre l'endroit où Pausanias localise le quadrige des Cyrénéens 
et celui où fut trouvé l'Aurige une distance de près de cinquante 
mètres et l'obstacle d'un mur épais et élevé; 2° sexe du conduc- 
teur du char, déesse Cyréné, d'après Pausanias, qui la qualifie 
d'v'-o/o; ; personnage masculin, d'après les découvertes de 
Delphes, suffisamment désigné comme \vioyoc, par son costume, 
son attitude, les rênes demeurées en sa main, et, s'il fallait 
encore un autre argument, les lettres HNI que M. Contoléon a 
déchiffrées sur la hanche de la statue, dans un pli du vêtement ( 1 ). 

Ces contradictions, outre plusieurs autres et le caractère 
aventureux des conjectures empruntées à la philologie, la 
numismatique, la psychologie, l'ethnographie et la pathologie, 
disqualifièrent alors Arcésilas; et Gélon-Polyzalos put se consi- 
dérer jusqu'en 1905, avec un assentiment quasi unanime, 
comme maître de la carrière. 

Cependant l'archéologue américain 0. Washburn abordait et 
réussissait en partie le déchiffrement des lettres effacées de la (') Kéramopol'i.los, Ath. Mût., 1909, p. 61, après examen personnel, déclare le 
granité antique. Bourguet, o. c, p. 228, n° 1, invoque la même inscription; et 
aussi Poulsen, o. c, p. 226. 

— 339 — Th. Uomolle. — L'Aurige de Delphes. primitive inscription ( j ) ; mais, loin de confirmer, comme on 
lavait espéré, la victoire de Gélon, les traces réapparues 
qu'on lisait : Ckaç âvé[9exe], lui suscitèrent immédiatement 
deux concurrents : Arcésilas de Cyrène, le rival qu'on croyait 
évincé et qui allait rentrer fièrement sur la piste, et un préten- 
dant nouveau, Anaxilas de Rhégion. 

L'hypothèse rhéginienne ou messinienne ( 2 ) fut, presque dès 
son apparition, condamnée sans réserve et sans retour. [Anaxjilas, 
le fameux tyran de Rhégion et de Messine, dont M. v. Duclm 
était le parrain, ne put, si j'ose ainsi dire, se tenir sur ses pieds, 
ÀvaljtXaç, étant, comme il appert incapable de prendre place 
dans un hexamètre daetylique. 

Bien autrement redoutable apparut Arcésilas IV ( 3 ), sous la 
forme nouvelle de la seconde hypothèse cyrénéenne. Ce roi, qui 
avait été au début imprudemment lancé par M. Svoronos, fut en 
effet couronné dans l'hippodrome de Delphes, en 4(36, et Pindare 
a célébré son triomphe dans les IV e et V e Pythiques; il gagna 
ensuite le prix des chars à Olympie en 460. La sédition qui mit 
fin à son règne et à la dynastie des Rattiades explique comment 
son nom fut rayé et remplacé par le nom du démos de Cyrène, 
celui qu'a lu et copié Pausanias dans la dédicace rectifiée. Les 
dates sont d'accord avec le style de l'œuvre et l'écriture de 
l'inscription. L'epsilon à quatre barres manque sans doute dans 
L'alphabet de Cyrène, comme dans celui de Théra; mais il se 
rencontre par delà dans la Béotie, origine lointaine et première 
de la famille de Baltes. Quant au mot tcoXùÇocXoç, rien n'oblige à 
y reconnaître le nom d'un personnage, qui est gênant; ce peut 
n'être et ce n'est en effet qu'un adjectif à la louange d' Arcésilas, 
ou du Bàjj.o<; de Cyrène, qui lui succéda. («) Berlin. Phil. Woch., 1905, col. -1358-1360; Ain. Journ. of Arch., 1906, 
pp. 151-153; 1908, pp. 198 el suiv. 

(2) V. hrn.v Ath. Mût., XXXI (1906), pp. 421-429. 

( 3 ) Washburn, Am. Journ. of Arch., 1908, pp. 198 et suiv.; C. Robert, Gôtting. 
Nachr., 1907, pp. 258-262; cf. l'ausan. aïs SchriftsL, pp. 6-2 et 63. 

— 540 Th. Ilomolle. — L'Aurige de Delphes. Arcésilas, sur le char commémoratif de sa victoire, ;i fort 
bien pu placer, au lieu de sa propre image, celle de Battos, 
son illustre ancêtre. Le peuple, qui chassa un tyran détesté, 
conserva son culic au héros fondateur. Pausanias n'avance donc 
rien d'invraisemblable en désignant Battos au lieu d'Arcésilas 
comme le maître du char; il est plutôt d'accord avec la logique. 
Bien mieux, il semble n'avoir fait que paraphraser une épi- 
gramme, dont MM. Washburn et G. Robert pensent retrouver 
dans sa prose les éléments épars et à peine transformés; ils en 
ont composé quatre vers que, moyennant quelques variantes, ils 
ont adaptés aux phases successives de l'histoire de Cyrène et 
aux vicissitudes corrélatives du monument de Delphes. 

Tout céda devant la captieuse ingéniosité de ces raisonnements 
spécieux; il sembla que la vérité venait de se révéler f 1 ). On la 
salua avec une sorte d'enthousiasme; on l'admit avec une pres- 
que unanimité, tout au plus, çà et là, sous bénéfice de partielles 
et timides réserves : Altmann, Amelung, Furtwàngler, Kôpp, 
Léchai, S. Reinach, Studniczka... 

Ce beau système recelait cependant des faiblesses, qui n'échap- 
pèrent pas à tous les yeux. L'épigraphie d'abord : cette épi- 
gramme en quatre vers, distribués deux par deux, côte à côte 
en deux colonnes, n'est pas dans les usages; elle ne s'agence pas 
avec la disposition de la base. La construction des vers est labo- 
rieuse, mal liée; la forme prosaïque et lourde. L'escamotage 
du nom propre Polyzalos est vraiment un trop commode tour 
de passe-passe; l'emploi qui est fait du mot, comme adjectif, est 
gauche, et la signification qu'on lui prête détournée du sens 
usuel et naturel. La formule oiy.o; Ivjoâva;, qui n'est pas conforme 
au protocole ordinaire, a trop visiblement été substituée, pour (') Frickenhaus, Jahrb., 1913, |». .')•?, n. 2, qualifie de ganz erstaunlirh la sou- 
daineté et l'universalité du succès. On y trouvera la liste des adhérents, avec les 
renvois aux articles; cf. aussi Kèiîamopoui.los, p. .'>9, n. t. •,il Th. Homolle. — L'Aurige de Delphes. les nécessités du mètre, à la formule courante et correcte : 
oàjjLo; Kupavouwv, ou au simple ethnique Kupavatot, que reproduit 
Pausanias. 

Le monument ensuite : que de transformations ne faut-il pas 
imposer aux personnages pour concilier le témoignage de 
Pausanias avec les découvertes! Remplacer Arcésilas par Battos, 
l'un et l'autre par le peuple de Cyrène; changer le roi Battos- 
Arcésilas en cocher et ce cocher en déesse, sous le nom de 
Cyréné! Ces travestissements n'ont rien cependant dont s'offusque 
M. C. Robert; toute la faute est à Pausanias : — on l'a habitué 
en Allemagne à ce sans-gène, toutes les fois qu'il se montre 
indocile à une hypothèse. — C'est lui qui, avec sa légèreté 
ordinaire, a pris pour un vêtement de femme le long chiton du 
cocher; il n'a même pas aperçu le duvet naissant de la barbe 
bouclée sur les joues de sa déesse ! Vraiment, c'est, de la part du 
critique des Archdologische Mârchen, nous demander pour une 
trop fantaisiste légende un trop rude effort de crédulité (*). 

De telles objections ébranlèrent la foi de Furtwangler dans 
l'hypothèse cyrénéenne; elles décidèrent M. Pomlow à en pro- 
poser une autre, Y hypothèse syracusaine ('-). Dans un de ces 
mémoires surabondants, où il dit tout à propos de tout et 
se plaît à étalei- une connaissance peu commune, niais présomp- 
tueuse, indiscrète et souvent sophistique des choses de Delphes, 
il refit à son tour l'histoire compliquée du quadrige litigieux: 
victoire de Hiéron en 470 et intervention de Polyzalos — réha- 
bilité dans la consécration de Yex-voto de son frère, que 
facilitent et contrarient, tour à tour, les caprices d'une amitié 
tourmentée. Celait revenir avec Hiéron à l'interprétation que, ( 4 ) La critique de l'hypothèse a été faite par Pomtow, Hitzig-Blûmner, Petersen, 
Kéramopoullos, Frickenhaus, etc., et même, sur des points de détail, par quelques- 
uns do ceux qui l'adoptèrenl temporairement (Furtwangler) ou y demeurèrent 
tideles (Studniczka, Kopp, Amelung, etc.). 

Uunch. S,i:.. Ber., 1907, pp. 241-329, pi. I-V. 

— 342 — Th. Homolle. - - L'Aurige de Delphes. dans notre télégramme du il mai 1890, nous avions suggérée à 
la première heure et que par la suite nous abandonnâmes; niais 
cette rencontre ne nous valut [tas les bonnes grâces de M. Poinlow . 
Avec la malveillance dont il n'a, depuis 1887, cessé de pour- 
suivre l'École française d'Athènes, sans hésiter même devant la 
calomnie; avec une passion qui lui lit oublier jusqu'aux prin- 
cipes élémentaires de la critique et de la sincérité, il alla 
ramasser chez un petit épicier, dix ans après la fouille, de ridi- 
cules racontars, pour arguer de faux notre témoignage certifié 
par le journal des fouilles, par une photographie prise le jour 
même de la découverte et publiée dès le 20 juillet 1896! ( 1 ). 
Des étrangers, plus équitables, ont fait justice de ces insinua- 
tions ( 2 ) ; on a aussi, en France et au dehors, combattu et réfuté 
sa thèse par des arguments valables, auxquels il sulïit de ren- 
voyer. Aussi bien, négliger, comme il le fait, la donnée essen- 
tielle et indiscutable introduite dans le problème delphique par 
Washburn, c'est se placer ipso facto hors de la discussion. 

En complétant et corrigeant la lecture de l'archéologue 
américain, M. Kéramopoullos, éphore grec des antiquités. 
allait d'ailleurs, en 1909, donner à l'hypothèse gélonienne une 
solide et définitive assiette ( 3 ). Son fac-similé de la dédicace, qui 
est ici reproduit (tig. 1), aété par moi contrôlé à plusieurs reprisse 
(') Dans les Beitràge, il n'a pas rougi d'insinuer de perfides suspicions sur la 
bonne foi de MM. Foucart et Wescher, et même sur la probité de M. Haussoullier 
(pp. 3-1 "i et n. ; 45, n. 2). — Pour l'Aurige, voir l'exposé complaisant des révélations 
du « bakal » Counoupis, Miïnch. Sitz. Ber., pp. 248 et suiv. — Dans la Sylloge*. 
n° 35 D, on se contente de nous supprimer. 

(-) Entre autres, MM. Frickenhaus, Kéramopoullos, Poulsen (art. cités) et, chez 
nous, le brillant et courageux Adolphe-Joseph Reinach. déplorable victime de la 
guerre, Rev. Arch., 1P08 2 , pp. 476 et 477 : BOURGUET, o. c, pp. 239 et 240. 

( 3 ) Kéramopoullos, Alk. Mitt., 4909, pp. 33-60. 

343 — Th. Homolle. — L'Aurige de Delphes. durant mon dernier séjour à Delphes, en 1912. Je doute, comme 
M. Sundwall (*), et pour les mêmes raisons, du gamma lunaire, 
dont la pointe est amorcée au-dessus du premier G; mais, où 
Washburn indiquait vaguement une haste verticale, qui fut 
attribuée à un iota et pouvait tout aussi bien l'être à divers autres 
caractères, on lit distinctement un epsilon à quatres branches. 
Les cinq lettres finales peuvent aussi être déclarées sures. Des 

éléments EAAEANE ANAES, qui peuvent être tenus pour 

certains, on tire avec certitude aussi la fin d'un hexamètre : 
àvé[6exe .Jâvâaofov]. Comme le verbe ivâo-o-u demande un complé- 
ment qui indique la région sur laquelle régnait le donateur; que 
ce complément doit être aussi rapproché que possible du verbe ; 
qu'il ne peut être, d'après les exemples connus, qu'au datif ou 
au génitif, la seule interprétation plausible des lettres EAAS est 
le génitif de la ville de Tëka. La restitution est confirmée par 
l'emploi, sans doute répété dans la ligne ( 2 ), de l'epsilon gélonien 
à quatre barres; elle l'est en outre par l'empire que, durant sept 
années, le tyran Gélon exerça sur cette ville ( :i j et par le titre de 
re)v<doiç que, de 491 à 485, il adjoignit à son nom ( 4 ). On 
restituera donc comme suit, avec grande vraisemblance, la pri- 
mitive dédicace : 

[Ntxaç fj-vàua IVâov y.ô r]éAaç £vé[Gexe FJavâcra-ov 
[llu'.o; Ac'.vousvcu;, t]ov ae£'eûôvup "A-oAÀ[ov. (*) .hum. intern. d'arch. numistn., 1909, p. 233-235. 

(*) Les diverses copies, y compris la mienne, en indiquent plusieurs comme très 
probables. Voir le fac-similé de Kéramopouli.os, o. c, p. 34-35. 

( 3 ) Sur la chronologie de Gélon, Hérodote, VII. 154-457 ; et Pausanias, VI, 9, 4. 
qui a commis quelques confusions. — Aristote, Polit., VIII, 12, p. 1315. lui 
attribue sept ans de règne sur Syracuse, d'accord en cela avec Diodore, XI, 38, 7, 
qui lui compte sept aimées en l'Olympiade 75, 3, au moment de sa mort (485-478). 
— Denys d'Halicarnasse place en l'Olympiade 72, 2, = 491, son établissement à 
Gela, VII, 1. (Pauly-Wissowa au mot Gélon, col. 1007, 1012 et 1013.) 

(*) Pausamas, VI, 9, 4; Sylloge*, n» 33. — 344 Th. Homolle. — LWuriqe de Delphes. Les mots vîxy) et u.vr^a. sont appliqués dans plusieurs dédi- 
caces d'Olympie à des victoires agonistiques ( 1 ). L'équilibre des 
lettres entre les 11. 1 et 2, qui, sans affecter la rigueur de la 
disposition (rroi^riSôv, se balancent symétriquement, est pour la 
restitution une présomption favorable. L'allitération des mots 
réXaç et réXwv ne contrevient en rien, bien au contraire, aux 
habitudes poétiques du temps. 

Ainsi nous revenons, par un long détour, mais par une voie 
sûre, à notre point de départ : l'attribution de la dédicace 
première à Gélon, de la seconde à son frère Polyzalos, prend 
la valeur d'un fait démontré. 

Le titre de seigneur de Gela n'est attribué officiellement par 
les témoignages anciens qu'au seul Gélon; il fut porté par 
Gélon depuis 191, où il s'empara de la tyrannie aux dépens de 
ses pupilles, jusqu'en 485, où il fut appelé par les Syracusains, 
et semble s'être établi dans sa nouvelle capitale, en y transpor- 
tant avec lui une partie de la population de Gela. C'est dans 
cet intervalle seulement que l'on devra chercher la date de la 
victoire qu'il remporta, de la commande du monument commé- 
morai if. de la composition enfin de la dédicace, où il se fait 
appeler 1Y/.7.; iyâo-dwv. On ne pourra hésiter qu'entre la victoire 
olympique qu'il remporta en iS8 et dont il aurail simultané- 
ment consacré les trophées à Olympie et à Delphes, ou une 
victoire pythique de i86,qui, à la vérité, ne nous est attestée par 
aucun témoignage littéraire. Entre une simple réplique du qua- 
drige d'Olympie et le monumenl original, indépendant, d'un 
prix remporté à Delphes, on est toutefois plutôt attiré par la 
seconde hypothèse. On sait que les puissants aimaient a cumuler 
les honneurs de Delphes et ceux d'Olympie; rien ne le prouve 
mieux que l'alternance des couronnes recueillies par Hiéron 
sur chacun des deux hippodromes : deux fois, de part et d'autre, (*) Paisamas, VI, (. I : ;;. 2; Inschr,. v. Olympia, q os 156 et 17-1 

Z-ir> Th. Homolle. — L'Aurige de Delphes. pour la course des chevaux, une fois pour la course <les 
chars. 

La seconde rédaction de la dédicace, où le titre de seigneur 
de Gela est supprimé, se placera logiquement après la révolution 
politique qui le rendit caduc. Elle est donc au plus tôt de 485. 

L'intervention de Polyzalos n'a rien qui surprenne, étant 
donnée !a particulière amitié qui existait entre lui et son frère. 
Reste seulement à en déterminer de la façon la plus plausible 
le temps et les motifs et à restituer avec vraisemblance et sim- 
plicité la formule nouvelle qui y répond. 

De toutes celles qui ont été suggérées, je préférerais 
celle-ci : 

[Mvâpia xa<nyvaTOio ll]oA!ZaAo; {x'àvéÔTjxe (*); ; 

elle répond aux sentiments loyalistes et affectueux de Polyzalos, 
en rappelant le souvenir de son frère; elle se tient aussi près que 
possible de la formule initiale supposée, en lui empruntant le 
mol papa; elle se modèle sur la dédicace de Deinoménès pour 
son père Hiéron. 

Cette autre restitution, que je me risque à proposer : 

[Mvày.x TsÀcov è'crraaa, H]<AuÇaXoç t/àvÉOy/.e 
[ll'j'.ô; Àetvojjiiveui; xx/ — , 

réunit divers autres avantages : Elle désigne le frère vainqueur par 
son nom, ce qui n'était pas indifférent en raison des jalousies de 
famille; elle définit avec exactitude la part de chacun des deux 
associés : érection par Gélon du monument élevé à sa propre 
victoire; et pour Polyzalos l'honneur plus modeste de l'acte tout 
religieux de la consécration ; voilà pour le côté moral. .Matériel- 
lement, elle répond lettre pour lettre à la longueur de la primi- (i) Schroeder, .lahrlmch, 1902, Arch. Anz., p. 1°2; cf. warpèç {i.vîj(xa Supaxoaîoo, 
Pausanias, VIII, 42, 9. 346 Th. llomolle. — L'Aurige de Delphes. tive formule. Grammaticalement, l'alternance de la première 
personne lo-cao-a et de la troisième ivéQrpts se justifie, entre autres 
exemples, par l'épigramme déjà citée d'Euthymos (*). Paléogra- 
phiquement, l'emploi de \\ voyelle, en si complet contraste 
avec la graphie archaïque du fond primitif dorien, trouve là 
encore sa justification. Ce texte prouve, en effet, que l'alphabet 
ionien avait cours dès le premier quart du V e siècle dans la 
Grande Grèce et la Sicile, où l'avaient importé les colons, 
artistes et artisans, fugitifs de l'Asie-Mineure et des îles. 11 
démontre aussi <jiie 1rs disparates d'écriture n'obligent pas à 
supposer deux dates éloignées l'une de l'autre pour les deux 
versions de la dédicace Gélon-Polyzalos ( 2 ). 

L'année 485 ou une très voisine paraîtra tout à fait appro- 
priée pour la seconde. Si l'on suppose, en effet, qu'au lende- 
main de l'abandon de Gela, Polyzalos ait consacré, au nom et 
en la place de Gélon, retenu à Syracuse, le quadrige commandé 
par celui-ci après sa victoire de 480, sous le régime gélonien, 
il paraîtra naturel qu'il y ait supprimé la mention de ce régime 
périmé, d'autant plus que, au dire de quelques historiens, il 
aurait été alors fait remise de Gela à Hiéron et qu'il en eût pu 
résulter quelque confusion. 

En ajournant jusqu'à 478, après la mort de Gélon, la consé- 
cration du quadrige, il semblerait qu'on motivât encore mieux 
l'intervention de Polyzalos. Son cas serait alors tout à fait 
analogue à celui de Deinoménès consacrant, après la mort de 
son père Hiéron, l'offrande agonistique que celui-ci avait vouée ',' i ItOEHi,, IGA, 388. — Cf. pour è'axaaa l'épigramme de Kynisca, Frazer, Pausa- 
nias, IV, p. 3. 

(*) J'avais d'abord supposé entre les deux rédactions un intervalle assez long, en 
raison de considérations historiques et à cause de l'aspect relativement moderne 
de l'inscription de Polyzalos. {Comptes rendus, 4897, p. 382.) J'ai abandonné lies 
vite des arguments trop compliqués et hypothétiques et me suis convaincu, par 
l'inscription d'Euthymos, qui fut vainqueur en 484, 476 et 472, que l'H et le © 
n'avaient pas lieu de nous surprendre. {Monuments Piot, p. 182.) 

— Ô47 — Th. Homolle. — LWurige de Delphes. et commandée. On peut toutefois trouver un peu long ce délai 
de plus de sept années; aussi bien ne voit-on pas en ce temps-là 
des raisons aussi opportunes et déterminantes d'effacer le 
souvenir de Gela. 

M. Frickenhaus a proposé et M. de Launay a soutenu et 
développé, après lui, une dernière hypothèse que l'on peut 
appeler polyzélienne (*) et par laquelle ils se sont flattés 
d'apporter la solution la plus simple, la plus claire et la plus 
certaine du problème. D'après eux, la dédicace sous sa double 
forme n'a qu'un seul auteur, ne célèbre qu'un seul héros : 
Polvzalos, qui aurait été vainqueur de la course et aurait 
régné sur Gela à son heure. Les variations des formules n'ont 
pas d'autres causes que les chances diverses de la fortune poli- 
tique et militaire de Polvzalos, les vicissitudes tourmentées de 
ses relations diplomatiques et familiales avec Hiéron. Ils en 
crurent trouver la trace dans les allusions vagues qu'ils relèvent 
chez les historiens et les scholiastes aux conflits et aux accom- 
modements des héritiers de Gélon, à leurs crises d'humeur et 
jusqu'à leurs bulletins de sauté. Il ne semble pas que les 
raisonnements, pour expliquer l'apparition, la disparition et la 
réapparition dans l'épigramme delphique de l'unique Polyzalos 
à éclipses, le cèdent beaucoup en complication et fantaisie aux 
hypothèses les plus hasardeuses qu'ils discutent et qu'ils 
rejettent à bon droit. 

On s'attachera donc aux conclusions que nous avons proposées 
et croyons pouvoir tenir pour acquises el fermes; elles résolvent, 
dans toute la mesure du possible, les questions essentielles qui 
se posciil au sujet de la découverte de Delphes : nature et date 
du monument; occasion el autrui' de l'offrande; formes succes- 
sives de la dédicace, motif, date el auteur de la transformation 
qu'elle a subie. (*) Jahrbuch, XXVIII, (1913), pp. 52 etsuiv.; Rev. Arch., 1913*, pp. 383-388. 

54S Th. Ilomolle. — V Aurige de Delphes. Reste le troublant et attrayanl problème de l'attribution artis- 
tique d'une œuvre originale de cette exceptionnelle qualité. 

Elle n'est point signée. Or les tyrans de Gela el de Syracuse 
ont. employé, pour leurs offrandes de Delphes et d'Olympie, 
des Éginètes, Glaukias et Ouatas, un Athénien, Calamis, des 
Ioniens tels que Bion de Milet el peut-être aussi Pythagoras de 
Samos, devenu par l'exil Pythagoras de Rhégion. Ils ont pu 
recourir encore aux maîtres d'autres écoles, de celle d'Argos, par 
exemple, qui en ce temps-là exécutaient les commandes des 
vainqueurs de Pytho ou d'Olympie. Entre tant d'artistes, dont, 
à défaut d'œuvres originales authentiques, le style et la manière 
ne nous sont connus que par les vagues témoignages des 
critiques anciens et par des informations de seconde main, se 
décider est difficile, et nos jugements sont d'autant plus incer- 
tains que la pénétration réciproque des ateliers, les échanges 
de procédés étaient plus fréquents, plus profonds et permettaient, 
sans disparates la collaboration des artistes les plus qualifiés 
des écoles les mieux déterminées. Aussi avons-nous vu les 
archéologues les plus sagaces, les plus avertis et les plus délicats 
se partager ou même revenir sur les attributions qu'ils avaient 
eux-mêmes suggérées; nous n'avons pas plus que les autres 
échappé à ces déconcertantes mais inévitables variations. 

Pour éviter les risques des appréciations subjectives, rien ne 
vaut que des indices matériels. Il en est un auquel jusqu'ici on 
n'a point eu égard : 

On a depuis longtemps noté que, par la forme et la valeur 
des signes alphabétiques, la surcharge de Polyzalos suppose 
l'intervention d'une main ionienne. Le lambda A exclut 
l'Attique et la Béotie ( V ) ; le O pointé et non barré d'une croix © 
n'est aussi précocement employé ni dans la Grèce continentale, 
ni dans la Grèce occidentale; l'H voyelle, plus caractéristique 
encore, est étranger à tous les alphabets des mêmes régions, à 
Athènes, comme à Égine, au Péloponèse et à la Sicile dorienne 
ou chalcidienne. On en a induit la nationalité ionienne du 

— 349 — Th. Homolle. — L'Aurige de Delphes. lapicide; on a même voulu, abusivement à mon avis, en tirer 
argument pour celle de l'artiste (*). 

Une marque d'ionisme plus significative, sinon déterminante 
et applicable, celle-là, au tondeur de la statue lui-même, c'est 
le graffîte HNI tracé sur la hanche de l'Aurige. Il doit être inter- 
prété comme un repère pour le montage des différentes pièces 
du bronze; il n'a pu être gravé que sur les indications de 
l'artiste, dans l'atelier du fondeur, par un ouvrier d'origine 
ionienne. C'est donc parmi les émigrés de l'Ionie, qui avaient 
trouvé accueil, travail et rémunération dans les cours fastueuses 
de la Sicile, que l'on devra chercher l'auteur de l'Aurige. Est-ce 
Bion le Milésien, qui exécuta pour Gélon le trépied et la Niké 
d'or, trophée de la victoire d'Himéra ( 2 )? Est-ce Pythagoras de 
Rhégion ( 3 ), auteur de maintes statues de vainqueurs aux jeux, 
et entre autres du char de Cratisthénès de Cyrène, qui travailla 
en Sicile et dans la Grande Grèce pour Delphes et pour Olympie? 
Il serait imprudent de choisir entre les noms ; mais ce serait, 
semble-t-il, un excès de prudence que de ne pas se décider pour 
un atelier ionien de la Grande Grèce. 

Théophile Homolle. (*) M. Kéramopoullos n'en paraît pas éloigné. 

(») H. C. H., 1896, pp. 654-657 (Perdrizet) ; Homolle, Mélanges Weil, p. Uî; 
Kéramopoullos, Ath. Mitt., 1909, p. 40. 
( 3 ) Lechat, Pytkoyoras de Rhégion, pp. 9-21 ; tableau 111, p. 35. — 350 — ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE CLASSE DES LETTRES 

ET DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES PROGRAMME DE CONCOURS POUR 192 i, 

Prix [tour chacune des questions : 1,500 francs. — Délai : 31 octobre 4923. 
I — Section d'Histoire et des Lettres 

PREMIÈRE QUESTION. 

On demande une étude du vocabulaire et de la grammaire 
d'un auteur latin du moyen âge. 

DEUXIÈME QUESTION. 

On demande une étude sur les Ministérielles en Flandre et en 
Lotharingie. 

TROISIÈME QUESTION. 

On demande une étude sur la suppression de la Compagnie de 
Jésus dans les Pays-Bas autrichiens en 1773. 

QUATRIÈME QUESTION. 

Faire l'histoire de l'exploitation de la houille dans le pays 
de Liège, jusqu'à l'apparition des machines à vapeur. 

— • ôol Programme de concours pour 1924. II. — Section des Sciences morales et politiques. 

PREMIÈRE QUESTION. 

Relever, dans la philosophie contemporaine, les indices d'an 
retour à l'intellectualisme, c'est-à-dire à la mise en valeur des 
droits de la raison abstractive. 

DEUXIÈME QUESTION. 

Caractériser la fonction de la jurisprudence dite progressive. 
Dresser le bilan des résultats obtenus par cette jurisprudence, en 
France et en Belgique, dans la matière des obligations en droit 
civil, depuis le milieu du XIX e siècle. Rapprocher ces résultats 
des innovations correspondantes introduites dans le code civil 
allemand de 1896 et dans le code civil suisse de 1907-1911. 

TROISIÈME QUESTION. 

Etudier les tendances de l'évolution du marxisme, depuis la 
mort de Marx. 352 KOiNLNKLlJKE ACADEMIE VAN RELGIÈ KLASSE DER LETTEREN 

EN DER ZEDELIJRE EN STAATKUNDIGE WETENSCHAPPEN PROGRAMMA DER PRIJSKAMPEN YOOR 1924. 

De prijs voor ieder dezer vragen is op 1,500 frank bepaald. 
Termijn : 31" October 1923. I. — Afdeeling van Geschiedenis en Letteren. 

EERSTE VRAAG. 

Men vraagt een studie over den woordensc/iat en de spraak- 
kunst van een middeleeuwsch Latijnsch schrijver. 

TWEEDE VRAAG. 

Men vraagt een studie over de Ministeriales in Vlaanderen en 
in Lotharingen. 

DERDE VRAAG. 

Men vraagt een studie over de opheflîng van de Societeit Jesu 
in de Oostenrijlisehe Nederlanden in 1773. 

VIERDE VRAAG. 

De geschiedenis opmaken van de uitbating der steenkool in 
liet Luikerland totaan de opkomst van de stoomwerktuigen. 

1921. LETTRES. r, ' ,r) 25 Programma der prijskampen voor 1924. II. — Afdeeling der zedelijke en staatkundige wetenschappen. EERSTE VRAAG. In de liedendaagsche wijsbegeerte de sporen aanivijzen van 
een terugkeer tôt het intellectualisme, 't is te zeggen tôt de erken- 
ning van de recliten van de abstractieve rede. TWEEDE VRAAG. Kenschets de werkzaamheid van de zoogenoemde vooruitstre- 
vende rechtskunde. Maak de balans op van de uitkomsten door 
deze rechtskunde, in Frankrijk en in België, in zake van ver- 
plichtingen in het burgerlijk recht, sedert het midden van de 
XIX e ceuw verkregen. Vergelijk die uitkomsten met de overeen- 
komstige nieuivigheden, die in het Duitsch burgerlijk wetboek 
van 1890 en in het Zwitsersch burgerlijk wetboek van 1907-19 H 
ingevoerd werden. MERDE VRAAG. De strekkingen bestudeeren van de ontirikkcling van het 
marxisme' sedert deu dood van Marx. 354 — PRIX PERPÉTUELS («! 


PKIX DE STASSART (2,000 francs). 

NOTICE SUR UN BELGE CELEBRE, PRIS ALTERNATIVEMENT PARMI LES 
HISTORIENS OU LES LITTÉRATEURS, LES SAVANTS ET LES ARTISTES. 

(Douzième période sexennale : 1er novembre 1920 au i er novembre 1925) 

QUESTION POSÉE : 

Notice sur Jehan Boutillier, auteur de « La Somme rurale ». 

Déterminer la nature et la portée de ses fonctions de lieute- 
nant du bailliage de Tournai-Tournaisis. 

Indiquer les sources auxquelles il a puisé. 

Comparer ses solutions et ses décisions avec celles des juristes 
du temps. 

N. B. — Il y aura peut-être lieu de les mettre en rapport 
avec les décisions des échevins d'Ypres sur le référé des éche- 
vins de Saint-Dizier. (') Les programmes des prix perpétuels, avec leurs développements, ainsi que 
ceux des concours annuels, sont déposés au Secrétariat de l'Académie (Palais des 
Académies), rue Ducale, 1, à Bruxelles, où les intéressés peuvent les demander. 

Le montant des sommes annoncées pour les prix n'est donné qu'à titre d'indica- 
tion subordonnée aux variations du revenu des fondations. 

— 355 — Prix perpétuels. PKIX DE STASSAKT. 

HISTOIRE NATIONALE. 

(Neuvième période sexennale : 1 er novembre 1920 au 1 er novembre 1925.) 

PREMIÈRE QUESTION (2,000 lïaiîCs). 

Étude sur l'organisation financière bourguignonne jusqu'à la 
création du Conseil des finances par Charles-Quint. 

DEUXIÈME QUESTION (2,000 frailCS) . 

Étude sur le mouvement intellectuel dans le pays de Liège, 
au XI et au XII e siècles. 

TROISIÈME QUESTION (2,000 fràllCS) . 

Étudier la légende de Gode froid de Bouillon, ses origines 
et son développement. 

QUATRIÈME QUESTION (2,000 frailCS) . 

Étudier les origines des baillis et leurs fonctions dans une des 
anciennes principautés belges, avant la période bourguignonne. PRIX DE SAINT-GENOIS (1,000 francs). 

HISTOIRE OU LITTÉRATURE EN LANGUE NEERLANDAISE. 

(Septième période, OU troisième quinquennale : 
1 er novembre 1920 au 1 er novembre 1925.) 

QUESTION POSÉE : 

Faire l'histoire du siège d'Anvers par Alexandre Farnèse. 

— 556 — Prix perpétuels. PRIX AUGUSTE TEIRLINCK (4,000 francs). 

LITTÉRATURE FLAMANDE. 

(Sixième période quinquennale : l« r novembre 1920 au l or novembre 1925.) 
QUESTION POSÉE I 

Faire l'histoire des lettres néerlandaises dans les Pays-Bas 
espagnols depuis la paix d'Anvers par le duc de Parme (1585) 
jusqu'à la paix d'Utrecht (1713). 

Les travaux peuvent être écrits en langue française ou en 
langue flamande. PRIX ANTON RERGMANN. 
(Un prix de 2,000 francs, cinq prix de 4,000 francs.) 

(Sixième période, ou troisième quinquennale : 21 mars 1920 au 21 mars 1925.) 

Histoire ou monographie, écrite en néerlandais, d'une ville 
ou commune flamande de la Belgique, quelle que soit sa popu- 
lation. 

La monographie imprimée doit avoir paru dans la période 
quinquennale. 

Les auteurs étrangers au pays ne sont pas exclus, pourvu 
que leur ouvrage soit écrit en néerlandais et édité en Belgique 
ou dans les Pavs-Bas. Prix perpétuels. PRIX JOSEPH DE KEYN 

(3,000 francs à répartir.) 

Destiné à des ouvrages d'instruction et d'éducation laïques, 
alternativement d'année en année : 1° à l'usage des écoles pri- 
maires ou d'adultes; 2° d'instruction ou d'éducation moyennes, 
y compris l'art industriel. (Réservé aux auteurs belges.) 

Vingt et unième concours, deuxième période : 1920-1921. — 
Enseignement moyen et art industriel . 

Vingt-deuxième concours, première période : 1921-1922. — 
Enseignement primaire. 

PRIX ADELSON CASH AU (1,200 francs). 
(Treizième période triennale : 1921 au 31 décembre 1923.) 

Destiné au meilleur travail d'un Belge sur les moyens d'amé- 
liorer la condition morale, intellectuelle et physique des classes 
laborieuses et des classes pauvres. 

Les travaux concernant la petite bourgeoisie peuvent prendre 
part au concours. 

PRIX JOSEPH GANTRELLE. 
philologie classique (réservé aux auteurs belges) . 

(Quinzième période biennale : 1921-1923.) 
PREMIÈRE QUESTION (3,100 iVailCS) . 

On demande une étude sur la langue et la grammaire d'un 
auteur latin du III e au VII e siècle. 

iV. B. — Cette étude sera une contribution à l'histoire de la langue et 
de la syntaxe latines. Voyez H. Goelzer, Histoire du latin du IIP au 
VII e siècle {Revue internationale de l'enseignement, 1907, t. LV, 
pp. 97-129). 

558 Prix perpétuels. deuxième question. (Prix : 3,100 francs.) 

On demande, pour un groupe d'auteurs grecs ou latins (par 
exemple pour les tragiques, ou bien pour les lyriques, pour les 
historiens, etc.), un répertoire critique des traductions françaises 
publiées depuis la Renaissance. L'auteur tiendra compte des 
traductions partielles insérées dans les travaux de critique ou 
d'kistoire littéraire. PRIX EMILE DE LAVELEYE (3,000 francs). 
(Cinquième période sexennale : 1921 au 31 décembre 1926.) 

Économie politique et science sociale. Destiné au savant, 
belge ou étranger, vivant au moment de l'expiration de la 
période de concours, et dont l'ensemble des travaux sera consi- 
déré par le jury comme ayant fait faire des progrès importants 
à l'économie politique et à la science sociale, y compris la 
science financière, le droit international et le droit public, la 
politique générale ou nationale. PRIX EUGENE LAMEERE (500 francs). 
(Quatrième période quinquennale : -1 er mai 1920 au 1 er mai 1925.) 

Destiné au meilleur ouvrage d'enseignement de l'histoire à 
l'usage des écoles primaires, moyennes ou normales de Belgique, 
dans lequel l'image jonc un rôle important pour l'intelligence 
du texte. — 559 — Prix perpétuels. PRIX CHAULES DUVIVIER (1 ,300 francs). 
(Cinquième période : 1919-1921). 

QUESTION POSÉE : 

On demande une étude sur le droit successoral, soit en liel- 
gique, soit dans une province belge à la fin de l'ancien régime. PRIX POLYDORE DE PAEPE (1,500 francs). 
(Troisième période quinquennale : 1921 au 31 décembre 1925.) 

Destiné à l'auteur belge ou étranger du meilleur exposé de 
la philosophie spiritualiste fondée sur la raison pure. 

A mérite égal, la préférence sera accordée à l'ouvrage qui 
aura développé les principes exposés par Paul Le Moyne [Pol. 
de Paepe] dans l'opuscule : De l'idée de Dieu, sa transforma- 
tion, ses conséquences morales et sociales. Bruxelles, Castaigne, 
1894. PHIX ERNEST ROUVIER-PARVILLEZ (1,500 francs.. 
(Troisième période quadriennale : 1921-34 décembre 1924. i 

Destiné tous les quatre ans au littérateur helge, de langue 
française et de fortune modeste, dont les œuvres, déjà publiées, 
attesteront une activité Littéraire prolongée. >60 — Prix perpétuels. PRIX ERNEST DISCAILLES (600 francs). 

Destiné allernativemenL à L'auteur du meilleur travail sur 
l'histoire de la littérature française ou l'histoire contemporaine. 

Peuvent seuls concourir : 1" les Belges; 2° les étrangers étu- 
diants ou anciens étudiants de l'Université de Gand. 

(Troisième période quinquennale : 1917-1921 ) 

HISTOIRE CO.YTEMPORALNE. 

(Quatrième période quinquennale : 1922-1926.) 

HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANÇAISE. PRIX AUGUSTE BEERNAERT (1,100 fr.). 
(Quatrième période biennale : 1921 au 31 décembre 1922.) 

Attribué à l'auteur belge ou naturalisé qui aura produit l'œu- 
vre de langue française la plus remarquable sans distinction de 
genre ou de sujet. 

FONDATION HENRI PIRENNE. 

Destinée à faciliter des voyages d'études ou de recherches 
dans les universités, bibliothèques, depuis d'archives, mu- 
sées, etc., du pays ou de l'étranger, à subvenir aux frais de 
publications ou entreprises scientifiques et, en général, à venir 
en aide à tous travaux ou moyens d'encouragement qui paraî- 
tront utiles pour favoriser les études relatives à l'histoire de 
Belgique conçue dans le sens le plus large. 361 BESTENDIGE PRIJSKAMPEN (») PR1JS DE STASSART (2,000 frank). 

VERHANDELING OVER EEN BEROEMDEN BELG, BEURTELINGS GEKOZEN 
UIT DE GESCHIEDSCHRIJVERS OF LETTERKUNDIGEN, DE GELEERDEN 
EN DE KUNSTENAARS. 

(Twaalfde zesjarig tijdvak : l en November 1920 tôt l en November 1925.) 
GESTELDE PRIJSVRAAG : 

Verhandeling over Jehan Boutillier, schrijver van de « Somme 
liurael ». 

De natuur en de bevoegdheid van zijn ambt van luitenant van 
het baljuwschap van Doornik en het Doorniksche bepalen. 

De bronnen waaruit hij geput heeft, aanduiden. 

Zijne oplossingen en beslissingen met die van de rechtsge- 
leerden van dien tijtl vergelijken. 

L. W. — Het zou wellicht passen ze in verband te stellen 
met de beslissingen van de schepenen van Ieperen over het 
verslag van de schepenen van Saint-Dizier. (*) De programmai der bestendige prijzen, met hunne uitrenzetlingen, alsmede 
die der jaarlijksche prijskampen, liggen op het Seeretariaat der Académie (Paleis 
der Academiën), Hertogstraat, 1, te Urussel, alwaar de belanghebbenden ze zich 
kunnen aanschaffen. 

I)' 1 aanduiding van het bedrag der prijzen is sleclits een aanwijzing, die van de 
veranderlijkheid van de inkomsten der stichtingen afhankelijk is. 

— 562 Bestendige prijskampen. PRIJS DE STASSAKT. 

VADERLANDSCUE GESCHIEDENIS. 

(Negende zesjarig tijdvak : l en November 4920 tôt l en November 1925.) 

eerste prijsvraag (2,000 iïank) . 

Studie over de Bourgondische financieele inrichting tôt aan 
de oprickting van den Haad der financiën door Keizer Karel. 

tweede prijsvraag (2,000 fïank) . 

Studie over de geestesbeweging in het Luikerland in de 
XI e en in de XII e eeuw. 

DERDE PRIJSVRAAG (2,000 frailk) . 

Studie over de légende van Godfried van Bouillon, haren 
oorsprong en h are ontwikkeling . 

VIERDE PRIJSVRAAG (2,000 fïailk). 

Studie over den oorsprong der baljutvs en h un werkzaamheden 
in eene der oude Belgisclie vorstendommen, vôôr het Bourg on- 
disch tijdvak. PRIJS DE SAINT-GENOIS (1,000 frank). 

GESCHIEDENIS OF LETTERKUNDE IN HET NEDERLANDSCH. 

(Zevende tijdvak of derde vijfjarig tijdvak : 
len November 1920 tôt I e " November 1925.) 

GESTELDE PRIJSVRAAG : 

De geschiedenis schrijven van de belegcring van Antwerpen 
door Alexander Farnese. — 365 Bestendige prijskampen. PRIJS AUGUST TEIRLINCK (4,000 frank). 

NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE. 

Zesde vijfjarig tijdvak : l cn November 1920 tôt l en November 1925. 

GESTELDE PRIJSVRAAG I 

De geschiedenis schrijven van de Nederlandsche letteren in 
de Spaansclie Nederlanden van de inneming van Antwernen 
door den hertog van Parma (1585) tôt aan den vrede van 
Utreeht (1713). 

De werken • mogen in het Fransch of in het Nederlandsch 
taal gesteld zijn. PRIJS ANTON RERGMANN 

(Een prijs van 2,000 frank en vijf prijzen van 1,000 frank.' 
(Zesde tijdvak of derde vijfjarig tijdvak : 21 Maart 1920 toi 21 Maart 1925.) 

Een in 't Nederlandsch gestelde handschriftelijke of gedrukte, 
geschiedkundige verhandeling over een gemeente uit het 
Vlaamsche gedeelte van liel land, welke ook haar bevol- 
king zij. 

De gedrukte verhandeling moet binnen het aangeduide tijd- 
vak verschenen zijn. 

Vreemdelingen zijn niet uilgesloten, als maar hun werk in 
't Nederlandsch geschreven, en in België of Nederland uitge- 
geven is. Ô64 liestendige prijskampen. PKIJS JOSEPH DE KEYN. 

(3,000 frank te verdeelen) 

Toe te wijzen aan werken voor wereldlijk onderwijs en 
wereldlijke opvoeding, om het jaar beurtelings : 1° voor de 
lagere scholen en scholen voor volwassenen; 2 U voor het mid- 
delbaar onderwijs, de nijverheidskunst er inbegrepen. (Alleen 
voor Belgisclie schrijvers.) 

Een en twintigste prijskamp, tweede tijdvak : 1920-1921. — 
Middelbaar onderwijs en nijverheidskunst. 

Twee en twintigste prijskamp, eerste tijdvak : 1921-19:2:2. — 
Lager onderwijs. PRUS ADELSON CASTIAU (1,200 frank). 
(Dertiende driejarig tijdvak : 1921 tôt 31 December 1923.) 

Voor het heste werk van een Belg over de middelen tôt 
verbetering van den zedelijken, verstandelijken en lichamelijken 
toestand der werkende en der behoeftige standen. 

De verhandelingen betreffende de kleine burgerij mogen ook 
aan den wedstrijd deel nemen. 365 — Beslendige prijskampen. PRUS JOSEPH GANTRELLE. 
classieke philologie (alleen voor Belgische schrijvers). 

(Vijftiende tweejarig tijdvak : 1921-1922.) 

eerste prijsvraag (3,100 frank). 

Men vraagt een stiidie over de taal en de spraakkunst van 
een Latijnsch schrijver uit de HP tôt de VII e eeuw. 

yy. B. — Deze studie moet een bijdrage zijn tôt de geschiedenis van de 
Latijnsche taal en syntaxis. Zie H. Goelzer, Geschiedenis van het Latijn 
van de III e tôt de VII e eeuw (Revue internationale de l'enseignement, 
1907, deel LV, blz. 97-129). TWEEDE PRIJSVRAAG (3,100 fVailk) . 

Men vraagt, voor een groep Grieksche of Latijnsche schrijvers 
[b. v., voor de tragici, of voor de lyrici, voor de historici, enz.), 
een critisch repertorium van de sedert de Renaissance uitgegeven 
Fransche vertalingen. De stellcr zal rekening houden met de 
gedeeltelijke vertalingen, in de critische of letterhistorische 
werken voortkomende. PRI.IS EMILE DE LAVELEYE (3,000 frank). 
(Vijfde zesjarig tijdvak : 1921 tôt 31 December 1926.) 

Staathuishoudkunde en maatschappelijke wetenschappen. Toe 
te wijzen aan den bij het einde van het tijdvak nog levenden 
Belgischen of vreemden geleerde, vviens gezamenlijke werken 
door de Jury zullen geachl worden op het gebied der staat- 

— 566 — Bestendige prijskampen. huishoudkunde en der maatschappelijke wetenschappen, met 
inbegrip van de financieele wetenschap, van het volkenrecht en 
het staatsrecht, van de algemeene of nationale staatkunde, een 
belangrijken vooruitgang te hebben leweeggebracht. PR1JS EUGÈNE LAMEERE (500 frank). 
(Vierde vijfjarig tijdvak : l en Mei 1920 tôt l en Mei 1925.) 

Voor het beste werk van geschiedonderwijs voor de lagere, 
middelbare of normale scholen van België, ivaarin het beeld 
een voorname roi speelt om den tekst le verduideUjken. PRIJS CHARLES DUVIVIER (1,300 frank). 

(Vijfde tijdvak : 1919-1921). 

GESTELDE PRIJSVKAAG : 

Men vraagt een studie over het opvolgingsrecht hetzij in 
België, hetzij in een Belgische provincie, aan het einde van het 
oud régime. 

PRIJS POLYDOKE DE PAEPE (1,500 frank). 
(Derde vijljarig tijdvak : 1921 tôt 31 December 1925.) 

Toe te wijzen aan den Belgischen of vreemden schrijver van 
de beste uiteenzetting van spiritualistische wijsbegeerte, op de 
zuivere rede gesteund. 

Bij gelijke verdienste, zal de voorkeur gegeven worden aan 
het werk dat de grondbeginselen ontwikkelt, door Paul Le 
Moyne (Pol. De Paepe) uiteengezet in het schrift : De rider 
de Dieu, sa transformation, ses conséquences morales et sociales. 
Bruxelles, Castaigne, 18!) i. Bestendige prijskampen. PRUS ERNEST DISCAILLES (600 frank). 

Beurtelings toe te wijzen aan den schrijver van het beste werk 
over de geschiedenis van de Fransche letterkunde of de heden- 
daagsche geschiedenis. 

Mogen slechts mededingen : 1° de Belgen; 2° de vreemde- 
lingen studenten of oud-studenten van de Hoogeschool te Gent. 

(Derde vijfjarig tijdvak : 1917-1921.) 

HEDENDAAGSCHE GESCHIEDENIS. 

(Vierde vijfjarig tijdvak : 1922-1926.) 

GESCHIEDENIS DER FRANSCHE LETTERKUNDE. STICHTING HENRI PIRENNE. 

Bestemd oui studiereizen of opzoekingen in de universiteiten, 
bibliotheken, archieven, musea, enz., in het land of in den 
vreemde te vergemakkelijken, om tegemoetkomingen in de 
kosten van drukwerken of van wetenschappelijke onderne- 
mingen te verstrekken en in 't algemeen, om hulp le verleenen 
bij aile werken of aanmoedigingsmiddelen die nuttig zullen 
schijnen om de studiën te bevorderen, die op de geschiedenis 
van België, in den breedsten zin, betrekking hebben. Séance du lundi I août 1921 M. A. Rolin, directeur de la Classe. 

Sont présents : MM. Maurice Vauthier, vice-directeur; baron 
Descamps, Paul Thomas, Jules Leclercq, Maurice Wilmotte, 
H. Pirenne, J. Vercoullie, G. De Greef, J.-P. Waltzing, 
Eug. Hubert, Léon Parmentier,R. P. Delehaye, doin Ursmer 
Berlière, J. Ridez, A. Cauchie, Paul Hymans, membres; Léon 
Leclère, J. Cuvelier, G. Doutrepont, Jean Capart, H. Vander- 
linden, correspondants, et le Secrétaire perpétuel. 

M. Jameson, associé, assiste à la séance. 

M. le Directeur souhaite la bienvenue à M. Jameson, associé 
de la Section d'histoire et des lettres. 11 félicite M. Pirenne, 
élu correspondant de la Rritish Academy. 

Dans sa séance précédente, la Classe a voté la résolution 
suivante : 

« La Classe, considérant qu'elle se trouve en présence dune 
demande d'avis émanant du Gouvernement belge, n'ayant nul- 
lement en vue une reprise de relations personnelles et confra- 
ternelles avec les Académies allemandes, estime qu'il y a lieu 
de reprendre l'échange des publications scientifiques par l'inter- 
médiaire du Gouvernement. Toutefois, la Classe est d'avis 
qu'avant de faire connaître ce sentiment au Gouvernement, il y 
a lieu de se mettre en rapport avec les autres Classes pour 
chercher les termes d'une réponse commune. » 

A la demande de MM. Pirenne et Wilmotte, il est décidé que 
de toute façon la Classe des lettres maintiendra son point de vue 
au sujet des échanges de publications avec les institutions alle- 
mandes, si même les autres Classes sont d'un avis contraire. 
M. Waltzing déclare ne pas se rallier à cette décision. 

1921. LETTRES. ">69 2i Séance du I er août 1921. La Commission administrative sera priée de faire connaître 
à M. le Ministre des Sciences et des Arts les avis particuliers 
des trois Classes. 

CORRESPONDANCE. 

L'Académie est invitée à se faire représenter au transfert 
des cendres de Godefroid Kurlh à Arlon, les 24 et 25 sep- 
tembre 4921. 

— M. Pirenne est désigné pour représenter la Classe. 

L'Union académique internationale demande l'avis de l'Aca- 
démie sur un certain nombre de décisions prises et de proposi- 
tions présentées au cours de sa deuxième session. 

— La Classe décide que ces divers points seront inscrits 
à l'ordre du jour de la séance prochaine. 

HOMMAGES D'OUVRAGES. 

Algemeen Repertorium der Hasseltsche Ordonnantieboeken, 

par J, Gessler et Vanderstraeten (publié avec l'aide de la Fonda- 
tion Pirenne). 

Documents pour servir à l'histoire de l'invasion allemande 
dans les provinces de Namur et de Luxembourg, par J. Schmitz 
et dom N. Nieuwland; présenté par dom Ursmer Berlière, avec 
une note bibliographique. 

Ilistory of the archdiocese of Cincinnati, par J.-H. Lamott; 
présenté par A. Cauchie, avec une note bibliographique. 

L'Assistance médicale dans la Grèce antique, par 0. Cambier; 
présenté par Paul Thomas, avec une note bibliographique. 

— Remerciements. 

LECTURE. 

Les types populaires de la littérature française, par G. Dou- 
trepont, fragment d'un travail présenté pour l'impression dans 
les Mémoires in-8°. 

— 370 — Séance du 1 er août 1924, NOTES BIBLIOGRAPHIQUES. 

J'ai l'honneur de présenter à la Classe, de la part de M. Orner 
Cambier, juge de paix honoraire à Pâturages, un mémoire sur 
l'Assistance médicale dans la Grèce ancienne. (Mons, 1919, 
I L2 p. in-8°.) 

L'honorable magistrat qui, après une carrière bien remplie, 
consacre ses loisirs à l'étude de l'antiquité hellénique, rappelle 
ces membres des anciens Parlements de France qui se délas- 
saient de leurs austères travaux en cultivant les lettres clas- 
siques. 

Son ouvrage, consciencieusement documenté, retrace, sous 
une forme attrayante, tout ce que la Grèce ancienne a fait pour 
le soulagement de l'humanité souffrante et montre ce que la 
religion, la philosophie et la science ont apporté tour à tour à 
cette œuvre bienfaisante. Un souffle généreux et une admiration 
profonde pour le peuple qui a donné au monde le grand Hippo- 
crate animent cet exposé lucide et bien conçu. 

P. Thomas. John-H. Lamott, S. T. D., professeur d'histoire ecclésiastique 
au Grand Séminaire de Mount-St-Marv, Cincinnati (Ohio). 
— Histonj of tlie arckdiocese of Cincinnati (1821-1921). 
(Université de Louvain. Recueil des travaux publiés par les 
membres des Conférences d'histoire et de philologie, fasc. 45.) 
Cincinnati, F. Pustet ; Louvain, Bureaux du Recueil, 40, rue 
de Namur, 1921. In-8°, xxm-430 p. Prix : $ 4. 

Je suis encore sous l'empire de l'émotion provoquée par la 
solennité grandiose de la pose de la première pierre de la nou- 

— 371 — Séance du 1 er août 1921. velle Bibliothèque de l'Université de Louvain; mais cette solen- 
nité ne m'a pas fait oublier, elle m'a, au contraire, rappelé la 
cérémonie académique plus modeste, mais bien significative du 
mardi 5 juillet dernier, où un jeune prêtre américain, M. l'abbé 
John-H. Lamott, élève de l'Université de Louvain, conquérait 
les palmes du doctorat en sciences morales et historiques, après 
avoir présenté et défendu avec la plus grande distinction, outre 
quatorze thèses, une magnifique dissertation sur l'histoire de 
l'archidiocèse de Cincinnati. 

Le jeune et très distingué docteur expose d'une manière 
remarquable une question bien intéressante de l'histoire reli- 
gieuse des États-Unis et, du coup même, de l'histoire univer- 
selle de l'Église. 

Dans la conception de son sujet, l'auteur a eu soin de préciser 
les limites géographiques de son travail et il s'est appliqué à 
montrer tous les aspects du développement de l'Église catho- 
lique dans le diocèse de Cincinnati depuis son origine en 1821 
et à travers tous les remaniements de ses frontières jusqu'à 
l'année jubilaire de 1921. Merveilleuses sont ses recherches, 
merveilleuse est sa mise en œuvre. 

C'est la quarante-cinquième et l'une des plus remarquables 
dissertations qui ont paru dans le Recueil des travaux publiés 
par les membres des Conférences d'histoire et de philologie de 
l'Université de Louvain. Elle est un signe des sollicitudes de 
plus en plus intenses de l'Amérique pour le progrès intellec- 
tuel, en même temps qu'une preuve de ses sympathies pour 
la Belgique et du rayonnement transatlantique de l'Université 
de Louvain. A. Gauchie. — 372 Séance du 1 er août 1921 Documents pour servir à l'histoire de l'invasion allemande dans 
les provinces de Namur et de Luxembourg, publiés par le 
chanoine Jean Schmitz et dom Norbert Nbeuwland. Quatrième 
partie : Le Combat de Dinant. — La Conquête de la Meuse. 
Bruxelles, Van Oest, 1921, gr. in-8° de 208 p., 98 fig. et 
1 carte. 

Au moment où la parodie judiciaire de Leipzig est venue 
montrer au monde que l'Allemagne prétendument démocra- 
tique approuve et justifie les crimes commis par le militarisme 
impérial; au moment où les grands chefs de l'armée allemande 
répètent, sans fournir aucune preuve, leurs calomnies sur 
l'existence d'une armée de francs-tireurs, préparés de longue 
main et organisés méthodiquement, il importe, plus que 
jamais, de rétablir la vérité et de réfuter, avec documents à 
l'appui, les récits fantaisistes sur l'invasion mis en circulation 
en Allemagne dès les premiers jours de la guerre et qui se 
colportent encore dans bien des livres. Un von Hausen ne 
répète plus, il est vrai, ces histoires fantaisistes de soldats 
paisibles égorgés dans leur sommeil, dépecés dans des bacs à 
charbon, cachés dans les caves à pommes de terre, exploits 
imputés a nos bêtes de paysans, à nos fdles et à nos valets de 
ferme (H.-E. Jacob. Heise durcli den Belgisclien Krieg. Berlin, 
1915, p. 233), mais, à part « les yeux crevés, les oreilles 
coupées et les mitrailleuses aux clochers », von Hausen réédite 
toutes les légendes sur l'organisation et les méfaits des francs- 
tireurs, afin de justifier les cruautés dont son armée s'est rendue 
coupable. 

Ce sont les intellectuels allemands qui ont trouvé la savou- 
reuse expression de « cruauté indisciplinée ». Puisqu'il y avait 
de la discipline dans l'armée allemande, et qu'on lui reproche 
des cruautés, si cruautés il y a eu, c'est qu'elles furent imposées 
par la discipline. Rien n'est plus vrai. Les cruautés sans nombre 

— 573 Séance du 1 er août 1921. dont les populations des bords de la Meuse ont été les victimes 
innocentes furent l'œuvre du commandement suprême, qui les 
imposa, les ordonna et les fit exécuter, après avoir méthodique- 
ment, psychologiquement préparé l'âme du soldat par le men- 
songe, la haine, la soif de vengeance, du jour où la Belgique 
osa refuser à l'Allemagne le libre passage sur son territoire. 
On terrorisa les soldats allemands afin de leur faire voir dans 
les paisibles populations belges des ennemis déguisés et rusés, 
dont il fallait se défier et dont l'extermination devait contribuer 
au succès de leurs armes et à la prochaine colonisation alle- 
mande. Le passage de la Meuse fut une ruée à travers le sang, 
le feu et la boue. 

Le passage de la Meuse aurait pu s'effectuer dès le 14 ou le 
15 août 1914, sans l'arrêt imposé à von Hausen parles troupes 
françaises; le fleuve ne fut franchi en plusieurs endroits que le 
23 août, quand l'armée de Lanrezac, débordée par les forces 
allemandes, se vit obligée de battre en retraite. C'est la conquête 
de la Meuse qui fait l'objet du quatrième volume des Documents 
réunis par le chanoine Schmitz et dom Norbert JNieuwland. 
Fait important à noter : « dans la traversée du territoire qu'ils 
étudient, le quadrilatère formé par la ligne de chemin de fer de 
Namur à Arlon entre Ciney et Marloie, d'autre part la Meuse 
entre Dave et Givet, il ne s'est déroulé aucun combat sérieux, et 
la troisième armée allemande ne s'est, pour ainsi dire, heurtée à 
aucune résistance, car les troupes d'infanterie et d'artillerie 
françaises n'ont pas dépassé la Meuse et seules des patrouilles 
de cavalerie ont tenté d'opposer quelque arrêt à la foudroyante 
avance de l'armée ennemie ». Précieuses sont les indications 
très précises des auteurs sur les événements militaires et sur la 
marche des troupes à travers ce territoire. Et cependant on suit 
la marche de ces troupes à la lueur des incendies et aux traînées 
de sang. 

Dans la région qui précède Dinant, 150 civils ont été fusillés; 
il y en eut 050 à Dinant. Le XIX e corps d'armée brûle 374 I Séance du 1 er août 1921, 43 1 maisons, le XII e 332; «avant Dinant huit villages sont 
incendiés et pour ainsi dire rasés, et douze grandes fusillades 
fauchent 04 civils. 

Pourquoi ces crimes, pourquoi ces cruautés ? Représailles 
contre les francs-tireurs, clament les grands chefs allemands. 
Mensonges éhontés, disent les auteurs des Documents : en 
aucun endroit de cette contrée il n'y eut un seul franc-tireur, 
et, parmi les 050 fusillés de Dinant, aucun ne fut coupable 
d'un acte répréhensible. Chaque cas est examiné avec une préci- 
sion et une exactitude rigoureuses; aux accusations vagues, 
contradictoires, fausses des ennemis, les auteurs opposent des 
faits précis examinés avec soin, critiqués avec méthode. Encore 
une fois pourquoi tous ces crimes et ces cruautés ? Il fallait faire 
payer à la population belge le crime d'avoir été protégée par 
l'armée française et expier le forfait d'avoir indirectement 
opposé un obstacle à la marche foudroyante des armées 
allemandes. C'est leur insuccès que les Allemands ont vengé sur 
d'innocentes victimes; les faits de guerre imputables aux soldats 
français ont été endossés à la population belge : de cette façon 
on encourageait le soldat, on excusait ses vols et ses saoùleries, 
on surexcitait l'opinion publique en Allemagne contre les 
félonies du Gouvernement belge, on fournissait aux populations 
protestantes le prétexte cherché depuis plusieurs années de 
renouveler le « Kulturkampf » contre le clergé catholique. 

Ce sera le mérite des deux auteurs d'avoir été au poste d'hon- 
neur, dès les premiers jours de l'invasion, pour recueillir sur 
place les dépositions des témoins et parfois des victimes, de les 
avoir confrontées à plusieurs reprises et d'avoir rétabli les droits 
de la vérité. Le sac de Dinant, qui fera l'objet d'un cinquième 
volume, fut prémédité : les preuves en sont fournies à plusieurs 
reprises (pp. 35, 41, 44, 162 el 184) ; il fallait terroriser et se 
venger. La préparation de ce crime odieux entre tous semble 
avoir réclamé une sorte d'entraînement. La marche vers Dinant 
est une suite ininterrompue de meurtres de civils. Le meurtre Séance du 1 er août 1921. de deux jeunes gens au pont de Lenne (p. 46), le massacre de 
treize civils à l'écluse de Waulsort ainsi que de soldats français 
prisonniers et blessés (pp. 49-52), les incendies d'Hastière et 
d'Hermeton-sur-Meuse, avec les massacres de l'abbé Schlôgel, 
du professeur Ponthière de Louvain, et d'autres (pp. 63-68), 
suffiraient pour caractériser l'attitude des troupes allemandes, 
si ces horreurs n'étaient encore dépassées par d'autres horreurs. 
Ciney faillit être victime de la rage des Allemands contre les 
francs-tireurs, mais la fusillade, attribuée aux francs-tireurs, 
était l'œuvre des Allemands eux-mêmes, surexcités et troublés 
par les salves de leurs propres soldats (p. 91). 

Spontin restera une des stations historiques du chemin de 
croix de la Belgique. L'incendie de cent trente-trois maisons 
et de sa gracieuse église, un des rares monuments du moyen 
âge dans cette région, le meurtre de quarante-quatre civils, le 
martyre du curé, l'abbé Justin Laisse, et du bourgmestre, 
M. Antoine Lambert, puis l'affreuse déportation de quatre- 
vingt-neuf prisonniers emmenés de Spontin à Roly, de Roly 
à Hotton, pendant des journées, exténués de fatigue, mourant 
de faim, brutalisés par la soldatesque ; quelles pages lugubres 
ils ont fournies aux auteurs ! La haine des Saxons protestants 
s'acharnait sur les prêtres, et le martyre des curés d'Yvoir, de 
Dorinne et de Sorinne en dit long sur les sentiments des troupes 
et de leurs chefs. Belle discipline que celle qui laissait profaner 
les édifices et les vases sacrés et qui faisait retomber sur le clergé 
la colère de soldats avinés et de chefs exaltés ! La tragédie de 
Sorinne, où, sur cent dix maisons, cent quatre furent incen- 
diées, est comme la vigile du sac de Dinant. 

C'est avec un profond sentiment d'indignation et d'effroi 
qu'on lit ces pages révélatrices. 

Les « Documents », réunis avec une patience digne de tous 
éloges, contrôlés, confrontés, sont plus qu'une réfutation des 
allégations vagues et mensongères du « Livre blanc » ; ils 376 Séance du 1 er août 1924. sont un récit fidèle des premiers jours de l'invasion, en même 
temps qu'une mine de renseignements sur la mentalité et la 
conduite de la population civile, sur les événements militaires 
racontes par des civils et, surtout, sur les procédés inqualifiables 
du haut commandement allemand, responsable des actes de 
cruauté et de brutalité des troupes. De toutes les accusations 
que le « Livre blanc » essaie de faire peser sur la population 
civile, il ne reste rien ; fait par fait, personne par personne, 
tout est exposé, examiné, jugé avec l'unique souci d'établir la 
vérité. Ces forfaits prémédités étaient des cruautés disciplinées; 
ils sont caractéristiques de l'éducation militariste germanique 
dans leur exécution méthodique. Le .Sac de Dînant, qui ne 
tardera pas de paraître, en fournira de nouvelles preuves dans 
le récit des horreurs sans nom que le haut commandement 
saxon ordonna, surveilla et essaya de justifier. 

On ne peut que louer les auteurs de la richesse, de la variété 
et de la beauté de l'illustration. On remarquera notamment la 
photographie des ponts de bois sur lesquels les XII e et 
XIX e corps ont passé la Meuse, les tabernacles profanés par les 
troupes, le testament qu'Emile Bolle écrivit quelques instants 
avant d'être fusillé. Dom Ursmer Berlière. 1921. LETTRES. — 377 — 23 H . Vander Linden. — 1/ inauguration de Guillaume 1 er LECTURE. L'inauguration de Guillaume I er , roi des Pays-Bas, 

et l'installation des États Généraux à Bruxelles 

(21 septembre 1815), 

par H. VANDER LINDEN, 

correspondant de la Classe. 

En prenant, le 16 mars 1815, avec l'agrément des puissances 
coalisées, le titre de roi des Pays-Bas, Guillaume d'Orange- 
Nassau visait à consolider, sinon à accroître le pouvoir qu'il 
exerçait en Belgique depuis le 4 e ' avril 1814, c'est-à-dire depuis 
le moment où il avait obtenu le titre de prince-souverain des 
Pays-Bas unis. Il notifia sa nouvelle dignité au Conseil privé 
siégeant à Bruxelles le jour même qu'il le fit aux États Généraux 
hollandais réunis à La Haye (*). De fait cependant, il resta dans 
les anciens Pays-Bas autrichiens simple gouverneur civil aux 
ordres des Alliés, qui maintinrent dans ceux-ci un régime 
« provisoire », celui de l'occupation militaire, établi depuis le 
mois de février 1814. (') Le roi ne se rendit cependant pas à Bruxelles à cette occasion, malgré les 
conseils de Castlereagh. 11 prétexta que le moment du Carême n'était pas favorable 
à des réjouissances publiques. C'est du moins le motif indiqué par Stuart, l'agent 
diplomatique anglais cà La Haye, dans une lettre adressée par celui-ci à Castlereagh : 
« The impropriety of public rejoicings during the season of Lent in a country 
where religious différences prevail with considérable acrimony, had induced this 
Government, at the suggestion of several among the Belgic deputies, to suspend the 
removal to Brussels until Easter : they bave now, however, resolved to comply with 
the suggestion contained in your Lordship's letter to me; but I do not think that 
it will be possible to reacb Brussels before that period... » (Lettre du 17 mars 4815, 
Gedenkstukken, t. VII, p. °233.) Ce n'est que le 30 mars que le roi fit son entrée à 
Bruxelles. — J'indique sous le nom de Gedenkstukken la collection de documents 
publiée par M. H.-T. Colenbrander sous le titre de Gedenkstukken der algemeene 
geschiedenis van Nederland van 1795 tôt 1840. 

— 378 — et l'installation des Etats Généraux à Bruxelles. 

Ce n'est qu'après les Cent-Jours que le nouveau monarque 
put songer à l'organisation de son double royaume et réaliser 
le programme qu'il s'était tracé lui-même dans les Huit articles 
de Londres, surnommés à juste titre par les Belges les articles 
de La Haye. Il dut retarder toutefois son inauguration jus- 
qu'après la promulgation de la Loi Fondamentale, et l'on sait 
que, à ce sujet, les notables belges suscitèrent de graves difïi- 
cultés. 11 en résulta un prolongement de l'état provisoire. 

La Loi Fondamentale devait d'ailleurs régler elle-même le 
mode d'inauguration et déterminer l'endroit où elle aurait lieu. 
La Commission chargée de l'élaborer consacra à ces questions 
une bonne partie de deux longues séances, et c'est à ce propos que 
se manifestèrent de profondes divergences entre les membres 
belges et leurs collègues hollandais. Ceux-ci, n'ayant pas de tra- 
dition monarchique, ne purent invoquer de précédent pour le 
règlement des détails de cette cérémonie. Les commissaires 
belges, au contraire, rappelèrent le cérémonial des « joyeuses 
entrées » de leurs anciens souverains ou des représentants de 
ceux-ci. Aussi la plupart d'entre eux insistèrent-ils (séance du 
8 mai 1815) pour que l'inauguration fût conforme à l'usage 
brabançon et que notamment elle se fît en plein air. van Maanen 
trouva étrange ce respect du passé brabançon, cet attachement 
à un usage d'ancien régime et non spécifiquement hollandais; 
il demanda ironiquement si l'on ne pourrait également rétablir 
la formalité franque de l'élévation sur le pavois l 1 ). 

Le choix du lieu même de l'inauguration provoqua des dis- 
cussions assez vives. Plusieurs membres de la Commission 
opinèrent qu'il serait bon de laisser à ce sujet au roi toute 
latitude, celui-ci étant à même de décider ce qui conviendrait le 
mieux. Le président, llogendorp, en fut froissé; il voulait que 
le rang de capitale fût exclusivement réservé à Amsterdam. 
Dotrenge fit observer qu'il ne pouvait en être ainsi depuis que le (*) Colenbra;nder, Ontstaan der Grondwet, t. II, p. 104. 

19*21. LETTRES. 379 25* //. Vander Linden. — V inauguration de Guillaume 1 er 

royaume avait plus que doublé en étendue et en population, que, 
par conséquent, l'inauguration devait se faire alternativement 
dans une ville hollandaise et dans une ville belge. Hogendorp 
proposa alors de laisser au roi le choix entre Amsterdam 
« comme capitale » et une autre ville quelconque. Mais Dotrenge 
suggéra de ne pas mentionner dans la Loi Fondamentale le nom 
de la capitale afin de ne pas éveiller de jalousies, et son avis fut 
partagé par la majorité de la Commission dans la séance du 
20 mai 1815. La sous-commission spécialement chargée de 
l'article relatif à l'inauguration et composée de van Maanen, 
van Aviva, de Mérode-Westerloo et de Coninck, s'était pronon- 
cée pour la mention de deux capitales, Amsterdam et Bruxelles. 
Seul van Aviva, rapporteur de cette sous-commission, y était 
opposé. Il estimait qu'il fallait éviter tout terme impliquant une 
scission ou une séparation entre les provinces septentrionales et 
méridionales; il se faisait ainsi l'interprète de Guillaume lui- 
même, partisan de la fusion intime et complète des deux 
Pays-Bas. Mérode fit remarquer, ajuste titre, que la Loi Fonda- 
mentale devait bien cependant, dans un autre article, reproduire 
la stipulation contenue dans les Huit articles de Londres, d'après 
laquelle les Etats Généraux siégeraient alternativement dans une 
ville belge et dans une ville hollandaise, — ce qui était tout de 
même reconnaître la dualité de l'Etat des Pays-Bas ( 1 ). 

En somme donc Bruxelles ne fut pas désignée par la Loi Fon- 
damentale comme lieu d'inauguration. Amsterdam seule eut cet 
honneur — conformément au désir exprimé par le roi dans une 
lettre à Hogendorp, où il fait valoir que cette ville convient 
particulièrement en temps de guerre, étant à l'abri d'un coup 
de main ( 2 ). (') Séance du 20 mai (Colenbrander, Ontstaan der Grondwel, t. II, pp. -181-189.) 
— Raepsaet fit valoir les titres auxquels Gand pouvait prétendre pour être la capi- 
tale et déclara que l'inauguration ne devait pas nécessairement avoir lieu dans la 
capitale, puisque les rois de France étaient inaugurés à Reiras. 

(*) Lettre du roi à Hogendorp. Laeken, 17 mai 1815. (Colenbrander, Ontstaan 
der Grundwet, t. II. p. 152.) 

— 580 — et l'installation des Etats Généraux à Bruxelles. La seule concession qui fui accordée aux Belges consista en 
ceci, que l'une ou l'autre ville belge, au choix du roi, alternerait 
avec Amsterdam pour la célébration de la cérémonie inaugurale. 
C'était absolument méconnaître à Bruxelles le rang qu'elle avait 
occupé dans les Pays-Bas méridionaux pendant plus de deux 
siècles. Ce rang, elle l'occupait encore, et Guillaume s'était 
engagé (mai 1814) à le lui garder (*). Les étrangers qui la 
visitent alors observent qu'elle constitue vraiment le centre de 
la nation belge. Le général prussien von Rôder note (vers 
le mois de mai 1815) : « Si, en règle générale, une capitale peut 
être considérée comme l'âme du pays, c'est le cas, peut-être 
encore plus que partout ailleurs, de Bruxelles. » Il constate 
qu'elle groupe en effet, surtout pendant l'hiver, l'élite de la 
population : grands propriétaires terriens de toutes les parties 
de la Belgique, personnalités exerçant des professions libérales, 
toute une société exprimant essentiellement « le génie de la 
nation » sous la forme la plus distinguée ( 2 ). 

Les préventions du roi à l'égard de Bruxelles durent se 
dissiper en grande partie après Waterloo, lorsque cette ville 
accueillit si généreusement les blessés sortis de la grande 
bataille et qu'elle fit au prince d'Orange une réception si 
enthousiaste. La popularité que celui-ci s'y acquit porta même 
ombrage au roi et fut peut-être l'un des motifs pour lesquels il 
modifia ses plans quant à la cérémonie d'inauguration. Cepen- 
dant, le motif essentiel, le motif déterminant, semble avoir été 
son désir de calmer l'agitation que produisit en Belgique l'intro- ( J ) A la suite d'une lettre adressée par van der Capétien à van Nagell,le 1 1 mai 1814 
(Colenbrander, Ontstaan der Grondwet, t. II, p. 13), Guillaume écrivit à celui-ci 
que l'on pourrait donner aux Bruxellois l'assurance qu'une Cour serait établie dans 
leur ville, au moins pendant une partie de l'année. (lbid., pp. 16 et 19.) 

( 4 ) Le mémoire du général von Rôder annexé à une lettre de Gneisenau à Har- 
denberg (Namur, 12 juin 1815) a été publié, ainsi que cette lettre, d'abord par 
M. Lehmann dans Historische Zeitschrift, t. XXXVIII, p. 276, et ensuite par 
Colenbrander dans les Gedenkstukken, t. VII, p. XXV. 381 //. Vander Linden. — L'inauguration de Guillaume I er 

(ludion de la Loi Fondamentale, agitation d'où résulta le rejet 
de celle-ci par les notables ( 3 ). 

Impatient de réunir les Etats Généraux afin de faire face le 
plus vite possible aux besoins financiers, très considérables, 
le roi aurait voulu que la première session s'ouvrît dans le 
courant du mois d'août et presser ( 2 ) à cet. effet les travaux de la 
Commission chargée de préparer la Loi Fondamentale. 

« Ces Messieurs des provinces méridionales, écrivait-il à son 
secrétaire d'État, Falck, le 23 juillet, voudront sans doute 
traîner la chose en longueur, de telle manière qu'il sera impos- 
sible de fixer cette année les principes indispensables et de 
prendre les dispositions nécessaires; ils n'ont pas du moins 
autant d'intérêt que les septentrionaux à se hâter, mais le 
maintien du bon ordre importe à tout le monde ( 3 ). » Falck 
s'étonnait de la singulière précipitation avec laquelle le roi fit 
procéder au vote des notables, et de Coninck, qui avait été 
préfet de l'Escaut, puis de Hambourg, déclara que jamais 
« Bonaparte n'avait poussé une mesure avec une telle hâte ( 4 ) ». 
D'autre part, de Thiennes, commissaire de la Justice, envoyait 
au roi des rapports alarmants : « Il est bien désavantageux, 
lui écrivait-il le 13 août, que Votre Majesté ne soit pas en ce 
pays ( 5 ). » (*) L'ambassadeur prussien von Brockhausen écrit, le 4 août, de Paris, à Har- 
denberg : « Les oppositions s'élèvent de toutes parts, et si aujourd'hui l'esprit de 
mécontentement n'empêchera pas la sanction de l'acte constitutionnel, qui passera 
probablement, il couvera jusqu'au moment où il pourra éclater en toute sûreté. Une 
résidence permanente de la Cour à Bruxelles deviendrait peut-être le seul moyen de 
calmer les esprits. » (Gedenkstukken, t. VII, p. 319, n. 1.) 

(*) Le 14 juillet 1815, le roi écrit à Hogendorp : « ... De Algemeene Staten- 
Generaal zullen... met het laatst van de maand |Augustus] kunnen vergaderen, 
hetgeen de finantiëele situatie noodzakclijk maakt. » (Colenbrander, Ontstaan der 
Grondwet, t. II, p. 565.) 

(*) Gedenkstukken, t. VII, p. 783. 

(*) G.-K. van Hogendorp na 1815, lirieven en Gedenkschriften, éd. IL van Hogen- 
dorp, t. I, p. 122. 

( 5 ) Colenbrander, Ontstaan der Grondwet, t. II, p. 603. — On trouve également 
dans ce recueil (p. 609) une lettre de de Thiennes au roi datée du 15 août et extraite, 

— 382 — i et ï installation des Etats Généraux à Bruxelles. 

C'est vers cette époque que Falck soumit lui-même au roi le 
programme que voici : I" promulguer la Loi Fondamentale; 
"2" procéder aussitôt que possible à la formation et à la convo- 
cation des États Généraux; 3° faire connaître que l'inauguration 
solennelle n'aurait pas lieu à Amsterdam, ainsi qu'on l'avait 
projeté, mais « au cœur de la Belgique, à Bruxelles (') ». Les 
mémoires de Falck l'ont bien ressortir l'urgence de la cérémonie 
d'inauguration : nécessité d'organiser une administration réffu- 
Hère et de faire cesser la « dictature » du roi dans les provinces 
formant « la plus grosse moitié des Pays-Bas»; d'autre part, 
intérêt majeur pour la nouvelle monarchie de s'affirmer en face 
de l'Europe ( 2 ). 

La promulgation de la Loi Fondamentale eut lieu, on le sait, 
le 24 août. Moins d'un mois après, les États Généraux étaient 
convoqués à Bruxelles en session extraordinaire en vue de la 
cérémonie d'inauguration. Le 27 août, le roi en informait son 
ministre à Paris : «... je me propose de tenir l'assemblée ordi- 
naire des États Généraux à La Haye, mais de les convoquer pour 
le 18 septembre extraordinairement à Bruxelles, afin d'y prêter le 
serment voulu par la Constitution et recevoir celui des États 
Généraux, et ensuite laisser prendre quelques mesures d'ordre 
par L. H. P., après quoi ils se sépareront. Cette mesure m'a comme la précédente, des papiers van Gobbelschroy qui se trouvent actuellement 
aux Archives du royaume à Bruxelles. L'éditeur a parfois modernisé l'orthographe. 
Je transcris, d'après le texte original, la partie de cette lettre qui résume le mouve- 
ment créé à propos de la Constitution : « Les rapports que j'ai l'honneur de joindre 
à cette dépèche prouvent combien se sont aggravées rapidement les agitations des 
esprits à cause de la Constitution; Votre Majesté a reçu hier par Mr. de Capellen le 
pamphlet intitulé « Belges, dormez-vous! » qu'on a jette sous les portes... On 
effraie sur les effets prochains de la fusion des dettes, et l'on présente l'égale repré- 
sentation des deux pays comme une humiliation et une injustice criante à notre 
égard... Je ne serais pas étonné que parmi les causes motrices de l'opposition il se 
joignît aussi de la politique française et même de la politique prussienne... » 

(*) Colenbrander, Gedenkschriften van A.-R. Falck, p. 161). 

( 2 ) Même ouvrage, p. 171. 

— 383 — H. Vander Linden. — L'inauguration de Guillaume I e semblé préférable sous plus d'un point de vue à faire venir les 
méridionaux à Amsterdam, puisque c'est un compliment pour 
les nouvelles provinces, et qu'en même tems la cérémonie 
publique qui a lieu établit plus fortement les obligations 
contractées réciproquement. De plus, c'est établir l'égalité 
voulue par la Constitution entre le Nord et le Sud (*). . » 

L'intention du roi était, à ce qu'assurait le secrétaire d'État 
Falck au diplomate anglais John James, de transporter le siège 
du gouvernement dans la capitale de la Belgique, après la 
session des États Généraux, et d'y passer tout l'hiver de 1815- 
1816 ( 2 ). Clancarty contribua dans une large mesure à cet 
arrangement. On trouve, en effet, dans un mémoire transmis 
plus tard au gouvernement russe la mention suivante : « C'est 
lord Clancarty qui, soit par des vues particulières, soit pour 
complaire aux Belges, jaloux du moindre avantage accordé aux 
Hollandais, a engagé le Boi à contracter l'obligation de passer 
six mois de l'année à Bruxelles, qui pendant ce tems doit jouir 
de tout l'éclat d'une première résidence ( 3 ). » De son côté, le («) Lettre du roi a Robert Fagel. Bruxelles, 27 août 1815. (Gedenkstukken, t. VII, 
p. 794.) 

( 2 ) Lettre de .). James a lord Castlereagh (La Haye, 18 août 1815) : « ... As the 
Hague from its tranquillity appears the point the best adopted for the first meeting 
of 'the United States General, H. M. will return hither to préside attheir opening on 
the 20th September, but M. Falck assures me that it is the King's intention to 
transport the seat of government and pass the whole of the approaching winter at 
the capital of Belgium. » {Gedenkstukken, t. VII, pp. 261 et 262.) 

(ï) Gedenkstukken, t. VIII, 1™ partie, p. 592 (30 avril 1816). — La lettre confiden- 
tielle adressée le 30 août, de Bruxelles, par Clancarty à Castlereagh, contient des 
détails hautement intéressants sur les sentiments du roi à l'égard des Belges : 
« ... Contrary to the advice of some of the best disposée! of the Belgic ministers, the 
King thought proper, instead of according the constitutional act as a boon, to submit 
it to the acceptation or rejection of certain notables of the several provinces, 
withuut considering that, from the highest to the lowest, this people were never yet 
content with anything... The King, much disappointed by what has occurred, has 
corne hère with the hope that his présence may influence many, tend to conciliate 
the différent parts of his kingdom, and unité them in approbation and support of 
what must certainly, by those wlio can at ail reflect, be considered as a most libéral 384 et l'installation des États Généraux à Bruxelles. 

ministre autrichien informe son gouvernement (31 août) que 
« les fréquens voyages de Leurs Majestés à Bruxelles, joints 
aux fêtes auxquelles l'inauguration du Roi et le séjour de l'Em- 
pereur Alexandre vont sans doute donner lieu, feront cesser les 
plaintes des Belges sur l'inégalité du partage de la résidence de 
leur souverain ( 1 ) ». 

La sollicitude du roi pour les provinces méridionales n'y fut 
pas interprétée favorablement, du moins dans certains milieux. 
Une grande partie du clergé flamand et brabançon montrait au 
roi calviniste et libéral une hostilité irréductible et profitait de 
la moindre occasion pour lui faire échec. 

Aussi l'annonce de l'inauguration donna-t-elle lieu à certains 
commentaires désobligeants : « Cette fête, disait-on, allait porter 
le dernier coup au pays : bientôt on forcerait les catholiques à 
abandonner leur religion pour participer a la réformée. Les 
emplois seraient occupés par les Hollandais à l'exclusion des 
Belges ( 2 ). » 

Pour calmer l'effervescence, le roi se rendit de nouveau à 
Bruxelles le 5 septembre. A ce moment, cette ville était encore 
occupée par les troupes anglaises et elle devait le rester 
jusqu'après la signature de la paix (20 novembre) ; de fait, donc, System of government... His first intention was to hâve remained hère only for a 
fortnight, but he has now, and 1 think properly, resolved to remain, to assemble the 
States General hère instead of at the Hague, on the 18 Septemher, and that the 
ceremony of his inauguration, and the oath of Hdelity to the Constitution should 
take place at Brussels at that period... The Queen therefore and the Prince of Orange 
are expected hère in the course of a few d;iys ; fêtes, dinners and circles (the best 
means of working upon this people) are spoken of; the Emperor of Russia, who is 
also expected hère about the 16th or 17th is to be receivedat Brussels and treated 
imperially, as well no doubt upon his own account, as to intluence the vain noblesse 
of Belgium... » {Gedenkstukken, t. Vil, pp. 269-270.) 

(^ Gedenkstukken, t. VII, p. 350. 

( 2 ) Lettre de de Thiennes au roi. Bruxelles, 2 septembre. (Papiers van Gobbelschroy 
aux Archives générales du royaume, vol. V, p. 279.) — Elle se termine par ces 
mots : « Tout ceci prouve combien il est urgent que le projet, dont s'occupe en ce 
moment M. l'évêque de Liège, puisse être soumis incessamment à Votre Majesté. » 

— 38ri — H. Vander Linden. — L'inauguration de Guillaume 1 er 

le régime provisoire y continuait. Aussi le roi pria-t-il lord 
Clancarty, l'ambassadeur anglais, de faire le nécessaire auprès 
de Wellington afin que Bruxelles fût évacuée, au moins pen- 
dant la cérémonie d'inauguration. Il écrivit (5 septembre) à ce 
sujet aussi à son propre ministre à Paris : après avoir fait valoir 
qu'il était « peu séant que cette cérémonie ait lieu au milieu 
des baïonnettes étrangères », il l'engage à faire de son côté une 
démarche auprès du prince de Waterloo : «Si vous pouvez égale- 
ment contribuer à leur départ, tant mieux, et vous ferez une 
bonne action, car nous sommes encore également peu maîtres 
de Bruxelles que durant le provisoire; même nous ne pourrions 
y avoir une garnison convenable, puisque tout est occupé par 
les Alliés ( 1 )... » Bientôt il reçut satisfaction : des ordres du 
quartier général des Alliés prescrivirent le déplacement tempo- 
raire des troupes anglaises de Bruxelles à Louvain et à Vilvorde 
et leur remplacement par deux bataillons et quatre escadrons de 
la milice, ainsi que deux régiments de troupes suisses, formant 
un total de quatre mille hommes ( 2 ). 

La tournée que le roi fit en Flandre (5-9 septembre) et au 
cours de laquelle il visila Gand, Bruges, Ostende et Alost, lui 
permit de vaincre certaines résistances à propos de la prestation 
du serment constitutionnel par les membres des États Généraux, 
dont Falck préparait la liste. Parmi ceux qui figuraient sur 
celle-ci, il y en eut qui, comme le comte Dellafaille d'Huysse, 
à Gand, firent connaître les scrupules qu'avait suscités chez eux 
la lecture du Jugement doctrinal des évèques, publié à ce 
moment. La plupart des futurs membres des Etats Généraux se («) Gedenkstukken, t, VII, p. 803. 

(*) Lettre de J. James à Castlereagh. Bruxelles, 19 septembre. (Gedenkstukken, 
t. VII, p. 274.) — La veille, Binder, l'ambassadeur autrichien, écrivait à Metternich : 
« ... l'opposition de la noblesse, dont deux membres marquants par leur rang, le 
duc de Reaufort et le grand maréchal comte de Mérode, ont refusé, par scrupule 
religieux, de siéger dans la première chambre des États Généraux, n'est au moins 
pas à craindre par les talens de ses chefs. » (Ibid., p. 351.) 

— 386 — et l'installation des États Généraux à Bruxelles. 

laissèrent toutefois tranquilliser à la suite des explications et 
des assurances verbales fournies par le roi ou ses ministres 
quant à ses intentions à l'égard du culte catholique. Mais 
Dellafaille demanda une interprétation authentique par écrit du 
serment en question; Falck la lui donna, mais fut très embar- 
rassé lorsque, par la suite, d'autres personnalités, connue 
Vilain XIIII, Pycke, Vaernewyck, qui avaient déjà accepte de 
figurer sur la liste, vinrent lui demander une attestation 
analogue. 11 parvint à les rassurer par de bonnes paroles, 
regrettant toutefois l'absence du comte de Méan, l'ancien évèque 
de Liège, qui prolongeait son séjour en Allemagne. 

Dès le l() septembre, la liste des membres des États Généraux 
était publiée (*), et l'on apprenait que les présidents des deux 
Chambres seraient respectivement : un Belge, le comte de 
Thiennes de Lombize, et un Hollandais, van Lynden van Hoe- 
velaken, l'ancien président des États Généraux hollandais. Le 
roi aurait voulu confier la présidence de la première Chambre 
au comte de Méan, qui convoitait l'archevêché de Malines; la 
campagne menée par l'évéque de Gand, à propos de la prestation 
du serment constitutionnel, l'en empêcha; il avait décidé d'en 
référer au Saint-Siège au sujet de la question soulevée par les 
évêques, mais l'intervention pontificale se faisant attendre, il 
renonça à son projet. La campagne de l'évéque de Gand eut 
même pour résultat que deux membres de la noblesse refusèrent 
de faire partie de la première Chambre et motivèrent leur refus 
en invoquant la nécessité d'attendre la décision de Rome ( 2 ). 
Par contre, la politique royale fut bien accueillie dans certaines 
régions à droite de la Meuse, comme le Luxembourg : « La 
Constitution y est généralement acceptée, écrit de Thiennes au 
roi (18 septembre), d'abord parce qu'on y est fatigué des Prus- (') Colenbrander, Gedenkschriften van A.-R. Falck, pp. -173-173. 
( 2 ) Lettre confidentielle de Clancarty à Castlereagh. Bruxelles, 18 septembre. 
(Gedenkstukken, t. VII, p. 27-1) — ôs: H. Vander Linden. — L'inauguration de Guillaume I er 

siens et ensuite parce que le clergé n'y a point opposé d'ob- 
stacle ( i ). » 

Le matin même du jour (19 septembre) où les États Généraux 
étaient convoqués, les membres belges de ceux-ci reçurent 
chacun un exemplaire d'un second mandement de l'évèque de 
Gand, détendant comme un crime de prêter serment à la Consti- 
tution. On avait glissé sous les portes des maisons où ils 
logaient des exemplaires de ce document, mais cette manœuvre 
ne réussit pas. Dans une lettre adressée le jour même à Castle- 
reagh, le diplomate anglais James constate avec satisfaction que 
les membres des deux Chambres se sont réunis au Palais au jour 
indiqué et que deux seulement, dont on connaissait depuis long- 
temps la répugnance à prêter serment, étaient absents ( 2 ). 
« Tous les présents, écrit Clancarty également à Castlereagh, ont 
prêté individuellement le serment sans la moindre hésitation, en 
présence du roi. » Et il ajoute ce détail intéressant concernant 
le comte de Méan : « L'évèque de Liège ne formula pas la 
moindre restriction ou réserve; bien au contraire, avant que le 
texte du serment lui fût présenté, il s'entretint avec différents de 
ses collègues assis auprès de lui au sujet du fait que les évêques 
avaient dénoncé ceux qui prêteraient le serment comme « cou- 
pables d'un grand crime. « Eh bien, déclara-t-il, et moi je me 
» rendrai coupable de ce crime dans toute son étendue » ( 3 ). » 
Il devait, on le sait, modifier son attitude dans la suite. 

La journée du 21 septembre commença par l'ouverture des 
Etats Généraux à l'hôtel de ville. Les deux Chambres siégèrent 
d'abord séparément pour prendre connaissance des décrets de ( 1 ) Papiers van Gobbelschroy aux Archives générales du royaume (vol. V). 

( 2 ) Lettre de James à Castlereagh. Bruxelles, 19 septembre. {Gedenkstukken, t. VU, 
pp. 273-274.) 

( 3 ) Lettre confidentielle de Clancarty à Castlereagh. Bruxelles, 21 septembre. 
(Gedenkstukken, t. VII, p. 277.) — Le roi avait écrit lui-même au comte de Méan 
d6 septembre t81;i) pour l'assurer de ses bonnes dispositions à l'égard du culte 
catholique. (Terlinden, Guillaume I er et l'Église catholique, t. I, p. 139.) 388 et l'installation des États Généraux à Bruxelles . 

nomination, puis se réunirent dans la salle gothique, toute 
tendue de bleu (couleur de l'écu de Nassau et ornée d'emblèmes 
royaux. Le roi arriva précédé du porte-étendard, le comte 
de Limburg-Stirum, et du duc d'Ursel, qui portait l'épée royale, 
et entouré de ses deux fils, des dignitaires de la Cour et des 
ministres. 

11 prononça, en néerlandais, un discours assez incolore et 
embarrassé, indiquant comme son objectif celui de Charles- 
Quint : « l'union intime et solide » de toutes les provinces, et 
insistant sur la renaissance du peuple « belge », ainsi qu'il 
qualifiait l'ensemble des populations des Pays-Bas. La partie la 
plus curieuse de ce discours est celle où sont marquées les 
soi-disant similitudes entre ces populations et qui consistent 
en « mœurs caractéristiques, bonne foi, respect pour les idées 
religieuses ... formant pour toutes les provinces un lien à peine 
visible, mais durable ». Et il terminait en adressant aux Nobles 
et Puissants Seigneurs, — c'est ainsi qu'il nommait, suivant la 
tradition hollandaise, les membres de l'assemblée, — un appel 
à la concorde. 

Le comte de Thiennes répondit brièvement en français au 
nom des États Généraux pour complimenter le descendant du 
fondateur de la république hollandaise et le continuateur de 
l'œuvre de Charles- Quint ('t. 

La cérémonie de la prestation du serment eut lieu ensuite 
place Royale. Après la lecture de la Loi fondamentale, le Roi 
prononça le serinent prescrit par celle-ci et dont les formules ( 4 ) Ces discours sont reproduits dans plusieurs journaux de l'époque, entre 
autres la Gazette générale des Pays-Bas (22 septembre), et dans Juste, Fondation 
du royaume des Pays-Bas, pp. 222-225. et H. Hymans, Histoire parlementaire de la 
Belgique de 1814 à 1850, p. 296. — La cérémonie de l'ouverture des États Généraux 
est représentée par une aquarelle qui se trouve aux Archives communales de 
Bruxelles. Cette aquarelle, signée van Hemelryck, 1829, semble avoir été faite 
d'après le dessin de Paelinck qui servit de modèle à la gravure figurant cette scène 
dans la collection de douze planches consacrée à l'inauguration, collection éditée le 
1 er janvier 1826. (F. Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen, t. III, pp. 94-95.) 

— 389 — //. Vander Linden. — L'inauguration de Guillaume I er 

finales rappellent celles des anciennes Joyeuses Entrées des ducs 
de Brabant. En voici la traduction : « Je jure au peuple des 
Pays-Bas de maintenir et d'observer la Loi Fondamentale du 
royaume, et qu'en aucune occasion ou sous aucun prétexte, 
quel qu'il puisse être, je ne m'en écarterai ni ne souffrirai qu'on 
s'en écarte. Je jure, de plus, de défendre et de conserver de tout 
mon pouvoir l'indépendance du royaume et l'intégrité de son 
territoire, ainsi que la liberté politique et individuelle ; de main- 
tenir le droit de tous et chacun de mes sujets et d'employer à la 
conservation et à l'accroissement de la prospérité générale et 
particulière, ainsi que le doit un bon roi, tous les moyens que 
les lois mettent à ma disposition. Ainsi Dieu tout-puissant me 
soit en aide. » 

Les présidents des deux Chambres prononcèrent alors dans 
les deux langues, au nom des Etats Généraux, le serment suivant 
(art. 54 de la Loi Fondamentale) : 

« Nous jurons, au nom du peuple des Pays-Bas, qu'en vertu 
de la Loi Fondamentale de cet Etat, nous Vous recevons et 
inaugurons comme roi; que nous maintiendrons les droits de 
Votre couronne, que nous Vous serons obéissants et fidèles dans 
la défense de Votre personne et de Votre dignité royale ; et nous 
jurons de faire tout ce que de bons et fidèles Etats Généraux 
sont tenus de faire. Ainsi Dieu tout-puissant nous soit en aide. » 

Les rois d'armes et les hérauts jetèrent alors à la foule, à 
différents endroits de la ville, des médailles commémoratives 
portant à l'endroit l'inscription : Wilh. Nass. Belg. (*) Rex, 
Luxemb. M. Dix, et au revers : Path. sal. Reg. et Ori>. solen. 
sacram. asserta (c'est-à-dire « le salut de la patrie assuré par le 
serment solennel du roi et «les États »), M.D.CCC.XV. (*) A propos de ce mot Belg., le Rotterdamsche Courant fit la remarque que la 
cérémoniedonnaitainsiàl'anciennom des méridionaux « un nouveau lustre ». Chose 
curieuse, le Journal de la Belgique — de tendances très gouvernementales — crut 
devoir répondit' par la note suivante in du 23 septembre) : « Nous ne savons pas 
s'il faut dire Belges, Belgique, Pays-Bas ou Germanie inférieure. » 

— ."90 — et l'installation des États Généraux à liruxelles. 

Le roi, revêtu du manteau des anciens ducs de Brabant (rouge 
semé de lions d'or), se rendit alors à pied, précédé des Etats 
Généraux, à Sainte- Gudule. Il marchait sous un dais porté par 
le maire de Bruxelles et ses adjoints. Le Te Deum fut célébré 
par le pléban, M. Mille, malgré la défense de M. Forgeur, 
vicaire général de Malines. 11 est intéressant de noter que dans 
la courte allocution que cet ecclésiastique adressa au roi à 
l'entrée de l'église, il lit allusion à l'essence divine du pouvoir 
royal, lui déclarant même qu'il devenait « vraiment l'image de 
la Divinité sur la terre ». Le Ministre de l'Intérieur, Roëll, fit 
de même d'ailleurs, quelques jours après, dans le discours de 
clôture de la session extraordinaire des États Généraux (29 sep- 
tembre). On sait que Guillaume s'intitulait roi par la grâce de 
Dieu. 

Partout sur le passage du cortège, la garde bourgeoise et les 
troupes faisaient la haie. Celles-ci étaient qualifiées de nationales 
dans les journaux de l'époque; cependant une grande partie 
d'entre elles se composaient de mercenaires suisses, dont deux 
régiments sur quatre furent appelés à cette occasion dans la 
capitale belge. L'après-midi, les troupes furent passées en revue 
et la journée se termina, suivant l'usage bourguignon et bra- 
bançon, disent les gazettes, par un banquet devant lequel le 
public fut admis à défiler. Les fêtes se continuèrent pendant 
plusieurs jours : le 20 septembre le roi reçut onze cents invités 
à l'Orangerie du Jardin Botanique (entre la rue de Ruysbroeck 
et la rue de la Régence), dépendant de l'ancien palais de Nassau. 

Le régime de l'union intime et complète était désormais 
otïiciellement instauré ; l'étendard orange et les armes de Nassau 
(le lion de Nassau, et non le lion des Pays-Bas ou lion belgique) 
devenaient les symboles de cette réunion. Le lendemain, le 
Conseil d'État unique, nommé depuis le 16, était installé : 
son vice-président, Hogendorp, devait constamment résider en 
Hollande, tandis que l'un de ses membres, de Thiennes, 
séjournerait dans les provinces méridionales. Le Conseil 

— 591 — U . Vander Linden. — L'inaugura lion de Guillaume I er 

privé spécial à la Belgique, qui fonctionnait depuis le 
20 mars 1814, avait tenu sa dernière séance le 19 septembre. 
Un ministère unique avait été constitué dès le 16 septembre : 
parmi les dix ministres et commissaires généraux, il n'y avait 
que deux Belges : le comte de Thiennes, qui eut le département 
de la police des provinces méridionales, et le duc d'Ursel, qui 
avait été commissaire général de l'Intérieur sous le régime pro- 
visoire et qui fut chargé du Waterstaat (*) ; parmi les quatre 
directeurs généraux, il n'y avait qu'un Belge. Le seul ministère 
spécial à la Belgique était celui de la police des provinces 
méridionales. Il ne devait d'ailleurs durer que jusqu'en 1818. 

La journée du 21 septembre répondit-elle à l'attente du roi? 
Bruxelles lui fut-elle reconnaissante de la faveur que lui témoi- 
gnait le monarque ( 2 ) ? 

Les diplomates qui assistèrent à la cérémonie s'accordent à 
dire qu'elle se passa dans de bonnes conditions : le ministre 
autrichien rapporte qu'elle « a eu lieu conformément au pro- 
gramme et favorisée par un très beau tems et conduite avec un («) Le duc d'Ursel transporta à La Haye les archives de son ancien département. 
Elles s'y trouvent encore. Il serait à désirer que ces documents fassent le plus tôt 
possible l'objet d'un échange entre les Archives générales du royaume à Bruxelles 
et le Rijksarchief de La Haye. 

(*) On ne peut guère se fier aux appréciations si souvent reproduites de Raepsaet 
{Œuvres, t. VI, pp. 198-199) et du comte Henri de Mérode (Souvenirs, I, 355-356). 
Le premier est systématiquement hostile au monarque libéral, adversaire de 
l'ancien régime, auquel il est lui-même profondément attaché. Quant à de Mérode, il 
a écrit ses Souvenirs sous l'impression des événements de 1830; il n'a d'ailleurs 
pas assisté lui-même à la cérémonie. Tous deux reprochent surtout à Guillaume le 
manque de décorum, c'est-à-dire la façon dont il s'écarte de l'étiquette en usage 
dans les cérémonies inaugurales de l'ancien régime. — Les scènes de l'inauguration 
ont été représentées par P. Leroy et par J. Odevaere. Les dessins de Leroy, dont 
quelques originaux appartiennent à la collection du comte Cornet d'Elzius du Chenoy, 
furent reproduits en gravure, mais avec des modifications, par L. Debucourt, 
Gibèle, Paul Legrand et Rousseau. — Les gravures ont été éditées à Bruxelles, par 
J.-L. Van Bever,' en 1826. Elle n'ont donc qu'une faible valeur documentaire, comme 
d'ailleurs le tableau d'Odevaere, représentant la cérémonie de la place Royale (con- 
servé mais non exposé au Musée royal de peinture à Bruxelles), qui date de 1829; 
une esquisse de ce tableau se trouve aux Arctiives de la ville de Bruxelles. 

— 392 — et l'installation des Étals (Généraux à Bruxelles. 

ordre parlait; elle ;i eu le plus grand efFel (*) ». Le ministre 
anglais note, avec une sorte de soulagement, que « le complot 
épiscopal, destiné sans aucun doute à troubler les formalités de 
l'inauguration, a été déjoué », et ajoute dans une lettre conliden- 
tielle à Castlereagh : « J'ai la satisfaction de constater que 
l'inauguration en plein air est passée, et qu'elle s'est faite on 
ne peut mieux. Ce fut réellement un beau spectacle; il n'y eut 
pas le moindre accident : cortèges et cérémonie ne subirent pas 
le plus petit accroc... ( 2 ) » 

Le rapport du ministre français contraste avec ceux de ses 
collègues en ce qu'il insiste sur le peu d'enthousiasme qui a 
entouré la solennité ; il l'explique toutefois en partie par le 
caractère placide des populations. « La pompe de cette céré- 
monie, écrit-il, sans être brillante, a été convenable et suffisante 
au caractère simple des peuples qui en étaient l'objet. Celui de 
ce pays n'a montré ni beaucoup d'empressement à s'y rendre, 
ni beaucoup d'enthousiasme; et cependant, le plus beau temps 
du monde favorisait cette journée. Il faut attribuer cette froideur, 
partie à la disposition naturelle de ce peuple, partie à celle où 
l'ont mise les prêtres, dont les démarches ouvertes et cachées 
n'ont rien épargné pour semer les défaveurs ou obtenir le rejet 
de la Constitution. Leur influence est encore grande dans ce 
pavs; cependant, elle n'arrivera pas à le troubler, parce que 
le Roi annonce et a montré déjà une fermeté qui saura les 
contenir. Les manœuvres des prêtres, car leur conduite ici peut 
prendre ce nom, se fortifient, au reste, du peu de satisfaction 
que les deux peuples trouvent à s'allier ensemble. Ce mariage 
de convenance s'est fait sans aucun amour de part et d'autre, (*) Lettre de Binder à Metternich. Bruxelles, 21 septembre. (Gedenkstukken, t. Vil. 
p. 351, n°l.) 

( 2 ) Lettre confidentielle de Clancarty à Castlereagh. Bruxelles, 21 septembre. 
{Gedenkstukken, t. VII, p. 277.) — 395 — H. Vander Linden. — L'inauguration de Guillaume I er 

et il est douteux s'il fera le bonheur d'aucune des deux 
parties... ( l ) » 

L'opinion de l'ambassadeur français est corroborée par celle 
du major anglais Hoyel, qui assista aux fêtes de l'inauguration : 
« ... le tout, dit-il, y compris les cortèges, était brillant et bien 
arrangé ; mais il ne semblait y avoir que peu de joie — si joie 
il v avait — parmi les Brabançons, qui avaient presque tous voté 
contre la Constitution ( 2 ). » 

Le Roi dut se rendre compte lui-même de son peu de popu- 
larité et du contraste qu'avait présenté son inauguration solen- 
nelle avec l'entrée à Bruxelles du prince d'Orange au lendemain 
de Waterloo. S'il ne le remarqua pas lui-même, il put en 
prendre connaissance, en tout cas, par les rapports de police 
qui lui parvinrent quelques jours plus tard. L'un d'eux repro- 
duit une anecdote colportée parmi la bourgeoisie bruxelloise et 
faisant allusion précisément à l'accueil si différent que l'on avait 
fait, quelques semaines auparavant, au prince héritier. Ce rap- 
port signale également les critiques qui circulaient au sujet de 
la simplicité du train de maison du Roi ; on alla même jusqu'à 
se plaindre de la lésinerie des fonctionnaires hollandais, de leur 
manque de générosité : « Il a été jeté, dit le rapport en question, 
très peu de médailles d'argent lors de l'inauguration, et presque 
point d'or. La canaille s'en plaint hautement et nomme inso- 
lemment le Roi <( den koperen konink » ( 3 ). » 

Le ton plus ou moins froid et gourmé de la cérémonie d'inau- 
guration devait se répéter dans d'autres solennités officielles, 
célébrées peu de temps après, comme le baptême du fils du 
prince d'Orange (1817). A propos de ce dernier événement, un (i) Lettre de La Tour du Pin à Talleyrand. Bruxelles, 22 septembre. (Gedenkstukken, 
t. VII, pp. 291-292.) 

( 2 ) de Bas, Prias Frederik der Nederlanden, t. III, 2 e partie, p. 986. 

( 3 ) Bapport de police à de Thiennes, 4 et 7 octobre. (Gedenkstukken, t. VIII, 
3° partie, pp. 4 et 5.) 394 — et l'installation des États Généraux à Bruxelles. 

Hollandais de marque, van der Duyn van Maasdain, qui devint 
plus lard gouverneur de la Hollande méridionale, observe : 
« Bien de plus triste, je dirais presque de plus humiliant, qu'une 
cérémonie publique de ce genre, sans enthousiasme populaire. 
C'est là, ce me semble, le fond nécessaire du tableau ( 1 ). » 

Quoi qu'il en soit, la journée du 24 septembre, dans son 
ensemble, marquait, sinon un triomphe, du moins un succès 
pour la politique royale et devait encourager Guillaume I er à 
persévérer dans son système d'union intime et complète. Le 
comte de Thiennes lui écrivait le 8 octobre : « Le serment des 
membres catholiques des Etats Généraux est une protestation, 
un appel implicite contre le « Jugement doctrinal » que viennent 
de porter les trois évèques. La cause de ce Jugement est tombée 
d'elle-même, puisque les catholiques siègent dans les Etats 
Généraux. » D'autre part cependant, le même ministre faisait 
part au roi de la persistance de « l'esprit d'inquiétude », non 
seulement dans le peuple, mais parmi les classes élevées de la 
société; il ajoute que beaucoup considèrent les membres des 
Etats Généraux comme « des apostats ou, au moins, comme des 
hommes faibles et sans caractère ( 2 ) ». Ce n'était que le début 
du fameux conflit entre le roi et Rome, conflit qui n'avait pas 
encore reçu de solution en 1830. 

L'organisation de l'État unitaire allait présenter de nouvelles 
difficultés par suite de l'application du principe — exigé par les 
Huit articles de Londres — de l'alternance des sessions des Etats (M Lettre de van der Duyn van Maasdain à van der Capellen, gouverneur générai 
des Indes (7 février 1817). (Gedenkstukken, t. VIII, 3 e partie, p. 333.) - Il est inté- 
ressant de constater que van der Duyn, qui devint, on le sait, gouverneur de la 
Hollande méridionale, aurait voulu que le roi, « agissant en homme politique », fit 
de Bruxelles la capitale de tout le royaume, parce qu'elle contenait, à ses yeux. 
« les véritables et prépondérants éléments de la puissance et du progrès ». (C.-F. SiR- 
TEMA de Gkovkstins, Notice et Souvenirs biographiques du comte van der Duyn de 
Maasdam et du baron de Capellen, pp. 119-120.) 

{-) Lettre de de Thiennes au Roi. Bruxelles, 8 octobre. {Gedenkstukken, t. VIII, 
l re partie, pp. 2 et 3.) 

— 595 — //. Y r ander Linden. — V inauguration de Guillaume I er 

Généraux, principe reconnaissant implicitement à la Belgique 
une semi -indépendance. Cette alternance devait susciter des 
jalousies constantes entre La Haye et Bruxelles, à côté d'autres 
inconvénients. La célébration de la cérémonie inaugurale et 
l'installation des États Généraux ne satisfirent guère Bruxelles, 
qui considéra la journée du 21 septembre comme un intermède 
sans importance et vit avec dépit la session ordinaire se tenir 
à La Hâve ; cette session devait se prolonger de telle manière 
que le roi ne put tenir la promesse qu'il avait faite de passer 
dans la capitale belge les mois de l'hiver 1815-1816 ( 1 ). 

Les membres hollandais des États Généraux avaient été fort 
dépaysés à Bruxelles. Ils le furent certes autant que ceux qui 
assistèrent à la session commencée à Bruxelles à la fin de 1816 
et à propos desquels La Tour du Pin écrivait : « Ils ne sont 
qu'à vingt lieues de chez eux et se croient au bout du inonde ( 2 ) . » 
Les membres belges furent plus dépaysés encore à La Haye, 
dans le décor pittoresque mais austère de l'ancienne rési- 
dence des comtes de Hollande et au milieu d'une population 
dont ils ne partageaient ni les goûts, ni les aspirations, ni — 
sauf de rares exceptions — les souvenirs. Il se fit ainsi que la 
politique du roi, visant à tenir la balance égale entre les deux 
parties de la monarchie, mécontenta à la fois Belges et Hollan- 
dais ; cette politique, accusant, d'autre part, des tendances de 
plus en plus personnelles et autoritaires, s'écartait définitive- 
ment de la conception fédéraliste préconisée, entre autres, par 
lord Liverpool, premier ministre britannique, et que celui-ci 
avait exprimée à peu près en ces termes, en mai 1814, à l'am- (!) Kapport de police à de Thiennes, 7 octobre {Gedenkstukken , t. VIII, 3e partie, 
p. 4.) : « Le prochain départ du Roi pour La Haye et la convocation des États 
Généraux dans cette résidence excitent des murmures; voilà, disent les mécontens, 
comme s'accomplissent les promesses qui nous ont été faites de posséder la Cour 
i Bruxelles pendant six mois de l'année. A peine inauguré, le Roi nous quitte, et 
pourquoi les Étals Généraux ne sont-ils pas convoqués ici? ... » 

(*) Gedenkstukken, t. VIII, l re partie, p. 232. 

— 396 — et l'installation des États Généraux à Bruxelles. bassadeur de Guillaume, à Londres : « Il ne faut pas perdre de 
vue qu'un pays nouvellement acquis demandera beaucoup de 
ménagements; le clergé catholique surtout devra être ménagé; 
je crains qu'une nouvelle Constitution ne s'amalgamera que 
difficilement avec celle des Pays-Bas ci-devant autrichiens, et 
ceux-ci, au moins dans les commencements, devront être con- 
sidérés et traités comme un État distinct, mais annexé à la 
Hollande et soumis au même souverain (*). » (*) Lettre de Henri Fagel à van Nagell. Londres, 31 mai 1814. (Gedenkstukken, 
t. VII, p. 588.) — Liverpool connaissait bien la Belgique, grâce, entre autres, aux 
détails que lui avait fournis sur celle-ci un des aides de camp de Wellington, lord 
Fitzroy Somerset. Celui-ci avait remarqué chez les Belges certaines affinités fran- 
çaises. (Gh. D. Yonge, The lift and administration of Robert Banks, second eart 
of Liverpool, t. II, pp. 112-113.) Ô9" BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ashley (William). The Universities and training for commerce. 

[Londres, 1921]; extr. in-8°, 11 p. 
Bâcha {Eugène). La loi des Créations. Bruxelles, 1921; in-8°, 87 p. 
Cambier{0.). L'assistance médicale dans la Grèce ancienne. Tournai, 1909; 

p. in-4°, 112 p. 

Cornil (Georges). Droit romain. Aperçu historique sommaire ad usum 
cupidae legumjuventutis. Bruxelles, 1921; gr. in-8° X — 746 p. 

Gessler (/.) et Vanderstraeten (C). Algemeen repertorium der Hasseltsche 

Ordonnantieboeken. Hasselt, 1921 ; in-8°, 122 p. 
Homolle (Th.). Statue de bronze découverte à Delphes. Paris 1896 ; 

in-8°, 27 p., planches. 
— Maxime Collignon, collaborateur et directeur des « Monuments et 

Mémoires», 1894-1917. Paris 1919; gr. in-4°, 23 p., portrait. 

Lamott (John. H. S. T. D). History of the archdiocese of Cincinnati 
1821-1921. New-York, 1921; in-8°, 430 p. 

Leclère (Léon). La question d'Occident. Les pays d'« Entre-Deux » de 843 
à 1921. Régions rhodaniennes. Alsace et Lorraine. Belgique et 
Rhénanie. Bruxelles, 1921 ; in-8°, 218 p. 

Maubel [Maurice Belval]. Écrivains belges de langue française. Antho- 
logie. Bruxelles, 1921 ; in-8°, xm-108 p. 

Schmitz (chanoine Jean) et Nieuwland dom Norhert). Documents pour 
servir à l'histoire de l'invasion allemande dans les provinces de 
Namur et de Luxembourg Quatrième partie. Le combat de Dinant. 
1. La conquête de la Meuse. Bruxelles, 1921; gr. in-8°, 208 p., 
planches, 1 carte. 

Toutain (J.). Leur Germanie. Paris, 1921 ; in-8°, xm-253 p. 

Vannérus (Jules). Toponymie politique. Bruxelles, 1921; extr. in-8°, 
12. p. 


— 398 Séance du lundi 10 octobre 1921. M. Maurice Vauthier, vice-directeur de la Classe. 

Sont présents : MM. le comte Goblet d'AKïella, Paul Thomas, 
Jules Leclercq, Maurice Wilmotte, II. Pirenne, Jules Lameere, 
J. Vercoullie, G. De Greef, J.-P. Waltzing, Eugène Hubert, 
Ernest Mahaim, L. de la Vallée Poussin, R. P. Delehaye, dom 
Ursmer Berlière, J. Bidez, J. van den Heuvel, J. Van Biervliet, 
G. Cornil,A. Gauchie, Léon Dupriez, G. Des Marez, membres; 
Léon Leclère, J.Cuvelier, G. Doutrepont, Jean Capart, H. Van 
der Linden, A.. Nerincx, correspondants, et le Secrétaire per- 
pétuel. 

Absences motivées : M. A. Rolin, directeur ; MM. Wodon et 
Carton de Wiart, correspondants. 

M. le Vice-Directeur exprime les félicitations de la Classe 
à M. Rolin, créé baron. 

CORRESPONDANCE. 

M. le Ministre des Sciences et des Arts envoie 20 exemplaires 
du rapport du jury du Concours de littérature dramatique néer- 
landaise (1913-1918). 

Le même Ministre communique une lettre de l'Ambassade 
belge au Brésil, annonçant qu'un Congrès international d'his- 
toire américaine s'ouvrira à Rio-de-Janeirole 7 septembre 1922, 

1921. LETTRES. 309 25 Séance du 10 octobre 1921. à l'occasion du 100 e anniversaire de l'Indépendance brésilienne. 
M. Leclercq y représentera éventuellement l'Académie. 

L'Institut de sociologie de l'Université de Turin adresse un 
bulletin d'adhésion au Congrès sociologique international qui se 
tiendra à Turin du 9 au 16 octobre 1921. 

Un anonyme prie l'Académie de vouloir bien maintenir pour 
un concours ultérieur la 7 e question du Concours annuel 
pour 192-2. 

HOMMAGES D'OUVRAGES. 

Henri Pirenne, historien national, par G. Des Marez. 

Henri Pirenne, par E. Mahaim. 

Étude sur lu langue de Jean Lemaire de Belges, par A. Hum- 
pers. 

Napoléon Bonaparte et la Belgique, par Ch. Pergameni. 

Paléographie et Diplomatique du moyen âge, par L. Leclère. 

Les Prophètes d'Israël. Etudes historiques et religieuses, 
vol. II-III. haïe, Jérémie, Ezéchiel, six petits prophètes, par 
Ed. Tobac, présenté avec une note bibliographique par 
A. Cauchie. 

— Remerciements. 

MANIFESTATIONS EX L'HONNEUR DE G. KURTH. 

M. Pirenne rend compte des manifestations organisées à la 
mémoire de feu God. Kurth, auxquelles il a été chargé de 
représenter l'Académie et au cours desquelles il a prononcé le 
discours suivant : 

Messieurs, 

11 est de ces natures généreuses, aussi largement pourvues 
des qualités du cœur que de celles de l'esprit, dont l'activité 

400 — 


Séance du 10 octobre 1921, surabondante s'épanche à la fois de tous côtés, coin me l'eau 
d'une source puissante au sommet d'une montagne. Telle a été 
celle de Godefroid Kurth. Chez lui, la vie fut vraiment, si l'on 
peut ainsi dire, de l'idéalisme en action. Je n'ai pas connu 
d'homme en <pii l'existence se confondît au même point avec la 
poursuite de l'idéal, Son regard illuminé était le reflet de 
l'ardeur de ses sentiments et de la noblesse de ses pensées. 
Littérature, religion, action sociale, recherche scientifique, 
toutes les manifestations de la beauté spirituelle, il les a aimées 
d'un même amour, d'une même ferveur enthousiaste. Un puis- 
sant lover de chaleur et de lumière, voilà peut-être l'image qui 
lui convient le mieux. C'est celle, en tous cas, qui rend le plus 
complètement l'impression que je conserverai toujours de cette 
personnalité si forte et si attirante. 

Mais ce n'est point de Godefroid Kurth comme homme, c'est 
de Godefroid Kurth comme historien que j'ai ici mission de 
parler. L'Académie royale de Belgique et la Commission royale 
d'histoire ont voulu que l'honneur de prendre la parole dans 
cette cérémonie fût réservé à celui de leurs membres qui a été 
l'un des premiers élèves du maître, et que l'expression de leur 
reconnaissance et de leur estime lui fût apportée par quelqu'un 
qui a tant de motifs personnels de s'y associer. N'est-ce point 
d'ailleurs aux travaux historiques que Kurth a consacré la plus 
grande partie de son labeur, et n'est-ce point par eux que s'est 
le plus profondément marquée son influence et propagée sa 
réputation? 

Ces travaux cependant, je ne crois point qu'il y ait été poussé 
dès l'enfance par un penchant naturel et irrésistible. Rien ne 
l'y avait préparé, que je sache, dans le milieu familial, et quand, 
après les plus brillantes éludes à l'Athénée d'Arlon, il entra à 
l'École normale des humanités annexée à l'Université de Liège, 
il ne pouvait se douter que c'est à eux qu'il se préparait. Car 
dès lors, sans le savoir, il s'y préparait en effet. 

La philologie classique, dont la méthode imprégnait entière- 

— 401 — Séance du 10 octobre 1921, nient à cette époque l'enseignement de l'école dont il suivait les 
cours, ne manqua pas de discipliner, sans l'éteindre, l'enthou- 
siasme de cette âme d'adolescent toute vibrante de poésie et de 
littérature. Sous la direction de maîtres aussi excellents que 
dévoués, il apprenait par l'étude des textes à se rendre compte 
scientifiquement de ce qu'il avait jusqu'alors admiré d'instinct. 
Il goûtait et ressentait profondément ces joies que les recherches 
patientes et méthodiques de l'érudition prodiguent si largement 
à ceux qui s'y adonnent. 

Il comprenait combien l'exactitude scientifique, loin de nuire 
aux intuitions de l'esprit, les dirige et tout à la fois les renforce 
et en augmente la portée. Bref, il apprenait, et il apprenait avec 
passion à devenir un érudit, j'entends un érudit au vrai sens du 
mot, c'est-à-dire un savant attaché aux textes qui nous révèlent 
la vie morale de l'humanité, avec le même souci de la précision 
qui fait, dans le domaine des sciences naturelles, le chimiste ou 
le physicien. Toutes ses facultés intellectuelles demeuraient 
intactes; la préoccupation du détail ne le détournait pas des 
idées générales; elle lui inspirait seulement le devoir de n'avan- 
cer que ce dont on peut répondre et de ne rien affirmer dont on 
ne puisse donner la raison. 

Ainsi, ce jeune poète devenait un philologue, et nul n'ignore 
que sans la philologie il n'est point d'histoire, puisque l'histoire 
est fondée essentiellement sur l'étude des témoignages, c'est- 
à-dire sur l'étude des textes. Sa nomination à l'Athénée de 
Liège, où il fut, au sortir de l'Ecole normale, chargé d'un 
cours d'histoire, devait lui faire faire le pas décisif et fixer sa 
vocation. Sans doute sa thèse de doctorat spécial sur Caton 
l'Ancien, rédigée vers cette époque, appartient encore au 
domaine de la littérature classique. Mais déjà, c'est vers l'étude 
du passé de la Belgique et vers celle du moyen âge que s'oriente 
sa pensée. Et cette orientation ne s'explique pas seulement par 
l'attrait des problèmes qui, dans ce nouveau champ de recherches, 
sollicitent sa curiosité; elle est surtout la conséquence de cette 

— 402 — Séance du 10 octobre 1921. foi catholique qui dès lors ne cessera plus d'être chez Kurth la 
source nourricière de la vie spirituelle. L'Église ne lui apparaît 
pas seulement comme une institution divine indispensahle au 
salut des hommes ; il voit encore en elle l'inspiratrice même de 
la civilisation moderne. Suivant lui, c'est elle et elle seule qui, 
au déclin du monde antique, au milieu de la barharie envahis- 
sante, a sauvé l'Europe du chaos et l'a guidée vers des destinées 
nouvelles. 

Et cette conception historique, je le veux bien, il se l'est faite 
à priori; il la possédait déjà avant d'aborder l'étude du passé, et 
il la lui a appliquée beaucoup plus qu'il ne l'en a déduite. Mais 
n'en est-il pas presque toujours ainsi? Dans les sciences morales, 
toute vue synthétique découle d'un système du monde, c'est- 
à-dire de la croyance ou de la philosophie dont on se réclame et 
que, antérieurement à toute expérience, on tient pour vraie. 
Qu'importe après tout! Au point de vue scientifique, ce n'est 
point cette croyance ou cette philosophie qui est essentielle. Au 
vrai, elle ne sert qu'à ordonner les recherches et à les diriger; 
elle n'en détermine pas la méthode. Qu'il soit croyant ou 
incroyant, spiritualiste ou athée, l'historien, dans son travail 
critique, procède suivant des règles et des principes indépen- 
dants de ses idées. De son labeur, l'essentiel et le permanent, ce 
sont les découvertes qu'il met au jour. Ses appréciations ou ses 
jugements sont affaire de conviction personnelle; ils ne relèvent 
pas de la science. 

Or, il s'est fait que ce croyant enthousiaste qu'a été Gode- 
froid Kurth a reconnu, dès qu'il eut dirigé son effort vers 
l'histoire, la nécessité primordiale de la critique. Et c'est en 
cela que se révèlent le plus nettement, à mon sens, la vigueur et 
l'originalité de son esprit. Il faut songer, en effet, à ce qu'était 
chez nous, au moment où il débuta dans la science, l'enseigne- 
ment historique. Quelques cours dogmatiques, embrassant le 
cycle de l'histoire universelle, voilà tout ce que les universités 
offraient alors aux étudiants. L'histoire leur était présentée — 403 — Séance du 10 octobre 1921. comme une chose toute faite; personne ne s'avisait de leur 
apprendre comment elle se fait, comment on parvient à l'extraire 
des renseignements incomplets, déformés et contradictoires qui 
sont parvenus jusqu'à nous. Ce restera l'honneur de Kurth 
d'avoir introduit à l'Université de Liège, où il venait d'être 
chargé du cours d'histoire du moyen âge, le premier cours 
pratique d'histoire, c'est-à-dire, en réalité, le premier cours 
de critique historique qui ait existé dans notre pays. Et 
cette innovation marque une date dans les annales de notre 
haut enseignement. 

Je me rappellerai toujours avec quelle ardeur et quel dévoue- 
ment notre jeune maître se consacrait à sa tâche. 11 y avait en 
lui quelque chose de l'apôtre, et je dirais volontiers que ses 
leçons nous convertissaient à la science. Que de difficultés à 
vaincre cependant à une époque où n'existaient encore ni pré- 
paration spéciale pour les élèves, ni outillage pour ce cours 
nouveau-venu dont beaucoup comprenaient mal l'importance 
et qui semblait toléré par grâce au programme de l'Université. 
Ce fut le petit commencement d'une grande chose, la condition 
indispensable de la naissance de l'École historique belge, dont 
Kurth conserve la gloire d'avoir été le promoteur. 

Durant ces années de travail intense et presque héroïque, 
Kurth amorça, si l'on peut ainsi parler, une double série de 
travaux auxquels il devait rester fidèle jusqu'au bout. D'une 
part il ouvrait, par sa dissertation sur la VitaS. Lamberti, cette 
longue suite d'investigations sur les premiers siècles de l'histoire 
liégeoise que devaient clôturer trente ans plus tard les deux 
beaux volumes consacrés à la Cité de Liège; de l'autre, il prélu- 
dait par (1rs recherches sur Grégoire de Tours à des études 
critiques de plus en plus pénétrantes sur l'historiographie 
franque, dont des livres comme son Clovis et surtout comme son 
Histoire poétique des Mérovingiens ai testent à la fois l'ampleur 
et l'ingéniosité. 

Parfois pourtant, par brusques échappées, il s'évadait de sa 404 Séance du 10 octobre 1921. tâche d'érudit, pour brosser à larges traits, obéissant en cela à 
un besoin de son cœur autant qu'à une conviction de son esprit, 
le tableau de l'action civilisatrice de l'Église. Et c'étaient ses 
Origines de la Civilisation moderne, son Église aux tournants 
de l'Histoire, sa Sainte Clotilde, son Saint Boniface. 

Au milieu de tant de travaux, il cultivait encore, comme pour 
se délasser, un coin charmant, et jusqu'à lui presque complète- 
ment négligé chez nous, de cet immense domaine de l'histoire. 
Son amour de la terre natale et cette poésie de la vie rurale, qu'il 
sentait si profondément, avaient de bonne heure appelé son 
attention sur les noms de lieux, héritage de tant de générations 
d'hommes qui nous ont précédés sur le sol où nous vivons un 
moment avant d'aller les rejoindre dans son sein. C'est dans 
cette nouvelle direction de son étonnante activité qu'après avoir 
débuté par quelques savoureuses monographies, il aboutit à la 
rédaction de son ouvrage fondamental sur La /'routière linguis- 
tique en Belgique. En dépit de retouches de détail qu'on lui 
apportera çà et là, les résultats généraux de ce livre demeureront 
acquis à la science. Kurth n'eût-il rien fait d'autre que d'élucider 
une question si essentielle à la compréhension de notre passé, 
son nom resterait pour toujours inscrit au livre d'or de l'his- 
toire nationale. Et l'on demeure confondu en constatant que 
les recherches qu'elle lui a coûtées n'ont même pas ralenti sa 
production dans les autres champs de son labeur. 

Tant de travaux, une si grande et légitime influence, une 
réputation enfin qui depuis longtemps s'était imposée, assignaient 
à Kurth sa place à l'Académie et à la Commission d'histoire. 
11 devint membre de la première en 1891 et entra en 1887 
dans la seconde, dont il remplit, a partir de 1898, les fonctions 
de secrétaire. Ces distinctions ne pouvaient être pour lui que 
l'occasion de nouveaux projets et d'un surcroit de fécondité 
scientifique. Il ne se contenta point de donner à la Commission 
d'histoire le premier volume des Chartes de l'Abbaye de Saint- 
Hubert et d'y entreprendre une édition critique de la Chronique — 40o — Séance du 10 octobre 1921. de Uocsem. C'est à son initiative qu'est dû le programme de 
recherches que ce corps savant a longuement élaboré et dont 
l'exécution était déjà largement entreprise quand éclata la 
guerre mondiale. 

Et tout cela ne donne encore qu'une idée bien incomplète 
d'une énergie qui, chez Kurth, semblait augmenter avec l'âge. 
Pour l'apprécier dans toute sa puissance, il faut songer à la 
participation du maître aux Congrès historiques du pays et de 
l'étranger, à sa collaboration à tant de revues, à ses voyages 
d'études, à la direction des Archives belges, créées par lui en vue 
de doter le pays d'un organe critique d'historiographie natio- 
nale; se rappeler qu'il continuait à se donner tout entier à ses 
élèves et à illustrer sa chaire par un enseignement d'un éclat 
incomparable, et ne pas oublier enfin les soucis, mais aussi les 
luttes généreuses d'une action sociale et politique dans laquelle 
le lancèrent durant de longues années ses convictions de catho- 
lique et de démocrate. 

Ce n'est un secret pour personne qu'en obéissant à ce qui lui 
apparaissait un devoir de conscience, il dut renoncer à bien des 
amitiés dont il supporta douloureusement le sacrifice. Et 
comment les âpres réalités de la vie publique n'eussent-elles 
point meurtri cette âme d'idéaliste? Sans se laisser décourager 
il en ressentit pointant à la longue une amertume qui ne fut 
certainement pas étrangère à sa résolution d'abandonner cette 
ville de Liège où il avait tant travaillé, tant pensé, tant agi, 
pour venir, malgré les instances de ses collègues et de ses amis, 
chercher le repos dans le village brabançon où nous voici réunis 
autour de son cercueil. 

11 ne put cependant s'y consacrer, comme il l'avait espéré, aux 
grands travaux dont il portait le plan dans sa pensée. Le gou- 
vernement lui proposa presque aussitôt de prendre la direction 
de l'Institut historique belge de Rome, et il accepta cette 
mission qui aurait sans doute, si les événements l'avaient permis, 
inauguré une nouvelle étape de sa carrière. 406 


Séance du 10 octobre 1924, Il venait de rentrer d'Italie quand ('(datèrent les événements 
d'août 1914. Ils tombèrent sur lui comme un coup de foudre. 
Depuis toujours il avait ressenti pour l'Allemagne une très 
ardente sympathie. Tout le portait vers elle, et sa naissance 
dans le pays arlonnais, dont la langue nationale est, du moins 
en partie, l'allemand, et sa vénération pour ces grandes écoles 
d'outre-Rhin où lui avait été révélée la critique historique, et la 
participation active qu'il avait prise de longtemps aux Congrès 
des catholiques allemands. En dépit de sa culture toute romane 
et de son admiration pour la France, il se faisait de la culture 
germanique un idéal dans lequel, à son insu, il mettait trop de 
lui-même pour qu'il pût correspondre à la réalité. Comme un 
si grand nombre d'entre nous, il ne prenait pas garde aux 
progrès effrayants que Taisaient là-bas le pangermanisme et le 
militarisme. Il ne voyait pas l'Allemagne telle qu'elle était 
devenue, mais telle qu'il la rêvait et la construisait dans son 
esprit. 

L'ultimatum du 3 août, en déchirant ses illusions, lui brisa le 
cœur. Je n'oublierai jamais son cri d'angoisse et son regard 
d'horreur au moment où il apprit l'attentat. Hélas! je ne l'ai 
plus revu depuis. Séparé de lui par les rigueurs de l'occupation 
ennemie, j'en recevais de loin en loin de rares nouvelles. Eh! 
qu'en avais-je besoin pour savoir à quel point il soutirait des 
atrocités commises sur son peuple et des calomnies plus atroces 
encore dont ce peuple était victime. J'ai trop bien connu la 
loyauté de sa nature, la noblesse de ses sentiments, le culte 
qu'il portait à la justice, pour m'étonner de ce qu'il n'ait pu 
survivre à son indignation et à son mépris. Du moins n'a-t-il 
jamais doute de la victoire; il l'a prédite dans (\c> pages ultimes, 
tracées d'une main défaillante pour venger la patrie opprimée 
de l'opprobre du vainqueur. Mais ses forces ne lui ont pas 
permis d'atteindre au jour de la délivrance qui eut été pour lui 
un jour de résurrection morale. 

De toutes les pertes que nous a infligées la guenc, la sienne - 407 Séance du 10 octobre 1921. est certainement l'une des plus cruelles et des plus irréparables. 
Quels trésors d'énergie n'eût- il pas joyeusement dépensés 
encore pour ce pays meurtri, qui a tant besoin de courage et de 
confiance! Et voilà que cette grande voix s'est tue et que ce 
grand labeur s'est interrompu ! 

JURY DE LA FONDATION PIRENNE. 

La Classe désigne pour faire partie de ce jury : MM. Cauchie, 
Cuvelier et Leclère. M. Des Marez est désigné comme suppléant, 
pour remplacer M. Cauchie au cas où celui-ci serait éventuelle- 
ment empêché. 

COMMISSION DES FINANCES. 

La Classe désigne pour la représenter au sein de cette Com- 
mission : MM. Cornil, De Greef, baron Descamps, Leclercq 
et Waltzing. 

COMMISSION DE LA PUBLICATION ANNIVERSAIRE. 

A la demande de M. Cornil, la Classe décide d'adjoindre 
à ses délégués MM. De Wulf et Mahaim. 

UNION ACADÉMIQUE INTERNATIONALE. 

I . — Projet de Dictionnaire du latin médiéval : 

M. Wilmotte regrette que la date initiale cboisie ne soit pas 
antérieure au V e siècle. La Classe désigne, pour la représenter 
au sein de la Commission internationale de ce dictionnaire, 
M. IL Pirenne. Elle constitue le Comité national qui s'occupera 
de cette œuvre : MM. Delehaye, De Wulf, Pirenne, Thomas, 
Yercoullie, Waltzing et Wilmotte. 

408 — Séance du 10 octobre 1921. 2. — Rapport sur les projets de l' Académie des Lincei : 

i° Compléments au Corpus des Inscriptions grecques et 
latines; 

2" « Forma romani Imperii ». La Classe décide de constituer 
une Commission chargée de présenter des conclusions à ce sujet 
à la Classe. Cette Commission est composée de MM. Bidez, 
Cumont, Cuvelier, Delehaye, Des Marez, Parmentier, Thomas, 
Waltzing. 

3. — 1° Communication mutuelle de documents historiques 
nationaux inédits. (Proposition de M. Mikami.) 

2° Système de transcription phonétique applicable à toutes les 
langues, et système de translitération servant à rendre, de façon 
identique, les différents alphabets de langues écrites. (Propo- 
sition de MM. Salverda de Grave et Jespersen). 

La Classe émet un avis favorable à la présentation et à l'étude 
de ces deux propositions. 

SÉANCE TRIMESTRIELLE DU MATIN. 

La Classe décide que le Bureau appréciera si, à l'occasion, ces 
séances peuvent être supprimées, faute d'ordre du jour. 

.NOTE BIBLIOGRAPHIQUE. 

•E. Tobac. — Les Prophètes d'Israël. Etudes historiques 
et religieuses, vol. II-III, in-8°, iv-616 pages. Malines, 
Dessain, 1921. 

Les études que M. le chanoine Tobac a entreprises sur les 
prophètes d'Israël, et dont nous avons eu l'honneur de présenter 
le premier volume à l'Académie l'an dernier, sont terminées. 
L'auteur a réuni les tomes II et III, consacrés aux trois grands 409 Séance du 10 octobre 1921, prophètes, Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, et aux six petits prophètes 
qui exercèrent leur ministère après l'exil de Babylone; il achève 
ainsi l'examen des livres prophétiques contenus dans le canon 
hébreu de l'Ancien Testament. 

Nous avons déjà fait ressortir les caractères, les tendances, 
l'intérêt de ces recherches conduites d'après un plan nouveau et 
destinées à faire revivre devant nous, sous ses multiples aspects, 
la puissante personnalité des prophètes. Le premier volume, 
écrit d'une plume alerte, dans un style vivant et pittoresque, 
qui dégage une forte saveur biblique, est d'une lecture passion- 
nante, et faisait vivement désirer l'ouvrage complet. Si l'aurore 
du prophétisme est si belle, nous disions-nous, quels ne seront 
pas l'éclat du midi et les charmes du crépuscule. Nos espérances 
ne sont pas déçues, le second volume les réalise au delà des 
promesses. 

Ce sont quatre siècles de l'histoire d'Israël qui se déroulent 
devant nous, quatre siècles d'ardents combats que le petit peuple 
juif soutient pour sa nationalité et ses institutions, quatre 
siècles au cours desquels nous assistons à son agonie lors de 
l'effroyable tragédie de l'exil, et à sa résurrection grâce à l'édit 
libérateur de Cyrus; quatre siècles aussi de luttes religieuses 
pendant lesquelles le monothéisme se fortifie et se purifie, les 
institutions se transforment, le messianisme s'épanouit. Et le 
récit de cette histoire se développe sans effort autour de ces 
idées maîtresses et met en relief les grands représentants du 
prophétisme qui contribuèrent si puissamment par la parole ou 
par la plume à l'élaboration de l'Israël nouveau. Que d'impo- 
santes, que d'attachantes figures parmi ces vieux prophètes 
d'Israël, et comme elles s'affirmenl davantage encore par la 
comparaison et le contraste ! La spendeur sereine d'Isaïe se 
détache mieux à côté de la sensibilité profonde de Jérémie et de 
l'impressionnante obscurité d'Ezéchiel... 

Il y a d'ailleurs autre chose que des biographies de prophètes 
cl des tableaux d'histoire. Les livres prophétiques sont analysés, no — Séance du 10 octobre 1921. résumés, expliqués en leurs endroits les plus diiïiciles et les plus 
importants; les doctrines en sont synthétisées. Il n'y a pour 
ainsi dire pas de question de critique historique qui, le cas 
échéant, ne soit traitée à fond : attribution, date, filiation des 
sources, genre littéraire, aucun de ces problèmes n'est omis ou 
traité avec négligence. Qu'on lise les discussions que soulève 
l'authenticité de la seconde partie d'Isaïe, ou la chronologie des 
oracles de Jérémie, ou l'interprétation des symboles d'Ezéchiel 
et de Zacharie, ou le genre littéraire des livres de Joël et de 
Jonas. Nous ne serons pas taxé d'exagération en affirmant qu'il 
existe peu d'ouvrages sur le prophétisme en Israël, aussi com- 
plets, aussi scientifiques, aussi intéressants, d'une objectivité 
aussi constante que le consciencieux travail de M. le chanoine 
Tobac. 

Je n'ai donc pas eu tort, je pense, de dire à propos du pre- 
mier volume, et je me crois autorisé à le redire à propos de ces 
deux-ci, que ce travail fait honneur à l'enseignement de 
M. Tobac au grand séminaire de Malines; et je suis heureux de 
constater que, devenu professeur d'Écriture sainte à l'Université 
de Louvain, le savant exégète, fidèle à son passé, donne un 
éclat nouveau à l'enseignement des Lettres sacrées. 

A. Caucuie. 411 — LECTURE. La première étape de la formation corporative. 
L'Entr'aide, 

par M. G. DES MAREZ, membre de la Classe. 

On peut s'étonner que le régime corporalif en Belgique 
n'ait pas trouvé d'historien jusqu'ici. Certaines monographies 
locales ont paru ça et là, mais aucune d'elles n'a tenté d'expli- 
quer l'origine du métier ni essayé de décrire les stades de son 
évolution. Il y a là une lacune qui étonne d'autant plus que le 
prohlème corporatif domine l'économie urbaine du moyen âge, 
comme le problème syndical surplombe l'économie contempo- 
raine. Dans l'ordre économique, la corporation a entraîné la 
chute du capitalisme; dans l'ordre social, elle a provoqué une 
nouvelle répartition de la population urbaine; dans l'ordre poli- 
tique, elle a substitué au gouvernement séculaire des patriciens 
le gouvernement nouveau mais non moins despotique des 
métiers. Il n'est pas d'exemple peut-être dans l'histoire d'un 
phénomène <jui ait réagi sur le corps social avec une telle inten- 
sité. Et quand on songe que nos villes étaient au moyen âge des 
loyers d'agitation ouvrière d'où partait le mot d'ordre dans 
toutes les directions de l'Europe occidentale, on devine avec 
quelle ampleur le mouvement corporatif a dû s'y accomplir. 

Si la science historique ne s'esl pas appliquée à l'élucidation 
des origines et du développement de l'association profession- 
nelle en Belgique, par contre, elle a enrichi nos bibliothèques 

— 412 


G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. d'une littérature générale abondante. Nous renonçons à énumérer 
les multiples théories qui ont surgi au cours du XIX" siècle, 
depuis la thèse la plus reculée, celle de l'origine romaine des 
corporations, jusqu'au thème le plus récent qui voit dans l'affi- 
liation forcée le motif suprême de la concentration corporative. 
Nous y renonçons, parce que nous jugeons inutile de recom- 
mencer un travail que d'autres, avant nous, ont tenté avec 
succès ( 1 ). Nous voudrions cependant signaler les deux théories 
fondamentales qui traversent comme deux parallèles la doctrine 
corporative. L'une d'elles s'efforce de rattacher les origines de 
la corporation urbaine à une organisation domaniale antérieure 
aux villes et que nous révèlent, du moins elle l'assure, des 
documents qui remontent à l'époque carolingienne; l'autre, au 
contraire, entend voir dans le métier une association libre dès 
le principe, inhérente à l'économie urbaine, nullement modelée, 
par voie d'imitation, sur une association domaniale évoluée. 
Cette double théorie n'est en réalité que l'application logique à 
un problème déterminé — celui des corporations — des deux 
grands courants qui sillonnent les théories générales sur l'ori- 
gine des villes — origine domaniale ou origine libre — autour 
desquelles on se dispute depuis cent ans ( 2 ). Est-on partisan de 
l'origine domaniale de la ville, telle que Nitzsch l'a formulée, 
tout dans le corps urbain doit, en dernière analyse, se ramener 
à des sources serviles : la liberté urbaine n'est que le résultat 
d'une émancipation qui s'est accomplie à la suite d'une longue 
série de transformations sociales, économiques et politiques; la 
bourgeoisie elle-même n'est qu'une population demi-libre qui 
s'est insensiblement libérée des entraves du droit domanial; la (!) Voir surtout R. Ebekstadt, Der Ursprung des Zunftwesens, 2 e édition, 191.'). 
qui examine systématiquement toutes les opinions depuis la fin du XVIII e siècle 
jusqu'à nos jours. 

(2) Voir 11. PlRENNE, L'Origine des Constitutions urbaines au moyen âge. (Revue 
historique, 1893, pp. 56 et suiv.) 413 G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. tenure urbaine nest qu'une tenure servile affranchie; dès lors, 
l'association professionnelle, elle aussi, ne peut être étudiée 
ni découverte en dehors du grand domaine. Au contraire, est-on 
partisan de la formation libre des villes, à la manière d'Arnold, 
rien de tout cela n'est vrai et la ville présente le spectacle d'un 
processus, remontant à la liberté de l'époque franque et se 
poursuivant à travers le moyen âge jusqu'à la complète éclosion 
de l'autonomie urbaine. Non seulement la ville ne doit rien à 
un domaine préexistant, mais elle ne peut, de par son essence 
même, rien lui devoir f 1 ). 

En vérité, on ne cessera de se disputer autour de ces deux 
idées fondamentales et, par conséquent, autour du problème 
plus restreint de la formation corporative, sans jamais aboutir, 
aussi longtemps qu'on s'obstinera à raisonner à la manière d'un 
juriste se livrant à l'exégèse d'un article du Code civil ou à 
l'explication d'un terme de droit. Une raison supérieure de 
méthode s'oppose à la solution du problème tel qu'il a été posé 
jusqu'à présent. On raisonne sur des textes arrachés de leur 
milieu, qu'on aligne dans le silence de son cabinet de travail, 
qu'on soumet à un interrogatoire serré et auxquels chacun prête 
un certain langage. N'y a-t-il pas quelque chose d'étrange de 
voir ainsi les mêmes articles, interrogés et réinterrogés depuis 
cent ans, fournir des réponses toujours différentes et même 
souvent contradictoires? Laissons donc là le Capitulare de 
Villis de Charlemagne; Vedictum pi s t en se de Charles le Chauve 
de l'année 85i; la Lex Burgundionum ; le polyptyque d'Irminon 
du IX siècle; la Chronique de Saint-Riquier de la même 
époque; le vieux droit de Strasbourg du XII e siècle; la charte des 
poissonniers de Worms de I lOh; le livre des métiers de Paris 
du XIII" siècle, et, d'autres textes encore, tous aussi distants dans (») Des systèmes intermédiaires ont essayé d'atténuer ce que ces thèses ont de 
trop absolu. — Voir II. PlRENNE, op. cit. 

414 


G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. le temps que dans l'espace, autour desquels on a accumulé une 
exégèse savante et variée mais artificielle. Débarrassons-nous un 

instant de cet appareil dogmatique qui étreint l'esprit et voile la 
vérité. Revenons à plus de réalité et songeons à cette grande 
diversité qui caractérise les institutions du moyen âge suivant 
les pays et suivant les temps. Alors surgit aussitôt à l'esprit 
cette question toute naturelle : Est-il bien nécessaire, est-il 
même possible d'expliquer, par une formule unique, le phéno- 
mène corporatif dans le monde entier, j'entends le monde connu 
alors, le monde européen, ou pour mieux préciser, le monde 
européen occidental et central? Est-il bien certain que toutes les 
villes se soient formées partout de la même manière et, parlant, 
que les institutions particulières qui y ont germé, échevinage, 
conseil, lenure, corporation, aient obéi partout aux mêmes lois? 
C'est parce que les historiens ont voulu trouver une solution 
unique qu'aujourd'hui encore ils sont éparpillés sur des routes 
diverses, ne se rencontrant jamais ou ne se rencontrant que pour 
se séparer aussitôt. Tous s'obstinent dans leur système et le 
considèrent comme l'expression de la vérité, alors qu'il ne ren- 
ferme qu'une parcelle de celle-ci. Soutiendra-t-on raisonna- 
blement que les cités de Flandre et de Brabant ont été détermi- 
nées dans leur formation et dans leur développement de la même 
manière que les municipes de l'Italie, les villes du sud de la 
France, la ville toute royale de Paris, les cités épiscopales du 
Rhin, ou les colonies des bords de l'Elbe? 11 suffit de poser la 
question pour faire naître le doute et tout de suite on entrevoit 
les rigueurs d'une méthode d'investigation régionale qui, seule, 
semble devoir être fructueuse. 

Les corporations n'ont pas une origine unique, pas plus que 
les villes dans lesquelles elles sont écluses. Elles ont des origines 
suivant les époques et suivant les milieux. On renoncera à 
prendre l'Europe entière comme champ d'observation, mais 
on s'arrêtera à une région déterminée, et parfois dans celte 
région à un groupe de villes étroitement apparentées. Je puis 

1921. LETTRES. •*'':> 27 G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. 

choisir la Belgique comme lerre d'expérience, ou bien la région 
rhénane peuplée de villes épiscopales, ou bien les villes lom- 
bardes ou toscanes ou romaines. Je restreins momentanément le 
problème, parce que j'y suis scientifiquement forcé, mais après 
avoir relevé la nature historique du sol dans les différentes 
régions, je puis joindre les plans partiels obtenus et dresser la 
carte de la formation constitutionnelle de l'Europe, comme si 
j'en dressais la carte géologique. 

En disant tantôt que dans une même région des distinctions 
entre les villes s'imposent parfois, je faisais allusion à la Belgique, 
qui sera, on l'aura deviné, mon champ d'exploration. Parmi les 
villes, nombreuses et puissantes, qui jalonnent ses fleuves cl ses 
rivières, des diversités apparaissent, pas fondamentales peut-être, 
mais suffisantes néanmoins pour nous obliger à la prudence. 
Je n'oserais prétendre que toutes les villes y ont eu un point 
de départ identique. C'est que j'aperçois aussitôt, à côté des 
puissantes cités de Flandre et de Brabant, dont la formation est 
toute laïque, des villes non moins puissantes écloses dans un 
domaine ecclésiastique, la ville abbatiale d'Arras au sud-ouest 
du pays et la ville, abbatiale aussi, de Saint-Trond au nord-est, 
sans parler des villes neuves dont l'apparition tout artificielle 
nous autorise presque à les négliger. 

Une remarque encore, de crainte que mes tendances à la 
monographie régionale ne soient interprétées comme un retour 
à une méthode d'émiettement scientifique que l'évolution dite 
« sociologique » de l'histoire ne pourrait plus tolérer. Je n'ai 
pas en vue ces monographies locales purement descriptives, tout 
au>si stériles que cette hvpercritique des textes que je signalais, 
il \ a un instant. En circonscrivant mon champ d'action, j'ai en 
niic l'élucidation du problème corporatif par l'étude directe du 
milieu et par l'application d'une méthode essentiellement histo- 
rique. Il ne s'agit pas de décrire la forme extérieure d'une 
association professionnelle ni d'en faire connaître dans le menu 
détail le fonctionnement, mais de voir le rouage corporatif en 416 G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. 

rapport direct avec tous les autres rouages qui composent le 
mécanisme urbain. 

Les travaux de nos historiens, les travaux révélateurs surtout 
de M. Pirenne, ont jeté sur l'origine des villes belges assez de 
lumière pour qu'il nous soit permis de la considérer comme 
suffisamment éclairée. Laissons de côté certains points, d'un 
intérêt capital sans doute, sur lesquels l'accord n'est pas complet, 
pour ne nous arrêter qu'aux conclusions définitivement acquises. 
Ainsi, il est établi à toute évidence que les grandes cités de 
Flandre, Bruges, Gand, Ypres, ne remontent guère au delà de 
l'époque carolingienne, que les villes brabançonnes ne se sont 
développées qu'aux XI' et XII' siècles, au moment où la Belgique 
centrale s'est réveillée à la vie commerciale et industrielle, et 
qu'il s'y est formé au pied du castrum, comme jadis en Flandre, 
une agglomération marchande qui a été le véritable point de 
départ de la ville. Un l'ait est certain, c'est que le milieu est 
nouveau. Comment, dès lors, appliquer à ce milieu l'arsenal 
de- vieilles lois, le Cajdtidare de Villis, Yedictum pistense de 
851, la Constitution strasbourgeoise du XII' siècle ou bien 
encore le livre d'Etienne Boileau? Il suffit d'énumérer ces textes 
hétéroclites, aussi chronologiquement que géographiquement 
distants que possible, pour sentir tout l'absurde de leur appli- 
cation. C'est dans nos villes mêmes, et uniquement en elles, que 
nous devons puiser notre documentation. Nous n'y découvrons 
évidemment pas de textes qui nous montrent la vie sociale 
urbaine à l'époque de sa formation inconsciente et spontanée. 
Lorsque les premiers documents apparaissent, l'institution 
corporative a vécu déjà pendant un long laps de temps. Cepen- 
dant ce sont ces textes que nous nous proposons d'utiliser, 
textes d'une époque parfois bien tardive, mais dans lesquels 
nous découvrons les traces obscures mais plus ou moins recon- 
naissables d'un état antérieur. L'histoire corporative, comme 
l'histoire des institutions en général, ne commence pas avec 
l'apparition des premiers textes ; elle remonte au delà. 41' G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. Nos recherches sur les origines et le développement des asso- 
ciations professionnelles en Belgique nous ont amené à cette 
constatation inattendue que la corporation, contrairement à ce 
qu'on pensait jusqu'ici, n'arriva que fort tard à son plein 
épanouissement. En Flandre, avant l'extrême fin du XIII e siècle, 
en Brabant et dans le pays de Liège avant le XIV e siècle, et 
même avant le début du XV e siècle, il ne peut être question de 
corporation dans le sens qu'on est convenu d'attribuer à ce 
mot, c'est-à-dire une association professionnelle, constituant un 
groupement économique et social, juridique et politique, investie 
d'une certaine autonomie, munie de franchises et de privilèges, 
dirigée par des chefs propres (*). 

La corporation, comme toute institution, n'est pas née brus- 
quement. Elle a passé par une période préparatoire et nous 
croyons pouvoir distinguer dans sa vie trois stades distincts : 

i. Au premier stade, qui coïncide avec le stade de la forma- 
tion urbaine elle-même, les artisans sont poussés les uns vers 
les autres par la grande loi de ['entraide. Des moments divers 
agissent sur leur concentration et font naître insensiblement une 
conscience commune. Ce travail de rapprochement est spontané (!) Nous avons exposé ces idées dans différentes publications, notamment dans 
Y Organisation du Travail à Bruxelles au XV e siècle. Bruxelles, 1904. Mémoire cou- 
ronné de la médaille d'or par l'Académie royale de Belgique en -1902. — L'Évolution 
corporative et le Contrat d'apprentissage à Ypres, à la fin du XIII e siècle (Bull, de 
la Société historique et philologique, 1905, pp. 48 a 52, et 1906, pp. 30 à 33.) — 
Les Luttes sociales à Bruxelles au moyen âge. (Revue de l'Université libre de 
Bruxelles, 1906.) — L'Évolution corporative en Flandre à la fin du XIII e siècle. 
(Annales du XX fi Congrès archéologique tenu a Gand, 1907, t. II, pp. 482 à 485.) — 
Les Syndicats dans le passé et dans le présent, en collaboration avec G. De Leener. 
(Bull, de l'Institut de Sociologie, mars 1910.)— L'Apprentissage à Ypres à la fin 
du XIII 1 ' siècle. Contribution à l'étude des origines corporatives en Flandre. (Revue 
du Nord, 1911.) — Les Origines historiques du mouvement syndical en Belgique. 
Syllabus du cours professé à l'extension de l'Université libre, en 1913. — 418 — G. Des Murez. — La première étape de la formation corporative. 

et naturel. Il s'accomplit dans les rangs mêmes <\c> travailleurs, 
en dehors de toute intervention du pouvoir public, qui lui-même, 
d'ailleurs, se trouve encore dans le devenir. 

Cette période s'étend des débuts de la formation de la ville 
jusqu'à la fin du XII e siècle. 

2. Au deuxième slade, le groupement des artisans, plongé 
jusque-là dans la pénombre, s'élève à la lumière et arrive en 
contact avec le pouvoir urbain entièrement constitué. La période 
de l'entr'aide prend fin, celle de la lutte commence. Le groupe- 
ment observe de t'ait certains usages, extériorise souvent son 
action sociale sous l'orme de société philanthropique ou de 
confrérie religieuse, mais, lui-même, en tant que groupement 
professionnel, n'a pas de chefs. Les pouvoirs conservateurs de la 
cité — l'échevinage et la gilde — s'opposent de toutes leurs 
forces à ce que ce groupement se transforme en corporation. On 
voit apparaître alors tout un fonctionnarisme urbain, chargé de 
surveiller le groupement, ainsi qu'une législation ouvrière 
écrite. Cependant la bataille s'engage avec âpreté, et la lutte que 
les artisans entreprennent pour établir la corporation se con- 
fond avec les luttes sociales elles-mêmes. 

Cette période embrasse le XIII e siècle tout entier en Flandre ; 
le XIII e et une grande partie du XIV e siècle dans le pays de 
Liège; le XIIF, le XIV e et une partie du XV e siècle en Brabant. 

3. Le troisième stade est atteint par le triomphe politique des 
artisans, en Flandre, en 1302, au pays de Liège au cours 
du XIV e siècle, dans le Brabant dans la seconde moitié du 
XIV e siècle et surtout au début du XV. La corporation est 
déclarée obligatoire. Elle est un corps, non seulement pro- 
fessionnel, économique, mais juridique et politique. Le triomphe 
fut de courte durée. Une période de crise succéda presque aussi- 
tôt à la victoire, et passant par des vicissitudes diverses, le régime 
corporatif traîna à travers les siècles une existence pénible. 
11 ne prit définitivement fin qu'à la chute de l'ancien régime. 419 G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. 

Ainsi donc, trois étapes : l'étape de Venir aide, l'étape de la 
lutte et l'étape du triomphe. 

JNous n'avons pas l'intention de développer, au cours de cette 
lecture, le processus tout entier de l'association professionnelle. 
Il faudrait un livre pour en décrire, comme il conviendrait, le 
merveilleux enchaînement. Nous ne désirons traiter ici que de la 
première étape, celle de l'entr'aide, la plus obscure et assuré- 
ment la plus difficile à saisir. Le grand principe qui domine l'enfance des villes est celui de 
l'entr'aide : Unns subveniat alteri tamquam fratri suo. C'est au 
nom de ce principe que les premières gildes marchandes se 
forment, que les habitants de la ville naissante jurent de s'assister 
réciproquement dans toutes les circonstances de la vie et se 
présentent à nous comme un véritable groupe de conjurati. 
Tous sont frères, et si l'un d'eux élève le cri de détresse, tous 
doivent voler à son secours; tous sont économiquement soli- 
daires, et si l'un d'eux faillit à ses obligations, les autres paieront 
pour lui. Il n'est pas rare de voir la charte urbaine porter le 
nom significatif de lex amicitiae, et en vérité l'union est si 
réelle que l'ensemble des bourgeois forme une véritable commu- 
nitas, une communio, et que la ville, à l'époque de ses plus 
lointains débuts, n'est pas une juxtaposition d'individus, mais 
qu'elle est elle-même un individu ( 1 ). 

Celle solidarité n'a rien qui doive nous surprendre si l'on 
songe que le principe de la protection familiale ne peut trouver 
son application au sein d'une population composée d'éléments 
qu'aucun lien naturel ne relie entre eux. Nous y voyons, à côté 
(\v> agriculteurs, propriétaires des champs qu'une vie nouvelle 
envahit, des advenue de toute espèce, des marchands que le 
lucre attire et rend sédentaires, des paysans libres qui vendent (*) II. Pirenne, L'Origine des Constitutions urbaines. (Revue histoiuque, t. LVII, 
1895, p. 301.) 

— 420 — G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. 

leurs terres au plat pays et se muent en hommes d'affaires, des 
serfs aussi qui s'échappent «les grands domaines voisins et 
viennent se mêlera la population de la ville naissante. L'intérêt 
seul rapproche tout ce monde; aucune sentimentalité ne les 
pousse les uns vers les autres, et qu'on ne se laisse pas égarer 
par les noms qu'ils donnent à leur acte d'union : fraternitas, 
caritas, amicitia, ou par les qualificatifs qu'ils s'attribuent volon- 
tiers, fratres, amici. L'intérêt seul les guide, et c'est humain. 
Aussi le jour où la phase de la solidarité librement acceptée 
sera close, des antagonismes naîtront, et nous verrons la cité 
livrée aux abus d'un capitalisme effréné comme aux. violences de 
factions politiques sans scrupules. 

Ce sentiment de la défense commune ne crée pas seulement 
un groupe unique, englobant tous les citadins. 11 met en branle, 
et pour les mêmes raisons, des individus qui ont des intérêts 
particuliers identiques. Des unions spéciales se forment au sein 
de la grande union, non pas pour énerver par un noyautage 
funeste la vigueur du groupe supérieur, mais, au contraire, 
pour l'aidera mieux poursuivre ses vues par la coordination des 
intérêts particuliers. 

Remarquons bien que les travailleurs vont les uns vers les 
autres, non pas animés d'un esprit de combativité contre tel ou 
tel élément social, mais mus uniquement par une raison supé- 
rieure, l'enlr'aide, qui doit bénéficier à tous et sans laquelle 
toute vie sociale serait impossible. 

Au fur et à mesure que la population urbaine devenait plus 
dense, les fonctions commerciales et industrielles se compli- 
quaient et se diversifiaient. Une classe d'artisans se forme et 
dans son sein des groupements professionnels apparaissent. Le 
pouvoir urbain, lui-même encore tâtonnant et mal défini, n'in- 
tervient en rien dans ce travail de fusion, et ce serait une grave 
erreur de croire que c'est lui qui en a été le promoteur ou l'inspi- 
rateur. Le mouvement initial part d'en bas et non d'en haut. 11 
s'accomplit dans les rangs mêmes des travailleurs. Les artisans 

— 4-21 G. Des Murez. — La première étape de la formation corporative. 

d'une même profession se joignent tout naturellement, parce 
que leur instinct les y convie et que les nécessités sociales les y 
obligent. Ils obéissent à certaines forces, essentielles et pro- 
fondes, qui les poussent dans la voie de l'organisation, en 
quelque sorte à leur insu; ils constituent des groupements, 
sans se douter de la fin lointaine à laquelle ceux-ci serviront un 
jour. Ces forces, nous les appelons facteurs ou moments de la 
concentration corporative , et nous en distinguons six princi- 
pales : le facteur commercial, le facteur industriel, le facteur 
utilitaire, le facteur judiciaire, le facteur philanthropique et le 
facteur religieux. Tous ces facteurs ont travaillé concurrem- 
ment, mais à des degrés différents, suivant les milieux. Nous 
pourrions y joindre d'autres facteurs encore : par exemple le 
facteur fiscal, le facteur politique, mais nous nous refusons d'y 
ajouter l'affiliation forcée, comme mobile initial de la concen- 
tration ouvrière. C'est que l'affiliation forcée et le monopole 
industriel, qui n'en est que la conséquence, ne se manifestent, 
soit comme fin soit comme moyen, qu'à un moment donné de 
l'économie urbaine. Ils impliquent un état de compétition que 
les artisans n'ont pas connu à l'origine, pas plus que les mar- 
chands ('). (*) Les gildes marchandes furent les premières associations économiques qui 
arrivèrent à l'existence; or, quand les premiers documents connus nous en parlent 
— ceux de Saint-Omer, de la fin du Xle siècle — la liberté de ne pas s'associer 
existe encore, sinon en fait, du moins en droit. Le paragraphe 1 er parle de celui 
qui au cours d'un voyage est victime d'un accident ou d'un brigandage, et il dispose 
que celui qui gildam non habet sera privé de toute assistance, omnino aaxilio nostro 
carebit. Bientôt cependant, cette liberté disparaîtra, et elle n'existe déjà plus dans 
les statuts de Valenciennes. L'état de compétition conduira, non pas seulement au 
monopole, mais au partage obligatoire des matières premières entre affiliés. — Sur 
l'importance soi-disant décisive de l'affiliation once (Ztinfizwang), voir la théorie de 
von Below, Die Motive der Zunftbildung im deutschen Mittelaller. (Histok. 
Zeitschmft, 1912.) Pour ou contre von Below, voir Eberstadt, op. cit., pp. 82 
et 94. — Aussi, de ce dernier auteur, Magislerium und Fralernitas, 1898, pp. 173 
et 190, où il formule des conclusions défavorables au Zunftzwang comme but initial 
de la formation corporative. 

4-22 G. Des Murez. — La première étape de la formation corporative. 

C'est surtout au marche <pie le facteur commercial a fait 
sentir son action. C'est la que les producteurs se trouvent en 
contact les uns avec les autres; c'esl là que ceux qui appar- 
tiennent à une même profession se rapprochent en quelque 
sorte d'instinct. Ils se groupent sur le marché urbain, comme 
jadis les artisans se joignaient, espèce avec espèce, sur le marché 
du grand domaine : ici le groupe des forgerons, là le groupe des 
boulangers, plus loin le groupe des cordonniers, plus loin 
encore celui des orfèvres. Se grouper, c'est devoir se mettre 
d'accord sur certaines questions pratiques, régler les rapports 
entre les individus qui composent le groupe. Dans quel ordre, 
par exemple, se rangera-t-on au marché, car toutes les stations 
n'ont pas la même valeur? On se concerte, on discute, on con- 
vient de laisser au hasard du sort la désignation des emplace- 
ments : Procédai fier sortem, more consueto ( 1 ), et aujourd'hui 
le lotissement des étaux est une pratique qui n'est pas encore 
entièrement oubliée ( 2 ). Le pouvoir urbain n'intervient en rien 
dans la création de ces règles, et si, plus tard, nous le voyons 
porter des ordonnances, déterminant la place que chaque métier 
occupera au marché, il ne fait que consacrer une situation de 
fait qui est le résultat d'une tradition séculaire ( '). 

C'est très souvent à l'occasion d'un conflit que nous appre- 
nons les circonstances qui ont amené la cohésion des artisans. 
L'histoire corporative de Bruxelles nous fournit un exemple 
instructif, d'une époque récente il est vrai, de I i ■'»•", mais dans 
lequel nous entrevoyons une situation primitive. Les ceinluron- (') Anvers, 1200. Brab. Yeesten, t. I, n° 72. — Sur le tirage au sort à Ypres, voir 
(i. Des Marez et E. De Sagiikr, Comptes, t. I, |>. 23 : Sors de Mis qui vendant 
pannos tinctos, saios, cyrolecas, etc. 

( 2 ) Sur cet usage, voir Huvelin, Foires et Marchés, p. 502. 

( 3 ) A Maeseyck, une ordonnance du XV e siècle indique les emplacements des 
métiers, de même à Hasselt. Ces dispositions légales, et désormais écrites, n'inau- 
gurent évidemment pas un ordre nouveau. (Communication verbale de M. Gessler.) — Ai G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. 

niers se disputent à propos de l'emplacement que leur groupe 
doit occuper au marché. Tous devaient former bloc et établir 
leurs échoppes les unes à côté des autres, suivant l'ordre indiqué 
par le sort. Ainsi le voulait un usage immémorial. Or, voilà que 
l'industrie de la ceinturonnerie s'est spécialisée, et l'on s'est mis 
à fabriquer des ceinturons de luxe. Les artisans qui produisaient 
cet article nouveau vivaient presque tous, côte à côte, dans la 
rue de la Colline, si bien que pour les désigner ou pour désigner 
leur genre de fabrication, on disait tout simplement « les gens 
qui habitent la rue de la Colline », « ceux qui font des ouvrages 
comme on a l'habitude d'en faire rue de la Colline (*) ». Ces 
spécialistes, pour une raison précise qui nous échappe, tendaient 
à faire bande à part, non seulement sur le marché étranger, 
à Anvers, à Bruges, à Ypres, à Berg-op-Zoom, ou ailleurs, mais 
même sur le marché local. Ils refusaient de tirer au sort avec 
ceux qui fabriquaient l'article courant (comanswerck) , mais 
tiraient au sort entre eux, comme s'ils constituaient un groupe 
indépendant. De fait, une coutume nouvelle, contraire à la tradi- 
tion, menaçait de s'introduire, quand le groupe générique 
proteste et réclame l'observation stricte de la coutume ancienne. 
Ne pouvant s'entendre, ils demandent aux échevins de trancher 
le conilit, et celui-ci se termine à l'avantage du groupe dissi- 
dent : Celui-ci aura le droit de se placer à sa convenance, là où 
il le voudra et il procédera à un tirage au sort séparé. Nous 
sommes au XV S siècle; la juridiction urbaine est constituée 
depuis longtemps et il est naturel que les artisans y aient 
recours. A l'origine, ils se seraient très probablement adressés 
à des arbitres, mais ce n'est pas l'intervention d'échevins ou ( J ) « De goede knapen van den riemmakers ambachte in Bruesscl, die comans- 
werck wercken ol maken in den side, ende de goede knapen van denselven 
ambachte, die wonachtich sijn in de Hovelstrate, ende andere van den werke wer- 
kende dat mèn in de Hovelstrate pleecht te werkene, in dander sijde. » Registre aux 
privilèges des ceinturonniers, n° 670, f°13. Archives de la ville de Bruxelles. — 
Voir L'Organisation du Travail à Bruxelles au XV e siècle, pp. 310-31 1 . ■I2i G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. 

d'arbitres qui nous intéresse iei, c'est le fail d'apprendre que des 
gens, se livranl à la fabrication et à la vente d'un même article, 
étaient groupés au marché depuis une époque immémoriale et 
qu'un groupe nouveau entend recommencer pour son compte 
personnel un travail de localisation qui se serait accompli pai- 
siblement, si quelque intérêt n'avait amené le groupe générique 
à s'y opposer. 

La halle, comme le marché, exerce une salutaire action sur la 
concentration des artisans par groupes, soit qu'on la réserve 
tout entière à la vente d'un produit déterminé, — la halla par- 
mentariorum d'Arras, par exemple, — soit qu'on y accueille des 
articles différents. L'ordre et la discipline doivent y régner; la 
vente doit commencer et finir à une même heure, au son de la 
cloche; les taxes doivent être acquittées individuellement par les 
vendeurs au profit du seigneur, et si tous sont unis pour les 
acquitter quand elles sont équitables, tous murmurent à l'unis- 
son quand elles paraissent excessives ou surannées. Les occu- 
pants de la halle agissent même avec tant d'esprit de suite qu'ils 
finissent par expropriera leur profit le local où des générations 
et des générations se sont succédé et ont appris à se connaître. 

La localisation des vendeurs au marché ou à la halle, par 
groupes similaires, n'est que la conséquence directe et logique 
de la localisation des artisans par quartier, à l'intérieur du 
territoire urbain. Sans doute, aucun texte historique formel ne 
nous avertit que les travailleurs se soient groupés, rue par rue, 
mais une série de présomptions, qui, réunies en faisceau, ont 
presque la valeur d'un fait, nous autorisent à le croire. Nous 
rappelions tantôt que les ceinturonniers de luxe étaient groupés 
rue de la Colline; nous pourrions ajouter qu'autour de la place 
Saint-Jean vivaient, de préférence, tous ceux qui s'occupaient 
du travail des métaux; que les boucliers habitaient dans le 
quartier qui, aujourd'hui encore, porte leur nom; que les 
tisserands étaient groupés autour de la Chapelle et rue Haute; 
les foulons, le long de la Senne, où le nom de la rue des Foulons 425 G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. 

perpétue leur souvenir; les teinturiers dans le viens tinctorum; 
les fripiers rue des Fripiers. A Liège, les trente-deux bons 
métiers étaient semblablement localisés ( 1 ), et le fait est si 
naturel que nous le rencontrons partout : en Angleterre ( 2 ), en 
France ( 3 ) et jusqu'en Orient, où il s'observe encore aujourd'hui. 
Dans le grand domaine, le principe de la localisation trouvait 
son application, comme le démontre le lumineux exemple de 
l'abbaye de Saint-Riquier ( 4 ), et ce que nous voyons là se 
répète dans les villes, non en vertu d'un phénomène d'imitation, 
mais parce que dans une société en voie de formation, le 
rapprochement est un phénomène si naturel qu'il s'accomplit 
de lui-même. Si le facteur commercial a été un agent fécond d'union, le 
facteur industriel n'a pas été moins agissant. Voici des foulons 
qui ont creusé leurs fosses le long d'une môme rivière, des 
teinturiers qui utilisent les mêmes eaux; voici des tanneurs et 
des boulangers qui ne disposent que d'un seul moulin pour 
moudre leurs écorces ou broyer leurs grains; voici, enfin, des 
tondeurs qui tous s'en vont à une meule commune pour aiguiser 
leurs forces. L'entente s'impose, et c'est autour de cet outillage 
commun que se consolident les premiers liens de la fraternité 
professionnelle ( 5 ). Parfois, il importe de se soustraire à une 
obligation surannée, devenue incompatible avec l'essor d'une ( d ) PoiNCelet, Les Bons Métiers de la cité de Liège. Liège, 1899. 

( 2 ) W.-.l. Ashley cite l'exemple de la localisation des artisans à Londres et à 
Bristol. Traduit par Otpenheim, Engliscfie Wirtschaftsgeschichte. Leipzig, 1896, 
p. 95. 

( 5 ) Pour Paris, voir Gallion, Parizer Ziinfte, pp. 64-66. 

(*) Chronique de l'abbaye de Saint-Riquier, éditée par Lot. Paris, 1894. 

( 5 ) Sur les obligations de ceux qui, à Arras, farinas tenent. Voir Guimann, pp. 197 
et 198 : Qui farinas tenent emunt asinos et pascunt. Parfois, c'est l'abbaye qui 
fournit les ânes et les nourrit. Sur le choix du custos du moulin, voir p. 198 : 
Si participes inter se de ponendo custode contendunt. . . On surprend ici sur le vif le 
travail de rapprochement entre gens qui ont les mêmes droits et les mêmes obli- 
gations. 

— 426 — G. Des Murez. — La première elape de la formation corporative. 

industrie ; alors les artisans s'unissent dans la résistance, 
s'approprient l'outil traditionnel ou bien le délaissent pour en 
créer d'antres qui répondent mieuxàleurs intérêts. Au XII siècle, 
les boulangers d'Arras sont encore tous tenus de se rendre aux 
quatre moulins que l'abbaye de Saint-Vaasl détient : dicunt 
(abbas et monachi) (juin bolengarii omnes de urbe, jure anti- 
quitus instituto et consuetudine débita, deberent annonam siiam 
ad mollendina de Mellenz déferre, ibi semper et nusquam aliter 
molere. Cependanl les boulangers tentent d'introduire des 
habitudes nouvelles et veulent porter leurs grains à des endroits 
à leur convenance modo presumptione illicita contra fus se 
subtraherent in injuriam et detrimentum ecclesie. In jour que 
le comte de Flandre, Baudouin à la Hache, est de passage à 
Arras, les moines en profitent pour se plaindre des agissements 
arbitraires des boulangers et demander le respect de leurs droits. 
L'affaire est examinée dans la chambre de conseil de l'abbé. 
Les boulangers sonl cités à comparaître; avec eux, des altiores 
et credibiliores viri. Ceux-ci avouent que les moines ont raison, 
et aussitôt les clameurs des conseillers s'élèvent, réclamant le 
rétablissement des droits traditionnels de l'Église : Hoc audito, 
tota caria conclamante, et ut ecclesie suum jus restitueretur 
postulante. Ceci se passa en l'année 1415, et haec consuetudo 
multo tempore duravit, ajoute le moine Guimann qui annota ce 
jugement à la fin du XII e siècle.; mais l'évolution industrielle 
eut raison de la coutume crescente numéro bolengariorum data 
est eis licentia ad alia molendina ( 1 ). 

Il en est du four comme du moulin. Souvent un même four 
est commun à plusieurs boulangers et un accord s'impose ( 2 ). (*) Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras, rédigé au XII e siècle par 
Guimann. Édition Van Drivai, \rras, 1875, p. 332. 

( 2 ) Exemple intéressant à Paris que nous citons, bien qu'il ne se rapporte pas à 
nos villes : en 1111. six boulangers cuisent leur pain <lans le four de Barthi 
de Fouqueux. — A Arras, les hospites cellerarii sont tonus d'aller ad furnum celle- 
rarii. Guimann, pp. 229 el suiv. 

— 4-27 — G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. A Bruxelles, il existait près de l'église Notre-Dame de 
Bon-Secours « une maison où les tondeurs avaient l'habitude 
de venir aiguiser leurs forces » ( 1 ), et de même les verriers 
utilisaient un atelier commun. A Bruxelles encore, les tanneurs 
s'entendent pour prendre en location un moulin sis à Over- 
molen ( 2 ), et un accord semblable est conclu par les tanneurs 
de Namur ( 3 ) et ceux de Tirlemont ( 4 ). L'influence du moment militaire sur le développement de 
l'esprit d'union parmi les artisans est tout aussi manifeste que 
celle des deux moments que nous venons de signaler. La ville 
doit répondre à l'appel du prince, au même titre qu'un baron 
féodal, et quelle que soit l'idée que l'on se forme d'une bour- 
geoisie en armes, il est impossible de voir en elle une horde 
confuse. La division en compagnies plus ou moins homogènes 
est à la base même d'une bonne organisation militaire, et si 
nous remarquons qu'au XVIII e siècle, avant même qu'il soit 
question de corporation, les gens d'un même métier sont 
groupés dans un même cadre, il n'y a pas de raison de croire 
qu'il en fut autrement au siècle précédent et même qu'il n'en 
fut pas ainsi dès le début. Quand, en 1276, les Yprois sont 
obligés de participer à l'expédition du pays de Liège, les obli- 
gations militaires sont réparties, non pas confusément entre 
tous les artisans, sans distinction de profession, mais entre 
des groupes homogènes : les poissonniers devront fournir (») Le souvenir fie celte maison est rapporté à la date de 1670 à propos de la 
construction d'un mur. — Gaucheret, Historié van O.-L.-V. Bijstand, p. 129. 

(*) G. Des Marez, Organisation du Travail à Bruxelles au XV e siècle, p. 19 et 
note 3. 

(*) BûRGNET, Messager des Sciences historiques, 1847, p. 89. 

(*) A. Wauters, Communes belges. Ville de Tirlemont. Bruxelles, 1874, p. 102. 

— 4-28 — G. Des Matez. — La première étape de la formation corporative. 

deux chariots et six chevaux, les boucliers deux chariots et 
douze chevaux, les barbiers un chariot et quatre chevaux, et de 
plus deux charpentiers~accompagneront ce charroi i 1 ). Il ne 
suffît pas de livrer des chariots et des chevaux, il faut choisir 
des conducteurs. Le groupe se concerte et désigne des 
hommes compétents : les poissonniers, Willaume Valke, Pierre 
fils Pierron et Ilanne Kaie; les bouchers, Lambert Everkin, 
Jakemes Frère et Manin Liefoghe; les barbiers, Paulin et Colin. 
Les autres membres du groupe suivront en corps et à pied. 
Peut-on trouver un meilleur stimulant à la concentration des 
individus dans un même cadre social que cette obligation, 
parfois dure, de s'équiper et de marcher en commun au-devant 
du péril? En 1303, la ville de Malines est en pleine ébullition 
révolutionnaire et l'écoutète a été massacré. Le duc de Brabant 
Jean II assiège la ville à la tète de ses nobles et des milices 
bourgeoises. La chronique du temps nous apprend qu'au cours 
d'une escarmouche, ce furent les pelletiers bruxellois qui 
s'emparèrent du capitaine de la ville en révolte ( 2 ). Nous savons 
que les tisserands et les foulons, exactement comme les pelle- 
tiers, constituaient des compagnies particulières, puisqu'une 
ordonnance de 1339 défend strictement aux chefs et aux 
membres de la gilde drapière de se mêler à leurs rangs, de 
leur imposer leurs dépenses de bouche, d'exiger deux des 
chariots pour le transport des armures, ou des chevaux ou des 
tentes ( 3 ). 

Un groupe homogène qui marche à la bataille a besoin d'un 
signe de ralliement. La guerre finie, les artisans n'oublient pas 
le lien étroit de solidarité qui les avait unis dans le danger, ni 
l'emblème autour duquel ils s'étaient étroitement serrés. L'éten- (•) Voir les Comptes d'Ypres, publiés par G. Des Marez et E. De Sagher. (Publ. 

IN-4° DE LA COMM. ROYALE D'HISTOIRE, t. I, p. 17.) 

( 2 ) Henné et Wauters, Histoire de Bruxelles, t. I, p. 81. 
( s ) Luyster van Brabant, p. 107. *29 G. Des Marez. — La première étape de (a formation corporative. 

dard devint même bien vite un signe de ralliement en cas 
d'émeute, et nous savons avec quelle énergie le gouvernement 
aristocratique des villes s'appliqua à l'interdire. En 1267, 
toutefois, l'échevinage patricien de Louvain doit fléchir dans sa 
rigueur et reconnaître aux différents groupes d'artisans le droit 
d'avoir des pincëlekene ou signacula, à condition toutefois quod 
campanam non pulsabunt nec standardum nec signacula pro- 
ducent nec extra portabunt nisi sit per consilium jitdicis et 
SGdbinorum et juratorum ( 1 ). A Arras, les tisserands possèdent 
une tente de guerre. Nous le savons à la suite d'une dispute qui 
mit aux prises les moines de Saint- Vaast et les chanoines de la* 
collégiale. Ceux-ci avaient fait construire sur une place de la 
ville un édicule en bois pour y exposer la chasse de la Sainte 
Vierge pendant la semaine de Pentecôte de l'année 1232. 
La veille de la fête, les moines étaient allés briser l'édicule et 
démolir l'autel, ce qui n'empêcha pas toutefois les chanoines 
d'exposer les reliques le lendemain, car les tisserands vinrent à 
leur secours en leur prêtant leur tente de guerre (tentorium), 
qu'ils gardèrent jour et nuit avec d'autres gens en armes, afin 
d'empêcher un retour offensif des moines ( 2 ). 

La juste répartition des charges militaires, la fourniture de 
certaines armes déterminées, obligèrent les artisans à s'entendre, 
surtout les artisans techniquement capables d'exécuter la com- 
mande, les charpentiers, forgerons, armuriers, fabricants d'arcs 
et de flèches. A chaque réquisition, les groupes entrent en 
action, les volontés individuelles se joignent, se confondent et 
la solidarité s'en trouve raffermie ( 3 ). (*) Brab.Yeesten, t. 1, p. 665. — Le mot pincëlekene s'explique de lui-même si l'on 
porte l'accent sur ce. A Malines, on dit encore aujourd'hui, pour signifier un gon- 
fanon, un drapeau, un cartel, pineccle. 

(-) <;. Espinas et H. Pirenne, Draperie, t. 1, p. 115. 

( 3 ) A Louvain, le '20 mars 1295, les Bogards sont exemptés des taxes, impositions 
militaires r\ autres charges qui sont dues par les ceteri textures. — De Ram, Molani 
Historiae Lovan., p. L248. (Publ. in-4° de la Comm. royale d'histoire, 4861.) 

— 430 — G. les Marez. — La première étape de la formation corporative. 

Le service militaire ne se fait pas uniquement au dehors, 
mais aussi, et d'une façon permanente, à l'intérieur de la ville. 
Il y a l'obligation du guet qui incombe à tous les habitants, et 
nous savons que, de bonne heure, la défense des portes et des 
remparts est confiée aux différents métiers. D'ailleurs, la 
construction même de la firmitas est avant tout le fait des char- 
pentiers et des maçons, et l'on devine aisément quelle influence 
salutaire ce coude à coude journalier dut exercer sur la consoli- 
dation graduelle du groupe. Parmi les raisons qui agirent sur la concentration ouvrière, 
nous énumérions le moment judiciaire. Son efficacité aussi fut 
grande. Si la lutte sur le champ de bataille, la résistance en cas 
d'attaque de la ville créent au sein des groupes un esprit de 
corps qui ne s'effacera plus, la comparution devant la juridiction 
publique de tous les membres d'un même groupe, soit pour 
repousser une attaque judiciaire, soit pour réclamer une meil- 
leure justice, oblige les travailleurs à sortir de leur isolement 
et à confondre leurs efforts en vue d'une fin commune. Les 
teinturiers douaisiens, établis dans la rue des Foulons, veulent 
approprier à leur industrie les eaux d'un ruisseau qui alimente 
le moulin des chanoines de Saint-Amé. Ils sont cités à compa- 
raître devant le juge, tous individuellement. S'ils sont absous 
des dommages-intérêts de 20 livres que les chanoines réclament 
d'eux, ils s'entendent dire qu'il ne leur sera plus permis à 
l'avenir de déverser dans le ruisseau les résidus de leurs cuves; 
et comme le demandeur n'a pas suffisamment confiance dans les 
effets de la justice civile, ils reçoivent la notification officielle 
du jugement avec menace de la censure ecclésiastique, en cas de 
récidive ( 1 ). En 1115, nous l'avons vu, les boulangers d'Arras C 1 ) G. Espinas et H. Pirenne, Draperie, t. II, n«« '215 et 216, année 1220. 

1921. LKTTKES. *31 JS G. Des Marez. — La première élape de la formation corporative. 

sont obligés de comparaître tous, en personne, devant le 
comte de Flandre et ses hommes assemblés, afin de se justifier 
d'avoir violé les droits traditionnels de l'abbaye de Saint- Yaast 
en refusant de porter leurs grains aux seuls moulins abbatiaux. 
Presque en même temps, en 1 1 12, à Saint-Trond, les boulangers, 
et avec eux les brasseurs et les cordonniers et ceux qui se livrent 
au même genre de fabrication, entrent en conflit avec leur abbé. 
Il s'agit d'une amende à payer en cas d'injusta venditio, et 
l'affaire nous est rapportée avec un luxe de détails qui éclairent, 
comme d'un trait lumineux, la vie ouvrière à une époque où la 
ville de Saint-Trond tout entière est travaillée d'un esprit nou- 
veau et tend vers la constitution communale. Tous les ans, le 
jour de la Saint-Amour, le 8 octobre, les boulangers, les bras- 
seurs, les cordonniers et tous ceux qui leur étaient apparentés 
par la profession devaient se présenter en personne au plaid 
public qui se tenait à cette date, et acquitter in medio placito 
les amendes encourues. Au plaid de l'année 1 109, la cour avait 
prétendu infliger aux délinquants une amende de 9 deniers, 
mais les délinquants avaient protesté, disant qu'ils n'en devaient 
que trois et qu'ils étaient disposés à jurer qu'il en était ainsi, 
prenant en témoignage les échevins et le plaid tout entier. 
Le conflit traîna pendant deux ans; puis une transaction inter- 
vint. Il fut entendu que, conformément à la coutume, tous les 
artisans indistinctement — ut singulares — devaient comparaître 
au plaid secundum antiquam justiciam, die Sancti Âmoris, ad 
placitum vernirent omnes, sicut mos est, mais qu'à l'avenir tous 
ensemble acquitteraient, quel que fût leur nombre, pro omnibus 
(juoUjuot essent, sive pauci sive plures, une somme globale de 
18 sous. Cette somme serait payée, comme de coutume, in medio 
placito, mais pour faciliter les choses, les artisans désigneraient 
des délégués chargés de faire le paiement et, celui-ci fait, tous 
s'en retourneraient en paix : illi qui per eos ad hoc constituti 
essent, eodcm die, in ipso placito, X et VIII solidos persolverent, 
et hi ah illa emendacione die illa et placito Mo absoluti, in pace 

— 43"2 — G. Des Marez. - La première étape de la formation corporative. 

discederent. Gedébatfait revivre à nos yeux un moment important 
de la vie ouvrière à Saint-Trond. Les artisans sont là, ut universi, 
et non encore ut universitas, mais ils forment bloc, ils résistent 
en corps, et ils sortent victorieux du débat. Ils n'oublient pas 
leur conquête, car à la fin du XII e siècle, comme leur nombre . 
s'est considérablement accru, ils ont soin de demander à l'abbé 
Nicolas (1180-1193) la confirmation des garanties obtenues de 
son prédécesseur Rodolphe, en l'an 1112, et Nicolas nous dît 
dans une charte, dont la date précise ne nous est malheureuse- 
ment pas parvenue, quoil quidam morantes in oppido nostro, <fui 
vulgo bolengarii, ceryisarii, sutarii vocantur, carlidam (/uondam 
pie memorie abbatis Rodulfi, vetustate pêne oblitteratam, nobis 
presentaverunt et ut eam renovare vellemus dévote nos roga- 
verunt ( 1 ). Nulle trace encore de corporations; ce sont des 
quidam morantes in oppido qui entrent en scène, exactement 
comme en 11 12; mais quel puissant lien de solidarité devait les 
unir déjà les uns aux autres ! 

Nous pourrions multiplier ces exemples et, passant de la 
juridiction contentieuse à la juridiction gracieuse, citer le cas des 
meuniers de Douai qui sont appelés comme témoins à un acte 
intéressant leur moulin ( 2 ) ; mais il nous tarde d'aborder l'étude 
des deux facteurs qui ont agi avec le plus de force sur la 
constitution des métiers, le facteur philanthropique et le facteur 
religieux. Les moments que nous avons successivement étudiés jusqu'ici, 
s'ils ont mis les travailleurs en face les uns des autres et 
développé en eux une conscience collective, n'ont pu donner 
cependant à celle-ci une enveloppe sociale extérieure tangible. (*) Cartulaire de Saint-Trond, Edition Piot. Bruxelles, 1870, t. I, n os 28 et 100. 
( ! ) \ï juin 1198. — G. Espinas, Douai, t. III, n° 4. — 453 G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. 

Le moment commercial n'a pas transformé les artisans en une 
société de commerçants ni le moment industriel en une compa- 
gnie d'industriels (*); le moment judiciaire n'a pas fait davan- 
tage d'eux une société de plaideurs ni le moment militaire une 
association d'hommes de guerre ( 2 ). î! fut réservé aux facteurs 
philanthropique et religieux d'avoir cette exceptionnelle puis- 
sance de grouper les artisans en une vraie société dans laquelle, 
souvent, nous découvrons le germe de la future corporation ( 3 ). 

Bien que nous aurons à revenir au deuxième stade de la vie 
corporative sur la grande importance de la confrérie religieuse et 
de la société de secours mutuels dans l'œuvre de l'élaboration 
corporative, nous devons y insister, dès maintenant, et avec 
vigueur. Sans doute, ici encore, nous devrons invoquer des 
textes dont la plupart appartiennent à une époque tardive, puis- 
que les statuts des confréries ne remontent guère au delà du 
XIII e siècle, mais à travers ces statuts apparaissent les traces 
indélébiles d'un état antérieur. La vie philanthropique et reli- 
gieuse des artisans n'a pas commencé à l'apparition du premier 
texte écrit. Comme les villes qui avaient des libertés avant 
d'avoir des chartes, les groupements professionnels avaient des 
pratiques de bienfaisance et de piété bien longtemps avant d'avoir 
des règlements. Ces habitudes de charité et de dévotion ont jailli 
du cœur même des artisans et elles se sont développées naturel- 
lement, lentement, mais si anciennement, qu'aucun texte écrit 
contemporain n'est là pour nous expliquer par quel procédé. 

L'entraide est ici, comme toujours, le grand levier de la vie ( 4 ) Nous laissons en dehors de nos considérations les gildes marchandes, qui 
sont essentiellement différentes des associations professionnelles qui, seules, nous 
intéressent ici. 

(*) Ici encore nous laissons de côté lec gildes ou serments militaires d'arba- 
létriers et d'archers. 

( s ) Sur rimportai.ee de la confrérie religieuse (fraternitas) dans la formation 
corporative, voir Eberstadt, Magisterium uni Fraternitas, 1897. — P. Viollet, 
Droit put die, t. III, pp. 163 et suiv. 

434 — G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. sociale. Elle agit tantôt dans les limites d'un groupe, tantôt 
dans celles de plusieurs groupes à la fois. Ce sont les membres 
mômes du groupe, et non le pouvoir public encore dans l'enfance, 
qui se portent au secours de ceux d'entre eux qui sont pauvres, 
malades ou impotents. Ils y sont poussés, non seulement par 
un égoïsnie bien compris, car le malheur peut échoir à tout 
homme, mais aussi par un sentiment chrétien. Les plus vieux 
statuts de nos associations marchandes, ceux de Saint-Omer, de 
la fin du XI e siècle, disposent : Si quis infirmatur et cognitum 
sit a vicinis suis, singulis nociibus, I lotttm (vini), et ils terminent 
en adjurant les générations futures de se souvenir toujours de 
ceux qui sont pauvres, et aussi de ceux qui sont frappés du mal 
terrible de la lèpre : Omnes posteros in Cfirisio monemus, ut 
pauperum ac ieprosorum misereantur (*) ; les statuts de Yalen- 
ciennes apostrophent en ces termes les membres de la gilde : 
« Frères donnez aumônes, car nous sommes frères; assistons- 
nous les uns les autres et que la dilection fraternelle soit 
répandue en nous... que nulle discorde ne règne entre nous, 
car Noire-Seigneur a dit en son Évangile : Je vous donne nou- 
veau mandement de vous aimer les uns les autres, comme je 
vous ai aimés. A cela tous sauront que vous êtes mes disci- 
ples ( 2 ). » Les simples travailleurs, comme les riches marchands, 
n'ignoraient pas ces prescriptions chrétiennes : Armen sul dy 
altyt by u hebben, ende wes ghij den minsten in mynen name 
doet, doedy my. Telles sont les paroles que les ébénistes et 
les tonneliers bruxellois inscrivent en tête de leurs statuts ( 3 ). 
La confrérie charitable de Saint-Éloy, à Bruxelles, dont le 
type apparaît avec netteté dans les statuts du XIV e siècle, est un 
exemple curieux d'association philanthropique dont les origines (») G. Espinas et H. Pirenne, Statuts de la Gilde de Saint-Omer. (Revue 
Le Moyen Age, 4904, §§ 48 et 28.) 
(*) A. Wauters, Libertés communales. Preuves, p. 51. 
( 3 ) (i. Des Markz, Organisation du Travail à Bruxelles au XV e siècle, p. 439. 455 — G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. 

remontent à l'époque la plus lointaine de l'économie urbaine. 
Un mémoire adressé aux neuf nations, le 21 mars 1699, 
explique dans son préambule « que ladite confrérie a pris nais- 
sance en l'an 1000 par la réunion des caisses des pauvres des 
forgerons, des orfèvres, des selliers, des peintres, des lormiers, 
des couteliers, des boulangers et d'autres caisses encore », et il 
renvoie à un acte de 1362. La date de fondation est assurément 
légendaire, mais il est intéressant d'apprendre que l'institution 
englobe plusieurs groupes d'artisans, et d'apprendre aussi par 
d'autres textes qu'à travers les siècles, jusqu'à la fin de l'ancien 
régime, les forgerons, les selliers, les orfèvres, les couteliers, 
le> boulangers, continuèrent à avoir la direction de cette société 
générale, alors qu'eux-mêmes avaient créé, en cours de route, 
des sociétés d'assistance mutuelle qui leur étaient propres (*). 
On devine la situation initiale. Le groupe générique des travail- 
leurs du métal, — qui dans la suite, grâce à la spécialisation de 
leur industrie, se divisèrent en forgerons, en orfèvres, en selliers, 
en lormiers et en couteliers, --ce groupe générique, joint au 
groupe des boulangers et à d'autres groupes encore en voie de 
formation, se sont unis dans le but de s'entr'aider dans les 
misères de la vie. 

La Société de Saint-Éloy survécut comme société collective 
lorsqu'au XV e siècle les corporations s'établirent et que chacune 
d'elles se doubla d'une société de secours mutuels. Les forge- 
rons, originairement les plus puissants, eurent avec les orfèvres, 
les couteliers et les selliers la part la plus large dans son admi- 
nistration, mais ils n'en eurent jamais la direction exclusive, 
car à côté d'eux continuaient à figurer les délégués des bou- 
langers. 

Les groupements des ouvriers de l'industrie textile, les plus 
nombreux et aussi les plus avancés dans la voie de la formation ( J ) G. Des Makez, op. cit., p. 464. 

— 436 — G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. corporative, ne firenl apparemment pas partie de cette institution 
mutuelliste générale. Nous savons, en effet, que les foulons 
possédaient à leur usage, dès le XIII e siècle et peut-être bien 
déjà au XII e , un hôpital distinct (M, et tout nous autorise à 
croire (pie les tisserands, aussi puissants et aussi nombreux que 
les foulons, avaient également une maison spéciale pour y 
soigner leurs malades. D'autres fois, connue à Liège, certains 
groupes payaient des redevances a un hôpital, manifestement 
parce qu'ils se réservaient le droit d'y envoyer leurs infirmes. 
C'est ainsi que les brasseurs donnaient une certaine quantité de 
bière à l'hôpital Saint-Mathieu à la Chaîne, et comme à la fin du 
XIII e siècle, certains brasseurs refusaient d'acquitter cette presta- 
tion dont l'usage remontait si haut qu'on n'en découvrait plus 
l'origine, un procès s'engagea d'où ils sortirent condamnés ( 2 ). 
A Malines, les forgerons ont institué une mutualité dont ils 
font agréer, en 12oi, le règlement par l'évêque de Liège et par 
Guillaume Berthout ( 3 ). 

Les sociétés de secours mutuels, comme toutes les sociétés, 
passèrent sans nul doute par une phase préparatoire plus ou 
moins longue, avant de s'affirmer, au cours du XIII e siècle, 
comme des sociétés entièrement évoluées. Elles s'appelaient 
couramment caritas, fraternitas,frairie, bruederscap, armbusse, 
ziekenbusse, boîte des pauvres. Elles étaient dirigées par des 
administrateurs et avaient une caisse alimentée par des taxes (•) 1297. Juxta domum quae fuit quondam hospitale fullonum. — Henné et 
Wauters, Histoire de Bruxelles, t. I, p. 5"2, note 6. — Domistadium situm apud 
Overmolen prope Volresgasthuys. Archives de Sainte-Gudule, p. 342. 

( 2 ) Leôdium, 1908. 

( 3 ) H. Vander Linden, Les Gildes marchandes aux Pays-Bas, p. 63, et pièce justi- 
ficative n° 1. — « Item, die bruedere van der bruederseap hebben gheordineert 
waert dat yeman van outheden, van siecheden ofte van crancheden openbaer 
ghebrec hadde, so souden die dekene hem sine nootorft gheven. » — .1. LâENBN, 
Eenige luoorden over de ziekenbus van het smedersambachl te Mechelen. (Bull, du 
Cercle archéol. de Malines, 1904, pp. 227 à 237.) 437 G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. 

prélevées individuellement sur les membres du groupe. On 
devine que de la fraternité à la corporation il n'y avait qu'un 
pas, et de fait la corporation ne fut bien souvent qu'une con- 
frérie charitable qui dévia de son but premier et se transforma 
en association professionnelle. Les maîtres des pauvres étaient 
tout indiqués pour devenir des chefs corporatifs, et effectivement 
ils le devinrent. Mais n'anticipons pas sur la marche des événe- 
ments. Cette curieuse et décisive évolution ne s'accomplit qu'au 
deuxième stade, au moment où les artisans réalisèrent par le 
triomphe politique leur idéal corporatif. 

Si ia confrérie des pauvres fut le cadre dans lequel les tra- 
vailleurs s'exercèrent à la vie commune, la confrérie religieuse 
fut également un milieu vivifiant d'éducation sociale. Elle est 
aussi ancienne que la société de secours mutuels, parfois même 
plus ancienne et, comme elle, s'appuie sur l'idée de l'entr'aide. 
Personne ne doute que l'âme ne survive à la vie terrestre, et de 
môme que les peuples de l'antiquité accompagnaient leurs 
morts de présents, de vêtements et de vivres, afin qu'ils pussent 
se comporter bien et honorablement dans le monde de l'au-delà, 
de même le peuple du moyen âge récitait des prières et faisait 
célébrer des messes pour que le défunt obtint la prompte rémis- 
sion de ses péchés et jouît de la plénitude des joies célestes. 

C'est dans les villes ecclésiastiques — à Àrras et à 
Saint-Trond — que nous voyons apparaître les premiers grou- 
pements d'entr'aide spirituelle, et c'est là aussi que surgissent 
les premières sociétés. 

A Arras, il est question de cantates dont il ne serait pas 
téméraire de placer les débuts au XI e siècle, peut-être même 
déjà au X e siècle, car au XII e siècle elles se présentent à nous 
comme fatiguées déjà et minées par l'esprit nouveau qui tra- 
vaille la bourgeoisie naissante. Ces caritates ne sont rien 
d'autre que des réunions de fidèles qui s'associent, afin de béné- 
ficier des avantages spirituels que les prières des moines, leurs 
bonnes œuvres et leurs macérations peuvent procurer aux 

438 — G. Des Marez. — La première étape de la formation cor/orative. 

vivants et aux morts. Guimann, qui nous en parle, remarque, 
non sans mélancolie, qu'à l'époque où il écrit — au XIP siècle — 
beaucoup de ces Charités ont disparu déjà « et multe fuerunt 
huji:smodi caritates », mais il se console à l'idée que l'ardeur 
qui s'est refroidie dans les unes s'est maintenue dans les autres 
« sed guod in aliis refrixit, in /lis viget » ( 1 ). 

Les moines, en retour de leurs prières, s'attendent à une 
contre-prestation, et de fait les fidèles leur apportent des 
offrandes. Tous les ans, solennellement, les parmentiers 
s'avancent vers l'autel de saint Vaast et y déposent quatre sous, 
accompagnés des cordonniers qui en apportent dix ( 2 ). La 
dédicace d'une église est souvent l'occasion d'un enthousiasme 
religieux qui se traduit sous forme de dons. La multitude 
accourt; des groupes et, dans l'espèce, des groupes professionnels 
se cotisent pour constituer la somme nécessaire à l'entretien du 
nouveau temple. Ce qui, à l'origine, est librement consenti est 
transformé par la tradition en une obligation à laquelle il est 
parfois bien difficile de se soustraire dans la suite et à laquelle on 
ne se soustrait jamais qu'au prix d'un procès ou d'une transac- 
tion. C'est ainsi qu'à Arras encore, la ville marchande devenant 
sans cesse plus peuplée, de nouvelles églises sont fondées. 
Parmi celles-ci, Saint-Michel, et Guimann, notre source princi- 
pale et notre docte guide pour tout ce qui se rapporte à cette 
époque de fermentation sociale, nous apprend qu'à la fête de 
l'Archange la multitude des bourgeois accourait, apportant 
aumônes et offrandes, mais comme le courant général s'est 
ralenti, il déclare vouloir énumérer, pour qu'on le sache bien, 
ceux qui sont tenus d'y venir, et ces obligés sont précisément 
des artisans : les carnifices, les torimerii, les mesquiciarii, les ( 4 ) Guimann, édition Van Drivai, pp. 491 et 27-2. 

(*) Ibid., p. 191. — A bien comprendre le texte, ces artisans forment une caritas 
ou confraternités, fonctionnant au même titre que la guilda mercatorum, appelée 
aussi caritas, et la caritas monetariorum. Il existe une halla parmentariorum, 
p. 200. — 439 — G, Des Marez. — La première étape de la formation corporative. 

molnarii, les bolingarii, les tonsor es pannorum, et les cordeuua- 
narii ( 1 ). Au XIII e siècle, la poursuite des avantages célestes 
finit par trouver son expression sous forme de société dont les 
statuts sont solennellement déposés par écrit. En avril 1247, le 
prieur et les frères du couvent des Dominicains, à Arras, font 
savoir que les barbiers ont organisé une charité en l'honneur de 
Dieu, de Notre-Dame et de monseigneur saint Dominique. 
Hommes et femmes sont admis, et à tous est octroyée « pleine 
compaignie de tous les biens que l'on fera et jour et nuit dans 
le couvent ». Trois messes seront dites, chaque année, pour le 
grand profit de ceux qui entreront dans la société et pour ceux 
qui y mourront, et voulant mieux définir encore les avantages 
énormes que les associés obtiendront, les moines expliquent 
que tous ces bienfaits rejailliront « sur les vifs qui en la charité 
seront, pour les maintenir dans la grâce divine, et sur ceux qui 
mourront pour accourcir leurs peines du purgatoire et hâter 
leur repos permanent ». 

Le mouvement qui emporte les travailleurs de la ville 
d'Arras vers l'association religieuse se manifeste avec les mêmes 
caractères à Saint-ïrond. Il y aboutit aux mêmes manifestations 
de solidarité pieuse. Dès le XI e siècle, les habitants demandent 
à être admis dans « la société des frères », et pour arriver à leurs 
fins s'empressent de faire des donations au monastère. En retour, 
les moines concèdent « plénum fraternitatem in vitu et in morte 
in spirituaiibus, et post mortem eorum fient eis omnia que 
nostris fratribus fieri soient, et ipsos sepeliemus sicut frutres 
nostros ( 3 ). » A côté de ces affiliations individuelles, on voit ») Op. cit., p. 335. 

(-) Fagniez, Documents relatifs à l'Histoire du Commerce et de l'Industrie en 
France. Paris, t. 1, 1898, n° 166. — Aussi, Guesnon, Inventaire des chartes d'Arras, 
n° 26. 

( 3 ) Le livre de Guillaume de Ryckel, édition Pirenne, p. 270. — Hansay, Etude 
sur la formation et l'organisation économique du domaine de l'abbaye de Saint- 
Trond. Gand, 1899, p. 4. 

— 4i0 — G. Des Murez. — La première élape de la formation corporative. 

apparaître des groupements qui sont de véritables groupements 
religieux, sons le nom de fràtèrnitates ou gulden. La frater- 
iiitas béate Marie qui entre en scène, en 1171, à l'occasion de 
la reconstruction de l'église Noire-Dame, niais dont la formation 
évidemment est antérieure à cette date, n'est rien d'autre qu'une 
société pieuse ( 1 ), et il en est de même, à l'origine du moins, 
de la fraternité de Saint-Euchère, qui reçoit officiellement ses 
statuts en 1192. Au XIII e siècle, cependant, des préoccupations 
de charité apparaissent à côté des soucis religieux', si bien que la 
compagnie se transforme, à certains égards, en une société de 
secours mutuels. Nous la voyons acquérir, à cette époque, des 
biens fonciers et des rentes « ad opus pauperum », et elle est 
dirigée par des mamb0urs( 2 ). Ces sociétés, pourtant, ne sont p;is 
particulières à telle ou telle profession, mais se composent de 
membres appartenant à différents groupes sociaux ( 3 ). Toutefois, il 
dut exister à Saint-Trond, comme ailleurs, des formations sociales 
propres à tel ou tel métier. Nous trouvons même dans la Charité 
que les tondeurs et les foulons fondent officiellement en 1287. 
un exemple frappant d'une de ces fréries arrivée à son complet 
épanouissement. Nous aurons à parler en détail de cette fonda- 
tion, lorsque nous décrirons la deuxième phase de la vie corpo- 
rative, car elle présente un intérêt considérable. Elle n'est plus 
déjà, à cette époque, une simple Charité ou fraternité religieuse. 
Elle agit ouvertement dans le domaine économique, en frappant 
d'interdit l'atelier des maîtres qui n'observeraient pas les statuts 
ou qui oseraient admettre au travail des compagnons récalcitrants; (') Carlulaire de Saint-Trond, t. I, p. 117. — Pour relever l'église de ses ruines, 
l'abbaye cède différents bâtiments « fraternitati béate Marie que vulgo guide 
vocatur ». — La Confrérie de Notre-Dame et de tous les Saints dans l'église de 
Notre-Dame érigée en 1265, la Confrérie de la Sainte-Trinité et de la Sainte-Vierge 
ne sont sans doute que des fusions de confréries particulières. — Ibid., pp. 317 et 377. 

( 2 ) Ibid., 1. 1, pp. 152, 151 et 398. 

( 5 ) La Confrérie comprend, en 1192, des frères religieux, des moines et des 
artisans appartenant à différentes professions. Parmi les témoins, cités à la tin des 
statuts, figurent deux brasseurs, un boulanger et un forgeron. 

441 — G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. de plus, elle a cessé, du moins en fait, d'être une société volon- 
taire, dans laquelle on entre ou l'on n'entre pas, pour adopter le 
principe de l'affiliation forcée, indice d'une concentration corpo- 
rative à tendances protectionnistes ( i ). Elle apparaît ainsi comme 
le véritable point de soudure entre la confrérie religieuse de 
l'entraide, qui fut celle du XI e - XII e siècle, et la corporation, 
toute de combativité, qui triomphera au XIV e siècle. 

Si, des villes nées dans un domaine ecclésiastique, nous nous 
tournons vers les villes de formation exclusivement laïque, nous y 
voyons le facteur religieux exercer sur le groupement des artisans 
une action moins puissante peut-être, mais non moins décisive. 
Espinas, dans son remarquable travail sur Douai ( 2 ), signale la 
présence en cette ville de confréries religieuses « dont l'origine, 
dit-il, est obscure et dont le fonctionnement demeure dans 
une sorte de pénombre » ( :i ). Il nous les montre au XIV e siècle, 
en possession d'une caisse et d'une « candeille », mais il est 
évident qu'elles ont déjà derrière elles un long passé. Elles ne 
sont plus, à cette époque tardive, de pures confréries religieuses, 
mais des confréries camouflées, à tendances professionnelles, 
derrière lesquelles les artisans s'abritent, à défaut de véritables 
corporations, dont le triomphe définitif retarde de près de 
cent ans sur celles des autres villes de Flandre ( 4 ). 

Qu'on ne s'imagine pas cependant que le sentiment philan- 
thropique ou religieux ait abouti partout à la création immédiate 
de confréries organisées. Ce serait méconnaître le vrai sens de 
la vie sociale en gestation. A l'origine, les fidèles se groupent 
accidentellement, en vue de l'accomplissement d'un pèlerinage 
déterminé, d'une collaboration à telle ou telle œuvre pie ou 
d'une participation à telle ou telle procession. Ils ressemblent, à (!) Voir Cartulaire de Saint-Trond, t. I, p. 193. 

(*) La vie urbaine de Douai au moyen âge. Paris, 1913, 4 volumes in-8°. 

( 3 ) G. Espinas, Douai, t. II, p. S87. 

(*) Id., ibid., t. II, p. 593, note 2 et p. 595. — W2 G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. 

cet égard, à nos pèlerins modernes, qui se réunissent pour 
accomplir en commun quelque pèlerinage célèbre, celui de 
Notre-Dame de Lourdes, par exemple; qui se placent sous la 
surveillance de prêtres, versent des cotisations dans une cassette 
commune, récitent à la même heure les mêmes prières, se sou- 
mettent à une certaine discipline; qui, en un mot, contractent 
Un lien social momentané. Leur dévotion accomplie, ils se 
dispersent, peut-être pour ne plus jamais se revoir. L'histoire 
de Bruxelles nous a conservé le souvenir d'une de ces fraternités 
qui, au XII e siècle, embrassait la population tout entière. 
Chaque année, le mercredi de Pentecôte, les oppidani, accom- 
pagnés d'un clergé nombreux, avaient pris l'habitude de trans- 
porter la châsse de sainte Gudule au monastère de Grand-Bigard, 
les uns apportant des pierres destinées à l'édification de l'église, 
les autres munis d'offrandes en espèces. En retour de ces géné- 
rosités, les religieuses les recevaient in fraternitate sua et les 
faisaient bénéficier de tous les biens spirituels qu'elles amassaient 
par leurs prières. Mais voilà que l'ardeur se refroidit, comme 
dans les cantates d'Arras. Les gens de Bruxelles cessèrent de 
se rendre en procession à Grand-Bigard et la fraternité se 
disloqua. Une première fois, l'évêque de Cambrai, Nicolas (H 37- 
1167), avait essayé de la ranimer, mais en vain : abundante 
iniquitate refriguit karitas ista. Vers 1170, l'évêque Robert 
tenta un nouvel effort, et comme il n'était plus possible de 
grouper en une même pensée pieuse les habitants de la ville, il 
renouvela la fraternité sur de nouvelles bases. Les rôles furent 
intervertis : désormais, comme les Bruxellois n'allaient plus 
vers les religieuses de Grand-Bigard, celles-ci iraient vers eux. 
L'évêque fit savoir omnibus Brussette manentibus qu'à l'avenir 
les religieuses se rendraient à Bruxelles où elles recueilleraient 
pendant trois jours, gratiarum actionc et Sancti Spiritus hilla- 
rilate, les aumônes des fidèles (*). La vieille fraternité sombrait; H A. Wauters, Libertés communales. Preuves, p. 29. 

— 445 — G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. 

elle sombrait parce que l'organisation de plus en plus urbaine 
de l'agglomération bruxelloise avait ouvert à l'attention des 
habitants de nouveaux horizons. 

D'autres fraternités, plus locales et plus limitées, naquirent- 
elles de l'émiettement de la fraternitas générale du XII e siècle? 
Nous ne pourrions le dire avec certitude. C'est que les artisans 
d'une ou de plusieurs professions n'ont pas dû fonder nécessai- 
rement des confréries pour arriver à la corporation. Ils n'ont 
très souvent contracté, en matière pieuse, que certaines habi- 
tudes sociales, qui ont mûri diversement suivant les milieux. 

La vie sociale religieuse s'est constituée par étapes, exactement 
comme la vie sociale professionnelle. Tout d'abord, les membres 
d'un groupe ou de plusieurs groupes professionnels assistent à 
une même messe anniversaire; ils vénèrent tel saint de préfé- 
rence à tel autre; ils l'adoptent même pour leur patron, à cause 
des miracles qu'il opère et des légendes qui s'accumulent autour 
de son nom, et dont les héros sont, très souvent des gens mêmes 
du métier; ils participent aussi aux processions qui s'orga- 
nisent périodiquement et qui sont autant d'occasions de se revoir 
et de mieux s'apprécier. A ces manifestations sporadiques et 
accidentelles succèdent bientôt des relations sociales plus précises 
et plus durables. Les artisans d'un même groupe se cotisent 
pour ériger à leur saint patron un autel permanent, entretenir 
le luminaire, payer les gages du prêtre qui sera leur chapelain 
et célébrera les messes accoutumées. Ils décident même que ces 
cotisations seront prélevées hebdomadairement ou mensuelle- 
ment ou autrement sur leur salaire. Enlin, d'aucuns font un pas 
de plus en avant, fondent une vraie confrérie et font sanctionner 
par l'autorité publique les us et coutumes qui se sont lentement 
formés. 

Il ne semble pas que les artisans bruxellois soient arrivés à 
ce stade final de l'évolution sociale religieuse. Les travailleurs 
de l'industrie drapière, tout au moins les foulons, les tondeurs 
et les tisserands, n'ont laissé aucune trace certaine d'une orga- 4 H G. Des Murez. — La première étape de la formation corporative. nisation religieuse entièrement évoluée. Eh 1:271 et en 127.'), 
les tisserands et les blanchisseurs, groupés au quartier de la 
Chapelle, se contentent de doter les chapellenies de la Sainte- 
Croix et de Sainte-Marie-Madeleine, fondées à l'église de Notre- 
Dame de la Chapelle ( l ). Même plus, vers 1275, ils contribuent 
à l'agrandissement de l'église par la construction d'une chapelle 
en l'honneur du Saint-Sacrement. Les foulons, de leur côté, 
s'intéressent à l'église Saint-Gérv. Ils y fondent une messe, en 
1304 ( 2 ). Ils y honorent aussi leur patronne sainte Geneviève, 
et dans la même église, les tisserands élèvent l'autel de saint 
Severin, et les tondeurs celui de saint Adrien. 

Si les artisans bruxellois ne donnèrent pas à l'association 
religieuse, comme à la confrérie charitable, une formule défini- 
tive, par contre, les travailleurs d'une ville toute voisine, 
Malines, fondèrent de véritables fraternités, en attendant l'avè- 
nement des corporations. Nous citerons le cas des poissonniers 
dont la confrérie ou bruederscap, dédiée à saint Jacques, reçut 
des statuts, non pas toutefois du pouvoir urbain, mais du doyen 
et du chapitre de Saint-Rombaud ( 3 ). De même, à Gand, 
en 1273, les forgerons se joignent en confrérie et reçoivent des 
avantages spirituels de l'abbé de Saint-Éloi en Noyon ( 4 ). 
Bientôt, cependant, le moment approchait où l'association 
professionnelle allait absorber, presque à elle seule, toute 
l'énergie sociale des travailleurs et devenir une arme de combat 
à la fois économique et politique. (») Henné et Wauters, Histoire de Bruxelles, t. I, p. 73. — Abbé De Bruyn, 
Architectonographie de l'église Notre-Dame de la Chapelle, 1875. (Bull, de la Comh. 

ROYALE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE, t. XII, p. 39.) 

( 2 ) Henné et Wauters, op. cit., t. III, p. l"ti. 

( 5 ) H. Vander Linden, Les gildes marchandes dans les Pays-Bas, p. 63, note 1. 

(*) Huyttens, Corporations gantoises, p. 102. 

— 445 — G. Des Marez. — La première étape de la formation corporative. Conclusions. L'enfance de la cité s'est écoulée; le pouvoir 
urbain est établi ; une classe nouvelle s'est formée, la bour- 
geoisie, et en elle des groupements divers et nombreux de 
travailleurs. Tous ont obéi à la grande loi de la solidarité, 
et tous les jours, sous l'effet des stimulants, dont nous venons 
de rappeler la bienfaisante action, la notion de la défense com- 
mune est apparue plus claire et plus nette dans les âmes. 
Une conscience collective s'est lentement dégagée de la confu- 
sion première par le seul effort de l'initiative individuelle, et 
voici que les groupes de travailleurs sortent de la pénombre 
dans laquelle ils ont forgé les liens d'une indissoluble union. 

Le XII e siècle est clos. 

Le XIII e siècle s'ouvre, et avec lui l'ère des luttes passionnées. 

Nous franchissons la deuxième étape de la formation profes- 
sionnelle, la phase militante, qui se terminera par le triomphe 
de la souveraineté corporative. 446 bulletin bibliographique. - - Octobre. BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Des Murez {G.). Bruxelles Maritime; son origine et son essor. Bruxelles, 
1921 ; extr. in-8° (19 p.). [28.578]. 

— Henri Pirenne, historien national. Bruxelles, 1921; in-8° (lo p., 

portr.). [28.582L 

Golland {!.). Pearl. Londres, s./d.; pet. in-i°. (101 p., rel. de l'éditeur.). 
[28.906]. 

Humpers {Alfred). Élude sur la langue de Jean Lemaire de Belges. 
Liège, Paris, 1921; in-8<\ (241 p.). [28.903]. 

Leclère {Léon). Paléographie et diplomatique du moyen âge. Bruxelles, 
1921; in-8°(42 p.). [28.586]. 

Mahaim {Ernest). Henri Pirenne. Liège, 1921; in-8° t8 p., portr.). 
[28.581]. 

Pergameni [Charles], Napoléon Bonaparte et la Belgique. Bruxelles, 
1921;in-8°(H p.). [28.585]. 

Tobac {Edouard). Les prophètes d'Israël. Études historiques et reli- 
gieuses II-III. Malines, 1921 ; in-8° (616 p.). [26.286]. 

Tourneur {Victor). Jehan de Candida, diplomate et médailleur au service 
de la Maison de Bourgogne (1472-1480). Bruxelles, 1919; in-8° 
(124 p., pi.). [28.902]. 

— Quentin Metsys, médailleur. Bruxelles, 1920; in-8°, (24 p., pi.). 

[28.579]. 

— Le médailleur anversois Steven van Herwijck (1557-1565). Bruxelles, 

1921; in-8°(31 p., pi ). [28.580]. 

... Boschi ed acque nella provincia di Gorizia. Udine, 1921; pet. in-4° 
(63 p.). [28.584]. 

... Scutum Italiae. Udine, 1921; pet. in-4° (127 p.). [28 904]. '«47 ERRATA °age 


Ligne 


Au lieu de 


Lisez 


333 


8 


caractères acre 


caractère sacré. 


338 


13 


églonienne 


géîonienne. 


339 


13 


du temple 


du groupe. 


340 


9 


v. Duchu 


v. Duhn. 


340 


11 


Arcésilas, étant comme il 


Arcésilas étant, comme i 


appert incapable 


appert, 


343 


22 


à plusieurs reprisse 


reprises. 


344 


19 


Ic/.ojoi; 


TeXàitoç. 


346 


13 


supprimer après la ligne de a 


rec, les deux : — 448 — Séance du lundi 7 novembre 1921 M. le baron A. Rolin, directeur de la Classe. 

Sont présents : MM. le comte Goblet d'Alviella, P. Thomas, 
Jules Leclercq, M. Wilmotte, II. Pirenne, J. Lameere, 
G. De Greef, J.-P. Waltzing, Eugène Hubert, E. Mahaim, 
L. de la Vallée Poussin, L. Parmentier, H. Delehaye, U. Ber- 
lière, J. Bidez, J.-J. van Biervliet, G. Cornil, 1,. Dupriez, Paul 
Hymans, membres; J. Cuvelier, G. Doutrepont, Jean Capart, 
H. Vander Linden, A. Nerincx, correspondants, et le Secrétaire 
perpétuel. 

Absences motivées : M. Vauthier, vice-directeur; M. J. Ver- 
coullie, membre. 

M. le Directeur adresse les félicitations de la Classe à 
M. Eugène Hubert, promu Grand-Officier de l'Ordre de Léopold; 
il félicite également M. Ernest Mahaim des hautes fonctions 
auxquelles il vient d'être appelé. (Applaudissements.) 

CORRESPONDANCE. 

M. le Ministre des Sciences et des Arts prie l'Académie de lui 
faire des propositions en vue de la désignation des Présidents 
titulaire et suppléant du jury des langues modernes pour 
la session prochaine. 

Vm. LETTRES. **9 ?9 Séance du 7 novembre 1921. HOMMAGES D'OUVRAGES. 

L'Infini, par P. Tempels. 

Le dialecte liégeois au XVII e siècle. Les trois plus anciens 
textes (1620-1630), par J. Haust; présenté avec une note biblio- 
graphique, par G. Doutrepont. 

Pax Economica et Le Xouveau Contrat social, par H. Lam- 
bert; présentés avec une note bibliographique, par G. De Greef. 

Le Droit moderne de la Guerre, 3 volumes, par A. Rolin. 

— Remerciements. CONCOURS ANNUELS DE LA CLASSE. 

La Classe a reçu en réponse les mémoires suivants : 

1° A la deuxième question du concours de 1910 (sciences 
morales et politiques) : Étude sur l'hospitalité neutre dans la 
guerre maritime, aux points de vue historique et juridique. — 
Commissaires : MM. le baron Rolin, le baron Descamps et 
P. Errera. 

2° A la sixième question du concours de 1917 (histoire et 
lettres) : Mémoire sur Tertullien et Minucius Eélix. — Com- 
missaires : MM. Waltzing, Deiehaye et Thomas. 

3" A la troisième question du concours de 1917 (sciences 
morales et politiques) : Entre Sambre et Dendre. Contribution 
à l'étude de la situation des classes agricoles en Belgique pen- 
dant le XIX siècle. — Commissaires : MM. Wodon, Des Marez 
el Mahaim. 

4.N0 — Séance du 7 novembre 1921. 4° A la deuxième question du concours de 1922 (histoire et 
lettres) : Étude critique sur la formation de la théorie des races 
et son application à l'histoire, depuis la fin du XVIII e siècle. — 
Commissaires : MM. Pirenne, L. Leclère et J. Leclercq. 

5° A la quatrième question du concours de 1922 (histoire et 
lettres) : Le genre romanesque en France depuis l'apparition de 
la Nouvelle lléloïse jusqu'aux approches de la Révolution. — 
Commissaires : MM. Wilmotte, G. Doutrepont et Thomas. TRAVAIL A L'EXAMEN. 

Nouveaux documents sur Olivier de la Marche et sa famille, 
par H. Stein. — Renvoi à MM. Pirenne, Berlière et Cuvelier. 

PORTRAITS DES MEMBRES DÉCÉDÉS. 

La Classe se rallie unanimement à la résolution votée par la 
Classe des beaux-arts : « Les portraits des membres décédés 
seront exécutés en héliogravure d'après une œuvre d'art jugée 
satisfaisante ou, à son défaut, d'après un bon portrait photo- 
graphique. » — 151 — Séance du 7 novembre 1921. NOTES BIBLIOGRAPHIQUES. 

Jean Haust. — Le dialecte liégeois au XVII e siècle. Les trois 
plus anciens textes (1620-1630). Étude critique, avec 
commentaire et glossaire. Liège, Vaillant-Carmanne; Paris, 
E Champion, 1921, in-8°, 84 pages. (Bibliothèque de la 
Faculté de philosophie et lettkes de l'Universèté de Liège, 
fasc. xxvm.) 

J'ai l'honneur d'offrir à la Classe des lettres la remarquable 
publication dont M. Jean Haust vient d'enrichir la Biblio- 
thèque de la Faculté de philosophie et lettres de Liège. C'est, 
à la fois, une étude consacrée au dialecte liégeois du XVII e siècle 
et une réédition de trois textes appartenant à cette époque, 
textes qui, dit-il, n'offrent en eux-mêmes qu'un intérêt médiocre, 
mais qui sont les premiers poèmes écrits en wallon liégeois que 
l'on possède et qui, à ce litre, méritent tout spécialement 
l'attention du philologue et de l'historien littéraire. L'un est 
une ode anonyme de 1620 qui « chante » le Liégeois Mathieu 
Naveau, proclamé docteur en théologie; le second est un sonnet, 
signé, contre un ministre protestant (1022); le troisième a plus 
de corps, car il ne comprend pas moins de 288 vers; c'est une 
moralité dramatique qui fut jouée après 1023 dans un couvent 
de femmes a Liège et qui nous est parvenue sans nom d'auteur. 

M. Haust n'a donc pas révélé ces poèmes, mais c'est la 
première fois qu'ils sont publiés en entier dans un même recueil 
et soumis à une étude minutieuse. Tous ceux qui sont informés 
des récents progrès de notre dialectologie wallonne connaissent 
la liante compétence qu'il s'est acquise en la matière qu'il traite 
ici. Nous avons affaire à « une édition critique avec commentaire 
et glossaire ». On devine de quels soins elle a été l'objet et 
combien d'investigations patientes le savanl romaniste <le l'Uni- 
versité de Liège s'esl imposées pour qu'elle répondît à toutes les 
exigences de la science moderne. Georges Doutrepo.nt. 

i 2 Séance <tu 7 novembre 11)21 M. Henri LAMBERT, Maître île verreries à Charleroi. 

I. 
PAX ECONOMICA 

Contribution à la recherche des solutions de quelques (/(testions 
importantes de mon temps et de tous les temps, I vol., I!)2I . 

Sous ce titre modeste, un de nos grands industriels, rompu à 
la pratique des grandes affaires internationales et en même temps 
théoricien, sociologue et philosophe, vient de publier un volume 
d'une importance capitale et malheureusement trop profondé- 
ment pensé pour provoquer l'attention du grand public qui se 
nourrit d'une littérature plus légère et d'une digestion plus 
aisée. C'est une raison de plus et un devoir pour nous d'attirer 
sur son œuvre l'attention non seulement des spécialistes compé- 
tents, mais aussi des bommes d'Étal et des Législateurs. Cette 
publication émanant d'un industriel philosopbe est d'autant plus 
intéressante que des publications du même genre ont paru dans 
les principaux pays d'Europe et aux États-Unis d'Amérique et 
présentent à peu près toutes le même caractère à la fois philoso- 
phique et pratique dont la source est une grande expérience 
en matière industrielle et commerciale. Ces œuvres sont en outre 
essentiellement et en général scientifiques et, par cela même, elles 
sont désintéressées, dénuées de toute préoccupation de politique 
mesquine et de parti; elles sont en même temps cependant 
inspirées par des sentiments patriotiques très profonds, mais 
dominés par une vue supérieure des besoins de notre humanité 
nouvelle telle qu'elle est sortie de la crise mondiale qui, par son 
universalité même, constate que notre structure sociale est déjà 

455 Séance du 7 novembre 1921. entrée de fait dans un stade plus vaste et plus complexe qu'il 
s'agit désormais pour nous d'organiser d'une façon plus cohé- 
rente, de manière à régulariser de mieux en mieux son fonction- 
nement, 

Pax Economica de M. Henri Lambert porte comme sous-titre 
la solution économique générale adoptée par l'auteur en tant 
que solution du problème des relations économiques entre les 
Nations : La liberté des échanges internationaux fondement 
nécessaire et suffisant de la Paix universelle et permanente. 

La doctrine économique de Fauteur est certes une doctrine 
libérale, mais nous verrons que sa liberté n'est plus du tout 
celle qu'avait conçue l'ancienne école classique des physiocrates, 
d'Ad. Smith, de Ricardo, jusques et y compris M. Yves Guyot; 
cette liberté, chez M. Lambert, fonctionne dans de tout autres 
conditions, comme du reste aussi l'ancienne liberté de l'école 
classique fonctionnait au sein d'une série d'institutions préala- 
bles qui en déterminaient l'exercice d'après des lois considérées 
comme universelles et immuables, basées du reste elles-mêmes 
sur la raison absolue et commune à tous les êtres humains. Ce 
qui est certain, c'est que tout système de liberté économique a 
toujours supposé un ensemble de conditions ou d'institutions 
indispensables à son caractère; la cage de la liberté de l'oiseau, 
comme celle de l'homme, peut devenir de plus en plus vaste, 
mais elle n'en reste pas moins toujours une cage. M. Pirenne a 
conçu un ordre successif d'organisation et puis de liberté; sa 
théorie sous ce rapport se rapproche de celles de Saint Simon 
et d'À. Comte; suivant nous, l'organisation a un processus 
simultané avec la liberté; il n'y a pas, en effet, deux périodes 
antithétiques, l'une organique, l'autre critique ou de dissolution; 
les deux aspects de l'évolution sont inséparables; l'instabilité 
est le caractère même de la vie des organismes et des super- 
organismes et il n'y a de vie qu'organisée. 

Retenons dès maintenant que dans son introduction à la 
troisième édition anglaise de Pax Economica, datée d'octobre 434 Séance du 7 novembre 1921. 19 18, l'auteur écrivait : « L'étonnante impéritie des dirigeants 
allemands ne trouve d'équivalent que dans la crédulité de 
l'étranger, avant la guerre. On y acceptait, presque unanime- 
ment, le dogme de l'habileté et de la supériorité des méthodes 
allemandes. » « La plupart des maîtres de ht pensée, des grands 
hommes d'affaires, des grands politiques de tous pays étaient en 
tête' de la foule des thuriféraires. » Il signale que cela même fut 
un « facteur non négligeable dans le développement de la 
suffisance, de la vanité et de la sottise germaines ». 

Non sans amertume, mêlée d'ironie, il observe que les pro- 
allemands, admirateurs et aspirants émules des politiciens 
réalistes et autres surhommes d'Allemagne, éprouvant le besoin 
de faire oublier et de venger leur propre sottise, veulent 
l'anéantissement de l'objet de leurs dévotions passées. 

Or « si le monde des dirigeants a été délibérément précipité 
dans la guerre par ceux d'un seul peuple, il n'en est pas inoins 
vrai que tous les peuples, en tous cas les grands peuples, à des 
degrés divers, portent la responsabilité des conditions écono- 
miques internationales qui, tôt ou tard, devaient aboutir à la 
catastrophe ». 

« Le verdict de l'avenir pourrait être que la catastrophe eût 
pour cause originelle une profonde ignorance économique, avec 
un sens insuffisant de la justice, chez les dirigeants de tous les 
peuples. » 

L'auteur aborde donc le fond du problème, et il fallait le louer 
au lieu de faire le silence. Combien d'anarchistes sont devenus 
des nationalistes ! 

Ainsi, pour l'auteur comme pour nous. la paix économique 
est le fondement de la paix universelle et permanente. De son 
côté, la paix économique est basée sur la liberté des échanges 
internationaux. Ici des réserves s'imposent, sans avoir à exami- 
ner si ce libre échange est, d'après l'auteur, individualiste ou 
intercollectif et si, dans ce dernier cas, une organisation collec- 
tive ne s'impose pas. Peut-être l'auteur établit-il des eatégo- iv, Séance du 7 novembre 492i, ries sociales trop rigides en subordonnant la morale, le droit et 
la politique à l'économie; nous aussi nous croyons que le fait 
économique est le plus essentiel, mais nous considérons que, dans 
la réalité, il est toujours inséparable d'une conception et d'une 
organisation du monde social dans toutes ses manifestations. 
D'après nous, l'économie, comme tout phénomène social, est à la 
fois matérielle, physiologique et psychique; elle n'est jamais ni 
exclusivement matérielle ni uniquement idéologique. 

La première partie de Pax Economica traite, dans son livre, 
de la question européenne en l'année 1913 et de sa solution 
économique. C'est un exposé adressé à Sir Edouard Grey et 
publié par la Ligue du Libre-Echange de Paris en avril 1913. 

La vraie cause des guerres, suivant lui, est principalement 
dans les circonstances économiques des rapports internationaux 
et la méconnaissance de certaines grandes vérités économiques 
par les dirigeants et les dirigés. 

Hommes et sociétés font partie de la nature; les relations 
entre hommes et sociétés sont donc soumises à un ordre naturel ; 
cet ordre est conçu sous forme de lois naturelles ; l'harmonie 
sociale doit satisfaire à ces lois. Le but, la raison d'être est le 
progrès indéfini vers le vrai, le beau, le juste et le bonheur. 
L'ordre universel et celui de toutes ses parties doivent répondre 
à cette cause finale. 

Ces vérités constituent le point de départ de la doctrine de 
l'auteur. Celle doctrine repose sur une hypothèse invérifiable et 
indémontrable, que l'auteur, du reste, se contente de proclamer 
comme évidente. 

D'après lui, toute tentative de mettre obstacle à cet ordre et 
à ces lois naturels « sera un crime contre la nature même et 
deviendra, tôt ou tard, l'objet d'une sanction rectificative, auto- 
matiquement appliquée, se manifestant sous la forme de ce que 
nous appellerons un châtiment ». 

Il me semble, bien qu'ici l'auteur ne fait que reproduire la 
conception du XVIII e siècle et notamment celle des physiocrates, 

— 456 — Séance du 7 novembre 1921, laquelle devait à son Loin' aboutir à celle de Smith, qui réduit 
l'ordre naturel à la seule liberté, en matière sociale et 
économique. 

Ces doctrines s'accordent en outre avec celles de l'auteur en 
ce qui concerne les infractions aux lois naturelles et à leurs 
sanctions. Toute la conception est automatique et mécanique. 

Ces vérités une lois proclamées à titre de dogmes, l'auteur 
en déduit les corollaires : 

Le phénomène naturel le plus caractéristique, la condition 
indispensable et la plus fondamentale de l'évolution progressive 
de l'bumani lé, c'est la division du travail avec l'échange des pro- 
duits de celui-ci. Leur suppression entraînerait le retour de 
l'humanité à l'état le plus primitif. Ces corollaires sont aussi de 
simples hypothèses. D'abord l'auteur n'établit pas quel était cet 
étal primitif d'indivision sans échange ni comment se fit son 
évolution; ensuite nous savons qu'il peut y avoir division du 
travail sans échange et avec indivision à l'intérieur d'une société 
particulière, sans échange si ce n'est avec des groupes sociaux 
différents. 

Nous croyons avoir démontré ailleurs que l'échange et la 
division du travail furent d'abord intercollectifs avant de s'appli- 
quer à l'intérieur du groupe, et nous avons môme ajouté que la 
donation et le vol furent des formes antérieures à l'échange 
proprement dit. 

La doctrine de M. H. Lambert se. rattache donc directement 
à celles d'A. Smith et des physiocrates; de leur côté, celles-ci 
sont un développement des théories des juristes du droit naturel, 
'lesquelles admettent également des lois immuables du monde 
social de plus en plus conçues connue indépendantes de l'ordre 
divin dont la conception avait été dominante pendant la période 
théologique. 

Dans toutes ces conceptions, y compris celle de l'auteur, il y 
a en commun l'hypothèse d'un plan préétabli qui se réalise 
nécessairement en vue d'une harmonie finale et auquel l'homme Séance du 7 novembre 1921. doit se conformer en y obéissant ou en le reconnaissant par les 
progrès de sa raison de mieux en mieux éclairée, sous peine de 
déchéance ou de catastrophe. 

Qu'elle soit théologique ou métaphysique, cette hypothèse 
suppose la connaissance, soit par révélation, soit par la seule 
force de la raison humaine, de l'Inconnaissable. 

Des vérités éternelles et immuables, soit révélées, soit recon- 
nues, il ne reste dès lors qu'à déduire les conséquences logiques 
comme corollaires et applications. 

J'ai exposé ailleurs et notamment dans mon Économie sociale, 
publiée en 1921, les différences fondamentales qui existent 
entre ces méthodes et la méthode scientifique; celle-ci n'a pas 
la prétention d'expliquer le mystère en général et particulière- 
ment dans les sciences sociales; elle repose sur l'observation 
historique; elle suit pas à pas l'évolution, en constate les causes 
et les résultats; en outre, cette méthode est sociologique, en ce 
sens qu'à propos de chaque phénomène social étudié, elle 
s'efforce de relier ce dernier à l'ensemble non seulement de la 
phénoménalité sociale, mais à l'ensemble des faits physiques, 
physiologiques et psychiques qui le conditionnent et en font 
partie intégrante. 

Ceci exposé relativement à la différence existant entre nos 
méthodes, disons cependant dès maintenant que, malgré tout, 
il n'y a pas un abime entre la conception de l'auteur et la nôtre, 
et cela même est de nature à nous consoler, car au fond les 
conceptions de M. Lambert reposent, à son insu ou non, sur 
l'observation et l'expérience; j'ajoute que, dans leurs applications, 
ses conclusions ne sont plus du tout celles de l'ancienne et 
classique économie libérale. Celle-ci était individualiste et 
accessoirement seulement sociale, en ce sens qu'elle considérait 
le libre jeu de l'intérêt individuel comme le mode le plus naturel 
de réaliser l'harmonie sociale; en effet, d'après celle doctrine 
les sociétés n'étaient considérées que comme des additions d'indi- 
vidus et ce qui était vrai pour les rapports entre ceux-ci l'était 

— 4FiS — Séance du 7 novembre 1921, également pour les rapports internationaux, pour l'excellent 
motif que ces derniers également ne représentent que l'addition 
ou le total de tous les rapports individuels entre populations 
groupées suivant certaines limites qu'il s'agissait précisément de 
renverser pour réaliser la loi de liberté naturelle à l'homme 
abstrait qui seul était envisagé. 

Il est bon de signaler, du reste, que toutes les doctrines 
au XVIII 1 ' siècle, tant celles à base individualiste qu'à tendance 
socialiste, avaient en commun la liberté naturelle et que sous ce 
rapport Godwin a la même conception qu'Adam Smith. La 
différence entre eux n'est pas dans les principes mais dans 
les applications et les tendances qui le manifestent; en réalité 
socialisme et individualisme ne se différencièrent nettement que 
vers la fin du premier tiers du XIX e siècle, quand furent créés 
eux-mêmes les mots destinés à les caractériser, — socialisme et 
individualisme, — mots inexistants antérieurement. 

« La guerre apparaît comme l'une des sanctions ou l'un des 
châtiments qui finissent par frapper les nations, lorsque, 
opposant des obstacles au développement entre elles de la 
division du travail et de l'échange, elles faillissent à la mission 
d'accomplissement mutuel des progrès économiques, sociaux et 
moraux, indéfinis, parallèles et adéquats que la nature assigne 
à l'humanité. » Cela est vrai, ajoute avec raison l'auteur; « que 
l'on admette ou non l'existence de causes finales », par consé- 
quent la conception d'une mission préétablie. 

Nous dirons de notre côté : la guerre est l'expression violente 
et grossière des sociétés qui ne sont pas parvenues à mettre 
leur organisation en corrélation avec le nouvel équilibre que 
nécessite leur adaptation à des conditions nouvelles. C'est ainsi, 
par exemple, que les rapports sociaux sont devenus non seule- 
ment nationaux et internationaux et même mondiaux, mais que 
jusqu'ici notre vie économique n'est pas parvenu» 1 à s'organiser 
d'une façon adéquate à ces rapports de fait de façon à permettre 
la régularisai ion normale du fonctionnement de ces rapports. 

— 459 — Séance du 7 novembre 1921, L'auteur ajoute alors que le protectionnisme et l'impérialisme 
allemands, s'ils avaient pu l'emporter dans la direction du 
monde, auraient nécessairement abouti au libre-échange. Et il 
prophétisait avec une clairvoyance remarquable en 10 1 3 que 
« si le protectionnisme n'est pas vaincu par les idées il le sera 
par la force ». L'Allemagne protectionniste, même victorieuse, 
devait être vaincue au profit du libre-échange. 

« Je dénonce le protectionnisme comme la cause principale 
et profonde du grand conflit qui menace la paix du monde... 
Seul, le Libre-Échange pourra édifier une paix générale défi- 
nitive qui sera la Fax Economica. » L'auteur suppose donc qu'il 
n'y aurait pas d'intérêts distincts entre nations et même à 
l'intérieur de chacune d'elles, si le libre-échange était la loi 
économique commune tant à l'intérieur qu'entre nations. 

Sous ce rapport sa doctrine ne s'écarte pas de l'économie 
classique et libérale, et est foncièrement optimiste comme celle 
de Candide. 

M. 11. Lambert est donc un libéral dans le sens le plus large; 
dès 1913 il réclamait la proclamation du principe de la porte 
ouverte pour toutes les colonies à titre d'expérience et pour 
commencer. C'était, d'après lui, déjà un moyen de contenter 
l'Allemagne et de réaliser un désarmement général de nature à 
mettre fin au syslème de la paix armée, des alliances et des 
ententes en vue d'assurer la chimère de cet équilibre européen 
toujours instable et dont l'édifice péniblement établi faisait peser 
sur l'Humanité l'angoisse continue d'une catastrophe inévitable. 

Cette conception libérale essentiellement optimiste comme 
celle de ses précurseurs, l'auteur l'applique non seulement au 
protectionnisme mais au socialisme : « Le protectionnisme, 
socialisme des riches; le socialisme, protectionnisme des 
pauvres. » 11 ajoute toutefois : « Entre les deux, qui ne trou- 
vera le premier plus haïssable? » Et la suite de notre étude va 
nous montrer que malgré l'absolutisme en apparence si rigide 
de sa doctrine, son libéralisme lui-même suppose des principes 

400 Séance du 7 novembre 1921. d'organisation sociale par où l'auteur se rattache au point de 
vue socialiste et à celui de la sociologie scientifique. 

Le livre II date de novembre 1914 et fut publié en anglais, 
en français, en italien et en allemand en 1915, et il circula libre- 
ment avec l'autorisation de la censure dans tous les pays belli- 
gérants. Il est intitulé : La cause et la solution économiques de 
la crise européenne . 

« Ignorance de la vérité économique, imprudence et impré- 
voyance politiques, conception insuffisante de la justice inter- 
nationale, de la part de tous les peuples et de leurs gouver- 
nements, telles sont les causes vraies et profondes du grand 
phénomène catastrophique qui désole l'Europe et l'humanité. » 
« La paix générale et permanente sera établie sur la Justice 
ou ne sera jamais. » L'auteur croit aune Justice absolue; or, la 
Justice et sa notion évoluent, progressivement ou non. Puis 
n'y aura-t-il pas toujours des variations sociales, d'où des 
conflits et la nécessité de nouveaux arrangements? La seule 
chose possible c'est une méthode moins convulsive. 

Ce n'est pas à dire cependant que la conception de l'auteur 
soit purement déductive; comme tout raisonnement, elle procède 
certainement d'observations et d'expériences nombreuses; c'est 
la conception d'un grand industriel et d'un esprit averti. Tout 
homme est, en effet, plus ou moins capable de généraliser et 
d'abstraire, grâce à la constitution de son système nerveux 
et spécialement des centres d'association de ce dernier. 
M. H. Lambert possède celte capacité d'abstraire et de généra- 
liser au plus haut degré; aussi il doit nous intéresser tout 
particulièrement, car étant philosophe il est nécessairement un 
sociologue, et nous verrons que, malgré son libéralisme quasi 
absolu, il arrive à soulever des problèmes que la liberté h elle 
seule est incapable de résoudre. Nous voyons, on effet, que, 
même dans sa conception, cette liberté est inséparable de la 
Justice d'où on peut déjà conclure qu'elle suppose une organi- 
sation sociale qui soit son support, ce qui implique une inler- •iSi Séance du 7 novembre 1921, vention collective et, dans tous les cas, humaine au point de vue 
de l'organisation économique, qui, suivant lui comme d'après 
moi, est fondamentale bien que liée elle-même à l'ensemble de 
la structure des sociétés dont elle est seulement l'aspect essen- 
tiel. D'après lui, « le libre-échange est le seul moyen de paci- 
fier les peuples ». Or, est-il bien exact qu'il tende à joindre 
et à solidariser tous les intérêts et que s'il était proclamé, les 
oppositions d'intérêts sur lesquelles se base le protectionnisme 
seraient supprimées du même coup ? Il est permis d'en douter. 
Les Pays-Bas et l'Angleterre ne devinrent-ils pas libre-échan- 
gistes seulement le jour où leur supériorité leur permit de 
n'avoir à craindre aucune concurrence et où ils eurent en fait le 
monopole du roulage sur les océans? Et sous ce rapport, 
l'Angleterre, qui succéda à la Hollande, a-t-eile encore la même 
situation ? 

Ce qui est vrai, c'est que la liberté dépend elle-même et 
toujours d'une organisation, et que l'homme et les peuples ne 
sont libres, comme l'oiseau, que dans une cage d'institutions. 
Celte cage peut être plus ou moins variée suivant le stade 
atteint par l'évolution : cités, nations, internationalités; cette 
cage peut être adéquate à l'humanité elle-même, mais notre 
humanité planétaire est elle-même limitée extérieurement et 
organisée intérieurement; chaque cage agrandie sera, tout en 
étant plus spacieuse mais aussi plus complexe, une cage où la 
liberté du prisonnier sera nécessairement conditionnée par les 
arrangements, combinaisons et adaptations, en un mot, par 
l'ensemble des institutions ou disciplines que les circonstances 
variables leur imposent d'adopter sous peine de déchéance. 

L'auteur admet, du reste, que l'orientation vers la liberté des 
échanges doit être progressive; il conseille aux peuples les plus 
forts d'en prendre l'initiative; le but à réaliser reste, dans tous 
les cas, la substitution de l'égalité des droits au privilège dans 
les relations économiques internationales. 

Malheureusement, ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, ni la 462 Séance du 7 novembre 1921. France, ni l'Italie, ni le Japon, ni les États-Unis ne semblent 
disposés à cette initiative. 

Rien ne me semble mieux prouver que l'absence d'une orga- 
nisation économique commune et aussi d'un droit et d'une 
direction juridique et politique communs rendent impossible 
une paix permanente et absolue, ne iut-ce que par le motif que 
cette liberté économique suppose la justice, c'est-à-dire une vie 
commune résultant d'un ensemble d'institutions économiques 
et autres transportant le problème du domaine du bon vouloir 
et de la sentimentalité dans celui de la réalité positive. A ce 
point de vue, ne pourrait-on pas reprocher à l'auteur d'incliner 
vers ce pacifisme humanitaire, mais verbal, qu'il rejette pour 
ne pas être allé au fond de la question? 

L'auteur applique tout d'abord sa loi progressive de la liberté 
des échanges aux colonies et non sans raison, le développement 
colonial de certains pays, à l'exclusion de l'Allemagne, ayant 
été une des causes principales du conflit mondial; pratiquement 
il conclut à un abaissement progressif du régime douanier et à 
celui de l'égalité du traitement pour tous les peuples; il va 
jusqu'à dire qu' « un lel système équivaudrait sous tous les 
rapports à l'internationalisation des colonies ». 

Mais cela ne suppose-t-il pas que l'attribution proportionnelle 
des produits coloniaux entre les divers peuples soit organisée? 
D'un autre côté, cette juste répartition n'implique-t-elle par 
l'internationalisation de la propriété des richesses naturelles et 
des matières premières dans chaque colonie et, conséquence plus 
grave encore, une revision du droit de propriété également dans 
les mères pairies? Est-il juste qu'une nation, non seulement par 
ses colonies, mais chez elle, soit propriétaire de mines de char- 
bon, de cuivre, d'or, d'argent, de pétrole et se comporte à cet 
égard comme des propriétaires privés bien que collectifs, si l'on 
suppose même leur nationalisation? 

Rien ne prouve mieux qu'une paix économique mondiale exige 
une organisation adéquate, surtout économique, un droit et une 
politique économiques mondiaux. 

463 — Séance du 7 novembre I92i. Dans mon Économie sociale, j'ai indiqué que l'évolution 
coloniale est interdépendante, que les mutations du système 
colonial ont toujours correspondu à un changement des con- 
ditions de structure et de vie des pays colonisés en même temps 
qu'à des changements adéquats dans celles de leurs métropoles. 
J'ai insisté surtout sur le prohlème irlandais, qui date de plusieurs 
siècles. Quelle est sa seule solution possible dans le monde 
international actuel? C'est que la Grande-Bretagne, renonçant 
à son hégémonie politique, rentre elle-même et vsur un pied 
d'égalité dans la fédération des colonies anglo-saxonnes et que 
toutes ensemble, en dehors de leurs parlements nationaux, elles 
soient représentées dans un Parlement commun où tous leurs 
conflits économiques et politiques seraient pacifiquement résolus 
comme ils le sont déjà, dès à présent, à l'intérieur des nations 
les plus civilisées, sans recours à la force militaire, qui entraine 
nécessairement et toujours un retour à la barbarie. Dans ces 
conditions l'Irlande n'aurait plus à se plaindre; elle jouirait du 
droit commun à tous les membres de la fédération, droit 
commun basé essentiellement sur des institutions économiques 
communes relatives à la circulation des richesses, à leur con- 
sommation, à leur production et à leur répartition la plus 
équitable possible entre les pays fédérés. 

Remarquons ici que, dans une telle organisation, il est donné 
régulièrement et progressivement satisfaction aux divergences 
d'intérêts qui peuvent exister nécessairement entre les sociétés 
alïiliées, au même titre que les Parlements nationaux permettent 
la solution des conflits inévitables à l'intérieur de chaque nation. 
Ces conflits font partie de l'existence, de la vie des sociétés 
humaines: ils sont eux-mêmes une des conditions de leurs 
progrès et même de leur conservation et de leur durée. L'an- 
tagonisme «les intérêts n'est pas désirable ni possible, mais la 
guerre l'est. Voilà la solution non seulement libérale mais en 
même temps protectrice de tous les conflits intersociaux. 
Remarquons au point de vue de notre doctrine qu'elle s'écarte — 46* Séance du 7 novembre 1921. seulement <mi partie de celle de M. II. Lambert en ce que son 
point de départ n'est pas l'individualisme absolu, niais que le 
contrat social y devient progressivement intercollectif', en ce sens 
qu'il ne s'oppose nullement, bien au contraire, à des luîmes 
intercollectives d'échanges, de circulation, de consommation, de 
production cl de répartition. Nous verrons, du reste, que le libé- 
ralisme de l'auteur n'est individualiste qu'en apparence et par 
opposition au protectionnisme classique. Notre conception 
sociologique conforme à la loi fondamentale de l'évolution 
historique concilie et réconcilie le libéralisme et le protection- 
nisme, de même qu'elle donne satisfaction au socialisme en les 
chassant du domaine de l'absolu et en les ramenant à leur 
caractère relatif et réel. Nous avons déjà signalé, et nous mon- 
trerons que l'auteur lui-même aboutit en somme à cette solution 
conciliatrice déjà pratiquée en fait par les nations les plus avan- 
cées, dont la politique économique a favorisé tour à tour le libre- 
échange et la protection et tend actuellement à les fondre dans 
un système régulier, encore purement empirique, il est vrai, mais 
où il n'est plus question de principes absolus et éternels. 

L'auteur examine aussi le cas de la Belgique, de l'Alsace- 
Lorraine et des autres nationalités. Je tiens à signaler une fois 
pour toutes que malgré son légitime souci d'impartialité scien- 
tifique au point de vue de la recherche des causes profondes de 
la guerre mondiale et des responsabilités qu'elle entraîne. « il 
ne peut pas s'exposer au reproche d'avoir pain perdre de vue 
ou de laisser dans l'ombre la question qui tient le plus forte- 
ment, le plus légitimement, le plus saintement au cœur de ses 
compatriotes et de leurs amis : celle du sort de la Belgique ». 
Aucune paix, aucun arrangement ne sont possibles, ni désires 
pur un Belge, qui ne comporteraient pas la libération du territoire 
et la restauration de l'indépendance ainsi que de justes compen- 
sations matérielles et morales. Quant à l' Alsace-Lorraine, l'auteur 
proposait de la constituer en État neutre et autonome dont le 
système économique serait régi par le libre-échange. (Cette 1921. LETTRES. 46S 30 Séance du 7 novembre 1924 partie du livre date de 1915. Rappelons aussi que telle était 
la solution de Proudhon, qui voulait constituer une fédération 
d'États autonomes s'étendant des Pays Bas, par la Belgique, 
le Grand-Duché de Luxembourg, la Lorraine, l'Alsace, la Suisse, 
la Savoie et Nice jusqu'à la Méditerranée, et que Proudhon, plus 
que tout autre, avait basé cette fédération politique sur des bases 
essentiellement économiques. Proudhon, passim.) 

Naturellement, ce système fédératif n'a pas pour objet de 
constituer un État-tampon nouveau entre la France et l'Alle- 
magne, mais un État lui-même transformé, en ce sens que les 
divergences des groupes fédérés y seraient atténués et conciliés 
dans une représentation commune où l'évolution se ferait par 
des concessions continues, régulières et réciproques et dès lors 
pacifiques, sans recours à la violence. 

La solution s'applique donc aux colonies ainsi qu'aux nations 
proprement dites. L'Angleterre mise sur le même pied que ses 
Dominions et que l'Irlande ne serait plus à la tête d'un empire, 
mais sa force politique, morale et surtout économique n'en 
deviendrait que plus grande en vertu de son ancien prestige ; 
comme une vieille grand'mère, entoure» 1 du respect et de l'affec- 
tion de ses enfants et petits-enfants, elle pourrait être la con- 
servatrice des anciennes traditions donl, dans les formes, elle 
serait la gardienne el qui rappelerait à Ions son rôle antérieur 
dans l'évolution du progrès. 

* 

Livre 111 : La Morale et l'Échange internationaux (Journal 
des Économistes, novembre 1915). -- « On ne conçoit pas que 
des relations harmonieuses el pacifiques puissent rire entrete- 
nues par des individus ou des collectivités dépourvus de morale. » 
Les droits' économiques sont, pour les peuples comme pour les 
individus, les droits naturels primordiaux. La liberté écono- 
mique esi In liberté fondamentale. La justice et la moralité 
économiques sont la justice et la moralité fondamentales. On ne 
conçoil de moralité internationale que dans la coopération intér- im; Séance <ht 7 novembre H) 21 nationale. Or, l'échange international des services économiques 
est la coopération internationale fondamentale. 

Fort bien, mais quelle sera l'organisation de cette coopéra- 
tion, car nous sommes d'accord qu' c< une politique saine el 
digne de ce nom doil se préoccuper, avanl tout, des besoins 
économiques des peuples? » On le voit, l'objection surgil 
d'elle-même à chaque pas; la libelle ne peul être qu'organisée; 
elle n'est pas absolue, étant elle-même conditionnée. L'auteur le 
reconnaît implicitement en proclamant que « la morale écono- 
mique internationale se manifestera par la pratique de la justice 
dans la gestion politique des intérêts économiques interna- 
tionaux ». 

Ici, encore une l'ois, l'auteur s'attache à définir la justice dans 
son essence, en ajoutant qu'il faut pour cela commencer par ce 
qu'elle a pu être a l'origine. Ici donc c'était le moment d'appli- 
quer la méthode historique. Telle n'est pas sa manière. Consul- 
tant sa propre conscience, il énonce que « le concept de 
justice n'a pu s'introduire ou se former graduellement dans !•• 
cerveau humain que lorsqu'il est entré en relations autres que 
celles résultant de la force; cette origine, d'après lui, est dans 
le phénomène naturel et divin de la division du travail el de 
l'échange du produit et des services du travail ». L'auteur ne 
voit pas que le concept de justice dérive lui-même de toute 
adaptation sociale sous forme consciente <>u non a des conditions 
existantes. Ainsi la coutume de certaines populations primitives 
est d'immoler les vieillards a l'âge ou. au lieu d'être utiles au 
groupe, leur conservation esl devenue une nuisance pour celui-ci. 
et l'on assure que celte coutume, abominable pour nous, qui 
vivons dans d'autres conditions, s'impose a ces groupes avec une 
telle force que les vieillards eux-mêmes réclament leur immola- 
tion. La justice est, en un mot, une adaptation de la conduite 
aux conditions existantes et de plus en plus dans les sociétés 
complexes, dillérencieres el continues. ;i des conditions que 
l'expérience penne! de prévoir. La justice n est primitivement 
(pie la justesse, rajustement a ces conditions. 

— 467 — Séance du 7 novembre 192t. Le libre-échange économique et de même celui des idées sont, 
d'après l'auteur, la loi naturelle des sociétés. Il suffit de le 
reconnaître et de s'y conformer pour réaliser la paix. Il va dans 
ce sens jusqu'à se demander : « Pourquoi les individus formant 
une nation vivent-ils généralement en paix les uns avec les 
autres sans l'intervention d'une force légale? On peut répondre 
qu'une telle force légale existe chez toutes les nations sous 
l'orme de lois positives; ce qui est vrai, c'est qu'en général cette 
force ou contrainte n'empêche pas toujours les crimes, les délits 
et les innombrables contraventions, mais que la paix nationale 
résulte de l'organisation d'un droit commun accepté lui-même 
par toutes les parties de la société, soit de gré, soit de force et 
sous des formes plus ou moins démocratiques. 

Examinant alors le point de vue de l'utilité économique, 
M. H. Lambert prend de nouveau parti pour le libre-échange 
contre le protectionnisme sous toutes ses formes : douanes, 
trusts, cartels, dumpings, primes, etc. A quoi l'on pourrait 
objecter que le capitalisme, en instaurant ces formes adéquates 
précisément à notre complexe division du travail et à la grande 
scission opérée elle-même entre celui-ci et le capital, a, par cela 
même, fourni au socialisme des armes pour montrer la possibi- 
lité d'organiser le capital et le travail de manière à les subor- 
donner à cette utilité économique générale dont l'auteur se plaît 
à réserver le bienfait au libre-échange. 

Le droit international, d'après lui, doit donc être basé sur le 
droit naturel; ce droit naturel, c'est la liberté, car la notion de 
loi, ou de droit, et celle de la guerre s'excluent, de même que 
celles de guerre et de civilisation; d'un autre côté, en recon- 
naissant que « le combat pour la survivance est seulement la loi 
• 1rs êtres et des sociétés inférieures », ne tranche-t-il pas d'une 
façon trop simpliste l'application de cette loi à toute la nature, 
v compris l'homme? Cette loi, du reste, n'a t elle pas été invo- 
quée par les économistes libéraux eux mêmes, alors qu'elle 
était combattue par un communiste libertaire, M. Kropotkine, 
qui lui opposait l'entraide? 

468 — Séance <hi ' novembre 1924, L'auteur déduit de son principe rie droit naturel et de celui 
de liberté la nécessité du désarmement général et de la liberté 

des mers et des ports; ce sont, en elïet, des corollaires de ses 
principes; cet idéal aussi exige une organisation adéquate, des 
conditions indispensables à sa réalisation. Tout cela implique 
aussi, suivant l'auteur, pour les colonies, le régime de la porte 
ouverte et de l'égalité du traitement. Ceci n'est-il pas plus 
négatif que positif? 

L'auteur se montre plus que sévère en ce qui concerne la 
diplomatie et « le contrôle démocratique », en réalité plus appa- 
rent que réel; de même pour les projets d'arbitrage international 
et le « Grand Conseil supernational ». Il néglige l'aspect évolutif 
de ces projets; il ne tient pas compte des tendances dont ils sont 
la manifestation et de ce que, en tous cas, ces idées el ces pro- 
positions sont toujours elles-mêmes en corrélation avec l'état 
intégral de la structure sociale. Comme J.-B. Say, son précurseur 
radical, il semble considérer l'histoire des idées et des systèmes 
sociaux comme l'histoire de nos erreurs passées dont l'étude est 
négligeable; en un mol, il ne voit pas dans l'histoire l'importance 
de l'expérimentation. Comment, des lors, pourrait-il appliquer la 
méthode historique qui nous apparaît, au contraire, comme essen- 
tielle; pour lui il n'existe en fait que la vérité d'un côté, l'erreur 
de l'autre, le bien et le mal, le beau et le laid, le vice et la vertu. 
tous également absolus aux yeux de la raison également absolue 
et dont les lois sont immuables et éternelles. 

Ainsi « rien de plus immoral, de plus infâme que la politique 
internationale, sa servante à tout faire : la diplomatie ». « Entre 
nations tous moyens sont bons », et « ce qui est répréhensible 
ou criminel en morale privée s'y recommande et devient méri- 
toire ». 11 se demande pourquoi, alors que la science cherche 
plus modestement à expliquer le comment. 

L'arbitrage international ne peut, suivant lui. précéder le 
régime du libre-échange, de même l'organisation d'un Grand 
Conseil supernational ; ceux-ci ne peuvenl s'établir et se déve- 

— 469 Séance du 7 novembre 1921. lopper que « dans des conditions appropriées ». Mais n'en est-il 
pas de même pour lf libre-échange; tout n'est pas, comme 
disait Spinoza, en rapport avec tout. Tout n'est-il pas relatif et 
corrélatif? 

D'après lui, « il faut, pour asseoir les institutions interna- 
tionales, commencer par créer la satisfaction et l'harmonie des 
intérêts économiques dans h justice de la liberté. Pour lui, 
l'idéologie doit céder la primauté au fait matériel, et en somme 
il ne fait que soulever le problème insoluble : la poule vient-elle 
de l'œuf ou l'œuf de la poule? Il ne semble pas voir que toute 
structure sociale est à la fois idéologique et matérielle et cela 
inséparablement comme le corps et l'âme. Il reste seulement que 
l'échange international, y compris celui des idées et des senti- 
ments, est un fait malheureusement encore incohérent et inor- 
ganisé qu'il s'agit progressivement d'organiser. 

L'auteur précisément lé reconnaît quand il élabore « le pro- 
blème des nationalités ». « Ce problème, dit-il, est insoluble 
en lui-même, c'est-à-dire isolé de l'ensemble du problème des 
conditions naturelles de la paix permanente. » Il fait lui-même 
l'éloge de Kant, qui, dans son Essai sur la pair perpétuelle, a 
compris que celle-ci ne pouvait jamais être réalisée autrement. 
Kant lui-même fut un des précurseurs de la sociologie positive 
ou scientifique. M. H. Lambert ajoute très justement : « actuel- 
lement il s'agit d'opérer le difficile passage de la civilisation 
militaire a la civilisation pacifique »; comme Saint-Simon, 
A. Comte et Spencer, il oppose même la civilisation économique 
et pacifique a la structure militaire basée sur l'inégalité et la 
contrainte violente, tandis que la première Test sur la coopé- 
ration et le contrat. 

Mais ici encore une lois il retombe dans son dogmatisme 
absolu, en concluant qu'il ne reconnaît « la possibilité d'une 
ultime fédération politique volontaire de tout le genre humain 
«pie lorsqu'il se trouverait unifié économiquement, intellectuel- 
lement ci moralement ». Évidemment, car alors déjà l'effet serait 
lui-même cause. 

— 170 — Séance du 7 novembre Util. M II. Lambert a le tort de classer les phénomènes sociaux en 
catégories séparées par des cloisons étanehes; ainsi la concorde 
doit résulter de la justice, celle-ci de la vérité H la morale de 
cette dernière. Pour lui le libre-échange exclut les privilèges et 
les monopoles; mais ne pourrait-on lui objecter que précisé- 
ment la libre concurrence a abouti à ces derniers? Il répond 
simplement que le libre-échange pour lui ce n'esl pas la lutte, 
mais la coopération internationale. Mais alors le problème 
reste : comment organiser cette coopération, le régime des 
monopoles et des privilèges non seulement naturels mais sociaux, 
le régime non seulement de la propriété foncière, des mines 
d'or et d'argent, de cuivre encore plus éparses <jue la terre 
arable, le service des transports, de la monnaie, du crédit et des 
banques, celui des industries d'intérêt général et de la consom- 
mation de leurs produits? 

Puisque la justice, vous la concevez inséparable de la liberté, 
quel est votre système idéal d'organisation? Voilà le problème 
que l'auteur semble négliger. 

Je suis d'accord avec lui sur l'importance fondamentale de 
l'aspect économique du phénomène social; je le suis peu sur la 
méthode et sur la doctrine à laquelle il rattache les conséquences 
qu'il en déduit. La pure doctrine des physiocrates, de Smith, 
de Ricardo impliquait que la liberté naturelle était en même 
temps la meilleure organisation; cette doctrine l'ut déjà forte- 
ment mitigée par Sismondi. par Jobn Stuart Mill et par le 
socialisme. L'évolution accomplie ne t'ait qu'indiquer la nécessite 
urgente de taire correspondre les besoins sociaux amplifiés et 
nouveaux à une organisation adéquate où, comme l'évolution 
elle-même et l'expérience l'ont montre, la libellé et la protection 
doivent nécessairement se fusionner dans un système de moins 
en moins absolu de justice réciproque. 

Le livre IV est intitule : Après trois années de guerre. Il se 
compose d'extraits de conférences laites par l'auteur aux Etats- 

471 — Séance du 7 novembre 1921, Inis, à Y American Free-Trade League de Boston et au Mahat- 
lan Single Tax Club à New-York. 

Après avoir rappelé la phrase du discours d'inauguration de 
W. Wilson, proclamant que « le principe essentiel de la paix 
est une réelle égalité des nations en matière de tous droits quel- 
conques », il rappelle qu'il a démontré que « la justice fonda- 
mentale est la justice dans les relations économiques et que ce 
progrès est inséparable d'arrangements internationaux tendant 
à la liberté des relations commerciales ». Encore une fois cette 
liberté n'est-elle pas purement négative et ces arrangements 
eux-mêmes n'impliquent-ils pas une organisation réelle? 

Il conclut de sa conception que la liberté est elle-même la 
justice, qu' « il est nécessaire de commencer par s'accorder sur 
les conditions d'une paix juste, avant de former des ligues pour 
imposer la paix ». 

« Cette guerre ne peut se terminer, et donner au monde la 
sécurité, que par une victoire de la liberté sur l'autorité; (pie 
dis-je? de la liberté sur la démocratie! Car la paix mondiale ne 
pourrait être assurer sous un régime de démocratie protection- 
niste » Une démocratie peut être, en effet, elle-même impérialiste 
et protectionniste. 

Gouvernants et gouvernés ont été partout et en tout aveugles, 
mais la vérité se révolte enfin; la vérité est que « les richesses et 
possibilités économiques offertes par le globe sont et doivent 
rester, par le moyen de la division du travail, le don de Dieu au 
genre humain tout entier... Les hommes doivent coopérer ou 
se combattre ». 

D'accord; mais comment convient-il dans ces conditions 
d'organiser la distribution, la consommation et la production 
de ces dons gratuits de la nature <pii, l'auteur semble l'avoir 
perdu de vue. ne deviennenl des richesses sociales que par l'in- 
tervention de l'homme? N'est-ce pas là le nœud vital du pro- 
blème international, nœud que ni le libre-échange ni le protec- 
tionnisme ne sont à même de dénouer, mais seulement de — <m — Séance du 7 novembre 1921. trancher par la force, comme le fit autrefois le Grand Alexandre? 

La guerre actuelle est « une révolte de la nature et de la 
force incoercible «les choses contre le mensonge et l'erreur «le la 
politique internationale de toutes les nations ». Peut-être, mais 
cette guerre devait-elle être nécessairement militaire et barbare 
et des formes plus pacifiques n'étaient-elles pas possibles dans 
notre civilisation? L'Allemagne n'allait-elle pas, sans toutes les 
horreurs de cette guerre, s'emparer de la suprématie économique 
<lu globe, alors que de propos délibéré elle a remis cette supré- 
matie a la décision de la force barbare? Si l'on peut hésitera lui 
attribuer à elle seule la responsabilité des conditions qui oui été 
la cause profonde de la possibilité de guerre, ne reste-t-il pas 
que c'est elle qui, volontairement, par sou esprit de servilité, 
par son culte aveugle de la force brutale, a déchaîné le monstre 
hors nature dont les peuples plus civilises avaient horreur? De 
ceci tout au moins elle reste responsable devant l'histoire, devant 
la science sociale et l'humanité, et cette responsabilité véritable- 
ment sociale incombe essentiellement et avant tout a ses diri- 
geants politiques et intellectuels, qui se sont asservis au despo- 
tisme militaire au lieu de le limiter ou tout au moins de le 
modérer. Ainsi que l'échafaud le crime a ses degrés, comme a 
dit le poète; le capitalisme ne pouvait-il se contenter de voler 
sans assassiner! 

L'auteur ne tient pas suffisamment compte du sentiment 
moral qui, quoi qu'il en dise, imprègne et doit imprégner de 
plus en plus notre économie sociale, qui lui apparaît, ainsi qu a 
Marx, comme trop exclusivement matérielle el mécanique, en 
tant que soumise comme l'univers entier à des lois préétablies 
et immuables. 

L'auteur, connue base de paix en 1917, alors que la solution 
militaire semblait encore indécise a beaucoup, conclut modeste- 
ment que le premier article de tout traité de paix doit être : 
« L'Allemagne devra réduire immédiatement ses droits de 
douane à 50 p. c. de ce qu'ils sont à présent; la Grande-Bre- — 47.1 — Séance du 7 novembre 1921 tagne restera libre-échangiste; toutes les nations adopteront 
une politique de liberté économique et progressive, pour, fina- 
lement, devenir libre-échangistes; toutes les colonies du monde 
seront ouvertes, sous un régime d'égalité des droits écono- 
miques, au commerce de toutes les nations du monde, » 

Autant d'utopies que de conditions et de mots; autant en 
emportent le venl et la tempête! Les vainqueurs sont devenus, 
comme les vaincus, protectionnistes. On se demande si le pro- 
blème ne serait pas mieux résolu si la France, la Grande-Bre- 
tagne, l'Italie, la Belgique et les États-Unis eux-mêmes avaient 
uniquement exigé des vaincus le droit d'entrer dans le Zollverein 
allemand en reservant leur autonomie politique. Telle aurait pu 
être la conclusion véritablement libéro-radicale de l'auteur. 

Voilà son utopie! 

Et signalons dès à présent que cette utopie économique 
entraîne comme conséquence logique qu'en cas de guerre ou 
de danger de guerre, il est contradictoire pour une nation de se 
défendre, et que si l'ennemi a pour objectif de s'annexer une 
ou plusieurs régions, il vaut mieux lui offrir une annexion com- 
plète et générale, vu que dans ce cas il n'y aurait pas de vainqueur 
réel, puisqu'il est impossible de dire lequel des deux pays est 
annexé à l'autre; ils auraient, en effet, les mêmes frontières a la 
lois économiques et politiques. 

Ainsi l'utopie libéro-radicale a, en effet, donné naissance à 
l'ancienne thèse anarchiste, abandonnée par la plupart de ses 
protagonistes les plus importants quand ils se virent en France 
et ailleurs en présence de la douloureuse réalité. On peut encore 
en conclure que l'absolu est incapable de nous fournir une 
solution quelconque; sa recherche est antiscientifique. Il ne 
repose que sur des hypothèses invérifiables, sur une méthode 
vicieuse dont le point de départ, le principe, est supposé une 
vérité évidente en elle-même et par elle-même. 

L'auteur, dont le principe préétabli, mais encore trop voilé par 
l'ignorance ;t peu près complète des gouvernants et des gouver- 

— 474 Sennes iln 7 novembre 1921 nés, principe qui , suivanl lui, réside dans La liberté naturelle, 
s'attaque spécialement à deux sophismes économiques : 

Le premier de ces sophismes est seulemenl destiné à protéger 
l'industrie, le commerce et le travail en général contre la concur- 
rence étrangère et même intérieure; ce n'esl là que sa fonction 
négative, qui est la moins importante; sa fonction positive est, 
d'après moi, d'équilibrer les intérêts économiques de manière 
à leur imposer une égalité de traitement aussi parfaite que 
possible par un système de poids et de contre-poids. Je ne 
défends pas ici le protectionnisme ni au point de vue absolu, 
ni même comme méthode; j'en indique simplement la fonction 
historique; il a lui-même, comme le libre échange, évolué; du 
Bullionisme, en effet, le mercantilisme est né et s'est transformé 
en Colbertisme, puis en une mixture de protectionnisme el de 
liberté commerciale qui en est une atténuation encore plus forte 
et, actuellement encore, il tend à se limiter el en même temps 
;i progresser sous forme de protection en faveur des individus, 
des classes, des races, des nations inférieures el plus faibles. Cette 
protection devient tutélaire; elle s'efforce, au contraire, d'abolir 
progressivement les monopoles et les privilèges dans un intérêt 
de plus en plus général; elle se distingue surtout en ce quelle 
n'invoque pour ce faire aucun dogme économique, mais relève 
surtout des besoins à satisfaire et de l'expérience; elle repose 
sur des institutions organiques nouvelles de plus en plus 
adéquates aux nécessites reconnues parce que senties. 

J.-B. Say, dont M. II. Lambert invoque la théorie, disait que 
les produits s'échangent toujours contre des produits de même 
valeur; seulement il perdait de vue que les pays inférieurs sont 
obligés de fournir plus de produits contre moins; c'est précisé- 
ment ce qui constitue la rente entre nations; en somme la 
valeur des produits était bien la même nominalement mais non 
réellement; plus un pays était pauvre plus il était exploite, 
à preuve, les nègres du Congo, dont les chefs vendaient le terri- 
toire pour quelques mètres de cotonnades ou quelques litres 
d'alcool. 

iT.'i Séance du 7 novembre J921 Il en est de même entre les diverses industries même consa- 
crées à une production identique, et J.-B. Say proclamait, en 
vertu de son principe que les produits s'échangent toujours 
contre des produits, que de même L'équilibre économique finis- 
sait toujours par s'établir en vertu même de cel échange, et il 
ajoutait qu'il ne pouvait jamais y avoir de crise, notamment de 
production, si les développements de toutes les industries 
étaient parallèles et proportionnels. 

Or, comment y arriver si ce n'est pas une organisation de la 
production? La condition qu'il imagine est en réalité la critique 
la plus flagrante de la liberté commerciale absolue préconisée 
par lui. 

Le second sophisme économique du protectionnisme, contre 
lequel s'attache la critique purement négative de l'auteur, 
consiste à prétendre que les droits protecteurs de douanes H 
d'accises sont nécessaires aux besoins croissants de l'État 
moderne; l'auteur réfute celte thèse en montrant qu'ils profitent 
surtout aux producteurs particuliers et retombent sur la masse 
des consommateurs, qu'ils contribuent même à accroître par 
leurs (Vais de perception les dépenses publiques. Le seul mérite 
de cet impôt est de rendre possible sa perception à l'insu, 
c'est-à-dire sans le consentement du peuple imposé et exploité. 
<( C'est la plus grande erreur, le plus grand des périls pour 
une démocratie. » 

D'accord, mais cet impôt lient à toute la structure de nos 
démocraties, et les douanes ont elles-mêmes évolué avec la struc- 
ture d'ensemble des sociétés; tout dépend donc du stade d'orga- 
nisation et de l'évolution de celles-ci, comme je l'expose notam- 
ment dans mon Economie publique cl Science des Finances 
it. 1, pp. 205 cl suiv., 2 e édition). 

L'auteur pari encore ici comme toujours d'un principe de droit 
naturel préétabli et il critique toute révolution dans l'ordre 
économique au point de vue de ce principe, en perdant de vue 
que celui-ci lui-même est un stade historique, un résultat de 

— 47f> — Séance du 7 noiembte 1921. l'évolution, qui est toujours elle-même naturelle au cours de son 
développement. Il en est de ce problème comme de celui du 
libre arbitre, dont la conception n'apparut qu'à un moment de 
l'histoire, dans des conditions déterminées, et se transforma 
peu à peu au point de ne plus exister. Il en fut de même de la 
liberté des banques d'escompte et d'émission. Comme l'a l'ail 
bien observer E. Renan, certains problèmes cessent d'être des 
problèmes, au grand désarroi de ceux dont ils avaient fait la 
préoccupation. Il en devient ainsi de plus en plus pour le 
protectionnisme et le libre-échange; de moins en moins absolus 
en théorie et en pratique, ils tendent à une fusion dont la 
conséquence sera une organisation sociale différente et une 
conception également différente de cet ordre social. Toutefois. 
comme rien ne se crée ni ne se perd, la société nouvelle conti- 
nuera à être un développement naturel de ses conditions 
antérieures. 

Dans le Livre Y, il est question du Traité de paix économique. 

L'auteur veut montrer surtout dans cet écrit, <|iii date de 
juillet 1917, qu'un arrangement international, tel que celui 
qu'il proposa alors, et la conclusion d'une paix permanente et 
universelle furent pratiquement possibles pendant toute la durée 
de la guerre. Mais encore une fois, immuable dans sa doctrine, 
il ajoute que pour cela « il eût fallu que les peuples belligérants 
et leurs dirigeants ne restassent pas aveuglés, quant à la vraie 
nature du problème international, par Veneur et la superstition 
proteetionnistes. » 

Après avoir invoqué de nouveau le grand nom de Kanl. 
d'après qui «aucun traité de paix n'est digne de ce nom s'il 
contient en soi les germes d'une guerre future », il esquisse son 
propre projet de paix économique : 

Art. I er . — 1° La Grande-Bretagne restera libre-échangiste; 

"2° L'Allemagne réduira immédiatement ses droits actuels de 
douanes de 50 ° „ el puis de 5 °/ annuellement jusqu'à leur 
entière abolition; 

477 Séance du 7 novembre 1924. 3° Toutes les autres nations feront de même que l'Allemagne. 

\ r i ± — Toutes les colonies du monde seront immédiate- 
ment ouvertes au commerce et aux autorités générales de toutes 
les nations, dans des conditions d'absolue égalité quant aux 
droits économiques; le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande 
et le Sud Africain seront des États indépendants; l'Asie Mineure, 
la Perse, l'Egypte, le Maroc, la Chine, la Mandchourie et la 
Sibérie seront considérés comme colonies, sans traitement 
économique préférentiel ou différentiel en faveur d'aucune 
nation. 

En vue de mettre fin à la « brutale ruée des convoitises 
nationales », il est reconnu : 1° à l'Allemagne et à l'Autriche 
un droit assuré à la direction conjointe du développement de 
V Asie-Mineure. 

2° Le territoire entre Bagdad exclu et le golfe Persique sera 
internationalisé. 

3° La Grande-Bretagne aura la direction politique et écono- 
mique de la Perse 

4° La France celle de la Palestine et de la Syrie. 

:> Les Dardanelles, le Bosphore et les territoires avoisinants 
seront administrés par une Commission internationale. 

6° Le Japon aura la direction politique et économique du 
développement de la Chine, de la Mandchourie, de la Corée et, 
m général, de l'Est asiatique (pourquoi pas, par exemple, 
la Chine ne serait-elle pas préférée au Japon? Sa civilisation est 
[dus ancienne et plus profonde; elle a connu tous les stades de 
l'évolution, sauf peut-être le siade international, dont elle a subi 
la barbarie.) 

7° La doctrine de Monroë sera reconnue ei proclamée par 
toutes les nations comme exprimant un droit et un devoir poul- 
ies États-Unis. 

8" Les colonies britanniques, françaises, allemandes, belges 
et portugaises de l'Afrique centrale seront réunies en un Etat 
international, administré par un Conseil international. 47S Séance <lu 7 novembre 1924. Sans insister sur l'arbitraire de toul cel arrangement, j'insiste 
seulemenl encore sur ce qu'il suppose non seulement une orga- 
nisation collective nationale, mais internationale, el qu'un tel 
accord présuppose nécessairement la solution d'une foule de 
problèmes intérieurs el extérieurs à la fois économiques et 
sociaux en général. A qui, par exemple, seront attribuées les 
richesses naturellement limitées el celles que des à présent 
constituent des monopoles de l'ail? Continueront-elles a subsister 
sous le régime de la propriété privée ou seront-elles nationalisées 
ou internationalisées de manière que leur exploitation fasse 
l'objet d'une juste répartition entre les diverses nationalités 
associées dans cette œuvre de coopération internationale? I ne 
centaine de problèmes du même genre sont ainsi soulevés par 
l'auteur, qui impliqueront des règlements, des institutions, en un 
mot une organisation. Il en résulte que la justice n'esl pas dans 
la liberté absolue, mais que celle-ci, de son côté, esl à chaque 
moment de l'évolution subordonnée à celle-là; la meilleure 
organisation assure seule la liberté la plus parfaite possible. 

La théorie libéro-radicale de l'auteur a le grand mérite de 
n'être plus seulement individualiste mais aussi collective; elle 
pèche en ce sens qu'elle confond et assimile la liberté et l'orga- 
nisation. ' 

Que de conflits d'intérêts à résoudre progressivement! Kl 
que devient la formule de Kant : Qu'une paix universelle el 
permanente n'est pas possible « si le Traite de Paix contient les 
germes d'une guerre future »? 

Au contraire, pour nous, à qui la justice apparaîl évolutive et 
progressive, les conflits sociaux faisanl eux-mêmes partie de la 
vie collective et étant à la fois cause et etlêt des variations 
sociales sans lesquelles il n'y aurail ni développement ni pro- 
grès des sociétés, ces conflits sont el resteront éternels; seu- 
lement, à mesure que la vie sociale elle-même se développera en 
étendue et en complexité, ces conflits tendront a s'atténuer el 
à se régulariser en vertu même de leur complexité el notamment -4'H Séance du 7 novembre 1921. de la division croissante du travail national et de la coopération 
internationale qu'impose nécessairement la spécialisation crois- 
sante des fonctions. Dès lors, de plus en plus solidaire les unes 
des autres, chaque nation opérera pour les autres et celles-ci 
pour chacune. Telle est la loi du progrès. 

Les conflits n'iront donc, sans doute, qu'en se multipliant; 
tant mieux, car en se précisant ils faciliteront eux-mêmes 
l'instauration des solutions nécessaires; mais si ces conflits sont 
la vie même des sociétés, les guerres n'en sont que l'expression 
violente et barbare; les guerres sont des solutions qui entraînent 
l'abolition de toute justice et de toute liberté; la guerre est la 
négation absolue de la société; elle caractérise l'état de sociétés 
encore sous l'empire de l'absolutisme économique, religieux, 
politique, etc. L'absolu est la guerre; c'est un acte de foi dans 
la force inconnue; c'est un coup d'épée dans l'eau; l'absolu met 
tout en question; il ne résoud rien, pas même le point de savoir 
quels sont en réalité les vainqueurs et les vaincus. 

Poursuivant inflexiblement sa méthode déductive et ses appli- 
cations systématiques et pratiques, M. H. Lambert, dans l'Ar- 
ticle IV de son projet de paix, considère « qu'une fois la liberté 
des relations, l'égalité réelle des droits et des devoirs, la coopé- 
ration et la moralité assurées entre les grandes nations, « mais 
alors seulement », certains problèmes pourront être réglés facile- 
ment et définitivement : 

I La Belgique sera restaurée dans son indépendance écono- 
mique et politique; 

2° L'Alsace-Lorraine sera constituée en État indépendant et 
neutre, mais restera, si elle le préfère, « dans le Zollverein alle- 
mand >; pour une durée maximum de dix ans, conformément à 
l'article 1 ; 

3° La Pologne allemande, autrichienne et russe formera un 
État indépendant, sous un régent autrichien; Dantzig sera port 
libre allemand; 

4° La paix entre les divers États balkaniques sera assurée avec 

— 480 Séance du 7 novembre 1921 la garantie internationale par la liberté «les échanges et l'aboli- 
tion des douanes ; 

5° Le Trentin sera rendu à l'Italie; 

0° Trieste constituée en port libre autrichien. 

Art. V. — Les dommages causés dans les pays envahis seront 
évalues par une Commission internationale et l'indemnité sera 
liquidée endéans les dix prochaines années par les nations belli- 
gérantes dans la proportion suivante : 

Allemagne et Autriche, 00 %; Grande-Bretagne, 10 °/ ; 
France, 10%; Étals-Unis, 10%. 

Ainsi, observe-t-il, «l'Allemagne ni aucun autre pays n'élargit 
sa place an soleil, à son usage et profit exclusif; mais la terre 
entière deviendrait une place au soleil commune et sûre ». 
Malheureusement, il oublie souvent qu'il y a des classes de 
nations comme, dans celles-ci. des classes d'individus, cV>l- 
à-dire tout le problème national et aussi international de 
l'inégalité sociale — sa solution libérale n'est égalitaire qu'en 
apparence. 

Ce qu'il dit de plus sage, c'est que les traités de paix ne 
peuvent être éternels et devraient être revisés tous les trente- 
cinq ans, leurs stipulations n'étant permanentes que si les condi- 
tions n'ont pas varié. 

11 termine son livre V par une application des mêmes prin- 
cipes à la Russie; celle-ci doit être tout d'abord une société 
démocratique agricole, quitte à s'industrialiser de plus en plus 
dans l'avenir sous un régime fédératif et libre et sans douanes. 

Livre VI. — Ce livre contient d'abord une lettre ouverte à 
M. W. Wilson, Président des États-Unis; elle parut dans le 
Nieuwe Rotterdamsche Courant, le 8 octobre 191 ï. 11 y revient, 
en la précisant, sur cette affirmation k laquelle' nous pouvons 
adhérer, non comme à un principe naturel, mais comme étant un 
résultat de l'évolution sociale en ce moment, résultat auquel 
notre organisation doit s'adapter, à savoir que « les contrées 

1921. LETTRES. 481 51 du 7 novembre 1921. n'ont pas été données par Dieu et la Nature et, conséquemment , 
n'appartiennent pas aux nations; elles leur sont seulement 
confiées pour le bénéfice commun des humains. La terre offre 
gratuitement ses richesses à tous les hommes disposés à les 
exploiter et mettre en valeur. Il en résulte que chacun a le 
droit, sous un régime de liberté des échanges, de se procurer 
les produits de n'importe quelle partie du globe ». 

Or, voici la contradiction où il tombe, en raison de sa méthode 
déductive basée sur un principe invoqué comme un dogme : la 
terre et toutes les richesses naturelles étant naturellement 
limitées ne peuvent être monopolisées ni sous forme de 
propriété individuelle ni sous celle de propriété nationale. 
Leurs propriétaires actuels, comme l'avait déjà proclamé Tho- 
mas d'Aquin, ne sont que des gérants, des fonctionnaires de la 
communauté; Saint-Simon, Albert Schaeftle et Wagner, Rod- 
bertus l'ont également reconnu. Comment, par conséquent, 
l'auteur a-t-il pu tirer de ce principe et au point de vue de son 
application que « chacun a le droit naturel de se fixer, pour 
gagner sa subsistance par le travail, partout où il le désire, 
ainsi que de se procurer, sous un régime de libre-échange, les 
produits de toutes les parties du globe? Comment arrive-t-il à 
cette conclusion contradictoire qui implique le régime de pro- 
priété privée aussi bien individuelle que nationale, si ce n'est parce 
qu'il part de ce postulat que la liberté est par elle-même l'orga- 
nisation qui réalise l'harmonie sociale? N'est-ce pas ceci qu'il 
fallait tout d'abord démontrer en fait et par l'observation, puis- 
que, d'après lui-même, cette liberté implique en même temps 
l'appropriation sinon même l'hérédité? En somme que fait-il si 
ce n'est revenir aux théories des physiocrates, d'A. Smith, de 
Bastiat, etc., avec seulement peut-être cette différence que la base 
de son organisation économique n'est plus simplement indivi- 
dualiste, puisqu'il reconnaît que les nations elles-mêmes sont des 
organismes collectifs auxquels il étend simplement les concep- 
tions de l'ancienne économie libérale et classique? ■'i82 — Séance du 7 novembre 1924 Or, ici nous signalons que toutes les nations sont le résultat 
de la guerre, de la force, de la ruse, etc., pour autant au moins 
que des affinités de leurs parties distinctes; elles ne sont pas le 
produit pur et simple de la coopération pacifique; seulement 
leur histoire tend à montrer que cette coopération pacifique 
peut, dans des conditions favorables, devenir le résultat de leur 
développement. 

Les mêmes idées énoncées sont dans sa lettre ouverte; l'auteur 
y revient encore dans son Message sur le Libre-Échange et la 
Paix, adressé à la Society of Friends (secte des Quakers) et à 
d'autres groupes chrétiens des États-Unis. Cet écrit, qui date de 
mai 1917, ne présente rien de particulier si ce n'est qu'il 
s'adresse à un public spécial et montre qu'il convient de sub- 
stituer à la « non-résistance à la guerre, une résistance positive, 
vigoureuse et intransigeante surtout à la principale cause des 
guerres, le protectionnisme ». 

A la fin du Livre VI, l'auteur, sous le titre de La seule Pair 
possible, reproduit les conclusions d'un ouvrage de M. O.E.Howe, 
haut-commissaire de l'immigration, ouvrage, édité à New-York 
en 1918. Les conclusions de cet écrivain concordent avec les 
siennes. « La paix (au XX e siècle) devrait signifier la disparition 
de l'ancien et étroit ordre de choses international. Les nations 
ne sont plus des groupements localisés et fixes; elles sont inter- 
nationales ». L'impérialisme et le protectionnisme ont cessé d'y 
être de mise. 

Le Livre VI se termine par une conclusion : « Le Monde en 
guerre, de Georges Brandès » (Mac Millan, New-York, 1917) et 
un court commentaire par M. Lambert, daté d'octobre 1919. 
Georges Brandès dit : « La Paix du Libre-Echange. » Ils sont 
donc d'accord pour proclamer que « le libre-échange est la loi 
internationale naturelle ». 

Constatons seulement le retour à l'ancienne conception du 
droit et des lois naturels; la même tendance se manifeste dans 
le domaine juridique; ce retour n'est-il pas une rétrogradation 483 — Séance du 7 novembre 1921. qui pourrait s'expliquer par l'absence d'une théorie réellement 
positive et scientifique capable de coordonner les règles nou- 
velles qui sont destinées à conformer nos idées aux nécessités 
dégagées par l'état réel de la structure du monde? 

La deuxième partie de l'ouvrage comprend sept livres 
(livres VII à XIII). 

« Cette deuxième partie de Pax Economica, dit l'auteur, peut 
être considérée comme un supplément de la première, en. 
quelque sorte comme un appendice. » 

Dans le livre YII cependant, M. Lambert développe certains 
points relatifs aussi aux trois grandes questions à l'ordre du 
jour : la Société des Nations, le désarmement et la libre dispo- 
sition des nationalités. A propos du premier point, il estime 
avec raison que « les hommes resteront empêchés de résoudre 
le problème des rapports internationaux et ne feront, au con- 
traire, que le compliquer tant qu'ils persisteront à vouloir le 
traiter en termes de « nation », c'est-à-dire au point de vue des 
intérêts nationaux, et non des intérêts généraux de l'humanité ». 

Oui, mais sutïit-il de se placer à ce point de vue supérieur 
et de faire abstraction des intérêts particularistes divergents pour 
que ceux-ci cessent d'exister réellement? Les intérêts divergents 
n'existent-ils pas à l'intérieur même des nations, entre classes 
el particuliers de chaque classe? 

L'auteur objecte : « Des difficultés et complications d'ordres 
divers, fort probablement insurmontables, s'opposeront au 
règlement des problèmes internationaux par voie d'organisations 
économiques et autres combinaisons politiques. » La solution 
unique il la trouve dans le principe de la liberté naturelle. Ce 
principe devient chez lui une véritable croyance mystique et il 
semble, en effet, conclure à Y aven en uni d'une nouvelle spiri- 
tualité dans la vie internationale, lui dont la conception semblait 
se présenter à nous comme tout à l'ail mécanique. Et, à cela, il 

iii't — Séance du 7 novembre 1921, devait aboutir nécessairement pour être logique, car, d'après 
lui, la loi naturelle est la loi divine dont le plan se déroule en 
vue de la destinée de l'humanité. 

Il tombe ainsi dans un idéalisme contradictoire avec les bases 
économiques de sa conception. En effet, il restreint son principe 
fondamental en reconnaissant qu' « il ne sera pas requis, au 
surplus, que !a Société des Nations réalise l'égalité de richesse des 
peuples, mais bien l'égalité de leurs droits à acquérir la richesse 
el le bien-être par la production et par un commerce affranchi, 
ou libre-échange, de leurs produits avec le monde extérieur ». 

En somme, M. Lambert ne l'ait que proclamer l'égalité de 
toutes les nations devant la loi internationale, comme le Code 
civil la proclame pour les individus devant la loi civile. Voilà 
pourquoi il échoue devant le problème social international et ne 
voit pas que libellé, égalité et harmonie sont des résultats de 
l'organisation. A la base de la Société des Nations il faut une 
organisation économique représentée par des institutions éco- 
nomiques communes. A cette condition, mais à celte condition 
seulement, une spiritualité adéquate pourra se former, puisqu'en 
somme la vie économique est elle-même spirituelle. 

Nos grands industriels modernes, tels que Rathenau, en tant 
que philosophes et réformateurs sociaux, qu'ils soient spiri- 
tualistes, rationalistes ou matérialistes, ont ce caractère en 
commun d'être plus ou moins mystiques, les uns prétendant à 
nous expliquer l'inconnaissable, les* autres à substituer simple- 
ment de nouveaux mots aux anciens dans le même but; ce sont 
des utopistes; mais en somme ils correspondent à une trans- 
formation sociale en préparation; ils sont des signes du temps. 
Il en est ainsi de MM. Solvay et Lambert. Tous sont des 
annonciateurs, d'admirables hommes de foi, des croyants et, en 
ceci, mais seulement en ceci, des utopistes. 

M. Lambert consacre quelques pages seulement au principe 
wilsonien de « la libre disposition des nationalités ». Celui-ci 
lui parait le complément logique de la Société des Nations. 

ix:> — Séance du 7 novembre 1924. et ici il reconnaît lui-même que si ce principe s'incorpore dans 
notre droit international, « les statuts de leur organisation. 
ivec la définition exacte des ternies nation et nationalité 
devraient y être incorporés également 

Or, et ici sa critique est d'accord avec la mienne (voir 
notamment ma Structure générale des Sociétés . il n'existe pas 
et il n'existera jamais de définition de ce genre. Mais pourquoi? 
Parce que les nations et la nationalité ne sont elles-mêmes que 
des formes historiques de l'évolution sociale, parce qu'elles ne 
présentent pas de caractères permanents: ni le langage, ni la 
religion, ni l'origine commune ou la coopération, ni la situation 
géographique ne suffisent à les délimiter. Et, alors, l'auteur 
triomphe en montrant l'insuffisance théorique et pratique de la 
Société des .Nations et de son complément « la libre disposi- 
tion », en répétant que la justice identique à la liberté doit 
s'appliquer en tout premier lieu aux relations primordiales qui 
-"lit économiques. 

Mais nous avons vu que la justice et la liberté évoluent elles- 
mêmes et qu'elles aussi doivent être garanties. 

Il nous faut dès lors recourir à la méthode historique, et au 
point de vue sociologique, et en nous abstenant de la vaine 
recherche d'un principe absolu, travailler a démontrer les ten- 
dances de la structure et de la vie évolutive des sociétés humaines, 
aux lins d'en dégager, dans la mesure possible, les tendances 
ssentielles et de déterminer, grâce à la prévision scientifique 
quelles sont les institutions à établir en vue des besoins nouveaux 
déjà pratiquement existants, mais qu'il s'agit de rendre cohérents 
comme système et comme théorie. Tout, en effet, est dans le 
mouvemenj et dans la tendance de celui-ci. Seuls ces derniers 
sonl accessibles à mure capacité de connaître et de prévoir. Cela 
ne suffit-il pas à nous préparer aux adaptations nécessaires dans 
le présent et même en vue d'un avenir, dont le pi ■ _ - ien- 
tifique nous rapproche toujours, tout en déplaçant et en éloi- 
gnant l'idéal oouveau, que la réalisation de l'idéal conquis tend 


Séance du 7 novembre 1924. par elle-même à former comme luit au progrès futur. Dès lors, 
de toutes les lois métaphysiques, prétendumenl préétablies, 
immuables el éternelles et soi-disant naturelles, il ne reste que 
la loi naturelle de l'évolution continue de la structure et de la 
vie des sociétés, couronnement de la philosophie générale de 
l'Univers. 

Le livre Vil contienl deux études, dont la première est 
intitulée : La Guerre et le moyen d'en éviter le renouvellement. 
Il est une réponse au IV L. Birmans, de l'Université de Munich, 
et est daté du 2.> mars 1915. 

« S'il était vrai, comme le croient nos contemporains, en 
très grande majorité, que la guerre est un fait inévitable et la 
paix permanente une utopie, il s'ensuivrait que les peuples 
qui, ayant fait de la préparation à la guerre leur principal souci, 
attaquent les autres peuples au moment jugé opportun, seraient 
seuls à avoir raison, puisque seuls ils resteraient dans la nature 
et la logique des ehoses. 

Ici encore il se place au point de vue absolu; il ne voit pas, 
en opposant purement et simplement la guerre à la paix, qu'il 
néglige révolution des formes mixtes et atténuées; son procédé 
est le même que pour son appréciation du protectionnisme et 
du libre-échange. 

Il en arrive ainsi à supposer l'harmonie naturelle des intérêts 
dans le système de la liberté naturelle. « Le droit international 
entre nations protectionnistes est une conception artificielle. » 
De même l'institution d'un « droit international de la guerre ». 
« Les hommes n'ont rien à espérer de ce côté. » Mais le duel 
lui-même n'a-t-il pas son histoire? En Angleterre même, ses 
formes successives n'ont-elles pas abouti à sa suppression pure 
et simple ou du moins à des pugilats entre antagonistes ou à 
des demandes de réparations judiciaires? Anciennement même 
le duel n'entraînait-il pas l'intervention de tout le groupe social, 
puis de témoins se battant effectivement, enfin de simples 

487 Séance du 7 novembre 1921. témoins se bornant à régulariser et à préciser les conditions et 
moyens autorisés? 

Le système qui consiste, comme chez l'auteur, à opposer un 
absolu à l'autre, est lui-même un dualisme, une forme de 
guerre; la paix ne peut résulter que de l'élimination progressive 
de tout absolu, soit philosophique, soit économique, soit poli- 
tique, aussi bien en théorie que dans la pratique. 

La réponse de M. Lambert au D' Lotz de Munich, qui avait 
fait, en 1915, une critique des vues de l'auteur, ne fait que 
confirmer le vice de cette méthode et les fausses illusions qui 
lui font opposer continuellement le libre-échange au protec- 
tionnisme et le libéralisme pacifique à l'impérialisme militaire. 

Je signale que l'auteur lui-même, dans son interprétation des 
causes qui ont déchaîné la catastrophe épouvantable dont les 
effets se feront sentir encore longtemps, dit : « K. Marx, qui 
s'est beaucoup trompé, a cependant édifié une théorie du déter- 
minisme économique dans l'ordre historique qui paraît appelée 
à trouver dans les événements de notre époque une confirma- 
tion nouvelle et péremptoire. » 

Rien de plus juste, et je regrette vivement que l'auteur ait 
négligé d'adopter à son tour cette méthode en la développant 
et en la perfectionnant comme il le fallait. Cela aurait mieux 
valu que de prolonger le duel, devenu désuet, entre des absolus 
que l'histoire même a dissous au profil de formes plus amples, 
plus plastiques, moins distantes des réalités et par cela même 
supérieures. 

Le livre IX est consacré à La Moralité internationale et la 
Spiritualité humaine, et reproduit une conférence faite au 
Clergy Club de New-York en avril l!)18. Dans ce milieu pro- 
fondément pénétré de religiosité, l'auteur développe cette idée 
intéressante, (pie les bases fondamentales de sa conception 
économique et sociale ne sont matérielles qu'en apparence, et 
que, dans la réalité, elles reposent elles-mêmes sur une concep- 188 Séance du 7 novembre 1921 Lion morale d'ordre naturel el préétabli, en rapport avec notre 
degré de spiritualité. 

Il rappelle, en commençant, la résolution adoptée par le 
Reiclistag allemand, le lt> juillel 1913, el d'après laquelle 

« seule une ]>aix économique peut préparer le terrain à l'as 
ciation amicale des peuples ». 11 y noie que dans son discours- 
du 8 janvier 1918, le président Wilson proposait comme troi- 
sième de ses quatorze conditions : « l'abolition, autant que 
possible, de toutes les barrières économiques, el une égalité des 
conditions commerciales entre toutes les nations consentant à 
la paix et à s'associer en vue de la maintenir ». Tandis que les 
gouvernants allemands soutenaient qu'il fallait gagner celle 
l'ois par la force, ils n'ignoraient donc pas que l'Allemagne 
pouvait obtenir la paix économique « du moment où elle accep- 
tait le programme Wilson d'égalité des droits économiques 
pour tous les peuples comme base d'une ligue des nations ». 
Rien de plus vrai. 

II veut ici envisager la question d'un point de vue philoso- 
phique plus élevé. Il transforme la question : « le libre-échange 
international est-il une nécessité essentielle de la paix perma- 
nente? » en celle-ci : « la moralité internationale est-elle une 
nécessité essentielle de la paix permanente? » 

Il résume sa philosophie du problème de la guerre et de la 
paix. Suivant lui « la lutte physique pour la vie, le combat pour 
la survivance des plus aptes est la loi naturelle des êtres privés 
de morale, mais pour les êtres ayant atteint l'état de moralité, 
la loi naturelle est celle de la concurrence économique sous un 
régime de division du travail et d'échange, dont résulteraient des 
services mutuels de plus en plus étendus dans un but d'ascension 
généralisé, par le moyen des coopérations pacifiques ». El il 
ajoute : « Cette forme première et éternelle de l'entr'aide est le 
moyen supérieur el certain du développement de la civilisation. 
C'est le moyen moral. » « Aucune loi, aucune force humaine, 
aucune organisation ou institution quelconque en vue du maintien 48U Séance du 7 novembre 1921. de la paix ne pourront tenir lieu de moralité dans les relations 
internationales ». Nous disons, au contraire : la moralité cor- 
respond et est adéquate à l'organisation et aux institutions; les 
deux se tiennent comme l'esprit et le système nerveux. 

Avec sa méthode purement déductive et rigoureuse, l'auteur 
en conclut que « la condition première du bien, de la joie, de 
l'harmonie, de la paix dans les relations humaines est la connais- 
sance de ce qui est juste, équitable, moral, c'est-à-dire la science 
des lois naturelles et divines de la conduite humaine ». Cette 
base est essentiellement idéologique et en contradiction avec 
son interprétation matérielle de l'histoire. Il ne fait que restau- 
rer le dualisme primitif de l'esprit et de la matière. S'il admet 
toutefois, en effet, que « les relations économiques sont, sinon 
les relations principales, du moins fondamentales », le dualisme 
n'en reste pas moins patent. 

Continuant son raisonnement logique il en tire ces deux 
conclusions bien établies : 

1° La paix permanente doit avoir pour base la moralité inter- 
nationale ; 

2° La moralité fondamentale entre nations est la moralité 
économique. 

D'où la question dès lors : qu'est-ce que la moralité écono- 
mique internationale? Quelle est sa caractéristique? 

11 y répond : « La moralité économique s'identifie avec la 
justice, l'équité et l'égalité assurées (pourquoi et comment?) 
a tous les hommes quant aux droits économiques et, par 
conséquent, à toutes les nations. » 

« Or l'équité et l'égalité dans les droits ne peuvent être 
réalisées «pie par la libellé. » Ainsi le point de départ de son 
raisonnement en devient la conclusion. C'est une hypothèse non 
vérifiée el invérifiable. 

La liberté est la loi naturelle, mais celle-ci entraîne la 
responsabilité tant do individus que des sociétés. « l ne fois 
ceci compris el admis — mais jamais avant, une fois le Libre- iiin Séance du 7 novembre t !>-'!. Échange établi, au moins en principe — » « la Paix pourra être 
et sera permanente. » 

Voilà la (/ruade illusion, pour me servir de l'expression de 
Norman Angell! Celte illusion est démentie par toute l'évolu- 
tion historique en matière économique et au point de vue socio- 
logique. Oui, il fait connaître la vérité, la justice, mais cette 
connaissance elle-même est relative, progressive. Elle implique 
l'élimination de tout absolu. Il ne s'agit pas de proclamer des 
dogmes et des vérités éternelles, des panacées, il nous faut nous 
contenter de cultiver courageusement notre jardin. 

Le livre X est intitulé : Lettres à la Presse. 

L'auteur a travaillé constamment à propager par la voie de 
la presse les idées exposées ci-dessus. Ses lettres s'étendenl 
de 1915 à 11)19. Il conclut à une fédération économique inter- 
nationale basée sur l'abolition des frontières économiques et de 
même à une fédération russe, ainsi qu'à l'admission, dans les 
mêmes conditions, de l'Allemagne dans la Société des Nations, 
à la condition qu'elle « s'engage à s'acquitter de justes indem- 
nités réparatives, des dommages causés par sa guerre ». 

Le livre XI est intitulé : Après la signature de la Paix : le 
Protectionnisme, voilà l'ennemi ! 

« Les peuples ont conclu la paix. Les vaincus ont souscrit à 
la paix protectionniste. L'insécurité nationale subsiste, fort 
accentuée. » Et en effet, les matières incendiaires nouvelles se 
trouvent plus nombreuses en 1021 qu'en 1911. Pourquoi? 
parce que les bases de la paix, c'est-à-dire la restauration des 
nationalités basées elles-mêmes sur la géograplne, les races, la 
religion et la libre disposition des peuples, consacrent et déve- 
loppent leurs antagonismes antérieurs en négligeant les fonde- 
ments sociaux de la nouvelle organisation économique, et dis 
lors la morale qui devrait leur servir d'assise. En somme la troi- 
sième condition de la paix de Wilson, inspirée du reste à ce 

— 4!>l — Séance du 7 novembre 1921, dernier par l'auteur, a été sacrifiée, et au lieu d'un ordre nouveau, 
nous ne sommes qu'en présence d'une restauration de l'ancienne 
politique sous des formes soi-disant démocratiques mais en 
réalité seulement en apparence et illusoires. En un mot la paix 
devait reposer sur une structure économique et sur une moralité 
communes. « Il n'y a, il n'y aura pas de paix! » Cependant « la 
faute en est surtout à l'Allemagne, qui dans la réponse du comte 
Brockdorff-Rantzau au projet de -traité des Alliés, a négligé de 
demander l'application intégrale de la troisième condition wil- 
sonienne, sous forme de l'instauration graduelle du libre- 
échange international ». 

Ici ma pensée est conforme à celle de l'auteur, sauf en ce que 
je considère qu'il ne suffît pas d'opposer un absolu à l'autre et 
la liberté à la protection et qu'il me parait indispensable de 
fonder les relations internationales sur des institutions notam- 
ment économiques communes de nature à réaliser cette vie 
commune de division du travail, d'échange et de circulation, en 
un mot, de coopération pacifique qui est notre idéal à tous 
deux . 

Le livre XII : La Faillite internationale des Dirigeants et la 
Défaite des Vainqueurs, présente dès lors un caractère nettement 
pessimiste. Il invoque saint Augustin, qui, dans la Cité de Dieu, 
s'est demandé : « Que sont les empires sans la justice, sinon de 
grandes réunions de brigands ? » Et il ajoute lui-même : 
« Qu'étaient les grands empires allemand, autrichien, russe ? 
Que sont, depuis le traité de paix protectionniste et monopoliste, 
les empires britannique, français, américain, italien, japonais ? 
De grandes réunions de brigands ? » 

Or, je me permets de rappeler que la Hollande d'abord, 
l'Angleterre ensuite n'adhérèrenl au principe du libre-échange 
qu'après avoir conquis successivement la suprématie et le 
monopole du roulage maritime el que le protectionnisme qui 
avait été une source de leurs suprématies successives devint 4!) -2 — Séance du 7 novembre 1921, naturellement el tics lors le refuge el la ressource des peuples 
inférieurs, de même qu'à l'intérieur de chaque peuple il devint 
ceux <lcs élusses inférieures; el il en fut toujours et il en scia 
toujours ainsi tant qu'une organisation sociale équitable ne 
rétablira pas progressivement un équilibre nécessaire dans les 
conditions d'existence et de vie entre les groupes collectifs 
quelconques. 

On le voit, le problème est plus complexe que ne se le figure 
rauteur. De là son pessimisme trop absolu comme l'est sa 
doctrine elle-même; c'est l'absolu et l'absolutisme seuls qui en 
somme ont fait faillite, mais faut-il désespérer au tournant actuel 
de l'histoire qui offre tant de ressemblance avec la fin de la 
civilisation gréco-latine et des autres empires de l'antiquité ? 
L'évolution à venir, dans tous les cas, ne sera que la continuation 
et le développement des conditions sociales actuellement exis- 
tantes et il appartient ànotre propre intervention, dans la mesure 
de notre intelligence, de modifier ces conditions méthodiquement 
el scientifiquement de manière à réaliser le progrès qui n'est 
lui-même que le développement de l'ordre, c'est-à-dire de 
l'organisation sociale. 

J'estime, du reste, en général, avec l'auteur, qu' « il sera de 
toute nécessité que tous les groupements à venir soient fédères 
économiquement avec le restant du monde », en observant 
encore une fois que la simple liberté des échanges ne sulïit pas 
à réaliser la justice dans les rapports internationaux. 11 ne suffit 
pas, en effet, par exemple, d' « ouvrir les colonies de tous à 
l'activité de tous sur un pied d'égalité pour supprimer le besoin 
vital de conquérir, de monopoliser, voire l'intérêt à posséder », 
si, en fait, certaines nations sont, à cet égard, mises par leur 
infériorité en dehors de la participation à cette jouissance, et 
sous ce rapport les peuples sont devant les mêmes problèmes 
que les classes à l'intérieur de chacun d'eux. La propriété exclu- 
sive est elle-même un résultat de l'inégalité de fait, malgré les 
principes formels des codes nationaux et du droit international. 

— 493 — Séance du 7 novembre 1921. Le livre XIII : Conclusion : Article premier d'une Déclaration 
des Droits et des Devoirs des peuples, résume, en la concrétisant, 
la pensée de l'auteur. « La vérité d'une conception réside en sa 
conformité à la nature des choses. Celle-ci a fait les peuples 
économiquement indépendants et solidaires. Seul le libre-échange 
répond à la loi naturelle de solidarité économique interna- 
tionale. » 

Mais la nature des choses elle-même n'est-elle pas aussi 
muable? La vérité, dès lors, n'est-elle pas essentiellement mobile 
et relative et ne pourrait-on pas de ceci tirer la même conclusion 
en faveur du protectionnisme qui, lui aussi, a évolué comme le 
libre-échange et tend à s'humaniser dans le sens de la protec- 
tion des faibles contre les forts? Et ne résulte-t-il pas en somme 
de leur évolution parallèle que ces deux principes perdent de 
plus en plus leur caractère absolu pour se rejoindre et se con- 
fondre dans une commune aspiration vers la liberté, l'égalité 
et la fraternité des peuples et des individus? 

Aucune doctrine, aucun système d'organisation n'ont jamais 
été absolus, ni dans la pratique ni dans la conception du monde, 
et cela en raison même de la relativité de nos connaissances en 
ce qui concerne la nature. Cette loi de relativité s'étend à la 
nature entière, dont les phénomènes biologiques, psychiques et 
sociaux ne sont que les développements plus complexes et plus 
spéciaux. Dans l'évolution générale telle qu'elle peut être perçue 
par nous, il n'existe pas de cause première ni finale, pas de plan 
immuable et préétabli, pas de mission et de destinée sociales à 
poursuivie par l'humanité; cette mission et cette destinée sont 
elles-mêmes le résultat de l'évolution; le mécanisme de celle-ci 
est, des lors, la méthode que nous avons à adopter pour nous 
conformer à cette évolution continue pour la rendre de moins 
en moins catastrophique, de plus en plus régulière. 

Sous ces réserves, je me rallie en somme à la Déclaration des 
Droits et des Devoirs des peuples, que l'auteur formule, en ter- 
minant l'article premier, mais dont la généralité et, par suite, 

— 494 — .Séance du 7 novembre 1924. le vague, nous ramènent à cette autre 1 conclusion que nous 
avons déjà indiquée, ;i savoir que la reconnaissance de ce prin- 
cipe ne découle pas du droit naturel, niais de l'évolution sociale 
et historique elle-même. Il reste toutefois important à constater 
que nos conclusions son! communes, malgré la différence de 
nos méthodes; mais, en réalité, malgré la méthode de l'auteur, 
qui est déductive, la conclusion de celui-ci mérite nos plus 
attentives réflexions. Ne s'est-elle pas imposée à lui, grand 
industriel, et à son insu, comme résultat de ses ohservations 
industrielles et pratiques? 

Par ceci, M. H. Lambert me semble continuer lui-même, 
malgré sa métaphysique, la féconde tradition à laquelle se 
rattachent J.-B. Say, Pecqueur, Le Play, E. Solvay et Rathenau, 
pour ne citer que ceux-ci. 

Je remarque encore que si la « terre appartient à tous les 
hommes » et si « aucun peuple n'a le droit de monopoliser les 
régions qu'il occupe », si « dans toute contrée » les richesses 
naturelles sont exploitées sous un régime qui n'exclue per- 
sonne des activités productives, en le mettant sur le même pied 
d'égalité avec les autres, ce principe, auquel je suis disposé à 
souscrire, n'a de valeur qu'au point de vue du droit formel, au 
même titre que celui de l'égalité inscrit dans nos codes, mais 
qu'en fait, cette accessibilité, même en régime de liberté, ne 
profitera qu'aux individus et aux peuples économiquement 
supérieurs, puisque, d'après l'auteur même, le libre-échange 
n'est pas à lui seul capable d'abolir la concurrence et que, 
suivant nous, il aboutit nécessairement au monopole. 

Il me semble donc résulter de toutes ces considérations que 
la liberté et le libre-échange supposent eux-mêmes une organi- 
sation et des institutions rendues accessibles à tous, une 
existence commune au point de vue économique et subsidiaire- 
ment moral, juridique et politique. Le monde où nous vivons 
est une cage où notre liberté est toujours limitée par les insti- 
tutions, bornes et normes, qui en mesurent l'exercice, quelle 
qu'en soit à chaque moment la grandeur. 

— 495 — Séance du 7 novembre 1921. II. 

Le Nouveau Contrat social. 

Contribution à la recherche des solutions de quelques questions 
importantes de mon temps et de tous les temps. — Le Nou- 
veau Contrat social ou l'Organisation de la Démocratie indivi- 
dualiste. — Essai de synthèse sociale (1 volume, 1920). 

La première édition de cet ouvrage parut en 1920, antérieure- 
ment à Pax Economica, qui date de l'année suivante. Je 
remarque immédiatement dans son titre que l'auteur semble 
admettre que la démocratie individualiste doit être organisée, 
et dès lors, comme l'économie est à la base de la politique, on 
pourrait objecter qu'il en est de même pour la première, à 
laquelle il ne suffit pas d'appliquer le principe de la liberté 
naturelle avec son corollaire la liberté et l'égalité des échanges. 

L'ouvrage est dédié par l'auteur à la mémoire de son père, 
Casimir Lambert, qui, « à l'âge où je n'étais encore qu'un éco- 
lier, m'enseigna son « credo » démocratique et libre-échangiste, 
ainsi qu'à la mémoire d'Eugène Baudoux, l'ami et collaborateur 
regretté, qui orienta mon esprit vers la recherche des solutions 
sociales par les voies individualistes ». 

Dans l'Introduction de l'ouvrage, écrite en 1915, il prévoit 
qu'après la guerre, les trois écoles qui se partageaient et qui 
représentaient les tendances politiques s'empresseront de se 
réaffirmer. On continuera à prôner soit le libéralisme, soit le 
socialisme, soit le principe conservateur d'autorité, lesquels ne 
sont pas les principes essentiels de l'ordre et de la prospérité 
d'une démocratie; le vrai principe que les trois doctrines et 
partis négligent c'est celui de la responsabilité. « Notre organisa- 
tion sociale et noire civilisation ne sont essentiellement ni capi- 
talistes, ni industrialistes; elles sont moins encore économiques. 
Étant simplement financières, elles devaient fatalement aboutir 
à la double catastrophe : Guerre et Révolution. Les privilèges et 

— 496 — Séance du 7 novembre 1921. les monopoles y impriment, en effet, une tendance inéluctable 
aux antagonismes, pour ne pas dire au brigandage... Nous 
assistons à l'écroulement d'une civilisation manquée, manquée 
économiquement, intellectuellement, moralement, tanl dans 

l'ordre social que dans Tordre international. » 

Cette calastrophe est due à « une absence d'équilibre, dans la 
vie interna tionale, entre les progrès matériels formidables cl le 
progrès moral dans sa manifestation fondamentale, à savoir 
l'égalisation des droits économiques des peuples par la liberté 
des échanges ». 

D'après lui. au risque d'être accusé de métaphysique ei 
même de mysticisme, il croit que les hommes, leurs œuvres, les 
sociétés, les civilisations répondent à une cause et à un but » : 
il croit que « les progrès dans l'ordre matériel exercent sur les 
individus qui composent les sociétés et dès lors sur celles-ci une 
influence corruptrice et dégradante en l'absence des progrès 
moraux correspondants et qu'il en résulte que les progrès 
durables des sociétés, l'épanouissement continu des civilisations 
dépendent, en dernière analyse et souverainement, des progrès 
moraux individuels. « Cette conclusion s'applique surtout aux 
sociétés avant pour régime le gouvernement du peuple par lui- 
même, le gouvernement des individus par les individus. » Dans 
les démocraties, c'est donc le principe des responsabilités qui est 
essentiel; « c'est de la responsabilité individuelle que dépendent 
le bon fonctionnement, la prospérité, la durée même des 
sociétés démocratiques. » 

« Les hommes son! naturellement sociaux. » Dans toutes les 
sociétés quelque peu avancées, l'association doit donc se super- 
poser aux phénomènes naturels fondamentaux de la division du 
travail et de L'échange, » et cela à tel point, dans le> sociétés 
modernes, qu'elles ne se conçoivent que moyennant et par l'as- 
sociation. Or, « partout où le phénomène de l'association s'est 
produit, son développement a été faussé par l'artifice légal et le 
privilège de la (imitation de la responsabilité des associes : rés- 
idu, lbti-kes. — 497 — •>- Séance du 7 novembre 1921. ponsabilité limitée — à peu près nulle en fait — dans i anony- 
mat capitaliste et dans le syndicat professionnel. 

Ceci semble un retour à la théorie de J.-J. Rousseau suivant 
laquelle le droit naturel a été « vicié » par les institutions 
humaines et spécialement par celle de la propriété. 

L'organisation du droit de suffrage, qui permettra à la démo- 
cratie de supprimer les lois artificielles et malsaines dans le 
régime des associations, pour ne laisser subsister que leur régime 
naturel et sain, serait donc le problème de rechercher une telle 
formule du droit de suffrage et d'un tel régime d'association. Le 
'Nouveau Contrat social traite ce problème au point de vue 
abstrait et théorique et ici il observe que la question sociale inté- 
rieure est inséparable du problème des relations internationales. 
L'équilibre et la paix à réaliser sont doubles. En somme son 
projet consistera à limiter naturellement la liberté, « en lais- 
sant à la responsabilité toute son étendue et son jeu naturel ». 

Mais puisque la liberté naturelle est ainsi, suivant l'auteur, 
limitée par la responsabilité également naturelle, ne s'ensuit-il 
|»as que ces deux principes se limitent réciproquement et que 
dès lors nous n'exerçons nos activités qu'au sein d'une cage 
d'institutions plus ou moins relatives et interdépendantes et 
qu'ainsi liberté et responsabilité ne peuvent être conçues par 
nous que comme relatives et en rapport elles-mêmes avec 
l'ensemble du développement social, lui-même en rapport avec 
les conditions historiques du devenir social et en dehors de 
toute vaine recherche métaphysique tant matérialiste que spiri- 
lualiste ou mystique, sur la cause première et sur le but final? 

Suit alors un Chapitre Préliminaire ou Deuxième Intro- 
duction, daté de juin et juillet I910 et intitulé : Les bases 
morales des civilisations. Il y revient sur son axiome que, bien 
(pie fondamentale, l'utilité économique et son accroissement 
exigent d'abord la sécurité des relations et des coopérations, mais 
que celte sécurité n'est réalisable que dans la justice économique 
et doit être imprégnée de moralité et de finalité; tout d'abord 

— 498 — Séance <lu 7 novembre 1921, l'homme, à mesure qu'il arrivera à se rendre maître des forces 
naturelles, doit observer les lois naturelles les plus élémentaires, 
ne pas tuer, ne pas voler, mais échanger; « ainsi le milieu 
physique engendre le milieu économique; celui-ci détermine le 
milieu intellectuel et ce dernier crée le milieu moral ». L'intel- 
ligence croissante des lois naturelles fera que tout en devenant 
de plus eu plus libre et puissant, L'homme deviendra et ^'yfïir- 
mera de plus en plus conscient de sa responsabilité. « Ainsi 
l'homme accomplit le suprême dessein spirituel auquel le> loi> 
naturelles répondent. » « Où il y a une loi, il y a une volonté »; 
a des lois éternelles et universelles démontrent l'existence d'une 
Volonté et d'un Etre suprêmes, universels, éternels. » 

« Les forces morales ne sont pas ou sont difficilement acces- 
sibles à l'investigation expérimentale; elles ne s'offrenl ^uère 
qu'à l'investigation rationnelle; elles n'apparaissent qu'à la vue 
de l'esprit ou raison où l'homme a probablement rétrogradé » 
par suite de la . prédominance des intérêts matériels de notre 
civilisation. 

L'ordre social dans chaque collectivité et l'ordre international 
ne seront établis que quand les progrés moraux compenseront les 
progrès utilitaires et que tout au moins une minorité importante 
des dirigeants auront consenti à s'assimiler quelques notions de 
philosophie économique et de morale politique naturelle, repré- 
sentée par quelques vérités essentielles comme les suivantes : 

1. « La première des vertus privées et publiques est le 
labeur, producteur des services intellectuels et des choses utiles. 
La seconde est l'économie, qui forme et épargne les capitaux; la 
troisième est l'esprit d'entreprise, qui fait multiplier et fructifier 
ceux-ci. » 

2. « Les richesses naturelles (matières et forces) sont gra- 
tuites. La valeur des choses est uniquement dans le travail et 
le capital y incorporés. Sous un régime exempt de privilèges 
et de monopoles, le prix des choses ne représenterait que la 
stricte valeur des services, du travail et du capital. » 

— 499 — Séance du 7 novembre 1921. 3. « L'origine de tous les progrès, économiques, intel- 
lectuels et moraux, est dans les phénomènes naturels de la 
division du travail et de l'échange », sous un régime de liberté 
et de responsabilité où les États ne doivent intervenir que pour 
assurer ces dernières. 

4. « La loi de l'offre et de la demande est dans ces condi- 
tions une loi naturelle dont l'action réalise l'équilibre écono- 
mique. » Plus l'échange sera libre plus il y aura d'équivalence 
entre les services échangés. « Les contrats seront plus justes 
à mesure qu'ils seront plus libres, et ils seront plus libres à 
mesure que la propriété individuelle (basée sur le travail et le 
capital) se généralisera et s'accroîtra. » 

5. « Les intérêts des producteurs sont des intérêts parti- 
culiers et privés. Le soin de les servir et de les défendre doit 
être laissé aux intéressés eux-mêmes, investis des libertés les 
plus entières et les plus illimitées de s'associer et solidariser 
avec les responsabilités correspondantes et adéquates à ces 
libertés. » « L'intérêt général et public se confond avec celui de 
la consommation. Cet intérêt est le seul que le législateur ait 
a protéger. » Ainsi celui-ci exige le maximum de production 
des choses et des services compatibles avec les loisirs désirables. 
Au maximum de production correspond le maximum de 
demande des bras et des services et conséquemment le maximum 
des salaires en même temps que le minimum des prix, de sorte 
que les intérêts du travail sont en harmonie complète avec 
l'intérêt général et public de la consommation. 

Telle est la réponse de l'auteur à ceux qui lui objecteraient 
que la production étant, d'après lui-même, subordonnée à 
l'intérêt général représenté par l'ensemble des consommateurs, 
il faut admettre comme conséquence logique de l'intervention 
dans la consommation celle dans la production. En somme, 
suivant lui, l'harmonie résulte de la liberté de l'offre et de la 
demande, la loi naturelle. 

(y. La richesse consiste en la quantité des produits et services -— 500 — Séance du 7 novembre 1921, offerts à la consommation. 11 ne peut y avoir surproduction là 
où tout le inonde surproduit et échange Librement. Peut cire, 
mais J.-B. Say n'avait-il pas ajouté : à condition que la surpro- 
duction soit proportionnelle dans toutes les branches d'industrie 
et, je nie permets d'ajouter, chez les divers membres d'une 
industrie spéciale. N'en peut-on pas inférer que par elle-même 
la libre concurrence tend au monopole? 

7. « Les coopérations et solidarités ne sont bienfaisantes et 
moralisatrices que pratiquées d.ms la liberté et la responsabilité. 
La limitation de la liberté ne peut que supprimer ou énerver la 
responsabilité », condition des progrès moraux. 

8. Le travail et l'échange exigeront de plus en plus d'être 
fécondés par la coopération libre et volontaire. « Telle sera la 
solution, entièrement naturelle, de la crise de l'Etat moderne, en 
tant qu'économique et sociale. » Oui, mais la coopération 
n'est-elle pas, comme la division du travail, une forme de Yonja- 
nisation de la production et dès lors cela ne suppose-t-il pas 
une organisai ion de la production par la collectivité dans les 
limites de l'intérêt général? 

9. « L'État n'est pas, comme la société, une institution natu- 
relle, et la nature ne connaît pas de nations. Sa constitution et 
son fonctionnement nécessitent une organisation systématique 
du droit de vole, de la représentation politique et du gouverne- 
nement; c'est l'œuvre des hommes. » « Ceux-ci, cependant, n'y 
réussiront qu'en s "inspirant de la nature et de la force des choses, 
lesquelles, par la concorde, l'ordre et la paix, au sein des sociétés, 
exigent que les intérêts particuliers soient subordonnés à 
l'intérêt général. » 

L'organisation du droit de vote doit donc assurer une repré- 
sentation politique prépondérante à l'intérêt général et public 
en subordonnant à celui-ci tous les intérêts spéciaux, y compris 
ceux des partis politiques. « La solution de la crise politique 
de l'État moderne nécessite donc une organisation du suffrage 
universel et de la représentation politique », afin de réaliser ce 501 — Séance du 7 novembre 1921. but. « La solution de la crise économique et sociale dépend donc 
de la solution préalable de la crise politique, puisque, dans la 
démocratie, les réformes doivent trouver leur origine dans 
le suffrage universel et la représentation politique. Toutefois, 
l'organisation politique n'est que le moyen approprié à établir 
et maintenir le droit commun d'association contractuelle, insti- 
tution légale vraiment fondamentale de la démocratie économique 
et sociale individualiste. » 

10. La dixième loi de l'ordre social et international naturel. 
De l'énoncé des principes ci-dessus se dégage la conclusion 
générale que « l'ensemble des conditions de l'ordre naturel 
des sociétés se synthétise en cette simple formule : liberté, 
responsabilité et solidarité des individus ». « Mais il est bien 
» entendu que cette formule exige un milieu économique 
» débarrassé des obstacles ou entraves que forment les privi- 
» lèges et monopoles. » 

« Le globe (sol, sous-sol, cours d'eau, mers et atbiuo- 
sphère, etc.) appartient à tous les hommes, à tous les peuples, 
pour tous les temps. » « Tout homme a droit à sa part des 
utilités gratuites offertes par la planète. » Donc, dans toute 
contrée, les utilités naturelles gratuites seront exploitées, 
c'est-à-dire transformées en valeurs, sous un régime non exclusif 
pour lés producteurs quelles que soient leur nationalité, leur 
race, leur religion, mais en parfaite égalité avec tous les autres; 
et surtout les valeurs ainsi produites seront librement échangées; 
cette dixième loi sera donc : « tout être humain a droit à sa 
pari des utilités gratuites offertes par la planète ». 

Ici l'auteur l'envoie à Bastiat, qui, « parmi les économistes du 
passé et du présent, a donné la théorie la plus générale, la plus 
simple et la plus vraie par sa formule :1a valeur est dans le service; 
elle s'exprime par l'échange, où le service évalué forme le prix. 

Appliquant celle conception aux Impôts et Revenus publics 
naturels, M. Lambert observe que les utilités naturelles gra- 
tuites passent à l'état de valeurs soit par l'action des individus 

502 Séance du 7 novembre l!)2L isolés et associés, soit par celle de la collectivité : par l'amélio- 
ration, par exemple, d'un moyen d'accès, d'un mode de 
transport, de tout progrés de la vie en communauté, et même 
de l'accroissement de la population. 

« Cela étant, il est juste et désirable que les valeurs résultant 
des services individuels soient laissées aux individus et aillent 
former les propriétés privées et que les valeurs dues à des ser- 
vices collectifs reviennent à la communauté et soient versées à 
la masse des ressources publiques. » 

11 en serait peut-être ainsi si le privé et le public étaient aussi 
absolument distincts que le suppose l'auteur, mais encore, 
l'organisation de la société n'est-elle pas un facteur de la pro- 
ductivité, et de ce fait, à lui seul, ne faut-il pas admettre qu'une 
part de la valeur produite, en apparence seulement par le tra- 
vailleur individuel, revient légitimement à chacune des collecti- 
vités dont il l'ait partie ainsi qu'à la collectivité nationale et inter- 
nationale suivant le développement acquis et progressif de l'or- 
ganisation sociale? Le travail en réalité n'est jamais purement 
isolé et individuel j il est toujours en rapport, à chaque stade, 
avec une organisation d'ensemble non seulement économique 
mais intégrale, elle-même plus ou moins productive. 

L'auteur admet du reste lui-même : 1° « que les accroisse- 
ments de la valeur du sol et du sous-sol dus à l'action et à 
l'influence de la communauté soient absorbés par celle-ci » ; 
2° « que les entreprises, dont l'utilité s'accroît avec le déve- 
loppement de la vie sociale, profitent tant à la collectivité qu'aux 
exploitants », mais « sous un régime n'ayant rien de commun 
avec le socialisme, ni la nationalisation ou tout autre système 
quelconque de monopolisation étatisle ». 

Mais, en dehors des monopoles naturels, artificiels ou mixtes, 
ne faut-il pas admettre qu'une part de toute valeur produite 
revienne à la collectivité comme telle, qui, par son organisation 
plus ou moins perfectionnée, accroît la productivité; cette part 
est aussi un gain produit, non seulement en ce qui concerne 503 Séance du 7 novembre 4921. le travail, mais aussi le capital, dont la formation et le déve- 
loppement ne sont jamais de nature uniquement individuelle. 

L'auteur oublie aussi que la rente naturelle et différentielle, 
rente imméritée par son propriétaire, ne s'applique pas seu- 
lement aux forces naturelles limitées, mais à louie supériorité 
quelconque économique et autres d'origine physiologique, 
psvchique ou sociale. Par conséquent, il semble bien que le 
régime de la liberté est insuffisant pour résoudre les problèmes 
sociaux intérieurs ou internationaux. La vraie justice à réaliser 
progressivement consisterait à attribuer la rente aux inférieurs, 
qu'il s'agisse d'individus ou de nations, de manière à compenser 
les inégalités naturelles, artificielles et sociales existantes, 
comme le ferait le propriétaire d'un grand domaine composé de 
lots de qualités diverses, et qui fixerait pour les produits un prix 
moyen. Nous estimons pour notre part qu'en somme la liberté 
ne peut consister que dans des conditions d'égalité et de justice 
variables elles-mêmes, et, quand il se peul, progressives. 

Aussi, l'auteur va-t-il consacrer Le Nouveau Contrat social à la 
solution de la question : « Comment assurer aux peuples, 
désormais démocratisés, une politique d'intérêt général? Quelles 
doivent être, à cet effet, les formules nouvelles, organisatrices 
de la vie, régulatrices des activités économiques, sociales et 
politiques? » 

Le premier livre de l'ouvrage a été écrit, à peu près entière- 
ment, avant la guerre et avait paru dans la revue de philosophie 
politique : L'Individualisme européen, dirigée par le regretté 
Pierre Aubry, professeur à la faculté de droit d'Aix-Marseille; 
ce premier livre est intitulé : La Démocratie individualiste. 

L'auteur, avec une hardie et belle sincérité, n'hésite pas a 
nous dévoiler sa conception métaphysique de l'humanité, con- 
ception dont il reconnaît lui-même le caractère mystique : 
« L'homme est sorti de l'animalité par la production, la division 
du travail et l'échange. De l'échange naquit la justice, mani- 
festation nouvelle de l'énergie qui fil «à l'animal qui échange» 

— 50i — Séance du 7 novembre ttrlt une conscience resj sable et immortelle. L'être humain n'es! 

donc pas seulement un animal perfectionné, ni évolué. L'homme 
est l'être qui s'est formé une âme, être unique, sur terre, de son 
eenre et de son rèane. Produit par la nature terrestre, confor- 
mémenl aux plans et.en vue de desseins supérieurs, il est bien 
fait à l'image de Dieu, car, non seulement lui aussi est un 
créateur, mais il est, do plus, destiné à se joindre a Dieu; il est 
appelé en bien; peut-être contribue-t-il à formel' ou à reformer 
Dieu. » 

a L'homme n'est pourtant encore qu'un instrument appelé 
à la conscience de sa fonction supérieure. » 

« La cause finale consistant en élaboration de l'Esprit, ou 
spiritualisation de la matière, est une œuvre individuelle » et 
une nécessité. Par conséquent, tout, dans la société, dans la 
nation, el entre les nations, doit exister et fonctionner en vue 
du développement général de l'individu », et « toute politique 
qui ne prend pas l'avancement individuel pour objectif est 
vouée à l'échec ». 

Ceci dit, il ajoute : « Puis nous regagnerons, pour ne plus 
le quitter, le terrain des réalités dès aujourd'hui positives et 
dont les principes représentent l'art politique mais ne seront 
jamais découverts qu'à la faveur d'une bonne hypothèse méta- 
physique que l'expérience doit vérifier ensuite. » 

Nous constatons pourtant que le raisonnement déductif 
continuera à être le procédé logique de M. Lambert. En effet, de 
la conscience de la cause finale, de la mission à laquelle l'homme 
est supposé appelé, est tirée celte conclusion : « La nécessité 
immuable et supérieure à laquelle les sociétés, les empires, les 
civilisations doivent satisfaire, sous peine de s'effondrer, c'est de 
promouvoir l'œuvre individuelle d'élaboration de la cause finale 
des phénomènes. A celte œuvre suprême, les individus contri- 
buent avec d'autant plus d'efficacité, de productivité, de rende- 
ment que les institutions leur offriront un milieu économique 
et social mieux approprié, plus conforme aux vérités el aux lois 
économiques actuelles. » 505 — Séance du 7 novembre 1921. Le milieu le mieux approprié sera celui de la liberté illimitée 
du travail et des échanges avec responsabilité et solidarité illi- 
mitées adéquates dans l'ordre moral. « Ce régime implique en 
lui-même la propriété individuelle de la valeur des produits du 
travail, fondement de plus en plus élargi de la liberté, de la 
responsabilité et de la solidarité individualistes croissantes. » 
« Propriété et loisir assureront de leur côté la mise en œuvre 
de Tentière capacité de spiritualisation de la matière. » 

C'est maintenant, après cet exposé de métaphysique, que 
l'auteur se propose d'aborder l'étude du problème social : posi- 
tivement, sociologiquement et pratiquement. « Quelles sont les 
institutions économiques et politiques susceptibles de contribuer 
le mieux au contentement individuel? » 

Il y a, suivant M. Lambert, deux conceptions différentes de 
l'organisation sociale démocratique; d'après la première, qui est 
la sienne, « la démocratie ne sera viable qu'à la condition d'être 
individualiste »; le motif en est que « la vie sociale et la vie 
même en société ne peuvent avoir rationnellement d'autre but 
immédiat que l'expansion générale de la personnalité humaine ». 
laquelle requiert la liberté, la responsabilité et la solidarité des 
individus. Cette conception naturelle et concrète qu'il va exposer 
fondera donc la démocratie sur l'individu. 

L'autre conception, malheureusement la plus en faveur actuel- 
lement, est artificielle et abstraite; elle fonde la démocratie 
sur les lois, les réglementations toujours mortelles ou nuisibles 
à la liberté et à la responsabilité, par conséquent, au progrès 
des industries. Cette conception artificielle devra faire place, vu 
son échec inévitable, a la première, ou plutôt, « elle se muera 
en elle », car « la démocratie signifie, en outre, ou elle ne 
signifie rien, que, dans la société, la personnalité e>l la réalité, 
le vrai support et le seul moteur possible du progrès ». 

M. Lambert restaure donc l'ancienne conception dualiste 
opposant l'individu à la société et dès lors à l'Etat, fonction 
lui-même de la société. Ce dualisme, d'après nous, est inexistant, 

— 50(i — Séance du 7 novembre 1021, l'individu n'ayant jamais existé et ne se concevant que vivanl 
socialement. 

Selon la conception démocratique individualiste, la justice 
sociale « consiste en l'égalité des droits au développement de la 
personnalité sous un régime de liberté et de responsabilité 
individuelles d'où naîtra la solidarité ». Telle est la loi de 
l'ordre naturel reconnu par Proudhon, dont il déclare accepter 
la définition, saut' à la préciser. La loi de l'ordre naturel est 
et ne peut être par définition que l'ordre dans la liberté et la 
responsabilité individuelles. Si cet ordre naturel n'existait pas, 
il n'y aurait pas de loi naturelle » ; or, ils existent. Le philo- 
sophe politiquement en peut conclure logiquement que « l'ordre 
et l'harmonie régneront naturellement et là oii prévaudra la 
liberté dans la responsabilité, la liberté sans enl raves, ni tutelle, 
ni privilèges, la liberté dans l'égalité des devoirs comme des 
droits ». 

La justice sociale étant le principe qui doit'donner satisfac- 
tion à tous les intérêts personnels, et ceux-ci étant en rapports 
très étroits avec l'intérêt général, « tout facteur d'intérêt général 
sera, par le fait, un facteur de justice sociale ». La doctrine 
libérale reste donc, comme avant, optimiste, individualiste; elle 
suppose la connaissance par chaque individu de son véritable 
intérêt, et c'est de cette connaissance généralisée que doit résulter 
l'harmonie sociale. 

Il n'en est pas autrement pour la justice internationale; 
celle-ci ne peut être réalisée, sous les mêmes conditions, que 
par le libre-échange. « La nature, au surplus, ne connaît pas 
les nations, elle n'est pas nationaliste. » Toute nation est histo- 
rique et conventionnelle, comme tout groupement. La loi, 
l'ordre naturel sont donc les mêmes pour et entre les individus 
et les groupes divers dont ils l'ont partie. 

« Le contrat social individualiste sera donc une convention en 
deux parties, dont l'une réglera le régime légal des associations 
en vue des coopérations économiques et sociales, l'autre l'exer- 

— 507 — Séance du 7 novembre 1921, cice du suffrage et de la représentation, en vue des coopérations 
politiques. » 

« Rien de ce qui pourra être abandonné aux libres initiatives 
et responsabilités des individus ne sera entrepris par la collec- 
tivité. Mais aussi les industries constituant nécessairement des 
monopoles seront exploitées au profit de la communauté (non 
cependant par celle-ci). » 

Aussi « la démocratie individualiste sera une démocratie écono- 
mique ». dépendant il ne va pas jusqu'à dire notamment avec 
J.-B. Say, que l'État est un mal, mais il en conclut « à l'absolue 
néce>silé de taire subir une réforme profonde aux institutions 
politiques de tous les peuples ». 

La suppression des monopoles et privilèges économiques aura 
pour résultat la diffusion et l'égalisation de la propriété indivi- 
duelle « justifiée », comme il l'a dit, par le service rendu. Ainsi, 
par la voie naturelle sera réparti, au gré de chacun, le loisir, 
c'est-à-dire l'accès aux coopérations volontaires dans l'ordre 
individuel et moral. 

L'individualisme adopté comme fondamental par M. Lambert 
ne signilie pas, et il prend bien soin d'y insister lui-même, 
isolement, mais, au contraire, association, coopération, solida- 
rité libre et volontaire. L'idividualisme même est conçu par lui 
comme la voie naturelle conduisant à l'altruisme. Ainsi, « les 
entreprises en coopération volontaire caractériseront la démo- 
cratie individuelle. Ces œuvres naîtront et se développeront 
sous un droit commun d'association contractuelle qui sera 
l'institution juridique fondamentale du régime ». Quant à l'orga- 
nisation de la fonction politique, « elle consistera surtout, 
sinon exclusivement, en la suppression de tous privilèges et 
monopoles mettant obstacle à ce que le droit général de coopé- 
ration opère; en vrai droit commun ». 

« Le droit universel d'association déterminera les conditions 
de toutes les coopérations privées; le droit universel de suffrage 
réglera la coopération politique des citoyens par le moyen .S08 Sécuice du 7 novembre 1921, d'institutions électorales et représentatives appropriées. La 
combinaison de ces deux droits formera loute L'organisation de 
la démocratie individualiste, tout son contrat social. » 

Je ne critique ni ne discute pas la théorie; je liens à signaler 
seulement que son auteur nous avait promis une étude positive, 
sociologique el pratique du problème. Je constate qu'il continue 
à subordonner sa sociologie, sa méthode el ses plans pratiques 
à des principes préétablis, les uns invérifiés, les autres invéri- 
fiables. 

Sa méthode reste ainsi essentiellement déductive et méta- 
physique. On peut être d'accord avec lui sur certains points et 
même sur tous, mais leur démonstration scientifique fait défaut, 
sauf peut-être dans l'esprit «le l'auteur, qui reste donc surtout un 
philosophe, c'est-à-dire un généralisateur et un observateur qui 
garde pour lui-même et en lui-même les nombreuses obser- 
vations recueillies au cours de son activité pratique, tant 
industrielle que sociale. 

Le livre 11 du Nouveau Contrat social traite du Suffrage uni- 
versel organisé et de la Réforme du Parlementarisme. L'exposé 
du système de M. Lambert remonte au 1 er juin 1911 et même 
à 1891 (lettre à ['Indépendance belge, à l'occasion des débats 
sur la Revision de la Constitution . Depuis vingt-cinq ans, 
l'auteur n'a cesse de proposer son système dans les quotidiens 
et les revues, ainsi qu'à la Commission des XXXI, en même 
temps que je présentais à celle-ci mon mémoire sur la Repré- 
sentation des Intérêts. Xos théories différaient notablement, et 
je crois inutile- de les discuter et de les opposer ici l'une à 
l'autre. Elles eurent, malgré leurs divergences, un sort commun, 
celui d'être appréciées au point de vue des opinions particulières 
et de leur rendement électoral pour les trois partis politiques 
les plus importants el nous dûmes bien nous rendre l'un et 
l'autre au l'ait évident que l'heure d'une théorie philosophique 
et scientifique n'était pas encore venue et que l'évolution de la 
science politique était encore bien plus en retard que celle de 
l'économique. 

'500 Séance du 7 novembre 1921. Nous avions également en commun dans nos théories respec- 
tives ce point de vue élevé et fécond que M. Lambert a eiposé 
heureusement en disant : « Organiser le suffrage universel 
conformément aux réalités et nécessités sociales naturelles, 
ce sera évidemment, avant tout, lui former des organes qui lui 
permettront de prendre et de garder contact avec les intérêts 
naturels et positifs des individus qui le composent et de les 
exprimer. Classés et coordonnés rationnellement, c'est-à-dire 
naturellement, en vue de leur expression vraie, les intérêts 
individuels sont susceptibles de se concilier et môme de s'iden- 
tifier avec l'intérêt général, lequel se confond avec l'intérêt 
public. » 

Cependant l'auteur reprenant alors son procédé de raison- 
nement logique etdéduclif, et tout en répétant que « la caracté ' 
ristique du meilleur système électoral sera d'assurer une repré- 
sentation politique prépondérante à l'intérêt général », en 
conclut simplement que la représentation proportionnelle fondée 
sur la proposition suivante : « que le meilleur système électoral 
sera celui dont résultera la Chambre législative représentant le 
plus exactement les divers partis politiques considérés au point 
de vue de l'importance numérique de leurs adhérents », est 
inadmissible et qu'au contraire « le meilleur système électoral 
sera celui qui permettra de dégager le mieux et de représenter 
le plus efficacement l'intérêt général », et il ajoute que « la 
représentation proportionnelle est le système de l'étranglement 
électoral et représentatif de l'intérêt général par les intérêts 
particuliers, politiques et autres ». Ce serait le gouvernement 
des minorités ou de> intérêts particuliers coalisés contre l'intérêt 
publie; la composition du gouvernement deviendrait dès lors 
aussi el logiquement proportionnelle; ce serait un gouverne- 
ment d'union, sans responsabilité. 

Et il en est de même, d'après M. Lambert, du système de la 
Représentai ion des Intérêts, dont le résultat, suivant moi, devait 
être, par leur mise en présence dans un organe central de déli- 

— «iO — Séance du 7 novembre 1921. bération, (le rendre impossible la prédominance d'un intérêt 
particulier quelconque ( 1 ). 

Le système de la représentation des intérêts échappe à la 
critique que M. Lambert a faite de la représentation propor- 
tionnelle et à laquelle nous pouvons adhérer en ce qui concerne 
celle-ci. 

D'après lui, d'accord avec F. Bastiat, « l'intérêt général 
réside avant tout dans la création d'un milieu social éducatif de 
l'individu et, par conséquent, imprégné de liberté, de responsa- 
bilité et de solidarité individualistes ». En tant que producteurs, 
les hommes ont des intérêts divergents. Par contre, en tant que 
consommateurs, « les hommes se trouvent en parfait accord, 
en harmonie complète d'aspirations et d'intérêts ». 

// en résulte que « l'avantage de la consommation est l'intérêt 
général et public »; par conséquent, il faut appliquer ces prin- 
cipes à l'organisation générale des associations, parce que celles-ci, 
j) rivées dès lors de leur moyens de spoliation, se mettront au 
service des besoins généraux de la consommation, qui demandent 
le maximum de production de tous les biens. 

Le suffrage universel organisé conformément à ce principe 
réclamera et instaurera partout la liberté des productions et des 
échanges; « les peuples poursuivront une politique intérieure 
de justice, de bien-être et de progrès général, en même temps 
qu'une politique extérieure de relations harmoniques et de paix. 
L'humanité connaîtra l'ordre naturel, tant social qu'interna- 
tional. » Du même coup, le suffrage universel basé sur ce prin- 
cipe consacrerait « lu défaite complète et définitive des priviligiés, 
des monopoleurs, des interventionnistes, étatistes et autres pro- 
tectionnistes, avec le progrès et le bonheur de l'humanité ». 

L'auteur ajoute toutefois : « Il reste à découvrir le mode 
d'exercice du droit de suffrage ou, du moins, à l'exposer et le i* Voir mon ouvrage : La Constituante et le Régime représentatif, deuxième 
édition, revue et augmentée, 1921. 

— 811 — Séance du 7 novembre 1921. faire admettre. Il semble par ceci-même renoncer à justifier sa 
découverte par la méthode d'investigation dont il a fait usage et 
avouer que son système est une pure et simple conception de 
l'esprit et même de son esprit. Exposons avec lui cette concep- 
tion, car elle est profonde et du plus haut intérêt. 

« L'organisation politique des sociétés doit refléter leur orga- 
nisation fonctionnelle naturelle. » Le nombre n'est qu'un des 
éléments du problème à résoudre. Une société, dit très juste- 
ment M. Lambert, c'est-à-dire une collectivité économique et 
politique, n'est pas une simple réunion d'individus; ainsi com- 
prise, elle ne serait qu'une foule. Une société est un groupe- 
ment organique. « Or, ce n'est que par le fonctionnement 
coordonné de ces organes que pourra naître cet équilibre social 
qui représente la santé de la société, dont les besoins ou intérêts 
généraux sont régulière m en ts satisfaits. » 

C'est ce que réalisera l'observation des lois naturelles de 
l'ordre social. Économiquement, il suffit de connaître celles ci 
et de ne pas y mettre obstacle et de supprimer les obstacles 
existants. Mais l'ordre politique, le gouvernement ne peuvent 
résulter que de l'adoption d'une organisation systématique, 
c'est-à-dire appropriée à leur fonction et à leur but, car « il 
n'y a pas d'organisation ni d'ordre politique naturels ». Les 
hommes doivent y contribuer, bien entendu, en ne perdant pas 
de vue les lois naturelles de l'ordre économique qui sont à la 
base. 

Ces principes de politique positive pourraient, à part certaines 
réserves, être invoqués aussi bien par l'auteur que par les parti- 
sans du svstème de la représentation des intérêts. H. Spencer 
n'a-l-il pasdit, lui aussi, en défendantla conception qui esl la nôtre : 
« L'équilibre des fonctions est nécessaire à la santé de l'orga- 
nisme social et il est impossible de le maintenir en donnai)! a 
chaque fonction un pouvoir législatif proportionnel au nombre 
des fonctionnaires qu'elle comporte. L'importance relative des 
fonctions différentes ne se mesurant pas au nombre des unités 512 Séance du 7 novembre Iff 21 qu'elles emploient, le bien-être général n'esl pas assuré par 
L'attribution aux diverses parties du corps politique de pouvoirs 
proportionnés à l'espace qu'ils occupent. Aussi est-il évident 
(pic la constitution de l'Etat appropriée au type social industria- 
liste (pacifique) appelée réaliser pleinemenl l'équité, établira lu 
représentation politique des intérêts sociaux et non celle des 
individus. » 

.Nous retenons de cette citation empruntée par l'auteur même 
au célèbre sociologue anglais qui, comme lui, se rattache à la 
doctrine libéro-radicale à base individualiste, qu'en vertu d'un 
simple raisonnement fondé sur un principe commun, une théorie 
peut conclure aussi bien pour que contre le système de la 
représentation des intérêts. Il en résulte uniquement que la 
méthode est fallacieuse et que la méthode historique et évolutive 
combinée avec le point de vue sociologique constitue la seule 
voie pouvant conduire à des résultats scientifiques vérifiés ou 
tout au moins vériliables. 

Pour M. Lambert, la représentation des intérêts est insuffi- 
sante pour opérer la conciliation du travail et du capital, même 
avec le concours du savoir; il faut en outre que le système du 
suffrage universel adopté soit l'expression de la majorité des 
individus; cette majorité représente suivant lui l'intérêt général ; 
le suffrage universel doit donc être majoritaire. 

On pourrait objecter que ce système est lui-même basé sur 
la seule considération du nombre et que dès lors il est lui-même 
proportionnel. M. Lambert répond que seul il assure non seule- 
ment la stabilité sociale mais encore le changement, le mouve- 
ment et le progrès, la représentation des intérêts avant surtout 
en vue l'équilibre statique au détriment de l'évolution; j'estime 
que .M. Lambert se trompe et que la représentation des intérêts 
est à la fois statique et dynamique ou cinématique; elle n'est 
pas une simple photographie. 

L'auteur estime, du reste, que dans l'organisation du suffrage 1924. LETTRES. 513 .>.> Séance du 7 novembre 1921. universel il ne faut pas seulement tenir compte de la quantité 
des forces en présence mais de leur qualité. 

Quelles sont, d'après lui, les grandes fonctions sociales pro- 
ductrices? Ce sont le savoir, le capital et le travail; ce n'est que 
par ceux-ci que l'homme s'assure les services gratuits de la 
nature. Ici M. Lambert néglige une force sociale dont le con- 
cours tend à accroître la production à mesure qu'elle progresse; 
cette force est celle résultant elle-même de Y organisation du 
travail, du capital et du savoir, c'est-à-dire de l'organisation de 
la force collective à. tous ses degrés, y compris l'état national cl 
l'état international. Ce concours dans l'œuvre de production 
légitime par lui-même l'attribution à la collectivité, petite ou 
grande, une part constante bien que toujours variable dans la 
répartition des valeurs. La division du travail, l'association sous 
toutes ses Cormes, etc., sont elles-mêmes des modes d'organisa- 
tion ; il en est de même des coopératives, même si elles ne sont 
que de consommation. L'organisation collective se manifeste en 
tout et partout jusque dans le domaine de la nature S'il en est 
ainsi, l'intervention collective ne se justilie-t-elle pas dans tous 
les domaines de l'activité humaine et pas uniquement dans celui 
de la production et de l'organisation politique, comme le prétend 
l'auteur? Dans tous les cas, les trois fonctions sociales reconnues 
par lui doivent être considérées comme équivalentes, « ce qui 
nous autorise à conclure à la légitimité et à la nécessité de 
l'attribution à chacune d'elles d'un tiers dans la représentation 
politique totale, afin d'assurer leur coopération équilibrée dans œuvre législative » Lu réalité donc l'auteur adhère à la théorie de la représenta- 
lion des intérêts, puisque celte organisation sera l'expression de 
l'Etal moderne lui-même transformé. 

« Les fonctions sociales productrices doivent donc intervenir 
dans l'organisation de l'élection et de la représentation législa- 
tives, mais de telle façon que leur subordination aux intérêts 
généraux de la consommation se trouve assurée. » 51 '. Séance du 7 novembre \U2\. El M. Lamberl conclut en disanl qu'à cet effet « il faudra 
éviter de donne]- à des intérêts privés (tels que ceux de la pro- 
duction, le caractère d'institutions publiques. Invités à prendre 
pari à la vie politique, les groupements de producteurs nedevronl 
être l'objet d'aucune reconnaissance officielle). Le suffrage sera 
donc à hase individualiste el, égalitaire ». 

Ceci est assez vague el nécessiterait des explications complé- 
mentaires. N'y a-t-il pas contradiction ou toul au moins obscurité 
dans la pensée de l'auteur quand, après avoir attribué un tiers 
de représentation à chacune des trois forces sociales produc- 
trices, il soumet cette représentation au système de suffrage 
universel pur et simple et en outre majoritaire, moyennant quoi, 
si je comprends bien, « les intérêts de parti, de classe ou parli- 
cularistes, quels qu'ils soient, devront se trouver, également de 
par le système électoral même, littéralement noyés dans l'intérêt 
général ». 

Dans ce but, l'auteur propose que les libres associations se 
rattachant aux trois fonctions : Savoir, Capital, Travail, présen- 
tent leurs candidats au choix th\ suffrage universel, qui, interve- 
nant majoritairement, sans distinction ni catégorie d'électeurs, 
choisira parmi les trois catégories de candidats el attribuera tous 
les mandats. Ainsi la volonté exprimant l'intérêt général aurail 
sa base constante dans le suffrage universel majoritaire conféranl 
seul les mandats el la liberté ainsi que l'égalité fondamentale de 
la démocratie individualiste seraienl sauvegardées et assurées. 

.Notre conception du suffrage universel organise ne diffère 
donc de celle de M. Lambert que par la liberté de son Diode 
d association, tandis que, dans mon système, ce mode est obliga- 
toire et confère directement les mandats. 

Dans ma théorie, 1 intérêt gênerai sera naturellement prépon- 
dérant, par suite de la mise en présence des intérêts particuliers, 
tandis que suivant celle de l'auteur, celte prédominance résultera 
de la subordination des intérêts particuliers au suffrage universel 
majoritaire. Je crains que ce mode électoral ne vicie les intérêts 

— 515 — Séance du 7 novembre 1921, réels et positifs en donnant une recrudescence nouvelle aux 
agitations purement verbales et politiques des partis qui se dé- 
putent les mandats électoraux et le gouvernement; la transfor- 
mation de l'Etat lui-même qui serait la conséquence de mon 
projet serait, au contraire, une synthèse véritablement organique 
des intérêts particuliers, se Tondant naturellement dans L'intérêt 
général, par l'élimination de tout absolutisme de parti. Je suis 
disposé cependant à reconnaître que le projet présenté par 
M. Lambert serait un progrès et mériterait d'être expérimenté, 
ne fût-ce qu'en vue d'une transition vers le mien. 

En somme, on voit que dans le système que M. Lambert précise 
du reste même sous forme d'articles de loi, tous sont appelés à 
contribuer à l'élection des mandataires des fonctions sociales, 
mais que la classification ne se fait que parmi les candidats; elle 
pourra donc avoir, lieu dans le corps élu mais non dans le corps 
électoral. 

« Dès lors que notre formule sera en vigueur, la volonté 
générale, selon le rêve de Jean-Jacques, sera droite et tendra au 
bien commun », parce qu'elle sera « éclairée ». les candidats et 
les élus étant bien obligés de lui « montrer le bon chemin quelle 
cherche », alors qu'actuellement, sous le régime politique des 
partis, et particulièrement avec la représentation proportionnelle, 
les candidats et les élus « trompent \e peuple », « le corrompent », 
égarant sa volonté. Et c'est ainsi qu'il « parait vouloir ce qui 
est mal ». 

M. Lambert présente du reste sa théorie comme complémen- 
taire de celle de Jean-Jacques Rousseau et des autres théoriciens 
de la volonté générale populaire. 

Le système qu'il préconise présente en outre cet avantage 
indéniable, qu'il permet à l'individu « de vivre, politiquement, 
dans l'État, des vies collectives auxquelles la sienne esl toujours 
mêlée ». En effet, le même individu peut être à la fois savant, 
capitaliste et travailleur. 

Ainsi organisé, le suffrage universel instaurera un régime de olO Saune du 7 novembre 1921. responsabilité et de moralité poliliques, «'ii même temps qu'il 
répond aux principes et aux avantages du parlementarisme, 
combinés avec ceux du régime représentatif. « Telle est bien, 
l'auteur en esl convaincu, la formule électorale à fixer dans le 
contrat social de la démocratie individualiste ». 

Mais pourquoi individualiste plutôt que sociale, puisque l'indi- 
vidu n'existe et n'a jamais existé qu'à l'étal social? Ce dualisme 
qui consiste à opposer l'Individu à la Société n'est-il pas unique- 
ment verbal, irréel? Cette question, comme beaucoup d'autres 
qui ont t'ait couler tant «l'encre et aussi des Ilot > de sang en 
réalité, cessera à un certain moment d'être un problème el se 
résoudra dans l'oubli final où finissenl les théories désuètes. 

Le livre III traite du Droit commun d'association contrac- 
tuelle. 

D'après ce que nous avons exposé, le suffrage universel 
organisé résoudra la crise politique de l'Etat moderne; quant à 
la crise économique et sociale, elle devra, d'après l'auteur, être 
résolue par Y Association contractuelle. La grande réforme 
économique à réaliser consistera « en la réorganisation du droit 
d'association, par suppression ou transformation radicale, de 
toutes lois relatives à ce droit, qui, consacrant des privilèges et 
favorisant les monopoles, avec tous les abus qui en dérivent, 
créent l'insécurité sociale et internationale ». 

Dès maintenant, l'association apparaît comme l'essence même 
du phénomène social. r< L'individualisme fait place à l'associa- 
tionisme. » La société de l'avenir sera, sans doute, un agrégat 
d'associations coopératives, libres et privées, englobant toutes 
les activités et entreprises, gouvernement et justice seuls 
exceptés. 

Que sera l'association contractuelle? En quoi consistera la 
solidarité individualiste dans le régime démocratique ? On 
reconnaît ici la tendance de l'auteur à généraliser et à philoso- 
pher. 11 confirme ce qu'il a dit. antérieurement. qu'il ne peut av. Séance du 7 novembre 1921. \ avoir de civilisation durable que celle fondée sur la liberté, la 
responsabilité et la solidarité individualistes ». 

Cette vérité a jusqu'ici été faussée. 

L'anonymat, notamment, est « une plaie dévorante aux flancs 
de la société moderne ». Il est caractérisé par la responsabilité 
limitée qui trouve son expression complète dans l'action au 
porteur dont sont résultés les maux les plus graves : l'accrois- 
sement du lucre et du parasitisme par la spéculation et l'agio- 
tage: la concentration du commerce, de l'industrie et de leur 
gestion; les privilèges et monopoles (U>* grandes institutions 
financières; l'abandon des travaux véritablement productifs de 
richesses; la centralisation du prolétariat industriel et urbain; 
la dépopulation des campagnes; le maintien artificiel de la 
vie chère par la réglementation même de la production, par les 
syndicats, les cartels et les trusts; le colonialisme combiné avec 
le protectionnisme et aussi (comme mal ultime) la formidable 
dilapidation par les gouvernements ainsi que par les parti- 
culiers de capitaux soustraits au travail productif. 

« En résumé, et remontant des effets aux causes : rupture, 
dans tous les milieux sociaux, de l'équilibre nécessaire entre 
les progrès d'ordre intellectuel et moral et ceux d'ordre utili- 
taire, et orientation vers l'étatisme, le communisme ou le syndi- 
calisme anarchique. » 

Tel est. suivant M. Lambert, le tableau des conséquences de 
l'introduction du privilège de la responsabilité limitée dans 
l'association des capitaux sous la forme de l'anonymat. Il estime 
que la propriété individuelle n'a pas île pire ennemie que 
l'anonymat. « Les institutions économiques doivent tendre ;i 
réduire a l'impuissance; tout au moins, ne doivent-elles pas 
favoriser les aptitudes et activités spoliatrices, parasitaires, anti- 
sociales, telles que, généralement, les aptitudes et activités 
financières, celles-ci soient-elles juives <>u chrétiennes. » 

Dans les démocraties, les classes possédantes devront de plus 
en plus se montrer capables d'être les classes dirigeantes, ce qui :; 1 8 Séance du 7 noremhre i924. nécessite qu'elles soienl en même temps des classes travail- 
leuses. L'anonymat et l'action au porteur y sont des obstacles. 
L'enrichissemenl individuel par le labeur industriel h com- 
mercial, en dehors des privilèges el monopoles spoliateurs, est 
méritoire el moralisateur en même temps que profitable ;i tous. 
<< La vertu n'est pas l'apanage de la misère. Le capital ne doit 
pas être confondu avec l'anonymat; l'anonymat, la respon- 
sabilité limitée, l'action au porteur l'agiotage ne sont pas 
des corollaires nécessaires de la propriété: au contraire, ils la 
discréditent. A chacun selon ses services; voilà la formule el la 
base de la propriété vraie el non viciée artificiellement. » 

On ne saurait justifier la limitation de la responsabilité à 
l'apport capital, car cet apport constitue une association à 
l'entreprise el entraîne la responsabilité de toutes les consé- 
quences de celle-ci. La limitation de la responsabilité esl un 
privilège vis-à vis de ceux qui n'ont pas de capitaux et sont 
soumis au régime du droit commun. Il est reste le privilège des 
capitalistes jusqu'au moment où les ouvriers, eux-mêmes, Curent 
admis à s'associer, sous le régime privilégie. La limitation de 
la responsabilité est aussi un privilège pour la grande industrie 
et le grand commerce par rapport à la petite industrie, au petit 
el au moyen commerce, ainsi qu'à l'agriculture. Les bras el les 
capitaux quittent ceux-ci pour s'offrira ceux-là; ces derniers 
mêmes se détournent du crédil public. Or, toujours et partout 
les privilèges ontcorrompu les privilégies et entraine leur déclin. 

L'action au porteur accentue la nocivité du poison qu'esl 
l'anonymat. Elle égare les activités utiles à la production el à 
réchange en les entraînant vers le commerce plus facile des 
valeurs représentées par des titres. Ni l'anonymat, ni l'action au 
porteur n'étaient indispensables aux grandes entreprises, pas 
plus que l'absolutisme politique ne le fui à la formation des 
grandes nations; ils furent seulement des formes viciées et 
antinaturelles. 

De même la responsabilité limitée esl injustifiable dans la 819 Séance du 7 novembre 1921 société en commandite qui fut à l'origine de l'anonymat, En 
somme l'auteur estime que ceux qui demandent aux entreprises 
un bénéfice ou profit illimité doivent y assumer des responsabi- 
lités également illimitées. Le capital, d'après lui, n'a droit qu'à 
l'intérêt et à une compensation pour le risque, a moins que 
l'entrepreneur lui-même, par son travail ou son talent, ne con- 
tribue à la productivité de l'entreprise. Cette théorie se rapproche 
assez sensiblement de la mienne, mais elle en diffère en ce que 
celle-ci conclut même à l'élimination de l'int